Podczas Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego 11 grudnia, na którym obecny był też prezydent Duda, Julia Przyłębska przedstawiła działalność TK w 2016 roku. Siedmioro sędziów z 15 wszystkich wydało oświadczenie, a w nim przedstawia odrębną interpretację trzech spraw omawianych przez prezes Trybunału

W poniedziałek 11 grudnia 2017 Julia Przyłębska podsumowała prace Trybunału Konstytucyjnego w 2016 roku, gdy jego prezesem był jeszcze Andrzej Rzepliński (do 16 grudnia).

„Trybunał Konstytucyjny składa się, jak państwo wiedzą, z 15 sędziów. Tak stanowi konstytucja. Był jednak czas w Trybunale, kiedy jego prezes uważał inaczej i przyznał sobie nieznaną konstytucji kompetencję do decydowania, kto i kiedy jest sędzią” – mówiła Przyłębska o decyzji Rzeplińskiego, który nie dopuścił do orzekania trzech sędziów TK wybranych przez PiS na miejsca już obsadzone w poprzedniej kadencji.

Z podsumowaniem Julii Przyłębskiej w trzech punktach nie zgodziło się sześciu tzw. starych sędziów z 15 zasiadających w Trybunale. W drugim i trzecim punkcie pod ich oświadczeniem podpisał się także wybrany przez PiS Piotr Pszczółkowski. Oświadczyli, że:

  1. Wbrew temu, co napisała w podsumowaniu roku sędzia Przyłębska, wybór trzech sędziów niepowołanych przez prezydenta Dudę był zgodny z Konstytucją, co potwierdził wyrok Trybunału. Z tego powodu zgodne z prawem było także niedopuszczenie do orzekania wybranych przez PiS dublerów sędziów TK przez prezesa Rzeplińskiego.
  2. Nieopublikowanie trzech wyroków Trybunału Konstytucyjnego przez Kancelarię Premiera jest niezgodne z Konstytucją.
  3. Powołanie Julii Przyłębskiej na stanowisko Prezesa Trybunału odbyło się z naruszeniem przepisów.

Poniżej zamieszczamy oświadczenie siedmiorga sędziów:


Stanowisko w sprawie „Informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2016 r.”

My, niżej podpisani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, przedstawiamy stanowisko w trzech istotnych sprawach dotyczących działalności Trybunału Konstytucyjnego w 2016 r.: w sprawie niedopuszczenia trzech osób do orzekania, w sprawie nieopublikowania trzech wyroków Trybunału oraz w sprawie trybu przedstawienia kandydata na stanowisko Prezesa TK.

Niedopuszczenie dublerów

1. Inaczej, niż to zaprezentowano w „Informacji…”, należy ocenić sposób i konsekwencje prawne wyboru trzech sędziów TK w 2015 r. Zgodność z Konstytucją podstawy prawnej wyboru trzech sędziów przez Sejm VII kadencji potwierdził TK w wyroku z 3 grudnia 2015 r. (K 34/15). Wybór kolejnych trzech sędziów TK przez Sejm VIII kadencji został dokonany na zajęte już miejsca urzędowe. Dlatego też, wbrew stanowisku przedstawionemu w „Informacji …”,

niedopuszczenie do orzekania trzech osób wybranych przez Sejm VIII kadencji, miało swoją podstawę prawną w wyroku TK.

Niepublikowanie wyroków

2. W 2016 r. doszło do odmowy publikacji w Dzienniku Ustaw wyroków TK: wydanych w sprawach K 47/15, K 39/16 oraz K 44/16. Nieopublikowanie tych wyroków stanowi drastyczne naruszenie art. 190 ust. 1 Konstytucji, w myśl którego wyroki TK mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. Z przepisu tego wynika jednoznacznie, że

organy władzy wykonawczej nie mają kompetencji do dokonywania oceny wyroków TK i decydowania o tym, które z nich zasługują na publikację.

Nibyprezes

3. Przedstawienie Prezydentowi kandydatów na Prezesa TK w dniu 20 grudnia 2016 r. odbyło się na podstawie nieobowiązujących przepisów,

które weszły w życie dopiero 3 stycznia 2017 r. Ponadto, przedstawienie nie zostało poprzedzone podjęciem – wymaganej przez ustawę – uchwały Zgromadzenia Ogólnego sędziów TK o wyborze kandydata.

Sprawy te powinny zostać w powyższy sposób przedstawione w „Informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2016 r.”, prezentowanej na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów TK w dniu 11 grudnia 2017 r. Postulat odpowiednich zmian „Informacji…” przedstawiliśmy na Zgromadzeniu Ogólnym w dniu 8 listopada 2017 roku. Nie został on jednak uwzględniony. W konsekwencji „Informacja…” z działalności Trybunału w 2016 roku zastała przyjęta głosami ośmiorga sędziów, z których tylko dwoje wykonywało obowiązki orzecznicze w 2016 roku.

Odsunięcie starych sędziów

Jednocześnie zwracamy uwagę na sprawę o sygn. U 1/17, zainicjowaną wnioskiem Prokuratora Generalnego złożonym 11 stycznia 2017 r. We wniosku tym zakwestionowano ważność dokonanego w 2010 r. wyboru trzech sędziów. Sprawa, o której mowa, ma charakter doniosły dla właściwego funkcjonowania TK, o czym świadczy między innymi to, że stała się dla Prokuratora Generalnego powodem do zakwestionowania udziału tych sędziów w wybranych postępowaniach. Nierozpoznanie sprawy przez blisko rok stanowi poważne zagrożenie dla integralności Trybunału Konstytucyjnego oraz jego niezależności, szczególnie od władzy wykonawczej.


Najpierw sądy, potem media. Nie pozwólmy na to władzy.
OKO.press utrzymuje się dzięki Waszym wpłatom.

Dziennikarz, filozof. Związany z OKO.press od 2016 roku. Wcześniej pisał dla "Gazety Wyborczej". Był nominowany do nagród dziennikarskich. Boksuje.


Masz cynk?