KRS

KRS (Krajowa Rada Sądownictwa) – konstytucyjny organ, którego podstawowym zadaniem jest kontrola polskiego orzecznictwa. KRS zobowiązana jest stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. KRS posiada też wiele uprawnień i kompetencji mających na celu właściwy dobór sędziów w poszczególnych sądach.

 

Krajowa Rada Sądownictwa została utworzona w 1989 roku w wyniku porozumienia politycznego zawartego podczas obrad Okrągłego Stołu.

 

Rada składa się z 25 członków. Zgodnie z Konstytucją RP w KRS mają zasiadać osoby powołane przez organy władz ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowniczej. Członkami KRS są: Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Minister Sprawiedliwości, czterech posłów, dwóch senatorów, osoba powołana przez Prezydenta RP, dziesięciu sędziów będących przedstawicielami sądów powszechnych, dwóch sędziów Sądu Najwyższego, dwóch sędziów sądów administracyjnych oraz sędzia sądu wojskowego.

 

Kadencja Krajowej Rady Sądownictwa trwa 4 lata.

 

Do najistotniejszych zadań Krajowej Rady Sądowniczej należy: opiniowanie aktów normatywnych dotyczących sądownictwa i sędziów oraz podejmowanie uchwał w sprawach wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie ich zgodności z Konstytucją RP w zakresie dotyczącym niezależności sądów i niezawisłości sędziów; rozpatrywanie i ocena kandydatur do pełnienia urzędu sędziowskiego oraz przedstawianie Prezydentowi RP wniosków o powołanie sędziów; rozpatrywanie wniosków o przeniesienie sędziów w stan spoczynku oraz wyrażanie zgody na dalsze zajmowanie stanowiska przez sędziów, którzy ukończyli 65 rok życia; wybór Rzecznika Dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych oraz występowanie z żądaniami wszczynania postępowań dyscyplinarnych w stosunku do sędziów; wyrażanie opinii w sprawie powołania oraz odwołania prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych i sądów wojskowych.

 

W 2017 roku Sejm uchwalił ustawę wygaszającą kadencje wszystkich członków KRS i dzielącą ją na dwa zgromadzenia. Uchwalenie tej ustawy (oraz ustawy o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Sądzie Najwyższym) uznane zostało przez większość środowisk sędziowskich, RPO i opinię publiczną za naruszające zasadę trójpodziału władz. Uchwalenie nowelizacji ustawy wywołało falę protestów i demonstracji w całym kraju.

 

W 2018 roku z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy Sejm zmienił zasady wyboru sędziów do KRS i wbrew Konstytucji RP wybrał do niej nowych przedstawicieli, głównie ludzi związanych z ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobrą. Przerywano tym samym gwarantowaną w ustawie zasadniczej kadencję dotychczasowych sędziów KRS.

 

Obecnie działania nowej KRS polegają głównie na wprowadzaniu reformy sądownictwa zgodnej z wytycznymi partii rządzącej. Dlatego też większość sędziów uważa ją za organ niekonstytucyjny i gremium, którego legalność jest wątpliwa.

 

Większość Rad sądownictwa z innych państw Unii Europejskiej również uznaje nową Krajową Radę Sądownictwa za narzędzie rządu PiS. Dowodem na to jest fakt, że we wrześniu 2018 roku Europejska Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ) zawiesiła członkostwo polskiej KRS ze względu na „niespełnianie przez nią warunku niezależności od władzy wykonawczej„.

 

W listopadzie 2018 roku Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny skierowały pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE, dotyczące statusu nowej KRS i zgodności z prawem Unii Europejskiej procedur wyłaniania przez nią sędziów do SN. TSUE orzeknie, czy nowa Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego jest sądem niezależnym w myśl przepisów unijnych, skoro pomogła ją obsadzić upolityczniona KRS. 19 marca 2019 roku TSUE rozpozna pytania prejudycjalne.

 

25 marca 2019 roku wyrok w sprawie nowej KRS ma ogłosić też Trybunał Konstytucyjny. Członkowie nowej Krajowej Rady Sądowniczej wystąpili do TK, aby ten uznał za konstytucyjne przepisy, na podstawie których ich wybrano, co ma zalegalizować ich działania.


Blokada KRS umorzona. Sąd: Zamiarem było wyrażenie niezadowolenia ze zmian w sądownictwie

"Należy traktować wszelkie ograniczenia wolności zgromadzeń za wyjątkowe i podlegające szczególnie wnikliwej kontroli ze strony państwa" - uzasadniała umorzenie sędzia. - "Głównym zamiarem obwinionych była chęć wyrażenia poglądów i niezadowolenia ze zmian w sądownictwie i działalności KRS, a dopiero w następstwie możliwość utrudnienia ruchu".

KRS i SN przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. Prokurator PiS żądał wyłączenia z rozprawy… prezesa TSUE

We wtorek 19 marca odbyła się rozprawa Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego o status nowej KRS i Izby Dyscyplinarnej SN. Zamiast przedstawiciela MSZ polski rząd reprezentował de facto prokurator - wysłannik Zbigniewa Ziobry. Chciał wyłączyć z rozprawy... samego prezesa TSUE za "brak bezstronności"

TK znowu nie wypowiedział się o KRS. To oznacza, że Trybunał Sprawiedliwości UE wypowie się pierwszy

Trybunał Konstytucyjny znowu przełożył ogłoszenie wyroku ws. zgodności ustawy o KRS z Konstytucją - na 25 marca. Rzecznik Praw Obywatelskich alarmował, że orzeczenie wydane przed 22 marca będzie wadliwe, bo do tego dnia RPO ma czas przystąpić do postępowania. Rozprawa w Trybunale Sprawiedliwości odbędzie się przed orzeczeniem TK

KRS uczci wpływ Żołnierzy Wyklętych na sądy. Na deser Pietrzak zaśpiewa za 8 tys. zł

Nowa KRS w czwartek organizuje konferencję, na której uczci Żołnierzy Wyklętych i będzie się zastanawiać czy powojenne represje wobec nich są powodem obecnego „kryzysu” w sądach. Spotkanie będą umilać ballady o Żołnierzach Wyklętych, w tym Jan Pietrzak, za którego występ KRS zapłaci 8 tys. zł

Dokumenty dotyczące „niepokornych” sędziów nielegalnie na Twitterze. Przeciek u Ziobry?

Hejterska akcja w sieci. Służbowe dokumenty, które mają zniesławić lub upokorzyć polskich sędziów, od trzech miesięcy są zamieszczane na Twitterze. Konto @KastaWatch prowadzi osoba, która ma dostęp albo do akt personalnych w sądach w całej Polsce, albo w Krajowej Radzie Sądownictwa i Ministerstwie Sprawiedliwości

Rzecznik dyscyplinarny ściga sędzię z Olsztyna za koszulkę „Konstytucja”. Pierwsza taka sprawa

Rzecznik dyscyplinarny żąda wyjaśnień od sędzi Doroty Lutostańskiej, która w rocznicę 100-lecia niepodległości Polski, wraz z innymi sędziami z Olsztyna, pozowała do pamiątkowego zdjęcia w koszulce z napisem „Konstytucja”. Sędzi grozi pierwsza w Polsce dyscyplinarka za słowo „Konstytucja”, ale bronią jej niezależni sędziowie z Olsztyna

Sprzątanie po „złej zmianie” w KRS. Cztery scenariusze ekspertów z debaty Batorego

Naprawa KRS będzie jednym z kluczowych wyzwań dla przywrócenia w Polsce rządów prawa. W debacie Fundacji Batorego zaproponowano cztery sposoby na odwrócenie "złej zmiany" w Radzie: trybunalski, parlamentarny, europejski i dyscyplinarny. Ale neo-KRS to też wątpliwe nominacje na sędziów oraz dziesiątki wydanych przez nich wyroków. Do sprzątania będzie więcej

Polish Constitutional Tribunal did not yet legalize National Council of Judiciary [explainer]

The expected ruling of the Constitutional Tribunal would confirm that the current Polish National Council of Judiciary (KRS), suspended from the European Networks of Councils of Judiciary in September 2018, is legal and capable of guaranteeing independence of judiciary, which critics claim it is not

Nowy etap. Rzecznik dyscyplinarny chce hurtowo ścigać sędziów Poznania i Krakowa

Nową władzę zabolały uchwały bardzo krytyczne wobec nowej KRS, podjęte przez poznańskich i krakowskich sędziów. Odmawiają jej prawomocności, zarzucają stronniczość i odmawiają z nią współpracy. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sądów powszechnych Przemysław Radzik chce wiedzieć kto przygotował uchwały i kto głosował "za". Żąda informacji na piątek

3,000 Polish judges want the dismissal of the National Council of the Judiciary

3007 judges (91 p/c of all those who took part in the vote) are convinced that the new National Council of the Judiciary (KRS) is not performing the tasks it should and 2881 of them believe it should resign. These are the results of a referendum in as many as 139 courts to date. The referendum is underway in the remaining courts. Poland has ca 10 000 judges

Czy KRS da awans swojemu sędziemu? Ma słabą opinię zawodową, ale zasługi dla „dobrej zmiany”

Członek nowej KRS, sędzia Maciej Nawacki z Olsztyna, stara się o awans do sądu wyższej instancji. Choć opinie o jego pracy jako sędziego nie są najlepsze, to jego koledzy i koleżanki z Krajowej Rady Sądownictwa chyba nie odmówią mu awansu, skoro tak bardzo chce i tak bardzo popiera reformy PiS w sądach

Rzecznik dyscyplinarny stawia zarzuty sędziom, bo krytykowały władzę. „Nie przestraszę się, nie zamilknę”

Dwie sędzie Monika Frąckowiak i Olimpia Barańska-Małuszek dostaną zarzuty dyscyplinarne, bo rzekomo źle pracują. Zarzuty rzecznika dyscyplinarnego to jednak tylko pretekst, by je ukarać. Bo są znane z obrony niezależności sądów i krytyki nowej KRS oraz ministerstwa sprawiedliwości

Polscy sędziowie chcą dymisji nowej KRS. „Ziobro boi się wyników tego referendum”

"KRS stała się przybudówką partyjną, parodią. Nie ma legitymacji w środowisku sędziowskim" - wyniki referendum o upolitycznionej Krajowej Radzie Sądownictwa komentują sędziowie Krystian Markiewicz i Waldemar Żurek. Nie mają wątpliwości, że ankieta Forum Współpracy Sędziów jest przełomowa. A Zbigniew Ziobro i jego ekipa marzą, by przeszła bez echa

Za 228 tys. TK i KRS debatują o niezawisłości sądów, moderuje Wildstein. Sprawdź MENU

Prawie ćwierć miliona dla kasty PiS. Konferencja "O roli sądu konstytucyjnego we współczesnym państwie" z bezcenną wypowiedzią Przyłębskiej i moderacją Wildsteina (za jedyne 1850 zł) kosztowała podatników 182 tys. Debata KRS o "100-leciu niezawisłego wymiaru sprawiedliwości w Polsce" - 46 tys. Poza strawą duchową raczono się zupą rakową i kapłonem z jarmużem