W ramach "pre-kampanii samorządowej" PiS non-stop organizuje spotkania w urzędach administracji samorządowej, choć obowiązuje w nich bezwzględny zakaz agitacji. PKW ma związane ręce. Tylko wysyłanie skarg na te spotkania może doprowadzić do sądowej kontroli tej praktyki. Publikujemy treść zawiadomienia

„Polska jest jedna” – cykl spotkań polityków Prawa i Sprawiedliwości, z którym jeżdżą po całej Polsce w ramach „pre-kampanii” samorządowej trwa w najlepsze. Zdaniem ekspertów, z którymi rozmawiało OKO.press działania partii rządzącej naruszają prawo. Nie tylko dlatego, że oficjalnie kampanii prowadzić jeszcze nie można. Spotkania polityków PiS odbywają się często w urzędach administracji samorządowej – urzędach gmin, urzędach miast, starostwach powiatowych. Prowadzenia agitacji w tych miejscach zakazuje artykuł 108 kodeksu wyborczego. I to jednoznacznie.

 • Zobacz art. 108 kodeksu wyborczego

  Art. 108. [Zakazy agitacji wyborczej]

  § 1. Zabrania się prowadzenia agitacji wyborczej:
  1)na terenie urzędów administracji rządowej i administracji samorządu
  terytorialnego oraz sądów;
  2)na terenie zakładów pracy w sposób i formach zakłócających normalne
  funkcjonowanie;
  3)na terenie jednostek wojskowych i innych jednostek organizacyjnych
  podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz oddziałów obrony cywilnej,
  a także skoszarowanych jednostek podległych ministrowi właściwemu do
  spraw wewnętrznych.

  § 2. Zabroniona jest agitacja wyborcza na terenie szkół wobec uczniów.

  § 3. Za agitację wyborczą nie uznaje się prowadzonych przez szkołę
  zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej polegającej na upowszechnianiu
  wśród uczniów wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, znaczeniu
  wyborów w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawnego oraz
  zasadach organizacji wyborów.

  § 4. Na podmiotach wymienionych w § 1 i 3 spoczywa obowiązek
  właściwego oznaczenia terenu i znajdujących się na nim budynków.

Takie działanie objęte jest sankcjami przewidzianymi w artykule 494 kodeksu wyborczego. Grozi za nie od 50 do 5000 zł grzywny.

 • Zobacz art. 494 kodeksu wyborczego

  Art. 494. § 1. Kto, w związku z wyborami, prowadzi agitację wyborczą:
  1) na terenie urzędów administracji rządowej lub administracji samorządu
  terytorialnego bądź sądów,
  2) na terenie zakładów pracy w sposób i w formach zakłócających ich normalne
  funkcjonowanie,
  3) na terenie jednostek wojskowych lub innych jednostek organizacyjnych
  podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub oddziałów obrony cywilnej
  bądź skoszarowanych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw
  wewnętrznych,
  4) w lokalu wyborczym lub na terenie budynku, w którym lokal się znajduje
  – podlega karze grzywny.
  § 2. Tej samej karze podlega, kto prowadzi agitację wyborczą na terenie szkół
  wobec uczniów.

O sprawie szczegółowo pisaliśmy 21 czerwca. Jak poinformowała nas Państwowa Komisja Wyborcza, nie jest ona upoważniona, by w tej chwili reagować na podobne praktyki. „Pre-kampanię” będzie mogła ocenić dopiero podczas weryfikacji sprawozdań komitetów wyborczych. Czyli po wyborach. Do tego czasu szansą na właściwą ocenę prowadzenia kampanii w urzędach samorządów jest sądowa kontrola.

OKO.press publikuje zawiadomienie o możliwości popełnienia wykroczenia przez Beatę Szydło, która 23 czerwca spotkała się z mieszkańcami w Starostwie Powiatowym w Starachowicach. To zaledwie jedno z około 50 spotkań, które w ten sam sposób naruszyły kodeks wyborczy.

W najbliższy weekend kodeks naruszą Marek Zagórski, który 30 czerwca zaplanował spotkanie w Starostwie Powiatowym w Sokółce oraz Zbigniew Kuźmiuk, który 1 lipca odwiedzi Urząd Gminy w Mircu.

Wykaz planowanych spotkań oraz tych, które już się odbyły znaleźć można na stronie partii. Zawiadomienia kierować należy do właściwej miejscowo komendy policji lub prokuratury.


Warszawa, dnia 28 czerwca 2018 r.

Do
Komendy Powiatowej w Starachowicach
ul. Armii Krajowej 27
27-200 Starachowice

Zawiadomienie
o podejrzeniu popełnienia wykroczenia

Działając w imieniu własnym, niniejszym zawiadamiam o popełnieniu czynu polegającego na prowadzeniu agitacji wyborczej na terenie urzędu administracji samorządowej tj. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach przy ulicy Borkowskiego 4 – tj. popełnienia wykroczenia z art. 494 § 1 kodeksu wyborczego.

W załączeniu przedkładam zdjęcia i dokumenty, które wskazują na to, że do agitacji rzeczywiście doszło i że ma ona bezpośredni związek z wyborami samorządowymi.

Wnoszę o wszczęcie stosownego postępowania w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

UZASADNIENIE

I. Zgodnie z informacją widniejącą na stronie internetowej spotkania.pisorg.pl 23 czerwca 2018 Beata Szydło prowadziła w Starachowicach w budynku Starostwa Powiatowego agitację wyborczą związaną ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Prowadzenie agitacji wyborczej na terenie urzędów administracji samorządu terytorialnego jest zabronione. Przez teren urzędów administracji rządowej i samorządowej należy rozumieć nieruchomość (grunt wraz z budynkami oraz innymi urządzeniami na nim wzniesionymi) będącą miejscem siedziby organów administracji rządowej i organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz statutowych komórek organizacyjnych tych urzędów, a także służb, inspekcji i kontroli działających w administracji rządowej i samorządowej, bez względu na tytuł prawny do władania tą nieruchomością (F. Rymarz [w:] Kodeks wyborczy. Komentarz, pod red. K. W. Czaplicki Kazimierz B. Dauter, S. J. Jaworski, A. Kisielewicz, LEX, Warszawa, 201).

Dowód: wydruk fotografii stanowiący załącznik nr 1

II. Spotkanie takie miało miejsce, co zostało odnotowane przez lokalną prasę. Relacja ze spotkania dostępna jest m.in. na stronach:
http://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,23584987,wicepremier-szydlo-uslyszala-trudne-pytania-o-paks-i-rozdawnictwo.html
http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/starachowice/a/beata-szydlo-spotkala-sie-z-mieszkancami-starachowic-przyszlo-100-osob,13284264/
http://www.spottedstarachowice.pl/fakty/item/2883-beata-szydlo-odwiedzila-starachowice-zdjecia.html

III. Opisany przeze mnie czyn wypełnia znamiona wykroczenia z art. 494 § 1 kodeksu wyborczego. Wskazać należy, iż przepis prawa materialnego, a mianowicie art. 108 § 1 kodeksu wyborczego ogranicza miejsca występowania dozwolonej agitacji wyborczej. Wyłączenie kodeksowe terenów urzędów należących do administracji rządowej i samorządowej jest zakazem bezwzględnym, jak wskazuje doktryna – niezależnie od czasu występowania agitacji.

IV. Sprawcą przedmiotowego wykroczenia jest Beata Szydło, która dnia 23 czerwca 2018 roku spotkała się z mieszkańcami w budynku Starostwa Powiatowego w Starachowicach. Spotkanie to stanowiło element kampanii wyborczej Zjednoczonej Prawicy do wyborów samorządowych.

V. Miejsce, którego niniejsze zawiadomienie dotyczy jest terenem należącym do administracji samorządowej, o której mowa w art. 108 § 1 kodeksu wyborczego.

VI. Przez agitację wyborczą kodeks wyborczy nakazuje uważać „publiczne nakłanianie lub zachęcanie do głosowania w określony sposób lub do głosowania na kandydata określonego komitetu wyborczego” (art. 105 § 1 k. wyb.). Ta ustawowa definicja agitacji nie wyczerpuje, jednakże tego pojęcia. Przez agitację wyborczą należy raczej rozumieć podejmowane w toku kampanii wyborczej różnorodne przedsięwzięcia propagandowe mające na celu pozyskanie poparcia wyborców dla prezentowanego programu wyborczego oraz kandydatów (agitacja pozytywna) albo w celu zniechęcenia wyborców do programu i kandydatów innego uczestnika kampanii wyborczej (S. Jaworski [w:] Kodeks wyborczy. Komentarz, pod red. K. W. Czaplicki Kazimierz B. Dauter, S. J. Jaworski, A. Kisielewicz, LEX, Warszawa, 201).

VII. Oficjalnie nie rozpoczął się jeszcze okres kampanii wyborczej. Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła jednak 7 maja stanowisko, w którym zwraca uwagę na działania o charakterze agitacji wyborczej, podejmowane przez partie oraz kandydatów. Stanowisko powyższe dostępne jest na stronie: http://pkw.gov.pl/pliki/1525701446_4-8-18.pdf

Dowód: dokument stanowiący załącznik nr 2

VIII. Spotkania organizowane przez Zjednoczoną Prawicę wyczerpują znamiona prowadzenia kampanii wyborczej. Cykl zorganizowany został po konwencji samorządowej partii Prawo i Sprawiedliwość, która odbyła się 14 kwietnia.

IX. Wcześniej, 13 marca 2018 Polska Agencja Prasowa wypuściła depeszę: „Po 10 kwietnia politycy PiS oraz Zjednoczonej Prawicy ruszą w Polskę, by rozpocząć kampanię wyborczą przed planowanymi na jesień wyborami samorządowymi – to jedno z ustaleń, które zapadło podczas poniedziałkowego spotkania kierownictwa PiS i ZP”. Informację podało wiele serwisów, w tym także media publiczne, m.in. TVP Info. PiS i ZP nie wystosowały żadnych sprostowań.

__________________________________
imię, nazwisko i podpis

Załączniki: zdjęcia i dokumenty wskazane w treści zawiadomienia


Absolwentka Prawa i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w Dwutygodniku, Res Publice Nowej i Magazynie Kulturalnym. Pisze o polityce i mediach. Prowadzi relacje LIVE w mediach społecznościowych.


Lubisz nas?

Dołącz do społeczności OKO.press