0:00
0:00

0:00

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności portalu internetowego OKO.press (https://oko.press)

Niniejszy dokument określa szczegółowo zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników portalu internetowego OKO.press, działającego pod adresem internetowym https://oko.press (dalej jako „Portal”) oraz zasady korzystania z plików cookies. Zapoznając się z niniejszą Polityką Prywatności uzyska Pan/Pani informację na temat tego kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych, w jakim celu dane te są zbierane, jaka jest podstawa prawna ich zbierania, komu dane te będą przekazywane i jak długo będą przechowywane oraz jakie uprawnienia przysługują Panu/Pani w związku z udostępnieniem swoich danych osobowych.

1. Administrator

a. Portal jest prowadzony i zarządzany przez Fundację Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO, z siedzibą w Warszawie 02-549, przy ul. Madalińskiego 67B/38, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000620036, REGON 364609880, NIP 5213737081 (dalej: „Fundacja” lub „Administrator”).

b. Fundacja jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w Portalu oraz danych osobowych darczyńców Fundacji w zakresie w jakim decyduje o celach i środkach przetwarzania tych danych osobowych.

c. Możliwe jest skontaktowanie się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: [email protected] lub drogą pisemną na adres: ul. Madalińskiego 67B lok. 38, 02-549 Warszawa.

2. Dane osobowe

a. Użytkownicy Portalu korzystający z usługi konta „Twoje OKO” oraz użytkownicy dokonujący darowizny przekazują Fundacji swoje dane osobowe.

b. W przypadku, gdy użytkownik Portalu dokonuje rejestracji za pośrednictwem swojego konta w serwisie społecznościowym Facebook lub serwisie Google oraz za pomocą konta Apple, Fundacja może otrzymać dostęp do niektórych danych osobowych (takich jak imię, nazwisko, zdjęcie), zamieszczonych na koncie użytkownika w danym serwisie, zgodnie z warunkami i postanowieniami obowiązującymi w tychże serwisach. Fundacja może też przetwarzać takie dane, jak szczegółowe daty logowań użytkownika w Portalu, czy szczegółowe dane dotyczące ostatniej płatności (darowizny) dokonanej na rzecz Fundacji.

c. Użytkownicy Portalu, którzy rezygnują z korzystania z usługi konta „Twoje OKO”, przesyłając Fundacji wiadomość pocztą elektroniczną, przekazują Fundacji dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu poczty e-mail oraz numeru telefonu komórkowego. Użytkownicy Portalu, którzy rezygnują z dokonywania cyklicznych płatności pieniężnych na rzecz Fundacji, przesyłając Fundacji wiadomość pocztą elektroniczną, przekazują Fundacji dane osobowe wymienione w zdaniu poprzednim, a ponadto swoje imię i nazwisko.

d. Darczyńcy Fundacji, którzy dokonują darowizn pieniężnych tradycyjnym przelewem bankowym przekazują Fundacji dane osobowe w postaci imion, nazwisk, adresu zamieszkania i numeru rachunku bankowego. Fundacja może też przetwarzać dane w postaci adresów poczty elektronicznej darczyńców Fundacji, o ile zdecydują oni o udostępnieniu ich Fundacji.

e. Fundacja pozyskuje też dane osobowe darczyńców Fundacji, którzy dokonują rejestracji w Portalu lub dokonują darowizny za pośrednictwem operatora płatności internetowych. W takim przypadku dane osobowe darczyńcy przekazywane są Fundacji przez jednego z operatorów płatności internetowych, tj. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, PayPro z siedzibą w Poznaniu, Stripe, Inc. z siedzibą w Irlandii, PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu albo Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie.

3. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

a. Dane osobowe użytkowników Portalu, którzy dokonali rejestracji w Portalu i korzystają z usługi konta „Twoje OKO” (obejmującej poszczególne funkcje udostępnione w ramach tej usługi, a w tym newsletter), przetwarzane są w celu prawidłowego wykonania tej usługi. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym pkt a. jest ich niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi konta „Twoje OKO” z użytkownikiem Portalu lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika Portalu przed zawarciem tej umowy.

b. Dane osobowe darczyńców Fundacji są ponadto przetwarzane w celu prawidłowego wykonania umów darowizny na rzecz Fundacji, w celu prowadzenia sprawozdawczości finansowo-księgowej, w celach związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń z umowy darowizny lub obroną przed takimi roszczeniami oraz w celu informowania darczyńców o działalności Portalu i promowania celów statutowych Fundacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym pkt b. jest:

 • w przypadku umów darowizny na rzecz Fundacji – ich niezbędność do wykonania umowy darowizny z darczyńcą Fundacji lub do podjęcia działań na żądanie darczyńcy Fundacji przed zawarciem tej umowy,
 • w przypadku informowania darczyńców o działalności Portalu i promowania celów statutowych Fundacji – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na realizacji celów statutowych Fundacji,
 • w przypadku rozliczeń finansowo-księgowych umów darowizny – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów prawa podatkowego,
 • w przypadku przechowywania danych osobowych po rozwiązaniu umów darowizny – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Fundację polegający na możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem tych umów lub obrony przed takimi roszczeniami,
 • w przypadku rezygnacji użytkownika Portalu z dokonywania cyklicznych płatności pieniężnych na rzecz Fundacji – niezbędność przetwarzanych danych do potwierdzenia prawidłowości i skuteczności złożonego przez użytkownika Portalu oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o dokonywanie cyklicznych płatności pieniężnych.

c. Dane osobowe użytkowników Portalu, którzy zamówili usługę newsletter, ale nie korzystają z usługi konta „Twoje OKO”, przetwarzane są w celu realizacji na ich rzecz usługi newsletter. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników Portalu, którzy zamówili usługę newsletter przed 25 maja 2018 r., jest podjęcie działań przed zawarciem umowy, a następnie realizacja umowy polegającej na świadczeniu przez Administratora usługi newsletter na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu OKO.press. Dla podjęcia działań przed zawarciem wspomnianej umowy, a następnie dla jej realizacji przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników Portalu, którzy zamówili usługę newsletter w okresie od 25 maja 2018 r. do 5 sierpnia 2019 r. jest ich zgoda.

d. Gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, osobie która wyraziła zgodę przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Takie cofnięcie zgodny pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

e. Fundacja nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych użytkowników Serwisu lub darczyńców innym osobom lub instytucjom, za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w pkt 4 poniżej oraz kiedy obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa.

4. Odbiorcy danych osobowych

a. Dane użytkowników Portalu przekazywane są wyłącznie podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z funkcjonowaniem Portalu i bazami danych, a w tym:

 • w związku z obsługą poczty e-mail – The Rocket Science Group LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308 oraz Amazon Web Services Inc. 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA – dane przekazywane przez użytkowników w toku rejestracji lub wcześniej w celu rozpoczęcia korzystania z usługi newsletter;
 • w związku z obsługą systemu identyfikacji kont – Auth0 Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 10800 NE 8th Street, Suite 600, Bellevue, WA 98004 – dane przekazywane przez użytkowników w toku rejestracji;
 • w związku z obsługą systemu CRM – Salesforce.com EMEA Limited, village 9, floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, UK, EC2N 4AY – dane uzyskane przez Administratora w związku z dokonywaniem przez użytkowników darowizn na rzecz Fundacji za pomocą przelewu bankowego lub za pomocą systemów PayYou, PayPal, Stripe oraz Autopay;
 • w związku z hostingiem: Oktawave S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa oraz Google LLC, Adres: 1600 Amphitheatre;
 • ze względu na narzędzia do analityki internetowej – Google LLC; 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

b. W przypadku korzystania przez Administratora z usług podmiotów mających siedzibę w państwie trzecim, dane użytkowników Portalu mogą być przekazywane są do takiego państwa trzeciego, tj. Stanów Zjednoczonych Ameryki. W takim wypadku dane osobowe użytkowników Portalu zabezpieczone są zgodnie z wymogami określonymi w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE – USA (tzw. Tarcza Prywatności).

5. Przechowywanie i ochrona danych. Uprawnienia podmiotów danych

a. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 powyżej, będą przechowywane:

 • w przypadku użytkowników Portalu, którzy korzystają z usługi konta „Twoje OKO” lub którzy zamówili usługę newsletter, nie korzystając z usługi konta „Twoje OKO” – przez okres korzystania z danej usługi,
 • w przypadku darczyńców Fundacji – przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową darowizny lub przez okres przechowywania dokumentów księgowych lub dowodów księgowych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów, w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy.

b. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym zastrzeżeniem, że podanie wskazanych powyżej danych jest warunkiem zawarcia umowy darowizny (dokonywania cyklicznych płatności pieniężnych) i świadczenia określonych usług za pośrednictwem Portalu. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością skorzystania z usługi newsletter lub niemożnością dokonania darowizny (w tym płatności cyklicznych) na rzecz Fundacji lub brakiem możliwości otrzymywania informacji o akcjach i przedsięwzięciach realizowanych w ramach działalności statutowej Fundacji oraz o możliwości finansowego wspierania Fundacji.

c. Każdej osobie, której Administratorem danych osobowych jest Fundacja przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

d. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

e. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres [email protected].

f. Fundacja stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji, wykorzystując uznane standardy technologiczne w celu zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi do danych osobowych, ich ujawnieniu, ochrony przed ich niewłaściwym użyciem, utratą, zmianą lub zniszczeniem.

g. Użytkownik Portalu jest zobowiązany do zabezpieczenia identyfikatora i hasła do swojego konta przed dostępem osób trzecich.

h. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownikom Portalu oraz darczyńcom Fundacji przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6. Pliki cookie

a. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe odczytywane lub przechowywane przez przeglądarkę internetową na twardym dysku urządzenia końcowego (np. komputera, laptopa lub smartfona), umieszczane przez strony internetowe odwiedzane przez użytkownika. Mechanizm funkcjonowania Portalu, w celu identyfikacji użytkowników, wykorzystuje pliki typu cookie.

b. Portal wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

 • służące do rejestracji,
 • służące do przechowywania danych nie będących danymi osobowymi w rozumieniu obowiązujących przepisów (np. liczba wyświetleń danego banera),
 • niezbędne do autoryzacji sesji logowania,
 • służące do analityki (Google Analytics) – zbierające zanonimizowane dane do celów analitycznych.

7. Postanowienia końcowe

a. Serwer Portalu zbiera informacje dotyczące wykorzystania Portalu przez użytkowników oraz ich adresów IP. Informacje te wykorzystywane są tylko w celach technicznych oraz do tworzenia wszelkiego rodzaju anonimowych statystyk.

b. Użytkownicy korzystając z Portalu mogą używać wtyczek społecznościowych i innych elementów umieszczanych przez podmioty trzecie, które umożliwiają publikowanie informacji w innych miejscach w Internecie, na przykład na koncie użytkowników w mediach społecznościowych (np. Facebook, Google, X, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube). Decyzja użytkownika o ujawnieniu swoich danych osobowych takim podmiotom trzecim podlega zasadom prywatności tych podmiotów trzecich.

c. Aktualna wersja Polityki Prywatności dostępna jest w Portalu oraz w siedzibie Fundacji. Korzystając z Portalu użytkownik akceptuje aktualną wersją Polityki Prywatności.

d. Administratorowi przysługuje prawo do zmian niniejszej Polityki Prywatności. Aktualne wersje Polityki Prywatności będą udostępniane w Portalu, w razie uzasadnionej potrzeby wraz z informacją o wprowadzonej zmianie.