0:00
0:00

0:00

Regulamin

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniższe pojęcia pisane wielką literą należy rozumieć w następujący sposób:

1.1. Administrator lub Fundacja – podmiot prowadzący, zarządzający i będący jednocześnie wydawcą Portalu, którym jest Fundacja Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO, z siedzibą w Warszawie 02-549, przy ul. Madalińskiego 67B/38, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000620036, REGON 364609880, NIP 5213737081;

1.2. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;

1.3. Materiały – wszelkiego rodzaju treści publikowane w Portalu przez Administratora, w tym w szczególności materiały tekstowe (w tym prasowe), graficzne (w tym logotypy), fotograficzne, dźwiękowe oraz audiowizualne;

1.4. Operator płatności internetowych – właściciel lub administrator systemów, które umożliwiają dokonywanie płatności (darowizn) na rzecz Fundacji, tj. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu, Stripe, Inc. z siedzibą w Irlandii, PayPro z siedzibą Poznaniu oraz Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie..

1.5. Portal – portal internetowy OKO.press wpisany do rejestru prasy prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem Pr 19832 prowadzony, zarządzany i wydawany przez Administratora, dostępny w domenie https://oko.press/;

1.6. Polityka Prywatności – odrębny dokument określający zasady zbierania i przetwarzania Danych osobowych oraz zasady wykorzystania plików cookies;

1.7. Usługi – świadczone przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Portalu usługi, o których mowa w art. 2 pkt 4) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204, ze zm.);

1.8. Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu.

2.1. Usługi są świadczone przez Administratora na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Korzystanie z Usług świadczonych przez Administratora jest nieodpłatne.

2.2. Korzystanie z Usług nie wymaga podawania swoich Danych osobowych, z zastrzeżeniem postanowień pkt 4 i 5 poniżej.

2.3. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu i Usług świadczonych przez Administratora wyłącznie w celach prywatnych, niepowiązanych z działalnością gospodarczą lub zarobkową.

2.4. Wymogi techniczne korzystania z Portalu i Usług mają znacznie dla jego prawidłowego funkcjonowania oraz bezpieczeństwa Użytkowników.

2.5. Dostęp i korzystanie z Portalu możliwe jest dla Użytkowników: 2.5.1. Posiadających urządzenie z dostępem do Internetu; 2.5.2. Zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek Internetowych: a. Chrome wersja 50 lub nowsza; b. FireFox wersja 50 lub nowsza; c. Safari wersja 9.1 lub nowsza; d. Edge wersja 14 lub nowsza; e. Internet Explorer wersja 11 lub nowsza; f. Android wersja 4 lub nowsza; g. Opera wersja 37 lub nowsza.

2.6. Rejestracja w Portalu i założenie konta „Twoje OKO” wymaga ponadto posiadania konta poczty elektronicznej e-mail lub konta w serwisach Facebook, Google lub Apple.

3.1. Użytkownicy Portalu zobowiązani są korzystać z Usług i Portalu w sposób zgodny z powszechnie obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3.2. Niedopuszczalne jest w szczególności: 3.2.1. Zamieszczanie przez Użytkowników treści (w tym komentarzy): a. nie odnoszących się do danego Materiału (w szczególności materiału prasowego) lub powtarzających się; b. wulgarnych lub obscenicznych; c. nawołujących do dyskryminacji lub nienawiści z uwagi na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientacje seksualną, obrażających uczucia religijne lub bezwyznaniowość; d. nawołujących do przemocy lub zachowań o charakterze antyspołecznym; e. godzących w dobra osobiste Fundacji lub jakichkolwiek innych osób trzecich; f. propagujących ideologie totalitarne, w szczególności narodowego socjalizmu lub komunizmu lub kwestionujących fakty historyczne; g. naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa autorskie i prawa pokrewne.

3.2.2. Zamieszczanie treści promujących podmioty trzecie w stosunku do Administratora, w tym treści noszących znamiona spamu lub nieczytelnych;

3.2.3. Podejmowanie działań wpływających lub mogących wpłynąć w sposób niekorzystny na Użytkowników, w tym w szczególności powodować szkodę po ich stronie, albo po stronie Administratora lub innych podmiotów trzecich;

3.2.4. Podejmowanie jakichkolwiek działań mogących zagrozić bezpieczeństwu lub integralności Portalu, w tym także sieci i usług telekomunikacyjnych.

3.3. Administrator zastrzega sobie prawo usuwania treści dodawanych przez Użytkowników w przypadku naruszenia przez nich postanowień pkt 3.1. lub 3.2. powyżej.

3.4. Administrator zastrzega sobie ponadto prawo do wykorzystywania (w tym do porównywania, edytowania, publikacji) wszelkich treści opublikowanych na Portalu przez Użytkowników za ich zgodą.

4.1. Administrator udostępnia Użytkownikom możliwość korzystania z usługi powiadomień.

4.2. Przez powiadomienia rozumie się informacje w formie alertów pojawiających się w przeglądarce Użytkownika, dotyczące tematycznie Portalu OKO.press, w tym treści informacyjne o nowych artykułach.

4.3. Usługa powiadomień jest bezpłatna i dostępna dla każdego Użytkownika Portalu OKO.press po aktywacji usługi, zgodnie z punktami poniższymi Regulaminu.

4.4. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z usługi powiadomień. Anulowanie powiadomień jest możliwe poprzez odznaczenie kategorii na ekranie konfiguracji powiadomień. Dodatkowo jest możliwe poprzez ustawienia przeglądarki.

4.5. Zamawiając powiadomienia, Użytkownik akceptuje Regulamin oraz Politykę prywatności Portalu OKO.press

4.6 Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z usługi powiadomień w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych usług oraz Polityka Prywatności wskazana w pkt. 4.5. niniejszego regulaminu.

4.7. Mając na uwadze dobro i komfort Użytkowników, Portal OKO.press zapewnia, że usługę Powiadomień wykorzystywać będzie tylko w sytuacjach szczególnych lub w przypadku wydarzeń i informacji niosących dodatkową wartość dla Użytkowników

4.8. Umowa o Powiadomienia określone w Regulaminie zostaje zawarta pomiędzy Portalem OKO.press a Użytkownikiem na czas nieokreślony.

5.1.Administrator udostępnia Użytkownikom możliwość korzystania z usługi konta użytkownika „Twoje OKO”.

5.2. Użytkownik może utworzyć swoje indywidualne konto w Portalu, dokonując rejestracji poprzez:

5.2.1. Podanie swojego adresu poczty elektronicznej oraz utworzenie hasła, a następnie potwierdzenie faktu utworzenia konta w wiadomości e-mail przesłanej przez Administratora na adres Użytkownika; lub

5.2.2. Swoje konto w serwisie Facebook, Google lub Apple.

5.3. W ramach usługi „Twoje OKO” Administrator udostępnia następujące funkcje:

5.3.1 Teksty specjalne – dostęp do specjalnych artykułów i treści dostępnych tylko dla zalogowanych użytkowników (w określonym przez Administratora czasie).

5.3.2. Newsletter – przesyłanie elektronicznego biuletynu z najpopularniejszymi artykułami wysyłanego cyklicznie w zależności od decyzji Użytkownika – codziennie, bądź co tydzień (ustawienie domyślne), bezterminowo, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania biuletynu poprzez skorzystanie z linku (odsyłacza) znajdującego się w każdej wiadomości newsletter lub poprzez zmianę ustawień na koncie użytkownika w zakładce Twoje wiadomości.

5.3.3. Abonament na wolność słowa – możliwość dokonywania cyklicznych płatności na rzecz Fundacji – szczegóły w pkt 5.4-5.9.

5.3.4. Twoje dane – możliwość dodania i edycji danych kontaktowych użytkownika (e-mail, imię, nazwisko)

5.3.5. Otrzymywanie wiadomości e-mail: umożliwiających korzystanie z usługi „Twoje OKO”, angażujących w działalność Fundacji oraz różnego rodzaju Materiałów Administratora.

5.3.6. Możliwość dodawania komentarzy do artykułów.

5.4. Korzystanie z usługi konta użytkownika „Twoje OKO” jest dobrowolne i nieodpłatne.

5.5. Użytkownik może zrezygnować z usługi poprzez przesłanie wiadomości z tematem „Twoje OKO – rezygnacja” na adres [email protected]. W treści e-maila należy podać adres e-mail (wskazany przy rejestracji w Portalu) oraz numer telefonu komórkowego.

5.6. Użytkownik zobowiązany jest nie udostępniać osobom trzecim danych używanych do logowania do konta „Twoje OKO”.

6.1. Administrator udostępnia za pośrednictwem Portalu możliwość wspierania płatnościami pieniężnymi (mającymi charakter darowizn) działalności statutowej Fundacji.

6.2. Płatności pieniężne na rzecz Fundacji mogą być dokonywane:

6.2.1. Tradycyjnym przelewem bankowym;

6.2.2 Przy wykorzystaniu płatności internetowych obsługiwanych przez Operatorów płatności internetowych.

6.2.3 Za pomocą systemu Autopay, z dostępnymi formami płatności przy użyciu kart płatniczych: Visa; Visa Electron; Mastercard; MasterCard Electronic; Maestro. Aktualna i pełna lista metod umożliwiających dokonywanie płatności jest udostępniana przez Administratora w Portalu, na stronie www.oko.press/wesprzyj/

6.3. Szczegółowe zasady dotyczące dokonywania płatności pieniężnych, o których mowa w pkt 5.2. i 5.4., określa każdorazowo regulamin stosowany przez właściwego Operatora płatności internetowych.

6.4. W ramach płatności pieniężnych Administrator udostępnia Użytkownikom możliwość dokonywania na rzecz Fundacji cyklicznych płatności pieniężnych realizowanych przez właściwego Operatora płatności internetowych zgodnie z warunkami przez niego określonymi.

6.5. W celu zapoczątkowania cyklicznych płatności pieniężnych, Użytkownik powinien zalogować się na swoje indywidualne konto w Portalu oraz wybrać kwotę płatności pieniężnej, która będzie realizowana cyklicznie raz w miesiącu, poprzez obciążenie przez Operatora płatności internetowych karty płatniczej/rachunku bankowego.

6.6. Administrator informuje, że pełne dane karty płatniczej Użytkownika będą przechowywane wyłącznie przez Operatora płatności internetowych. Operator płatności internetowych pośrednicząc w dokonaniu darowizn, udostępnia „token” (wirtualny identyfikator karty), umożliwiający przypisanie do indywidualnego Użytkownika unikalnego identyfikatora, za pomocą którego ten Użytkownik dokonuje płatności cyklicznych na rzecz Fundacji. Zwracany podczas płatności „token” zawiera zaszyfrowany przez Operatora płatności internetowych, maskowany numer karty oraz datę jej ważności, co sprawia, że Fundacja nie otrzymuje i nie przetwarza danych w postaci pełnego numeru karty płatniczej.

6.7. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z dokonywania płatności (darowizn) cyklicznych na rzecz Fundacji. W tym celu Użytkownik powinien:

6.7.1. Skorzystać z przycisku „Anuluj” widocznego na koncie Użytkownika w zakładce Abonament; lub

6.7.2. Przesłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres [email protected]. W treści e-maila należy podać imię i nazwisko, adres e-mail (wskazany przy rejestracji w Portalu celem dokonywania płatności cyklicznych) oraz numer telefonu komórkowego.

6.8. Administrator może kierować do Użytkowników dokonujących cyklicznych płatności określonych w pkt 5.4 specjalny miesięczny newsletter zawierający informacje o działalności Portalu oraz inne treści związane z promowaniem celów statutowych Fundacji. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania takiego specjalnego newslettera poprzez skorzystanie z linku (odsyłacza) znajdującego się w każdej wiadomości newsletter lub poprzez zmianę ustawień na koncie użytkownika w zakładce Twoje wiadomości.

7.1. Autorskie prawa majątkowe (a w przypadkach gdy powstają, również prawa pokrewne) do wszelkich Materiałów zamieszczanych w Portalu, jak również do samego Portalu przysługują Administratorowi.

7.2. Treści zamieszczane w Portalu, będące utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie bez konieczności odrębnego zastrzeżenia, w szczególności bez potrzeby składania przez Administratora jakichkolwiek oświadczeń w tym zakresie.

7.3. Bez uprzedniej, wyraźnej zgody Administratora zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, Materiałów lub innych treści prezentowanych w Portalu, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa powszechnego.

8.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO, z siedzibą w Warszawie 02-549, przy ul. Madalińskiego 67B/38, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000620036, REGON 364609880, NIP 5213737081.

8.2. Szczegółowe informacje dotyczące Danych osobowych są zamieszczone w Polityce Prywatności.

9.1. Reklamacje dotyczące działania Portalu i Usług świadczonych za jego pośrednictwem mogą być zgłaszane przez Użytkownika pocztą elektroniczną, na adres: [email protected]

9.2. W reklamacji Użytkownik powinien wskazać jej przedmiot, w szczególności opisać Usługę, której reklamacja dotyczy, a także okoliczności uzasadniające reklamację oraz przekazać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem w postaci adresu poczty elektronicznej.

9.3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej wniesienia przez Użytkownika.

9.4. W przypadku reklamacji związanych z dokonywaniem płatności pieniężnych, o których mowa w pkt 5 powyżej, reklamacje należy kierować bezpośrednio do właściwego Operatora płatności internetowych. Więcej informacji dotyczących składania reklamacji odnoszących się do dokonywania płatności pieniężnych znajduje się pod adresami: https://www.payu.pl, https://przelewy24.pl, https://stripe.com, https://www.paypal.com oraz https://www.autopay.pl lub na stronie banku Użytkownika.

10.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 5 sierpnia 2019 r. Administrator może od czasu do czasu dokonywać zmian niniejszego Regulaminu, w tym mających w szczególności na celu dostosowanie jego postanowień do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Aktualne wersje Regulaminu będą udostępniane Użytkownikom w Portalu wraz z informacją o wprowadzonej zmianie.

10.2. Użytkownicy, którzy założyli konto w Serwisie przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu, z chwilą jego wejścia w życie otrzymują dostęp do konta użytkownika „Twoje OKO” na zasadach określonych w tym Regulaminie. Aktualna treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności zostanie przesłana takim Użytkownikom na adresy poczty elektronicznej podane przy rejestracji. Korzystanie z konta „Twoje OKO” po wejściu w życie Regulaminu oznacza akceptację jego postanowień.

10.3. Użytkownicy, którzy przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu zamówili usługę newsletter, korzystają z tej usługi na dotychczasowych zasadach, do czasu założenia konta „Twoje OKO”.

10.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

10.5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, niezgodne z prawem lub bezskuteczne, nie uchybia to ważności, zgodności z prawem i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu.