0:00
0:00

0:00

Zasady etyki dziennikarskiej

Dziennikarze i redaktorzy OKO.press są zobowiązani do przestrzegania zasad etycznych obowiązujących redakcję jako medium i organizację pozarządową. Na zbiór zasad składają się wymagania i zalecenia dotyczące warsztatu dziennikarskiego, kontaktów z osobami i organizacjami zewnętrznymi oraz zasad współżycia społecznego.

English version

 1. Zasady weryfikacji i podawania informacji
  1. W opisywaniu rzeczywistości dziennikarze i redaktorzy dążą do prawdy, unikając wszelkich informacji niepewnych i nieuzasadnionych uogólnień.
  2. Przygotowując publikacje dziennikarze OKO.press mają obowiązek kierować się zasadami rzetelności i staranności dziennikarskiej.
  3. Opisy zdarzeń powinny opierać się na wiarygodnych źródłach. Jeśli tylko istnieje taka możliwość, powinny to być co najmniej 2 niezależne źródła. Z jednego można korzystać, gdy jesteśmy pewni jego wiarygodności.
  4. Jeśli tylko istnieje taka możliwość, opisy zdarzeń pochodzące od osób powinny być konfrontowane z dokumentami, materiałami audio i video itp.
  5. Osoby opisywane w publikacjach (w szczególności o wydźwięku dla nich negatywnym) powinny mieć możliwość odniesienia się do podawanych informacji (w szczególności do wysuwanych pod ich adresem zarzutów). Nie dotyczy to publikacji powtarzających znane już powszechnie fakty i potwierdzone wcześniej ustalenia, a także weryfikacji publicznych wypowiedzi np. w formie fact-checkingu.
  6. Analizy wydarzeń, faktów, zjawisk społecznych powinny polegać na rzetelnej ocenie, konfrontacji z faktami, zweryfikowanymi danymi statystycznymi, badaniami prowadzonymi przez zweryfikowane i wiarygodne ośrodki badawcze, opiniami ekspertów w danej dziedzinie.
  7. Dziennikarze i redaktorzy OKO.press są zobowiązani do wyraźnego oddzielania opisu zdarzeń i faktów od własnych opinii.
  8. Dziennikarze i redaktorzy OKO.press są zobowiązani do cytowania słów rozmówców i wypowiedzi osób publicznych zgodnie z ich brzmieniem i sensem, zakazane jest umieszczanie wypowiedzi w fałszywym kontekście czy tendencyjne skracanie.
  9. Dziennikarze OKO.press zobowiązani są do autoryzacji wypowiedzi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  10. W razie uzyskania informacji, że wiadomości podane w publikacji są niezgodne z rzeczywistością, dziennikarze i redaktorzy OKO.press są zobowiązani do ich skorygowania. Informacja o poprawkach naniesionych w opublikowanym już materiale powinna znaleźć się na stronie internetowej OKO.press, na początku materiału, którego dotyczy korekta.
  11. Dziennikarze i redaktorzy OKO.press są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy dziennikarskiej.
  12. Dziennikarze i redaktorzy OKO.press są zobowiazani do ochrony swoich źródeł i nie mogą zdradzać ich tożsamości osobom trzecim.
  13. Dziennikarze OKO.press mogą organizować prowokacje dziennikarskie tylko w uzgodnieniu z kierownictwem redakcji.
 2. Kontakty z osobami i organizacjami zewnętrznymi
  1. Pracownicy redakcji nie mogą informować podmiotów zewnętrznych o prowadzonych przez dziennikarzy OKO.press pracach nad publikacjami ani ujawniać szczegółów tych prac, chyba że zostało to ustalone z kierownictwem redakcji.
  2. Pracownicy redakcji OKO.press nie mogą przyjmować żadnych korzyści materialnych od lobbystów, partii politycznych, podmiotów gospodarczych, w tym także korzystać z zaproszenia do restauracji.
  3. Niedopuszczalne jest publikowanie materiałów sponsorowanych bądź stanowiących ukrytą reklamę podmiotów gospodarczych albo organizacji o charakterze politycznym.
  4. Współpraca lub promocja mogą dotyczyć jedynie organizacji pożytku publicznego, działań prowadzonych pro bono, akcji promujących wartości, na których ufundowane jest OKO.press (wolności słowa, praw mniejszości, rządów prawa, sprawiedliwości społecznej) oraz innych akcji promocyjnych, na które wyrazi zgodę kierownictwo redakcji, o ile nie mają one charakteru komercyjnego i nie wiążą się z korzyściami materialnymi.
  5. Dziennikarze i redaktorzy OKO.press nie mogą podpisywać umów reklamowych z podmiotami zewnętrznymi, chyba że wyrazi na to zgodę kierownictwo redakcji.
  6. Dziennikarze i redaktorzy OKO.press nie mogą być członkami partii politycznych ani uczestniczyć w działalności politycznej (np. kampaniach wyborczych w charakterze ekspertów itp.).
  7. Dziennikarze i redaktorzy OKO.press nie mogą świadczyć usług doradczych ani PR-owych na rzecz partii politycznych.
  8. Dziennikarze i redaktorzy przy przygotowywaniu i publikowaniu materiałów dziennikarskich powinni brać pod uwagę jedynie ich jakość, zgodność z faktami oraz rzetelność analizy. Niedopuszczalne jest kierowanie się przy ocenie przydatności materiałów do publikacji, sympatiami politycznymi.
  9. Dziennikarze OKO.press nie powinni publikować artykułów, które mogłyby narazić ich na zarzut konfliktu interesów (w szczególności gdyby miało wiązać się to z ich finansami).
 3. Zasady współżycia społecznego
  1. Dziennikarze i redaktorzy są zobowiązani do dbania o dobry wizerunek OKO.press.
  2. Niedopuszczalne jest wypowiadanie i publikowanie w przestrzeni publicznej (w tym w mediach społecznościowych) fałszywych treści obrażających lub pomawiających inne osoby oraz organizacje.
  3. Dziennikarze i redaktorzy OKO.press są zobowiazani do działalności zgodnej z prawem.
  4. Jedynym dopuszczalnym wyjątkiem jest działalność na rzecz dobra publicznego, szczególnie i jedynie w wypadku konfliktu wartości, gdy dotarcie do prawdy, przebiegu wydarzeń lub ustalenia faktów, za którymi stoi ważny interes społeczny, może rodzić ryzyko konfliktu z obowiązującym prawem. W każdym takim wypadku dziennikarze i redaktorzy OKO.press są zobowiązani do poinformowania o takim ryzyku bezpośrednich przełożonych.
  5. W OKO.press szczególnie zwracamy uwagę na bezpieczeństwo osób, które wypowiadają krytyczne opinie na temat władz, a także opinie, które mogą je narazić na hejt czy inne formy prześladowania. Nie należy wywierać presji na ujawnianie przez osoby opisywane w naszych materiałach na ujawnianie swej tożsamości.
  6. W sytuacji, gdy dochodzi do działań władz niezgodnych z prawami człowieka i obywatela, np. nieuzasadnionej interwencji policji, czy nękania osób protestujących OKO.press relacjonuje wydarzenia i daje głos osobom represjonowanym, nawet gdyby oznaczało to narażenie się na konflikt z władzami.
 4. Zasady korygowania
  1. W razie uzyskania informacji, że wiadomości podane w publikacji są niezgodne z rzeczywistością, dziennikarze i redaktorzy OKO.press są zobowiązani do ich skorygowania. Informacja o poprawkach naniesionych w opublikowanym już materiale powinna znaleźć się na stronie internetowej OKO.press, na początku materiału, którego dotyczy korekta.
  2. Zasada obowiązuje także wtedy, gdy nikt nie zwróci nam uwagi, ani nie żąda sprostowania.
  3. Dziennikarze i redaktorzy OKO.press są otwarci na krytykę materiałów dziennikarskich OKO.press, o ile ma ona racjonalne podstawy lub wynika z odmiennego wartościowego społecznie światopoglądu. Powinni w takim wypadku zachęcać do przygotowywania polemik z OKO.press.
  4. OKO.press wykorzystuje na bieżąco uwagi krytyczne i wskazania błędów przez czytelniczki i czytelników. Nasi odbiorcy często recenzują nasze teksty i inne materiały na FB OKO.press i w komentarzach na stronie OKO.press. Poza tym mogą zgłaszać uwagi pod adresem [email protected]