0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: fot. Monika Sasiakfot. Monika Sasiak

Publikujemy apel 101 organizacji pozarządowych i humanitarnych, który ich przedstawiciele (Marianna Wartecka z Fundacji Ocalenie, Jakub Kiersnowski z Klubu Inteligencji Katolickiej, Adam Barwiński z Grupy Granica – ich troje na zdjęciu) zanieśli do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Donalda Tuska.

To nie pierwszy apel o zaprzestanie pushbacków na granicy polsko-białoruskiej. Zwraca jednak uwagę ogromna liczba zebranych podpisów – pod listem podpisało się aż 101 organizacji społecznych (w tym m.in. Amnesty International, Fundacja im. Batorego, OFOP) o bardzo różnorodnym profilu, nie tylko humanitarnym. Zebrano też 550 podpisów

 • autorytetów prawniczych, ludzi kultury i nauki, działaczy społecznych m.in. od powstanek warszawskich, Wandy Traczyk-Stawskiej i Anny Przedpełskiej-Trzeciakowskiej;
 • prawników i prawniczek – prof. Adama Strzembosza, prof. Krystiana Markiewicza, prof. Włodzimierza Wróbla, prof. Mirosława Wyrzykowskiego, prof. Eleonory Zielińskiej;
 • ludzi filmu – Agnieszki Holland, Joanny Kos-Krauze, Magdaleny Łazarkiewicz, Antoniego Komasy-Łazarkiewicza, Mai Komorowskiej.

W apelu czytamy: "Pragniemy zwrócić Pana uwagę na rażące naruszenia praw człowieka, które obserwujemy od początku kryzysu humanitarnego na polsko-białoruskim pograniczu. Osoby przekraczające w sposób nieuregulowany polską granicę są pozbawiane możliwości ubiegania się o ochronę międzynarodową, a polskie służby stosują wobec nich tzw. pushbacki (wywózki), tzn. zmuszają je do powrotu na stronę białoruską. W wielu przypadkach temu procederowi towarzyszy przemoc i agresja. (...)

Pushbacki nie mają uzasadnienia humanitarnego, moralnego ani prawnego. Skuteczne i trwałe wyeliminowanie ich z polskiego porządku prawnego oraz z praktyki służb mundurowych jest proste. Konieczne są trzy działania".

Przeczytaj cały apel poniżej.

Szanowny Panie Premierze,

w imieniu podpisanych poniżej organizacji społecznych oraz osób działających na rzecz cudzoziemek i cudzoziemców w Polsce pragniemy zwrócić Pana uwagę na rażące naruszenia praw człowieka, które obserwujemy od początku kryzysu humanitarnego na polsko-białoruskim pograniczu. Osoby przekraczające w sposób nieuregulowany polską granicę są pozbawiane możliwości ubiegania się o ochronę międzynarodową, a polskie służby stosują wobec nich tzw. pushbacki (wywózki), tzn. zmuszają je do powrotu na stronę białoruską. W wielu przypadkach temu procederowi towarzyszy przemoc i agresja.

Kara, na którą Polska skazuje osoby migrujące za nieuregulowane przekroczenie granicy, zawracając je przymusowo do Białorusi, jest wyjątkowo okrutna. Po białoruskiej stronie czekają na nie tortury, przemoc, nieludzkie traktowanie i bezprawne uwięzienie w sistiemie. I nie ma dla nich ucieczki. Próby wycofania się do Mińska są karane – najczęściej brutalną przemocą.

Europejczycy wiedzą, do czego prowadzi przyzwolenie na odarcie człowieka z przyrodzonej mu godności i pozbawienie go podstawowych praw ze względu na jego przynależność do grupy narodowej, etnicznej czy religijnej. Nie wolno żadnego człowieka traktować jak “pocisku”. Gdy przestajemy widzieć ludzi, a dostrzegamy jedynie zagrożenie, rodzi się przyzwolenie na łamanie praw człowieka. Pushbacki muszą zakończyć się natychmiast. Odkładając w czasie ich wstrzymanie, polskie władze przystają na łamanie praw człowieka. Nie tak wyobrażamy sobie obiecaną nam praworządność.

W wyniku polityki pushbacków, od początku kryzysu na granicy Polski z Białorusią, po obu jej stronach, życie straciło co najmniej 55 osób.

Wobec antyuchodźczego i niehumanitarnego nastawienia poprzedniego rządu do tej pory pozostawała nam tylko możliwość prowadzenia na pograniczu działań pomocowych, czyli dostarczanie osobom w drodze wody, posiłku, ciepłych ubrań, udzielanie pomocy medycznej i prawnej, niejednokrotnie będących działaniami ratującymi ludzkie życie. Wraz z objęciem przez Pana urzędu Premiera, widzimy szansę na podjęcie pilnych działań zmierzających do natychmiastowego zaprzestania wywózek na granicy polsko-białoruskiej.

Krajowe i międzynarodowe instytucje odpowiedzialne za monitoring naruszeń praw człowieka, a także organizacje społeczne świadczące pomoc prawną i humanitarną na pograniczu polsko-białoruskim od 2021 roku podnoszą konieczność wyeliminowania z polskiego porządku prawnego przepisów naruszających zasadę non-refoulement wobec osób przekraczających granicę Polski. Pushbacki, stosowane wobec osób przekraczających granicę polsko-białoruską, funkcjonują w polskim systemie prawa poprzez władcze ukształtowanie treści stosunku służbowego (w formie rozkazów i poleceń służbowych), stosowanie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych oraz znowelizowane w 2021 r. przepisy Ustawy o cudzoziemcach.

Orzecznictwo sądów krajowych, rekomendacje Komisarz Praw Człowieka Rady Europy, Dunji Mijatović, oraz specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. praw człowieka, Felipe Gonzáleza Moralesa, a także wielokrotne wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich wskazują na sprzeczność powyższych regulacji z prawem krajowym, unijnym oraz międzynarodowym. Wzywają oni Polskę do zrewidowania prawa i zakończenia stosowania pushbacków.

Wywózki łamią zawarty w prawie międzynarodowym zakaz wydalania cudzoziemców do państwa, w którym ich życiu lub zdrowiu groziłoby niebezpieczeństwo (zasada non-refoulement), a tym samym zakaz tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz zakaz zbiorowych wydaleń osób cudzoziemskich. Naruszają również konstytucyjną gwarancję dostępu do procedury ubiegania się o ochronę międzynarodową w Polsce oraz gwarancje proceduralne dotyczące postępowań administracyjnych.

Pushbacki nie mają uzasadnienia humanitarnego, moralnego ani prawnego. Skuteczne i trwałe wyeliminowanie ich z polskiego porządku prawnego oraz z praktyki służb mundurowych jest proste. Konieczne są trzy działania:

 • zmiana praktyki służbowej funkcjonariuszy Straży Granicznej poprzez wydanie pisemnych instrukcji Komendantowi Głównemu Straży Granicznej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz monitorowanie ich wdrożenia przez podległych mu Komendantów Oddziałów Straży Granicznej i Komendantów Placówek Straży Granicznej;
 • uchylenie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (wraz z nowelizacją z 20 sierpnia 2021 roku);
 • nowelizacja Ustawy o cudzoziemcach poprzez uchylenie art. 303 ust. 1 pkt 9a i art. 303b Ustawy.

Pozostajemy do Pana pełnej dyspozycji i liczymy na dialog i współpracę w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań trudnych kwestii migracji i uchodźstwa.

Podpisy

 1. Fundacja Ocalenie
 2. Grupa Granica
 3. Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne
 4. Hope&Humanity Polska
 5. Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie
 6. Stowarzyszenie Egala
 7. Stowarzyszenie No To Ci Pomogę
 8. Białowieska Akcja Humanitarna
 9. Fundacja Polska Gościnność
 10. Fundacja Polskie Forum Migracyjne
 11. Stowarzyszenie Homo Faber
 12. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 13. Stowarzyszenie NOMADA
 14. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 15. Polska Akcja Humanitarna
 16. Fundacja im. Stefana Batorego
 17. Zupa na Granicę
 18. Salam Lab – Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju
 19. Pomoc SOC
 20. Badaczki i Badacze na Granicy
 21. Amnesty International Polska
 22. Fundacja Auschwitz-Birkenau
 23. Obywatele RP
 24. Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii
 25. Trójmiejska Akcja Kobieca
 26. Stowarzyszenie Arbuz
 27. Archiwum Protestów Publicznych
 28. Sputnik Photos
 29. Stowarzyszenie Polska Walcząca Przeciw Faszyzmowi
 30. Stowarzyszenie Kobiety Filmu
 31. Akcja Demokracja
 32. Stowarzyszenie Memoriał Polska
 33. Fundacja Archiwum Kobiet
 34. Instytut Spraw Publicznych
 35. Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia
 36. Fundacja Otwarty Dialog
 37. Fundacja Miejsce na Ziemi
 38. Fundacja Centrum Badań Migracyjnych
 39. Fundacja Nienieodpowiedzialni
 40. Fundacja EDM, Orla
 41. Fundacja Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych
 42. Fundacja Sztetl Mszana Dolna
 43. Fundacja The Hope Project Polska
 44. Fundacja Inicjatywa Dom Otwarty
 45. Fundacja Czas Kobiet
 46. Fundacja Feminoteka
 47. Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Iuris
 48. Konferencja Ambasadorów RP
 49. Naczelna Rada Adwokacka
 50. Stowarzyszenie Czasu Kultury
 51. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia
 52. Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa
 53. My Obywatele Unii Europejskiej – Fundacja im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego
 54. Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich
 55. Fundacja Międzynarodowa Inicjatywa Humanitarna
 56. Obserwatorium Wyborcze
 57. Fundacja Kuchnia Konfliktu
 58. Stowarzyszenie Otwarty Klub Obywatelski im. Piotra Szczęsnego
 59. Fundacja Lepsze Niepołomice
 60. Las Rąk laboratorium rękodzieł
 61. Fundacja Stocznia
 62. Interkulturalni.pl
 63. Fundacja Juniper
 64. Kongres Katoliczek i Katolików
 65. Stowarzyszenie Pro Humanum
 66. Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA
 67. Rodzice Dla Klimatu
 68. Stowarzyszenie Dla Ziemii
 69. Konsorcjum Migracyjne
 70. Fundacja Widzialne
 71. Fundacja Wiedza Lokalna
 72. Polska Fundacja im. Roberta Schumana
 73. Stowarzyszenie Lepszy Świat
 74. Komitet Obrony Demokracji
 75. Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne
 76. Fundacja Wspierana Kultury i Języka Polskiego im. M. Reja
 77. Stowarzyszenie Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom
 78. Silne. Aperiodyk Społeczny
 79. Forum Darczyńców w Polsce
 80. Stowarzyszenie Mova – język bez barier
 81. Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć
 82. SOS Wioski Dziecięce w Polsce
 83. Greenpeace Polska
 84. Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
 85. Polska Misja Medyczna
 86. Fundacja Kalejdoskop Kultur
 87. Fundacja Edukacja dla Demokracji
 88. Fundacja Panoptykon
 89. Fundacja Emic
 90. Dom Przyrody i Kultury
 91. Fundacja Dobra Wola
 92. Fundacja „Krzyżowa”
 93. Fundacja Dla Polski
 94. Krytyka Polityczna
 95. Fundacja Równik Praw
 96. Stowarzyszenie Inclusive.Buzz
 97. Inicjatywa Wschód
 98. Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka
 99. Fundacja dla Migrantów Dobry Start im. A.G.Farah
 100. Granica dla Granicy
 101. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

oraz

 1. Anna Przedpełska-Trzeciakowska
 2. Wanda Traczyk-Stawska
 3. prof. Jan Barcz
 4. prof. dr hab. Michał Buchowski
 5. prof. Krzysztof Byrski
 6. prof. dr hab. Władysław Czapliński
 7. prof. Przemysław Czapliński
 8. prof. Katarzyna Czeczot
 9. prof. Andrzej Friszke
 10. prof. Małgorzata Fuszara
 11. prof. Agnieszka Halemba
 12. prof. Zdzisław Kędzia
 13. Prof. dr hab. Grażyna Kubica-Heller
 14. prof. Magdalena Środa
 15. prof. Krystian Markiewicz
 16. prof. Marcin Matczak
 17. prof. Magdalena Piekara
 18. prof. Monika Płatek
 19. prof. dr hab. Dorota Praszałowicz
 20. prof. Michał Romanowski
 21. prof. Monika Rudaś-Grodzka
 22. prof. Szymon Rudnicki
 23. prof. Wojciech Sadurski
 24. prof. Krystyna Skarżyńska
 25. prof. Magdalena Smoczyńska
 26. prof. Janina Stępińska
 27. prof. Adam Strzembosz
 28. prof. Piotr Sułkowski
 29. prof. ISP PAN Monika Sus
 30. prof. Włodzimierz Wróbel
 31. prof. Mirosław Wyrzykowski
 32. prof. Eleonora Zielińska
 33. dr hab. Karolina Bielenin-Lenczowska
 34. dr hab. Dobrochna Kałwa
 35. dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska
 36. dr hab. Ewa Golachowska
 37. dr hab. Jan Winczorek
 38. dr hab. Elżbieta Korolczuk
 39. dr hab. Agnieszka Kościańska
 40. dr hab. Dariusz Libionka
 41. dra hab. Izabella Main
 42. dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech
 43. dr hab. Michał Nowosielski
 44. dr hab. Małgorzata Rajtar
 45. dr hab. Tomasz Rakowski
 46. dr hab. Agata Stanisz
 47. dr hab. Justyna Straczuk
 48. dr hab. Joanna Święcicka
 49. dr hab. Jadwiga Topczewska
 50. dr Irena Barcz
 51. dr Krystian Bogucki
 52. dr Adam Bulandra
 53. dr Sylwia Chutnik
 54. dr Piotr Cichocki
 55. dr Piotr M.A. Cywiński
 56. dr Anna Czaplińska
 57. dr Dominik Czeszkiewicz
 58. dr Zuzanna Hertzberg
 59. dr Kamila Klauzińska
 60. dr Hanna Machińska
 61. dr Dorota Mackenzie
 62. dr Lidia Mazowiecka
 63. dr Karolina Panz
 64. dr Helena Patzer
 65. dr Michał Pospiszyl
 66. dr Tomasz Sieniow
 67. dr Michał Sitek
 68. dr Krystyna Starczewska
 69. dr Sylwia Urbańska
 70. dr Karol Wilczyński
 71. dr Dorota Woroniecka-Krzyżanowska
 72. dr Bartłomiej Zapała
 73. Marzena Adamiak
 74. Ania Alboth
 75. Rachela Antosz-Rekucka
 76. Urszula Antosz-Rekucka
 77. Jakub Antosz-Rekucki
 78. Grzegorz Antoszewski
 79. Agnieszka Arnold
 80. Zuzanna Atkinson
 81. Tomasz Augustynowicz
 82. Marek Bakalarczuk
 83. Barbara Barańska
 84. Paweł Barański
 85. Ewa Bartkowiak
 86. Adam Barwiński
 87. mec. Radosław Baszuk
 88. Paweł Bem
 89. Bianka Bernat
 90. Grażyna Bernatowicz
 91. Marek Bernatowicz
 92. Marek Beylin
 93. Bogdan Białek
 94. Andrzej Biczel
 95. Maria Biczel
 96. Marcin Bielecki
 97. Hanna Bieluszko
 98. Jakub Biernacki
 99. Piotr Biernacki
 100. Natalia Bloch
 101. Izabela Bobińska
 102. Tomasz Bobiński
 103. Lidia Bogaczówna
 104. Jolanta Bogowska
 105. Mirjam Böhm
 106. Szymon Bojdo
 107. Wojciech Bonowicz
 108. Piotr Borowiecki
 109. Zofia Borucińska
 110. Jakub Boruciński-Swies
 111. Krystyna Bratkowska
 112. Hanna Brejwo
 113. Agnieszka Bruska
 114. mec. Jacek Brydak
 115. mec. Łukasz Brydak
 116. mec. Tomasz Brydak
 117. Dorota Buchwald
 118. Alicja Bulik
 119. Tomasz Bulik
 120. Katarzyna Burda
 121. Dorota Burska
 122. Justyna Butrymowicz
 123. Barbara Byrska
 124. Piotr Bystrianin
 125. Berfin Çeven
 126. Zilan Çeven
 127. Alina Chabior
 128. Weronika Chajewska
 129. Magda Chajewska
 130. Andrzej Chajewski
 131. Marcin Chajewski
 132. Jacek Chmaj
 133. Beata Chmiel
 134. Anna Chmielewska
 135. Piotr Chojnacki
 136. Aleksandra Chrzanowska
 137. Piotr Ciacek
 138. Natalia Ciastoń
 139. Paweł Cywiński
 140. Ryszard Czapara
 141. Maryna Czaplińska
 142. Renata Czarnkowska-Listoś
 143. Marta Czarnocka-Cieciura
 144. Karolina Czerska-Shaw
 145. Joanna Czetwertyńska
 146. Kalina Czwarnóg
 147. Magdalena Czyż
 148. Małgorzata Czyżewska
 149. Krzysztof Czyżewski
 150. Ewa Daniel
 151. Lidia Dańko
 152. Leszek Dawid
 153. Grzegorz Dawidowicz
 154. Anna Dąbrowska
 155. Monika Dąbrowska-Kuchna
 156. Anna Dołgolewska
 157. Zofia Dowiatt
 158. Kornelia Dunin-Kozicka
 159. Małgorzata Dzieduszycka-Ziemilska
 160. Małgorzata Farynowska
 161. Hanka Fedorowicz
 162. Jacek Fedorowicz
 163. Piotr Fijałkowski
 164. Franciszek Fikus
 165. Kamil Filipek
 166. Bogumiła Forsztęga
 167. Andrzej Franaszek
 168. Joanna Franaszek
 169. Władysław Frasyniuk
 170. Agnieszka Fryś
 171. Bogusława Gałkiewicz
 172. Barbara Garstka
 173. Grzegorz Gauden
 174. Konstanty Gebert
 175. Natalia Gebert
 176. Aleksandra Giejsztowt-Rzewuska
 177. Barbara Gigier
 178. Agnieszka Głowacka
 179. Andrzej Gniazdowski
 180. Karolina Gołębiowska
 181. Robert Gołębiowski
 182. Krzysztof Górniak
 183. Marianna Grabska
 184. Agnieszka Graff
 185. Manuela Gretkowska
 186. Hanka Grupińska
 187. Łukasz Gruszczyński
 188. Mikołaj Grynberg
 189. Dorota Gutry-Bulik
 190. Paulina Haisch
 191. Joanna Hetnarowicz-Sikora
 192. Robert Hojda
 193. Agnieszka Holland
 194. Zofia Holnicka-Szulc
 195. Martyna Iwańska
 196. Inga Iwasiów
 197. Piotr Iwosa
 198. Jacek Jakubowski
 199. Mateusz Janicki
 200. Dominik Jaraczewski
 201. Joanna Jaśkowiak
 202. Beata Jaworowska
 203. Jarosław Jaworski
 204. Magdalena Jędra
 205. Tomek Jędrkiewicz
 206. Wiktoria Jędroszkowiak
 207. Leokadia Jung
 208. Łukasz Kaczmarek
 209. Wanda Kaczor
 210. Magdalena Kalenik
 211. Tomasz Kałużny
 212. Adam Kamiński
 213. Joanna Kapusta
 214. Dorota Karaś
 215. Patrycja Karola,
 216. Iwona Karpowicz-Dajczer
 217. Jolanta Kawa
 218. Małgorzata Kaznowska-Filipek
 219. Wanda Khalilian
 220. Jakub Kiersnowski
 221. Jarosław Kilias
 222. Wojciech Kinasiewicz
 223. Urszula Kitlasz
 224. Tomasz Kizny
 225. Witold Klaus
 226. Michał Klawiter
 227. Małgorzata Klemens
 228. Jarosław Klimkiewicz
 229. Jolanta Klimkiewicz
 230. Agnieszka Klus
 231. Anna Kociarz
 232. Jakub Kocjan
 233. Łukasz Kohut
 234. Anka Kolber
 235. Julia Kolberger
 236. Iwa Kołodziejska
 237. Antoni Komasa-Łazarkiewicz
 238. Ewa Komorowska
 239. Maja Komorowska
 240. Marek Komorowski
 241. Joanna Koniarska
 242. Jarosław Koniarski
 243. Anna Kopacz
 244. Jan Kopacz
 245. Janusz Kopacz
 246. Joanna Kos-Krauze
 247. Agnieszka Kosowicz
 248. Karolina Kotowska
 249. Eliza Kowalczyk
 250. Małgorzata Kowalik
 251. Andrzej Kowalski
 252. Paweł Kowzan
 253. Ewa Kozdraj
 254. Jolanta Kozioł
 255. Anna Kozłowska-Roszkowska
 256. Ewa Koźniewska
 257. Bartosz Kramek
 258. Zosia Krasnowolska
 259. Elżbieta Krassowska-Modlinger
 260. Joanna Krasuska
 261. Maria Krauss
 262. Barbara Kruszewska
 263. Robert Krzysztoń
 264. Maria Książak
 265. Jacek Kucharczyk
 266. Magdalena Kucharska
 267. Marta Kucharska
 268. Jan Konrad Kucharski
 269. Łukasz Kuciński
 270. Anna Kulesza
 271. Ewa Kulik-Bielińska
 272. Krystyna Kurczab-Redlich
 273. Danuta Kuroń
 274. Jarosław Kurski
 275. Iwona Kurz
 276. Agata Kuśpit
 277. Danuta Labijak
 278. Jacek Labijak
 279. Marzena Laskowska
 280. Dominika Lasota
 281. Sylwia Lazar
 282. Anna Lech
 283. Zuzanna Lesiak
 284. Kinga Lewicka
 285. Witold Liliental
 286. Adam Lipszyc
 287. Darin Loka
 288. Magdalena Lubańska
 289. Mirosław Lubarski
 290. Aurora Lubos
 291. Mateusz Luft
 292. Krystian Lupa
 293. Cezary Łazarewicz
 294. Magdalena Łazarkiewicz
 295. Joanna Łodygowska
 296. Joanna Łozicka
 297. Lesław Łozicki
 298. Krystyna Łubnicka
 299. Olgierd Łukaszewicz
 300. Ryszard Machiński
 301. Agnieszka Maciejowska
 302. Dominika Macioch
 303. Alicja Mackiewicz
 304. Jarosław Mackiewicz
 305. Adam Magdoń.
 306. dra hab. Izabella Main
 307. Julia Majewska
 308. Piotr Andrzej Majewski
 309. Lidka Makowska
 310. Agnieszka Markowska
 311. Honorata Martin
 312. Oskar Martin
 313. Grażyna Marzec-Łukaszewicz
 314. Karol Masiarz
 315. Karolina Mazurek
 316. Wawrzyniec Mąkinia
 317. Magdalena Męczyńska
 318. Marek Męczyński
 319. Zofia Miągowska
 320. Ewa Michna
 321. Adam Michnik
 322. Rafał Milach
 323. Anna Mirkes-Radziwon
 324. Anna Mituś
 325. Piotr Mitzner
 326. Jan Młynarczyk
 327. Katarzyna Młynarczyk
 328. Malwina Młynarczyk
 329. Elżbieta Moczarska
 330. Jerzy Modlinger
 331. Dagmara Molga
 332. Bożenna Morawska
 333. Jerzy Morawski
 334. Wiktoria Moritz-Leśniak
 335. Maciej Moskwa
 336. Witold Moszyński
 337. Janusz Mucha
 338. Romana Mucha
 339. Jan Murawski
 340. Agnieszka Nagalska
 341. Zbigniew Nagalski
 342. Anna Nałęcka – Milach
 343. Maria Napiontkowa
 344. Maria Nawojczyk
 345. Ewa Negrusz-Szczęsna
 346. Chris Niedenthal
 347. Karolina Niedenthal
 348. Michał Nowacki
 349. Maksymilian Nowak
 350. Artur Nowak-Gocławski
 351. Maciej Nowicki
 352. Tadeusz Nyczek
 353. Renata Ochman-Zbyszyńska
 354. Janina Ochojska
 355. Arkadiusz Ograbek
 356. Ewa Około-Kułak Szamborska
 357. Małgorzata Olasińska-Chart
 358. Paweł Olejniczak
 359. Małgorzata Oracz
 360. Gabriela Orłowska
 361. Maciej Orłowski
 362. Maja Ostaszewska
 363. Marek Ostrowski
 364. Marta Pachocka
 365. Magdalena Pacul Kudelska
 366. Dorota Paszyńska
 367. Włodzimierz Paszyński
 368. Waldemar Paś
 369. Ewa Pater
 370. Krzysztof Pawłowski
 371. Anna Paździejewska
 372. mec. Mikołaj Pietrzak
 373. Lena Piękniewska-Bem
 374. Maria Piętak
 375. Mariola Piętak
 376. Emilia Piotrowicz
 377. Joanna Piotrowska
 378. Małgorzata Piotrowska
 379. Krystyna Piotrowska-Gauden
 380. Maciej Pisuk
 381. Elżbieta Podleśna
 382. Katarzyna Podrazik
 383. Janusz Polowczyk
 384. Inka Popoff
 385. Aleksandra Potoczek
 386. Katarzyna Potoniec
 387. Anna Prus
 388. Maria Prussak
 389. Krzysztof Przekop
 390. Maria Przyszychowska
 391. Danuta Przywara
 392. Barbara Pszoniak
 393. Sylwia Ptaszyńska
 394. Tomasz Puchalski
 395. Tasja Puławska
 396. Magdalena Puzmujźniak
 397. Joanna Pypłacz
 398. Piotr Pytlakowski
 399. Piotr Rachtan
 400. Ryszard Raczkowski
 401. Maria Radwańska
 402. Wojciech Radwański
 403. Marek Radziwon
 404. Mariusz Redlicki
 405. Marek Rekucki
 406. Jan Rodowicz
 407. Joanna Rogowska
 408. Dobrosław Rola
 409. Barbara Rolirad
 410. Łukasz Ronduda
 411. Przemysław Rosati
 412. ariel rosé
 413. mec. Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski
 414. Tamara Rubin
 415. Marta Rucińska
 416. Modest Ruciński
 417. Tymon Ruciński
 418. Szymon Ruczyński
 419. Mateusz Rybak
 420. Marcelina Rybiańska
 421. Jarmiła Rybicka
 422. Małgorzata Rycharska
 423. Przemysław Rydzewski
 424. Zuzanna Rymarczyk
 425. Wojciech Rzewuski
 426. Justyna Sadowska
 427. Paula Sawicka
 428. Alina Schuurman
 429. Dorota Segda
 430. Teresa Segda
 431. Izabela Sekulska
 432. mec. Kinga Dagmara Siadlak
 433. Ewa Siedlecka
 434. Beata Siemaszko
 435. Katarzyna Sikorska – Siudek
 436. Magdalena Sikorska – Wesołowska
 437. Mieczysław Siudek
 438. Krzysztof Siwczyk
 439. Agnieszka Skarpetowska
 440. Piotr Skiba
 441. Szymon Skoczyński
 442. Katarzyna Maria Skórzyńska
 443. Katarzyna Urszula Skórzyńska
 444. Marcin Skubiszewski
 445. Piotr Skubiszewski
 446. Marcin Skupiński
 447. Iwona Skwarek
 448. Ireneusz Albert Smolarkiewicz
 449. Tomasz Sobierajski
 450. Maciej Sosnowski
 451. Joanna Spychała
 452. Grażyna Staniszewska
 453. Piotr Stańczak
 454. Antonina Stasińska
 455. Andrzej Stasiuk
 456. Joanna Stawiarska
 457. Urszula Stawirej
 458. Dorota Steinhagen
 459. Jerzy Sternicki
 460. Jerzy Stępień
 461. mec. Krzysztof Stępiński
 462. Dawid Stępniewski
 463. Olga Stokłosa
 464. Renata Stolarska
 465. Danuta Stołecka
 466. Maciej Stuhr
 467. Michał Sutyniec
 468. Karolina Sydow
 469. Kamil Syller
 470. Aleksandra Szalwa
 471. Jan Szamborski
 472. Jadwiga Szarecka
 473. Jerzy Szarecki
 474. Dorota Szczepan-Jakubowska
 475. Wiesław Szczepiński
 476. Joanna Szczęsna
 477. Małgorzata Szczęśniak
 478. Monika Sznajderman
 479. Arkadiusz Szot
 480. Dominika Szpinda
 481. Karolina Sztandar-Sztanderska
 482. Grażyna Szwat-Gyłybowa
 483. Aleksandra Szymańska
 484. Aleksandra Śliwińska
 485. Klaudia Śmieja – Rostworowska
 486. Bogna Świątkowska
 487. Anna Świątkowska-Gałkiewicz
 488. Agnieszka Świergiel
 489. Filip Tereszkiewicz
 490. Marta Titaniec
 491. Irina Tomescu-Dubrow
 492. Barbara Tomżyńska
 493. Anna Topczewska
 494. Maria Topczewska
 495. Jan Topczewski
 496. Maciej Topczewski
 497. Monika Toporek
 498. Barbara Toruńczyk
 499. Ewa Trojanowska
 500. Andrzej Trzeciakowski
 501. Marcin Tumulka
 502. Anna Turner
 503. Marzena Tyszkiewicz
 504. Paweł Tyszkiewicz
 505. Bernard van der Esch
 506. Adam Wajrak
 507. Adam Walaszek
 508. Joanna Walaszek
 509. Karolina Walczewska,
 510. Jolanta Walecka
 511. Krzysztof Warlikowski
 512. Katarzyna Warmińska
 513. Marianna Wartecka
 514. Joanna Wawrzyniak
 515. Barbara Wielowieyska
 516. Agnieszka Wierzbicka
 517. Piotr Wilczek
 518. Katarzyna Winiarska
 519. Ewa Winnicka
 520. Joanna Winogrodzka
 521. Jolanta Wiszowata
 522. Aleksandra Wiśniewska
 523. Marta Wiśniewska
 524. Grzegorz Wojtiuk
 525. Aleksandra Wojtyńska-Bakalarczuk
 526. Urszula Wolfram
 527. Ewa Woydyłło Osiatyńska
 528. Ewa Wójciak
 529. Irena Wóycicka
 530. Paweł Wrabec
 531. Julia Wrzosińska
 532. Ludwika Wujec
 533. Damian Wutke
 534. Barbara Wysocka
 535. Jacek Zabokrzycki
 536. Michał Zadara
 537. Maja Zagajewska
 538. Magdalena Zagałkowicz-Krasowska
 539. Danuta Zakurzewska
 540. Beata Zalewska-Stefaniak
 541. Danuta Zawadzka
 542. Violetta Zawadzka
 543. Zbigniew Zbyszyński
 544. Anna Zdrojewska
 545. Bożenna Zieleńska
 546. Bartłomiej Ziołkowski
 547. Erica Ziva
 548. Marysia Złonkiewicz
 549. Maria Zmarz-Koczanowicz
 550. Jacek Żakowski
 551. Małgorzata Żerwe
;

Udostępnij:

Magdalena Chrzczonowicz

Wicenaczelna OKO.press, redaktorka, dziennikarka. W OKO.press od początku, pisze o prawach człowieka (osoby LGBTQIA, osoby uchodźcze), prawach kobiet, Kościele katolickim i polityce. Wcześniej przez 15 lat pracowała w organizacjach poarządowych (Humanity in Action Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Amnesty International) przy projektach społecznych i badawczych, prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/edukatorek, realizowała badania terenowe. Publikowała w Res Publice Nowej. Skończyła Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na UW ze specjalizacją Antropologia Społeczna.

Komentarze