0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Adam Stêpień / Agencja GazetaAdam Stêpień / Agenc...

Mateusz Kijowski tłumaczy się OKO.press, jak to było z zapłatą za usługi informatyczne przez Komitet Społeczny KOD (zajmujący się do końca września publiczną zbiórką pieniędzy) spółce MKM Studio, należącej do Kijowskiego i jego żony Magdaleny. Łącznie chodzi o sześć faktur na kwotę 91 143,5 zł - podały Onet i „Rzeczpospolita”.

Na konferencji zarządu KOD (bez Kijowskiego) działacze wyjaśniali, że cała sprawa była dla nich zaskoczeniem, dopiero w grudniu zyskali wgląd w dokumenty Komitetu Społecznego KOD. Zapowiedzieli audyt i pełne wyjaśnienie sprawy. Radomir Szumełda powiedział, że jego zaufanie do Kijowskiego zostało "nadszarpnięte".

1. Sam podpisywał Pan faktury wystawiane przez firmę MKM Studio. Kto wiedział o tych fakturach? Czy inni członkowie zarządu lub komisja rewizyjna mieli do nich dostęp? Mateusz Kijowski: Jako prezes firmy MKM Studio wystawiłem sześć faktur, od marca do sierpnia. Nie ma na nich fizycznie mego podpisu, ale jest informacja, że to ja je wystawiłem.

Faktury były dostępne w biurze KOD, niektórzy członkowie zarządu mogli o nich nie wiedzieć, choćby dlatego, że nie byli wtedy w zarządzie. A czy komisja rewizyjna wiedziała? Paweł Wimmer, który jako jedna z trzech osób prowadził Komitet Społeczny KOD, jest członkiem komisji rewizyjnej stowarzyszenia KOD.

2. A jak to wyglądało od strony KOD? Faktury są wystawione na Komitet Społeczny Obrony Demokracji, a nie stowarzyszenie KOD. Trafiały do osób odpowiedzialnych za finanse, które je akceptowały po uzyskaniu informacji od zarządu, że jest na to zgoda. Informacja, że ja sam akceptowałem ze strony KOD te przelewy, jest nieprawdziwa i absurdalna. Ani w stowarzyszeniu KOD, ani w Komitecie Społecznym nie mam takich uprawnień.

3. Faktury opiewały zawsze na kwotę 15 tys. 190, 50 zł. Rozpisane koszty usług wyceniano w ten sposób, by zawsze w sumie wyszło właśnie tyle. Wycenę robiła firma MKM, czyli Pan osobiście, czy tak? Tak, to był ryczałt. Spotkanie, podczas którego zapadły takie decyzje miało miejsce w marcu, na samym początku KOD. Próbujemy zebrać informacje, kto był na tym spotkaniu i odtworzyć, jak wyglądało podejmowanie decyzji. Do listopada 2016 byłem zatrudniony w firmie MKM, w której większość udziałów ma moja żona. W grudniu firma została zawieszona, bo nie przynosiła dochodów. Nie miałem już czasu na pracę IT ani dla KOD, ani innych klientów. Nasza firma działa od 2014 roku.

Usługi były wyceniane rzetelnie, a wychodziło tyle samo, bo taki był ryczałt.

4. Skąd wzięła się ta stała kwota 15 tys. 190, 50 zł? Kto ustalił jej wysokość? Czy to była subiektywny szacunek potrzeb/wartości Pana pracy dla ruchu, czy coś jeszcze innego? Skądże, nie ośmieliłbym się wyceniać swojej pracy dla ruchu KOD. MKM oraz KOD - rozumiany jako Komitet Społeczny - ustaliły tę kwotę między sobą. Pokażemy dokładnie, jak to zostało ustalone.

5. A czy nie występował Pan do Zarządu, by wprowadzić wynagrodzenie za pełnienie funkcji? Nowelizacja prawa o stowarzyszeniach z 20 maja 2016 wprowadziła "możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją", jednak musi to zostać opisane w statucie. Czy była mowa w KOD, by wprowadzić odpowiednią zmianę w statucie? Pracowałem po kilkanaście godzin na dobę, podobnie jak inni członkowie zarządu. W lecie były takie rozmowy, by zarząd dostawał jakieś pieniądze, bo z czegoś ludzie muszą przecież żyć, ale nie zakończyły się decyzją. Ostatecznie nikt nic nie dostaje. Teraz słyszymy od wielu ludzi, że trzeba to było zrobić.

6. Bez konieczności statutowej regulacji ustawa dopuszcza możliwość "zatrudnienia członków zarządu stowarzyszenia do różnych zadań, które wynikają z realizowanych projektów". Czy taka możliwość płacenia Panu i/lub innym członkom zarządu była dyskutowana? Były i takie głosy, ale nie zostało to wprowadzone.

7. W jaki sposób firma MKM wydawała pieniądze od KOD? Ile z tego szło na opłacenie innych usługodawców, a ile na Pana pracę? Czy były wystawiane faktury i na jakie kwoty? Czy przedstawi je Pan opinii publicznej? Trzeba to wszystko sprawdzić, podać konkretne liczby. Ja pobierałem pensję w firmie MKM, do czasu jej zawieszenia. Od grudnia nie pracuję, jest formalnie bezrobotnym. Kiedy mówiłem w grudniu w Słupsku, że utrzymuje mnie rodzina, to mówiłem jak jest.

Większość prac wykonywał Mateusz Kijowski, ale firma przedstawi szczegóły.

7a. Jaka była wysokość tej pensji? 2,5 tys. brutto. Taką zawsze miałem pensję w MKM.

8. Jaką - orientacyjnie - część wydatków KOD stanowiły pieniądze dla MKM? Komitet Społeczny informuje, że tylko do puszek zebraliśmy 1 mln 94 tys. złotych. Pieniądze dla MKM to był ułamek przychodów i wydatków KOD.

9. Czy pobierał Pan wynagrodzenie za jakiekolwiek inne prace na rzecz Komitetu Społecznego KOD? Nie. Nie wystawiałem żadnych innych faktur, ani nie zarabiałem jako osoba fizyczna.

10. Jakie koszty działalności opłacał Panu KOD: diety, ryczałt benzynowy, podróże, hotele? Przedstawimy dokładne rozliczenia wyjazdów, jest kilka tysięcy dokumentów do przejrzenia. Mamy też służbowe telefony, właścicielami tych komórek jest KOD.

11. Czy taka forma ryczałtu dla MKM pozwalała uniknąć panu ściągania alimentów przez komornika? Czy to nie był jeden z motywów wyboru tej formy wynagradzania swej pracy? Nie. W czasie gdy KOD kupował usługi od firmy MKM, pobierałem w niej wynagrodzenie. Od niego odprowadzałem alimenty.

12. Czy przed wyborami zamierza Pan jeszcze zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia? Za wcześnie na taką odpowiedź. Wybory ruszają w Katowicach 8 stycznia, potem w kolejnych regionach będą wybierani delegaci na Walny Zjazd Delegatów 4-5 marca.

Już po rozmowie z Mateuszem Kijowskim pojawiły się nowe wątpliwości, m.in. dotyczące świadczenia usług informatycznych dla KOD i wydatków na sprzęt.

Komunikat Komitetu Społecznego „Komitet Obrony Demokracji” z 5 listopada 2016 r. W dniu 31.10.2016 r. Komitet Społeczny „Komitet Obrony Demokracji” złożył sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej – zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2014 r.). W sprawozdaniu zostały podane następujące informacje:

1) Suma zebranych środków pieniężnych 1 094 754,70 zł,

2) Koszty organizacji zbiórki ogółem 787,61 zł, a w tym : – koszty związane z organizacją zbiórki: skarbony, puszki, identyfikatory: 689,49 zł, – koszty kampanii informacyjnej : 18,76 zł, – koszty administracyjne : 35,20 zł, – pozostałe koszty : 44,16 zł.

Ze środków zebranych przez Komitet Społeczny, przez 9,5 miesiąca, finansowane były działania KOD-u w 16 województwach. Aktualnie prowadzone prace nad sprawozdaniem, obejmującym informację o wydatkowaniu środków, pozwalają stwierdzić, że do końca sierpnia 2016 roku wpłynęło 1241 faktur i rachunków. Oznacza to, że średnia wartość jednostkowego wydatku ze środków Komitetu Społecznego wyniosła około 880 zł.

Z zebranych środków sfinansowano kilkadziesiąt spotkań w ramach Latającego Uniwersytetu Demokracji oraz kilkaset spotkań i debat, które zorganizowali sympatycy Komitetu Obrony Demokracji. W czasie trwania zbiórki odbyło się ponadto kilka dużych ogólnopolskich marszy i zgromadzeń publicznych, kilkaset mniejszych zgromadzeń w niemal wszystkich miastach na prawach powiatu. Koszty ich organizacji pokrywane były także ze środków Komitetu Społecznego. Komitet Społeczny nie przeznaczał środków ze zbiórki publicznej na wynajem biur, nie zatrudniał pracowników ani nie wypłacał wynagrodzeń na podstawie umów cywilnoprawnych.

Należy przy tym wyjaśnić ze sprawozdaniem objęte były środki zebrane do puszek przez kwestujących, w okresie od 15.12.2015 tj. od rozpoczęcia zbiórki publicznej do 30.09.2016 (data zakończenia zbiórki).

Sprawozdanie złożone w MSWiA nie zawiera informacji o poszczególnych, zgodnych z celami prowadzonej zbiórki, wydatkach. W świetle przywołanej wyżej ustawy sprawozdanie z rozdysponowania zebranych środków należy złożyć w terminie 30 dni od zakończenia 12-miesięcznego okresu od zakończenia zbiórki publicznej – w tym przypadku oznacza to formalnie koniec listopada 2017 roku.

Należy podkreślić, że Komitet Społeczny planuje sporządzić sprawozdanie w znacznie krótszym terminie. Zbiórka na Komitet Społeczny „Komitet Obrony Demokracji” zakończyła się 30.09.2016. Od tego dnia wszystkie wydatki KOD-u finansowane są ze środków Stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji”.

Komitet Społeczny „Komitet Obrony Demokracji” Piotr Cykowski Piotr Chabora Paweł Wimmer

Załączamy też tekst statutu Stowarzyszenia KOD, który m.in. stanowi, że "Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, niezależnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych osób fizycznych i prawnych".

STATUT STOWARZYSZENIA KOMITET OBRONY DEMOKRACJI

I Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji; w dalszej części statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i działa w oparciu o niniejszy Statut oraz ustawę z 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach.

3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

4. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, niezależnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych osób fizycznych i prawnych.

5. Stowarzyszenie utrzymuje niezależność od partii politycznych, organizacji religijnych lub wyznaniowych i poza realizacją celu pozostaje neutralne w sprawach politycznych i światopoglądowych.

6. Wprowadza się zakaz łączenia funkcji we Władzach Stowarzyszenia z funkcjami w partiach politycznych.

7. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej; z zachowaniem obowiązującego prawa Stowarzyszenie może działać również poza granicami kraju.

8. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

9. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 10. Stowarzyszenie ma prawo używać swojego znaku, pieczęci i sztandaru, a także odznak organizacyjnych.

11. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji, w tym także międzynarodowych.

12. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

13. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy Członków.

14. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz wykonawców zadań w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.

Rozdział II Cele Stowarzyszenia i formy działania

§ 2. Cele Stowarzyszenia: a) rozwijanie i propagowanie postaw i działań sprzyjających zachowaniu i rozwojowi demokratycznego państwa prawnego, b) wspieranie i rozwijanie idei państwa neutralnego światopoglądowo, c) wspieranie i rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego, promowanie obywatelskich postaw i zachowań, d) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, e) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, f) przeciwdziałanie łamaniu zasad demokracji i praworządności, w tym m.in. nadużyciom władz państwowych i samorządowych, przekraczaniu uprawnień i kompetencji, g) działalność mająca na celu upowszechnieniu wiedzy o demokratycznym ustroju państwa prawa, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, zapewniającego wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli – określonego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., duchu w jakim powstała i zasadach na jakich się opiera.

§ 3. 1. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez: a) działalność edukacyjną i opiniotwórczą w formie organizowania konferencji, szkoleń, dyskusji, prelekcji, wykładów, sympozjów, wystaw oraz innych imprez, publikacji w prasie i innych środkach masowego przekazu oraz udział w takich przedsięwzięciach, b) współpracę z partiami, organizacjami społecznymi i zawodowymi, zakładami pracy, środowiskami naukowymi, na rzecz realizacji zamierzeń Stowarzyszenia, c) organizowanie zgromadzeń publicznych, akcji wspierających lub protestacyjnych, d) organizowanie imprez, w tym kulturalnych, odpowiadających celom Stowarzyszenia i udział w takich imprezach, e) inicjowanie i współpraca przy organizowaniu referendów, obywatelskich projektów ustaw w sprawach, które są zgodne z celami Stowarzyszenia, f) prowadzenie krajowej i międzynarodowej wymiany informacji w zakresie celów Stowarzyszenia, g) szkolenie Członków Stowarzyszenia oraz współpracowników, h) prowadzenie działalności wydawniczej, i) współpracę z osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania w kraju i za granicą, j) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji publicznej, władz, instytucji, urzędów, sądów, k) branie udziału w postępowaniach sądowych i administracyjnych w sprawach, które leżą w zakresie zainteresowania Stowarzyszenia, l) wypowiadanie się w sprawie projektów ustaw, które leżą w zakresie zainteresowania Stowarzyszenia, m) wspieranie i prowadzenie działań na rzecz ustawodawstwa dotyczącego celów Stowarzyszenia, n) powoływanie fundacji.

2. Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może tworzyć i przystępować do związków stowarzyszeń.

Rozdział III Członkowie

- prawa i obowiązki Stowarzyszenie - realizując idee równości i demokracji - zrzesza Członków i Członkinie. Jedynie dla przejrzystości niniejszego dokumentu, używane w nim są formy męskoosobowe, jak: Członek Stowarzyszenia, Członek Zarządu, Delegat.

§ 4. Członkostwo w Stowarzyszeniu może być: a) zwyczajne, b) wspierające, c) honorowe.

§ 5. 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który złoży poprawnie wypełnioną deklarację członkowską, zaakceptuje cele i zasady określone w Statucie oraz zobowiąże się do opłacania składek w wysokości i terminie określonym przez Zarząd Główny.

2. Na tych samych zasadach członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być również osoby nie posiadające polskiego obywatelstwa.

3. Członkostwo zwyczajne nabywa się na podstawie uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

4. Odmowa przyznania członkostwa wymaga doręczenia kandydatowi uchwały wraz uzasadnieniem w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały; za datę doręczenia uważa się datę potwierdzenia odbioru wysłanej uchwały odmawiającej przyjęcia do Stowarzyszenia wysłanej na adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny, wskazany przez kandydata w deklaracji członkowskiej. Kandydat, który otrzymał pisemne uzasadnienie odmowy przyznania mu członkostwa w Stowarzyszeniu, może zaskarżyć tę uchwałę do Walnego Zebrania, w terminie 30 dni od daty doręczenia mu uchwały. Zaskarżenie uchwały może zostać wniesione drogą elektroniczną na adres Stowarzyszenia lub listem poleconym. Za datę wniesienia odwołania uważa się odpowiednio datę wysłania wiadomości elektronicznej przez nadawcę albo datę nadania listu poleconego. Walne Zebranie podejmuje ostateczną uchwałę o przyznaniu członkostwa na najbliższym posiedzeniu.

§ 6. 1. Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą zostać członkami wspierającymi Stowarzyszenia poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Głównemu, które podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Głównym.

2. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła istotny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Honorowe Członkostwo Stowarzyszenia nadawane jest przez Walne Zebranie.

3. Członkom wspierającym i członkom honorowym nie służy bierne ani czynne prawo wyborcze; mogą oni jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia; poza tym, posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 7. 1. Członkowie zwyczajni mają prawo: a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

2. Członkowie zwyczajni są obowiązani: a) brać udział w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, b) zabiegać o poparcie opinii społecznej dla działań Stowarzyszenia, swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia, c) przestrzegać Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, d) dbać o dobre imię Stowarzyszenia, e) opłacać składki członkowskie.

§ 8. Członek wspierający zobowiązuje się wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegać Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 9. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje na skutek: a) pisemnej rezygnacji złożonej w Zarządzie Głównym, b) wykluczenia przez Zarząd Główny z powodu: i. naruszania Statutu, działania na szkodę Stowarzyszenia lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, ii. nieopłacania składek przez okres sześciu (6) miesięcy. c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, d) śmierci.

§ 10. Członkostwo członka wspierającego ustaje w razie: a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie. b) śmierci, jeżeli jest to osoba fizyczna. c) skreślenia w związku z upadłością, likwidacją lub innymi uzasadnionymi przyczynami, jeżeli jest to osoba prawna lub instytucja; skreślenie następuje w drodze uchwały Zarządu Głównego. d) wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu Głównego za działanie na szkodę Stowarzyszenia.

§ 11. Od uchwały Zarządu Głównego w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. Tryb podejmowania uchwały, sposób odwołania i podejmowania decyzji oraz zachowanie terminów określa się stosownie do postanowień § 5 ust. 4.

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia

§ 12. 1. Władzami Stowarzyszenia są: a) Walne Zebranie Członków albo Walne Zebranie Delegatów, b) Zarząd Główny, c) Komisja Rewizyjna.

2. Zarząd Główny i Komisja Rewizyjna wybierane są na dwuletnią kadencję. Kadencja każdego członka władz biegnie oddzielnie. Ta sama osoba może być wybrana na kolejną kadencję.

3. Członkiem Zarządu Głównego ani Komisji Rewizyjnej nie może być osoba: a) sprawująca funkcje w partii politycznej, b) skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Wybór Zarządu Głównego odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością oddanych głosów.

5. W takim samym trybie odbywa się wybór Komisji Rewizyjnej.

6. Ilekroć w Statucie mowa jest o Walnym Zebraniu, należy przez to rozumieć odpowiednio Walne Zebranie Członków lub Delegatów, w zależności od kontekstu.

§ 13. 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby Członków tych Władz uprawnionych do głosowania, o ile Statut nie stanowi inaczej.

2. Zarząd Główny i Komisja Rewizyjna mogą podejmować decyzje w drodze głosowań przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 14. 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu biorą udział: a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni, b) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne zebranie Zarząd Główny zwołuje nie rzadziej niż raz w roku.

3. Walne Zebranie Zarząd Główny zwołuje poprzez ogłoszenie na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia, podając termin, miejsce i propozycje porządku obrad, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Zarząd Główny zwołuje z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na żądanie 1 10 liczby Członków Stowarzyszenia. Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na termin przypadający nie później niż 21-go dnia od daty złożenia takiego żądania Zarządowi Głównemu. Nadzwyczajne Walne Zebranie może rozpatrywać wyłącznie sprawy przedstawione w zawiadomieniu o zebraniu.

5. Walne Zebranie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał, o ile uczestniczy w nim co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. Wskazany przez Zarząd Główny w zawiadomieniu termin i godzina rozpoczęcia zebrania jest traktowany jako pierwszy termin, w stosunku do którego obowiązuje konieczność zebrania odpowiedniej ilości członków. W wypadku braku quorum w pierwszym terminie, Walne Zebranie odbywa się w drugim terminie, następującym nie wcześniej niż w godzinę po upływie pierwszego terminu. Walne Zebranie odbyte w drugim terminie jest ważne jest bez względu na liczbę Członków biorących w nim udział i zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. 6. Każdemu zwyczajnemu Członkowi przysługuje jeden głos podczas głosowania.

§ 15. 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne. 2. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga większości 2 3 głosów.

§ 16. Do kompetencji Walnego Zebrania należy: a) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania, b) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia, c) wybór oraz odwoływanie członków Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej, d) udzielanie absolutorium władzom Stowarzyszenia z wykonywanych przez nie obowiązków, e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej, f) uchwalanie zmian Statutu, g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego wniesionych przez członków, h) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność organów Stowarzyszenia, i) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, j) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 17. 1. W przypadku, gdy liczba Członków Stowarzyszenia przekroczy 100 osób, Zarząd Główny może zarządzić Walne Zebranie Delegatów, które przejmuje funkcję Walnego Zebrania Członków. 2. Do Walnego Zebrania Delegatów postanowienia § 14-16 stosuje się odpowiednio.

§ 18. 1. Delegatów na Walne Zebranie Delegatów wybiera Walne Zebranie Członków.

2. Wybór Delegatów odbywa się zgodnie z zasadą proporcjonalności: jeden (1) Delegat na dziesięciu (10) Członków Stowarzyszenia.

3. Kadencja Delegatów trwa dwa lata.

§ 19. 1. Zarząd Główny składa się z 5 do 9 członków wybranych przez Walne Zebranie.

2. Liczbę członków Zarządu Głównego w danej kadencji określa Walne Zebranie przed dokonaniem wyboru jego składu.

3. O podziale kompetencji wewnątrz Zarządu Głównego oraz szczegółowym trybie podejmowania decyzji przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, decyduje ten Zarząd w drodze uchwały podjętej na pierwszym zebraniu, mając na celu sprawne funkcjonowanie Zarządu Głównego i Stowarzyszenia.

§ 20. 1. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest każdy z Członków Zarządu Głównego.

2. Do zaciągania zobowiązań finansowych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu Głównego działających łącznie.

3. Zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej kwotę 10.000 zł wymaga uchwały Zarządu Głównego, która powinna być podjęta w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wykonania czynności wymagającej takiej uchwały, pod rygorem nieważności takiej czynności.

§ 21. 1. W trakcie kadencji, w miejsce ustępujących członków Zarządu Głównego, Zarząd ten ma prawo uzupełnić swój skład o dowolne osoby pod warunkiem, że są one członkami Stowarzyszenia. Uzupełnienie członków Zarządu Głównego w powyższym trybie jest dopuszczalne, jeśli nie przekracza 1 3 składu Zarządu Głównego.

2. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu Głównego poniżej liczby wymaganej w Statucie, Komisja Rewizyjna jest zobowiązana niezwłocznie zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu dokonania wyboru nowych członków Zarządu Głównego.

§ 22. 1. Zarząd Główny jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz na kwartał.

3. Do kompetencji Zarządu Głównego, poza sprawami określonymi w innych postanowieniach Statutu, należy: a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, b) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, c) tworzenie wewnętrznej struktury organizacyjnej umożliwiającej rozdział zadań w pionach kompetencyjnych (np. pion mediów, pion prawny) i ustanawianie osób za poszczególne piony, d) powoływanie i odwoływanie pełnomocników Zarządu Głównego, e) ustalanie wysokości składek członkowskich i terminów ich uiszczania, f) określenie kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, g) realizacja celów Stowarzyszenia, h) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, i) sporządzanie planów pracy i budżetu sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia, k) podejmowanie decyzji o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia, l) zwoływanie Walnego Zebrania Członków (Delegatów), m)podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa w Stowarzyszeniu oraz w sprawie wykluczenia Członków z przyczyn wskazanych w Statucie, n) powoływanie Rady Programowej Stowarzyszenia jako organu doradczego Zarządu Głównego.

§ 23. 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Sprawozdanie z kontroli Komisja składa Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej w danej kadencji określa Walne Zebranie przed dokonaniem wyboru jej składu.

3. Członek Komisji Rewizyjnej: a) nie może być członkiem Zarządu Głównego ani pozostawać z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia w stosunku do osób zasiadających w Zarządzie Głównym, b) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu, c) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania oraz zebrania Zarządu Głównego, d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia, e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu. 5. W razie zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, stosuje się odpowiednio postanowienia § 21.

§ 24. 1. W Stowarzyszeniu może działać Rada Programowa w składzie minimum 3-osobowym. Rada Programowa jest ciałem doradczym Zarządu Głównego.

2. Członków Rady Programowej powołuje Zarząd Główny. Członek Rady Programowej nie musi być członkiem Stowarzyszenia.

3. Do kompetencji Rady Programowej należy współdziałanie z Zarządem Głównym we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, opiniowanie zgłoszonych projektów uchwał Zarządu Głównego, opiniowanie podejmowanych przez Stowarzyszenie inicjatyw, jak również prawo do wskazywania Zarządowi Głównemu swoich propozycji i rozwiązań w przedmiocie działania Stowarzyszenia.

Rozdział V Majątek i Fundusze

§ 25. 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Stowarzyszenia, ofiarności publicznej, funduszy publicznych.

2. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Główny.

3. Składki członkowskie ustalane i pobierane są przez Zarząd Główny, który sprawuje nadzór nad ich terminowym opłacaniem przez Członków.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Główny.

6. Uzyskiwane przez Stowarzyszenie przychody przeznaczone będą na działalność statutową.

Rozdział VI Komunikacja

§ 26. 1. Ustala się, że – o ile Statut nie stanowi inaczej - podstawową drogą komunikacji w Stowarzyszeniu, to jest pomiędzy Członkami, pomiędzy Członkami a Władzami, pomiędzy poszczególnymi Władzami i członkami Władz – jest droga elektroniczna, za pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenia lub innego kanału komunikacji elektronicznej ustalonej przez Zarząd Główny.

2. Wszyscy Członkowie Stowarzyszenia, przy przyjmowaniu ich w poczet Członków, zostaną poinformowani o kanałach komunikacji.

3. Droga elektroniczna jest także skuteczna i wiążąca jako sposób doręczania korespondencji pomiędzy Władzami Stowarzyszenia a Członkami.

Rozdział VII Postanowienia końcowe

§ 27. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. POD STATUTEM STOWARZYSZENIA KOMITET OBRONY DEMOKRACJI PODPISY ZŁOŻYLI ZAŁOŻYCIELE OBECNI NA ZEBRANIU ZAŁOŻYCIELSKIM W DNIU 2 GRUDNIA 2015 ROKU W WARSZAWIE

;

Udostępnij:

Piotr Pacewicz

Naczelny OKO.press. Redaktor podziemnego „Tygodnika Mazowsze” (1982–1989), przy Okrągłym Stole sekretarz Bronisława Geremka. Współzakładał „Wyborczą”, jej wicenaczelny (1995–2010). Współtworzył akcje: „Rodzić po ludzku”, „Szkoła z klasą”, „Polska biega”. Autor książek "Psychologiczna analiza rewolucji społecznej", "Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu" (z Martą Konarzewską); "Pociąg osobowy".

Komentarze