0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Jakub Porzycki / Agencja GazetaJakub Porzycki / Age...

W czwartek 23 sierpnia dobrozmianowa Krajowa Rada Sądownictwa rozpoczęła wybór kandydatów na sędziów SN, których zarekomenduje prezydentowi. Obrady potrwają cztery dni, w czwartek i piątek odbędą się głosowania nad kandydatami do Izby Dyscyplinarnej i Izby Karnej.

Pierwotnie do KRS zgłosiło się 215 kandydatur, ale na przesłuchania w zespołach KRS zaproszono już tylko 182 kandydatów. Część się wycofała, część nie spełniła kryteriów.

23 sierpnia KRS potwierdziła również informacje o wycofaniu się Mariusza Muszyńskiego, który nie stawił się na przesłuchanie jako kandydat do Izby Dyscyplinarnej. Oficjalne powody rezygnacji wiceprezesa TK nie są jeszcze znane.

W czwartek rano grupa kilkunaściorga aktywistów blokowała wjazd na teren KRS. Na wejściu do budynku powiesili plakat "Nie ma sprawiedliwości bez niezależności" ozdobiony karykaturą Jarosława Kaczyńskiego jako Temidy IV RP.

Przeczytaj także:

Organizacje pozarządowe - w tym stowarzyszenia sędziów i prokuratorów - wystosowały do prezydenta apel o niepowoływanie wyłonionych przez KRS sędziów.

Publikujemy jego treść po polsku i po angielsku.

Szanowny Panie Prezydencie,

w najbliższych godzinach trafią do Pana wnioski o powołanie politycznych sędziów Sądu Najwyższego. Przyłożenie ręki do tych nominacji oznaczać będzie początek faktycznego wyjścia z Unii Europejskiej. Pol-exit w Stulecie Niepodległości zaprzepaści wysiłki i wyrzeczenia pokoleń Polaków dla dobra Ojczyzny.

Kilkunastominutowe rozmowy z kandydatami, uboga dokumentacja ich dorobku zawodowego i upolitycznienie Krajowej Rady Sądownictwa powodują, że procedura ta jest nierzetelna.

W ostatnich postanowieniach Sąd Najwyższy wskazał, że przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym, mogą być niezgodne z podstawowymi zasadami traktatów europejskich. Takie samo stanowisko zajmuje Komisja Europejska i poważane organizacje międzynarodowe. Z szacunku dla wagi rozstrzygnięcia w tej sprawie należy poczekać na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE.

Są chwile, kiedy historia daje wybór. Wciąż ma Pan ten wybór i to na Pana, a nie szeregowych polityków czy członków KRS, zwrócone są oczy całego świata.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia

Stowarzyszenie Sędziów Themis

Forum Współpracy Sędziów

Inicjatywa "Wolne Sądy"

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy

Stowarzyszenie Amnesty International

Archiwum Osiatyńskiego

Forum Obywatelskiego Rozwoju

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia

English version

Dear Mr. President,

In the coming few hours, you will receive applications for appointing political judges of the Supreme Court. Participation in these nominations will mark the start of Poland’s actual exit from the European Union. Pol-exit in the centenary of Independence will destroy the efforts and sacrifices of generations of Poles for the good of their fatherland.

Interviews with the candidates lasting a dozen or so minutes, poor documentation of their professional achievements and politicization of the National Council of the Judiciary mean that this procedure is unreliable.

In its latest decisions, the Supreme Court mentioned that the provisions of the Act on the Supreme Court may be inconsistent with the fundamental principles of the EU treaties. This is also the position of the European Commission and important international organizations. It would be appropriate to wait for the judgment of the EU Court of Justice out of respect for the importance of the resolution of this matter.

There are times when history offers a choice. You still have such a choice and it is you and not the politicians or members of the National Council of the Judiciary that the whole world is watching.

Signed by:

Association of Polish Judges „Iustitia” Association of Judges „Themis” Judges Cooperation Forum „Free Courts” Initiative Helsinki Foundation for Human Rights Amnesty International Poland Zbigniew Hołda Association The Wiktor Osiatyński Archive Civil Development Forum

;

Udostępnij:

Dominika Sitnicka

Absolwentka Prawa i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w Dwutygodniku, Res Publice Nowej i Magazynie Kulturalnym. Pisze o praworządności, polityce i mediach.

Komentarze