0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Kuba Atys / Agencja GazetaKuba Atys / Agencja ...

OKO.press publikuje stanowisko Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej w debacie o reformie polskiej nauki (patrz dalej), którą sam Komitet określa jako "realistyczny głos reformatorski, alternatywny wobec centralizacyjnych i autokratycznych projektów reformy szkolnictwa wyższego". Rzecz jest o tyle pilna, że w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego trwają prace nad nową ustawą, która ma zmienić polskie uczelnie i instytuty naukowe.

Ustawa według Gowina

Ustawa ma być efektem konkursu, rozpisanego przez ministra Gowina wkrótce po objęciu przez niego urzędu. Prezentacja założeń trzech wybranych projektów odbyła się 1 marca 2017 r. Prezentowali je szefowie zespołów:

  • prof. Hubert Izdebski z Uniwersytetu SWPS,
  • prof. Marek Kwiek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz
  • dr hab. Arkadiusz Radwan, Prezes Instytutu Allerhanda, niepublicznego instytutu naukowego z Krakowa.

Nie wiadomo, jaki będzie ostateczny kształt ustawy. Ministerstwo podsuwa opinii publicznej coraz to nowe propozycje — min. Gowin mówił w maju 2017 r. m.in. o

  • odejściu od tzw. parametryzacji, czyli systemu ocen jednostek naukowych wprowadzonej przez rząd PO-PSL, opartego na sztywnych (zdaniem wielu naukowców zbyt sztywnych) formalnych kryteriach;
  • zmianie modelu studiów doktoranckich — ograniczeniu liczby doktorantów i powołaniu nowych trybów kształcenia, które mają podnieść poziom doktoratów;
  • w maju 2017 r. powrócił także pomysł powołania "Uniwersytetu PAN" – nowej placówki, która wykorzystałaby potencjał instytutów PAN (i byłaby relatywnie wysoko w międzynarodowych rankingach).

Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej - stowarzyszenie studentów, doktorantów i wykładowców, które powstało w proteście przeciwko reformom wprowadzanym przez poprzedni rząd PO-PSL - przygotował swoją propozycję zmian. W poniedziałek, 22 maja 2017, Komitet wraz z uczelnianym ZNP organizuje kongres, który ma przedstawić alternatywną propozycję reformy.

[tab tekst="Program kongresu "Nauka dla Polski""] NAUKA DLA POLSKI - NASZ POMYSŁ NA REFORMĘ Zapraszamy na III Kongres Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej i Rady Szkolnictwa Wyższego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wraz z najlepszymi specjalistami przedstawimy alternatywę wobec centralizacyjnych, autokratycznych i prywatyzacyjnych wizji reformy nauki.

12:00-13:00 OTWARCIE KONGRESU Wystąpienia przewodniczących Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP oraz KKHP Wystąpienia gości specjalnych. Swój udział potwierdzili: prof. Anna Giza-Poleszczuk, Prorektor UW prof. Małgorzata Jacyno - Instytut Socjologii UW prof. Jerzy Żyżyński - Wydział Ekonomii, b. członek podkomisji ds. nauki i szkolnictwa wyższego dr hab Maciej Gdula - Instytut Socjologii UW

13:00-13:45 PREZENTACJA NASZEJ WIZJI USTAWY 2.0 Przedstawienie propozycji założeń do ustawy o szkolnictwie wyższym Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej, Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Wystąpią: prof. Piotr Stec - Dziekan Wydziału Prawa UO, KKHP dr. Janusz Rak - Prezes RSZWIN ZNP

Po wystąpieniach przewidujemy czas na dyskusje i zadawanie pytań.

14:00-14:30 PRZERWA

14:30-15:30 WARSZTATY TEMATYCZNE Proponujemy trzy panele: finanse, zarządzanie, kadry. Udział potwierdzili m.in: prof. Robert Tomanek, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. Tadeusz Zieliński, prorektor CHAT ds dydaktycznych Konstanty Gajda, kwestor Uniwersytetu Opolskiego dr Adriana Bartnik, WAINS PW dr Stanisław Różycki, RSZWIN ZNP dr Janusz Szczerba, RSZWIN ZNP

15:30-17:30 DEBATA "Polityczne stawki reformy nauki" Rozmowę poprowadzi Filip Konopczyński (Fundacja Kaleckiego) Naszymi prelegentami i prelegentkami będą: prof. Jadwiga Staniszkis red. Agata Szczęśniak, OKO.Press prof. Antoni Dudek, UKSW red. Piotr Skwieciński, Wsieci

Po debacie przewidujemy czas na dyskusję i zadawanie pytań.

Stanowisko Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej

Od 28 lat przepisy o szkolnictwie wyższym przechodzą proces ciągłych przemian. Początkowo zmierzały w kierunku ograniczenia ręcznego sterowania uczelniami przez państwo i wzmocnienia autonomii akademickiej. Jednak kolejne reformy, zamiast usprawniać polskie szkolnictwo, zaczęły obciążać uczelnie coraz większą biurokracją i domagać się od nich ścisłego powiązania z krótkowzrocznie rozumianym zyskiem ekonomicznym (warto przypomnieć niesławną nagonkę minister Kudryckiej na humanistykę). W rzeczywistości jedynym wymiernym efektem tych zmian był chaos na uczelniach w obliczu co rusz zmieniających się przepisów oraz gwałtowny spadek polskich uczelni na sam dół tabel w międzynarodowych rankingach.

Minister Gowin wydaje się iść w tym samym kierunku - permanentnej rewolucji. Domaga się ścisłego powiązania kształcenia z otoczeniem zewnętrznym (redukowanym do krótkoterminowej perspektywy biznesowego zysku), powtarza mantry o innowacyjności i nowych technologiach, nie dostrzegając, że szkoły wyższe dostarczają także wiedzy niewymiernej i nie dającej się przekuć na bieżące rozwiązania przemysłowe, ale niezbędnej do zapewnienia wolności badań naukowych. Jest ona konieczna dla funkcjonowania zdrowej sfery publicznej oraz dla zagwarantowania zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego mierzonego w dłuższej perspektywie.

Minister Gowin proponuje kolejną rewolucję, której celów i metod sam na razie nie umie wytłumaczyć.

Ewolucja, nie rewolucja – tego potrzebuje nauka i szkolnictwo wyższe. Nasz pomysł na reformę to realistyczny głos reformatorski, alternatywny wobec centralizacyjnych i autokratycznych projektów reformy szkolnictwa wyższego. Reformę chcemy oprzeć na następujących elementach:

1. Fair play. Wszystkie uczelnie powinny mieć ten sam zakres autonomii finansowej, badawczej i dydaktycznej. Dziś przegrywają jednostki mniejsze, które nie mogą szybko tworzyć nowych kierunków ze względu na brak tzw. „pełnych uprawnień akademickich” i przegrywając z jednostkami z wielkich ośrodków akademickich. Należy uchylić przepisy dające przywileje w zakresie kształtowania oferty dydaktycznej jednostkom uprawnionym do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Zapewni to równość pozycji startowych – mała uczelnia będzie mogła wygrać z dużą konkurując jakością.

2. Różni, lecz równi. Decyzję o swojej misji i profilu uczelnie powinny podejmować samodzielnie. Mogłyby działać bądź jako uczelnie akademickie, kształcące elity wiedzy, bądź jako uczelnie profesjonalne – kształcące elity umiejętności lub jako kolegia odpowiadające przede wszystkim za edukację na poziomie licencjackim. Jednak wszystkie te jednostki powinny być traktowane jako równorzędne części systemu, konkurujące o najlepszych pracowników i studentów.

Przeczytaj także:

3. Dwa stopnie – dwa tytuły. Proponujemy wprowadzenie dwóch ścieżek rozwoju naukowego – dydaktycznego i naukowego. W zależności od obranej ścieżki pracownik uzyskiwałby inny tytuł, zarazem obie ścieżki traktowane byłyby równoważnie.

4. Milcząca zgoda. Tworzenie nowych kierunków studiów powinno wymagać jedynie notyfikacji w MNiSW. Minister mógłby wnieść sprzeciw, jeśli uczelnia nie spełnia wymogów ustawowych do prowadzenia studiów. Ochroni to uczelnie przed motywowanymi ideologicznie decyzjami ministerstwa blokującymi arbitralnie powstawanie nowych kierunków.

5. Uniwersytety federalne – możliwość łączenia niewielkich uczelni w federacje, by wzmocnić ich pozycję rankingową bez przymusowej konsolidacji.

5. Ład akademicki – władze rektorskie i dziekańskie powinny być wybierane przez środowisko akademickie, a senat uczelni i rady wydziałów opatrzone być winny silnymi kompetencjami kontrolnymi.

6. Racjonalne finanse. Algorytm finansowania uczelni powinien uwzględniać różne profile uczelni. W zależności od decyzji uczelni, który profil wybiera (akademicki, profesjonalny czy kolegium), należy zastosować odmienny algorytm finansowania, uwzględniający fundamenty danego profilu (akademicki – wyniki badań naukowych; profesjonalny – wyniki badań i jakość kształcenia, kolegium – jakość kształcenia). Reforma finansów będzie też wymagała zwiększenia środków na szkolnictwo wyższe.

Potrzebujemy obywatelskiej i propaństwowej wizji umożliwiającej realną naprawę naszych wspólnych instytucji. Tylko w ten sposób polskie uniwersytety mogą wydostać się z pułapki średniego rozwoju.

;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze