0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Sławomir Kamiński / Agencja GazetaSławomir Kamiński / ...

Tym, czego nie można zaakceptować, jest stanowisko niektórych krajów, które mówią: z zasady nie chcemy mieć muzułmanów w naszym kraju, niezależnie od tego, czy jest to konieczne z powodów humanitarnych, czy też nie.
Prawda. Dyskryminacji ze względu na religię zabrania prawo międzynarodowe.
Telewizja ARD,28 sierpnia 2016
Intuicja podpowiada, że wypowiedź Angeli Merkel jest przekroczeniem granic, ponieważ szef rządu jednego państwa nie ma prawa akceptować - lub nie akceptować - stanowisk innych krajów. Musi je przyjąć do wiadomości. Wynika to wprost z zasady suwerenności.

Wypowiedź kanclerz Merkel jest jednak prawdziwa, ponieważ opiera się na prawie międzynarodowym, które obowiązuje wszystkie państwa-sygnatariuszy i stanowi podstawę koordynacji działań państw na rzecz uchodźców. Zasada, że przyjęcie uchodźcy jest zależne od jego wiary, jest sprzeczna z prawem międzynarodowym.

A takie jest stanowisko części krajów UE - kraje Europy środkowej i wschodniej nie chcą przyjmować uchodźców z Syrii, Iraku i Afganistanu właśnie dlatego, że są oni muzułmanami.

Stać nas na przyjęcie więcej niż dwóch tysięcy uchodźców, ale to nie powinni być muzułmanie. To mogą być chrześcijanie, jazydzi, ale nie muzułmanie.
Takiej selekcji zabrania prawo międzynarodowe.
konferencja prasowa w Krakowie,07 września 2016

W Polsce zupełnie wprost mówią to m.in. Jarosław Gowin i Mariusz Błaszczak.

Przeczytaj także:

Konwencja o statusie uchodźców

Dyskryminacji ze względu na religię zabrania konwencja dotycząca statusu uchodźców, sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 r. Konwencja - wraz z protokołem z 1967 roku - stanowi podstawowy dokument regulujący kwestie obowiązków państw-sygnatariuszy wobec uchodźców. Zapisy konwencji w dużej części wynikają z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku.

Polska jest sygnatariuszem konwencji - została ona ratyfikowana i weszła w życie w 1991 roku. Polska zastrzegła tylko jeden z przepisów konwencji (Art. 24, ust, 2) dotyczący uprawnienia do odszkodowania w razie śmierci uchodźcy w wyniku wypadku w pracy. Poza tym wyjątkiem treść konwencji wiąże władze Rzeczpospolitej Polskiej.

Publikacja konwencji w "Dzienniku Ustaw" z 1991 roku

Kwestie religii regulują artykuły 3 i 4 konwencji, które zakazują dyskryminacji i zobowiązują państwa sygnatariuszy do zapewnienia uchodźcom swobody wyznawania religii i wychowywania religijnego ich dzieci.

Artykuł 3. Niedopuszczalność dyskryminacji

Umawiające się Państwa będą stosowały postanowienia niniejszej Konwencji do uchodźców bez względu na ich rasę, religię lub państwo pochodzenia

Artykuł 4. Religia

Umawiające się Państwa przyznają uchodźcom na swoim terytorium co najmniej tak samo korzystne traktowanie, jak własnym obywatelom w sprawie wolności praktyk religijnych i wolności wychowania religijnego ich dzieci.

W efekcie pomysł Jarosława Gowina jest niezgodny z polskim prawem, natomiast wypowiedź Angeli Merkel ma umocowanie w prawie międzynarodowym. Pomysł, by Polska nie przyjmowała uchodźców, którzy są muzułmanami, jest złamaniem konwencji obowiązującej Polskę konwencji międzynarodowej.

;

Udostępnij:

Stanisław Skarżyński

Socjolog, publicysta. Publikuje na łamach Gazety Wyborczej. Doktorant w ISNS UW.

Komentarze