0:00
0:00

0:00

Nauczycielki i nauczyciele, którzy chcieliby swoim uczennicom i uczniom zaproponować jakąś dodatkową aktywność, na stronie swojego kuratorium znajdą taką zachętę:

To są konkursy ogólnopolskie. Kuratoria - jest ich 16 - mają też swoje propozycje. Dla małopolskich szkół podstawowych do wyboru są dwa konkursy.

Szkoła w służbie Kościoła

Kuratorium małopolskie zachęca do konkursu biblijnego jakby było placówką religijną."Celem jest:

  • ukazanie Biblii jako źródła wiary,
  • zachęcanie uczniów do indywidualnej lektury Pisma Świętego i innych tekstów religijnych,
  • kształtowanie u uczniów chrześcijańskiej hierarchii wartości i postaw w oparciu o poznanie Słowa Bożego,
  • pogłębianie poczucia wspólnotowości Kościoła poprzez szlachetną rywalizację"

Żeby gimnazjaliści nie czuli się pokrzywdzeni, małopolskie kuratorium organizuje także dla nich konkurs biblijny "Z mądrością Proroków przez życie".

Gimnazjaliści z Małopolski mają i tak spory wybór. Mogą wziąć udział także w konkursie historycznym "Prezydentowi Rzeczypospolitej … będę bezwzględnie posłuszny. W 70. rocznicę śmierci Władysława Raczkiewicza Prezydenta RP w latach 1939-1947", a także w konkursie języka hiszpańskiego i informatycznym.

I oczywiście w trzech ogólnopolskich, także organizowanych przez kuratoria oświaty - "Papież Słowianin", "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" oraz "Myśli Jana Pawła II". Swoją drogą ciekawe, że dwa na trzy dotyczą JPII.

"Trzy matki Jana Pawła II - Emilia Wojtyła, Matka Boża i Ojczyzna"

JPII jest absolutnym rekordzistą. "Papież Słowianin" ma już dziewięć lat i niezmienne priorytety: "Celem Konkursu jest ukazanie wzorca osobowego, którym stał się Karol Wojtyła - Jan Paweł II oraz rozbudzenie, na przykładzie Jego osoby, świadomości kulturowej i przekonania o możliwości twórczego wkładu w dzieje własnej Ojczyzny i świata".

Co roku zakres tematyczny konkursu jest trochę inny. W 2016/2017 tematy są trzy:

  • "Różaniec jako ulubiona modlitwa Papieża",
  • "Zamach na życie Papieża" i
  • "Tajemnica biskupiego i papieskiego zawołania Karola Wojtyły/Jana Pawła II TOTUS TUUS".

Niektórzy kuratorzy chcą mieć swoje własne papieskie konkursy. Kurator kujawsko-pomorski wymyślił "Św. Jan Paweł II w województwie kujawsko–pomorskim – obecność i dziedzictwo", a mazowiecki - "Trzy matki Jana Pawła II - Emilia Wojtyła, Matka Boża i Ojczyzna".

Idea konkursu:

Wiek gimnazjalny jest czasem kształtowania się światopoglądu młodych ludzi, podejmowania ich pierwszych poważnych decyzji i kształtowania się ich tożsamości. Spuścizna pontyfikatu św. Jana Pawła II od pierwszej encykliki „Redemptor hominis” i pierwszej pielgrzymki do Polski aż po opublikowaną na kilka miesięcy przed śmiercią ostatnią książką „Pamięć i tożsamość” – wielokrotnie powraca do kwestii źródeł tożsamości każdego człowieka. To dziedzictwo, które chcemy przypomnieć w lekturach i pytaniach konkursowych, może i powinno być inspiracją do budowania własnej tożsamości przez młodych ludzi tak, by wyrastała ona z wspólnot, do których należą, a jednocześnie stwarzała możliwość budowania na tej bazie nowych, dobrych dzieł. Organizatorzy konkursu są przekonani, że Jan Paweł II może także w tym względzie stać się prawdziwym autorytetem dla współczesnej młodzieży.

Kolejna już edycja konkursu papieskiego dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego przypomina trzy źródła tożsamości św. Jana Pawła II – trzy wspólnoty, które go wychowały i do których odwoływał się przez całe życie – rodzinę, Kościół i naród polski. Przypomnimy w szczególności trzy postacie – o których sam Papież Polak wielokrotnie wspominał z miłością i wdzięcznością – mówiąc każdorazowo o swojej relacji synowskiej wobec nich. To rodzona matka Karola Wojtyły – Emilia Wojtyła, to jego matka duchowa – Maryja, Matka Boża, i wreszcie to matka każdego z Polaków – Ojczyzna, Polska.

Wybór takiego właśnie tematu na nadchodzący rok szkolny jest podyktowany dodatkowo myślą o przygotowaniu młodzieży do nadchodzących okrągłych rocznic: setnej rocznicy objawień Fatimskich (1917), w przedziwny sposób powiązanych z pontyfikatem Papieża Polaka; setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę po 123 latach zaborów (1918) i setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły (1920).

PiS to dzieciom obiecał

Wśród najczęstszych tematów, poza Papieżem-Polakiem rzecz jasna, są: dzieje polskiego oręża, militaria i obronność, pieśni i wiersze patriotyczne, symbole narodowe oraz historia ucisku i męczeństwa narodu polskiego, w tym zwłaszcza żołnierze wyklęci.

Nie powinno to dziwić. Kuratorzy i wicekuratorzy, wymienieni prawie w 100 proc. przez nowe kierownictwo MEN, prowadzą edukację, jaką zapowiadał PiS w swoim programie.

Dzieje narodu jako forma kształtowania tożsamości? PiS zapowiadał: "Absolwenci polskiej szkoły powinni posiadać wspólny zasób wiedzy, znajomość wspólnych symboli, odwołań, wyobrażeń, stanowiących o polskiej tożsamości i formujących doświadczenie naszego narodu".

Jan Paweł II? "[Solidarność] nie mogłaby powstać, gdyby nie pontyfikat Jana Pawła II, Jego nauka i Jego przekazana w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski wiara w odrodzenie narodu. Zapadły głęboko w świadomość społeczną i zarazem stały się zarzewiem odrodzenia narodowego jasno formułowane myśli patriotyczne – Nie ma Europy sprawiedliwej bez Polski niepodległej”. Ten cytat też z programu PiS. I kolejne:

Religia, wiara, Kościół? "Kościół jest po dziś dzień dzierżycielem i głosicielem powszechnie znanej nauki moralnej. Nie ma ona w szerszym społecznym zakresie żadnej konkurencji, dlatego też w pełni jest uprawnione twierdzenie, że w Polsce nauce moralnej Kościoła może przeciwstawić się tylko nihilizm".

Uwielbienie dla polskiego oręża? "Budowaniu poczucia dumy z bycia polskim żołnierzem oraz utrwalaniu i pogłębianiu szacunku dla polskiego munduru będzie służyć w szczególności nawiązywanie do chlubnych tradycji naszego oręża poprzez specjalne akcje edukacyjne i wychowawcze".

"O znaczeniu sił zbrojnych w życiu politycznym"

A oto kolejne przykłady pomysłowości kuratorów.

"Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" to jeden z najbardziej znanych, bo ogólnopolskich konkursów (koordynatorem jest kurator mazowiecki). Konkurs jest realizowany od 22 lat, a jego celem jest m.in.:

  1. "kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o historii oręża polskiego w różnych okresach historycznych oraz znaczeniu sił zbrojnych w życiu politycznym, ekonomicznym i kulturalnym państwa i narodu polskiego;
  2. popularyzowanie wśród młodzieży tematyki historii wojskowości oraz wiedzy o losach żołnierza i dziejach oręża polskiego";

W nurcie wojenno-obronnym utrzymano też konkurs "Husaria Rzeczypospolitej – chluba i duma Polski oraz Litwy" pod patronatem kuratora i wojewody kieleckiego.

Do tematyki obronności kuratoria podchodzą nie tylko w kontekście historii. Kurator lubelski jest głównym organizatorem konkursu "Wiedzy Obronnej i Ochrony Ludności", którego celem jest m.in. "rozwijanie zainteresowań proobronnych i postaw patriotycznych uczniów". W całej Polsce odbywają się co roku zawody lub olimpiady związane z obronnością lub militariami. Tylko w lutym na stronie podlaskiego kuratorium zamieszczono informacje o: Podlaskiej Gimnazjadzie Strzeleckiej i Wojewódzkim Przeglądzie Musztry.

Śpiewając "na biało-czerwoną nutę"

Patriotyzm konkursowy rozumiany jest raczej wąsko - jako znajomość historii Polski i czczenie jej symboli. Na uwagę zasługuje konkurs wokalny "Na Biało-Czerwoną Nutę" pod patronatem kuratora łódzkiego, którego celem jest: "kształtowanie świadomości przynależności narodowej i pogłębianie uczuć patriotycznych dzieci i młodzieży".

Z kolei dolnośląski kurator jest organizatorem Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej "Ojczyzno ma", a konkurs recytatorski "Wiersze ojców naszych" odbywa się pod jego patronatem.

"Twórcza interpretacja wizerunku Orła Białego" jest przedmiotem konkursu plastycznego "Orzeł Biały - nasza duma" organizowanego przez marszałka, wojewodę i kuratora kujawsko-pomorskiego. Konkurs promuje dość wyrazisty plakat, jego celem jest "propagowanie herbu Orła Białego".

Piękno od poczęcia i prezydent z bratem

Niektóre z wyżej opisanych konkursów istniały przed zmianą kuratorów w 2015/2016 r, choć często nie były objęte oficjalnym patronatem i nie były tak silnie promowane jak dzisiaj. Są jednak takie, których raczej nie znaleźlibyśmy na stronach kuratoriów przed "dobrą zmianą".

Konkurs "Każdy piękny od poczęcia", pod patronatem kuratora i wojewody lubelskiego, "ma charakter pozytywny: został przygotowany w trosce o promowanie wśród dzieci i młodzieży szacunku do każdego życia ludzkiego od chwili poczęcia do naturalnej śmierci oraz w celu uwrażliwiania na wartość osób niepełnosprawnych. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych, specjalnych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego".

O "pięknie od poczęcia" uczestnicy w wieku 7-18 lat mogą się wypowiedzieć w kategoriach: "plastycznej, multimedialnej, literackiej lub prowadząc szkolną akcję sprzyjającą mobilizowaniu uczniów do pogłębiania wiedzy merytorycznej, do kreatywności i zdrowej rywalizacji".

Z kolei kurator mazowiecki organizuje konkurs "Lech Kaczyński - historia najnowsza", który ma propagować sylwetkę tragicznie zmarłego prezydenta na miarę oczekiwań PiS. Kurator zachęca młodzież do udziału:

"Kiedy Wasi rodzice lub dziadkowie mogli oglądać trzynastoletniego chłopaka, występującego razem ze swym bratem w znanej bajce na ekranie kinowym i telewizyjnym, nie przypuszczali, że patrzą na przyszłego działacza politycznego Polski konspiracyjnej i opozycyjnej, jednego z przywódców związku zawodowego, do którego zapisze się dziesięć milionów Polaków, polityka, prezydenta naszej stolicy i w końcu naszego państwa."

;

Udostępnij:

Magdalena Chrzczonowicz

Wicenaczelna OKO.press, redaktorka, dziennikarka. W OKO.press od początku, pisze o prawach człowieka (osoby LGBTQIA, osoby uchodźcze), prawach kobiet, Kościele katolickim i polityce. Wcześniej przez 15 lat pracowała w organizacjach poarządowych (Humanity in Action Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Amnesty International) przy projektach społecznych i badawczych, prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/edukatorek, realizowała badania terenowe. Publikowała w Res Publice Nowej. Skończyła Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na UW ze specjalizacją Antropologia Społeczna.

Komentarze