"Papież Słowianin", "Husaria Rzeczpospolitej - chluba i duma", przegląd piosenki patriotycznej "Ojczyzno ma" - to tylko niektóre tytuły konkursów tematycznych, do których zachęcają uczniów kuratoria oświaty w całej Polsce. Zgodnie z zadaniami, jakie PiS postawiło przed edukacją

Nauczycielki i nauczyciele, którzy chcieliby swoim uczennicom i uczniom zaproponować jakąś dodatkową aktywność, na stronie swojego kuratorium znajdą taką zachętę:

Źródło: Kuratorium Oświaty w Krakowie

To są konkursy ogólnopolskie. Kuratoria – jest ich 16 – mają też swoje propozycje.  Dla małopolskich szkół podstawowych do wyboru są dwa konkursy.

Szkoła w służbie Kościoła

Kuratorium małopolskie zachęca do konkursu biblijnego jakby było placówką religijną.”Celem jest:

 • ukazanie Biblii jako źródła wiary,
 • zachęcanie uczniów do indywidualnej lektury Pisma Świętego i innych tekstów religijnych,
 • kształtowanie u uczniów chrześcijańskiej hierarchii wartości i postaw w oparciu o poznanie Słowa Bożego,
 • pogłębianie poczucia wspólnotowości Kościoła poprzez szlachetną rywalizację”

Żeby gimnazjaliści nie czuli się pokrzywdzeni, małopolskie kuratorium organizuje także dla nich konkurs biblijny „Z mądrością Proroków przez życie”.

Gimnazjaliści z Małopolski mają i tak spory wybór. Mogą wziąć udział także w konkursie historycznym „Prezydentowi Rzeczypospolitej … będę bezwzględnie posłuszny. W 70. rocznicę śmierci Władysława Raczkiewicza Prezydenta RP w latach 1939-1947„, a także w konkursie języka hiszpańskiego i informatycznym.

I oczywiście w trzech ogólnopolskich, także organizowanych przez kuratoria oświaty – „Papież Słowianin”, „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” oraz „Myśli Jana Pawła II”. Swoją drogą ciekawe, że dwa na trzy dotyczą JPII.

„Trzy matki Jana Pawła II – Emilia Wojtyła, Matka Boża i Ojczyzna”

JPII jest absolutnym rekordzistą. „Papież Słowianin” ma już dziewięć lat i niezmienne priorytety: „Celem Konkursu jest ukazanie wzorca osobowego, którym stał się Karol Wojtyła – Jan Paweł II oraz rozbudzenie, na przykładzie Jego osoby, świadomości kulturowej i przekonania o możliwości twórczego wkładu w dzieje własnej Ojczyzny i świata”.

Co roku zakres tematyczny konkursu jest trochę inny. W 2016/2017 tematy są trzy:

 • Różaniec jako ulubiona modlitwa Papieża”,
 • „Zamach na życie Papieża” i
 • Tajemnica biskupiego i papieskiego zawołania Karola Wojtyły/Jana Pawła II TOTUS TUUS„.

Niektórzy kuratorzy chcą mieć swoje własne papieskie konkursy. Kurator kujawsko-pomorski wymyślił „Św. Jan Paweł II w województwie kujawsko–pomorskim – obecność i dziedzictwo”, a mazowiecki – „Trzy matki Jana Pawła II – Emilia Wojtyła, Matka Boża i Ojczyzna”.

 • przeczytaj więcej o trzech matkach Jana Pawła II

  Idea konkursu:

  Wiek gimnazjalny jest czasem kształtowania się światopoglądu młodych ludzi, podejmowania ich pierwszych poważnych decyzji i kształtowania się ich tożsamości. Spuścizna pontyfikatu św. Jana Pawła II od pierwszej encykliki „Redemptor hominis” i pierwszej pielgrzymki do Polski aż po opublikowaną na kilka miesięcy przed śmiercią ostatnią książką „Pamięć i tożsamość” – wielokrotnie powraca do kwestii źródeł tożsamości każdego człowieka. To dziedzictwo, które chcemy przypomnieć w lekturach i pytaniach konkursowych, może i powinno być inspiracją do budowania własnej tożsamości przez młodych ludzi tak, by wyrastała ona z wspólnot, do których należą, a jednocześnie stwarzała możliwość budowania na tej bazie nowych, dobrych dzieł. Organizatorzy konkursu są przekonani, że Jan Paweł II może także w tym względzie stać się prawdziwym autorytetem dla współczesnej młodzieży.

  Kolejna już edycja konkursu papieskiego dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego przypomina trzy źródła tożsamości św. Jana Pawła II – trzy wspólnoty, które go wychowały i do których odwoływał się przez całe życie – rodzinę, Kościół i naród polski. Przypomnimy w szczególności trzy postacie – o których sam Papież Polak wielokrotnie wspominał z miłością i wdzięcznością – mówiąc każdorazowo o swojej relacji synowskiej wobec nich. To rodzona matka Karola Wojtyły – Emilia Wojtyła, to jego matka duchowa – Maryja, Matka Boża, i wreszcie to matka każdego z Polaków – Ojczyzna, Polska.

  Wybór takiego właśnie tematu na nadchodzący rok szkolny jest podyktowany dodatkowo myślą o przygotowaniu młodzieży do nadchodzących okrągłych rocznic: setnej rocznicy objawień Fatimskich (1917), w przedziwny sposób powiązanych z pontyfikatem Papieża Polaka; setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę po 123 latach zaborów (1918) i setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły (1920).

 PiS to dzieciom obiecał

Wśród najczęstszych tematów, poza Papieżem-Polakiem rzecz jasna, są: dzieje polskiego oręża, militaria i obronność, pieśni i wiersze patriotyczne, symbole narodowe oraz historia ucisku i męczeństwa narodu polskiego, w tym zwłaszcza żołnierze wyklęci.

Źródło: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Nie powinno to dziwić. Kuratorzy i wicekuratorzy, wymienieni prawie w 100 proc. przez nowe kierownictwo MEN, prowadzą edukację, jaką zapowiadał PiS w swoim programie.

Dzieje narodu jako forma kształtowania tożsamości? PiS zapowiadał: „Absolwenci polskiej szkoły powinni posiadać wspólny zasób wiedzy, znajomość wspólnych symboli, odwołań, wyobrażeń, stanowiących o polskiej tożsamości i formujących doświadczenie naszego narodu”.

Jan Paweł II? „[Solidarność] nie mogłaby powstać, gdyby nie pontyfikat Jana Pawła II, Jego nauka i Jego przekazana w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski wiara w odrodzenie narodu. Zapadły głęboko w świadomość społeczną i zarazem stały się zarzewiem odrodzenia narodowego jasno formułowane myśli patriotyczne – Nie ma Europy sprawiedliwej bez Polski niepodległej”. Ten cytat też z programu PiS. I kolejne:

Religia, wiara, Kościół? „Kościół  jest po dziś dzień dzierżycielem i głosicielem powszechnie znanej nauki moralnej. Nie ma ona w szerszym społecznym zakresie żadnej konkurencji, dlatego też w pełni jest uprawnione twierdzenie, że w Polsce nauce moralnej Kościoła może przeciwstawić się tylko nihilizm”.

Uwielbienie dla polskiego oręża? „Budowaniu poczucia dumy z bycia polskim żołnierzem oraz utrwalaniu i pogłębianiu szacunku dla polskiego munduru będzie służyć w szczególności nawiązywanie do chlubnych tradycji naszego oręża poprzez specjalne akcje edukacyjne i wychowawcze”.

„O znaczeniu sił zbrojnych w życiu politycznym”

A oto kolejne przykłady pomysłowości kuratorów.

Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” to jeden z najbardziej znanych, bo ogólnopolskich konkursów (koordynatorem jest kurator mazowiecki). Konkurs jest realizowany od 22 lat, a jego celem jest m.in.:

 1. „kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o historii oręża polskiego w różnych okresach historycznych oraz znaczeniu sił zbrojnych w życiu politycznym, ekonomicznym i kulturalnym państwa i narodu polskiego;
 2. popularyzowanie wśród młodzieży tematyki historii wojskowości oraz wiedzy o losach żołnierza i dziejach oręża polskiego”;

W nurcie wojenno-obronnym utrzymano też konkursHusaria Rzeczypospolitej – chluba i duma Polski oraz Litwy” pod patronatem kuratora i wojewody kieleckiego.

Do tematyki obronności kuratoria podchodzą nie tylko w kontekście historii. Kurator lubelski jest głównym organizatorem konkursuWiedzy Obronnej i Ochrony Ludności„, którego celem jest m.in. „rozwijanie zainteresowań proobronnych i postaw patriotycznych uczniów”. W całej Polsce odbywają się co roku zawody lub olimpiady związane z obronnością lub militariami. Tylko w lutym na stronie podlaskiego kuratorium zamieszczono informacje o: Podlaskiej Gimnazjadzie Strzeleckiej i Wojewódzkim Przeglądzie Musztry.

Śpiewając „na biało-czerwoną nutę”

Patriotyzm konkursowy rozumiany jest raczej wąsko – jako znajomość historii Polski i czczenie jej symboli. Na uwagę zasługuje konkurs wokalny Na Biało-Czerwoną Nutę pod patronatem kuratora łódzkiego, którego celem jest: „kształtowanie świadomości przynależności narodowej i pogłębianie uczuć patriotycznych dzieci i młodzieży”.

Z kolei dolnośląski kurator jest organizatorem Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Ojczyzno ma„, a konkurs recytatorski „Wiersze ojców naszych” odbywa się pod jego patronatem.

„Twórcza interpretacja wizerunku Orła Białego” jest przedmiotem konkursu plastycznego „Orzeł Biały – nasza duma” organizowanego przez marszałka, wojewodę i kuratora kujawsko-pomorskiego. Konkurs promuje dość wyrazisty plakat, jego celem jest „propagowanie herbu Orła Białego”.

Piękno od poczęcia i prezydent z bratem

Niektóre z wyżej opisanych konkursów istniały przed zmianą kuratorów w 2015/2016 r, choć często nie były objęte oficjalnym patronatem i nie były tak silnie promowane jak dzisiaj. Są jednak takie, których raczej nie znaleźlibyśmy na stronach kuratoriów przed „dobrą zmianą”.

KonkursKażdy piękny od poczęcia”, pod patronatem kuratora i wojewody lubelskiego, „ma charakter pozytywny: został przygotowany w trosce o promowanie wśród dzieci i młodzieży szacunku do każdego życia ludzkiego od chwili poczęcia do naturalnej śmierci oraz w celu uwrażliwiania na wartość osób niepełnosprawnych. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych, specjalnych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego”.

O „pięknie od poczęcia” uczestnicy w wieku 7-18 lat mogą się wypowiedzieć w kategoriach: „plastycznej, multimedialnej, literackiej lub prowadząc szkolną akcję sprzyjającą mobilizowaniu uczniów do pogłębiania wiedzy merytorycznej, do kreatywności i zdrowej rywalizacji”.

Z kolei kurator mazowiecki organizuje konkurs  „Lech Kaczyński – historia najnowsza”, który ma propagować  sylwetkę tragicznie zmarłego prezydenta na miarę oczekiwań PiS. Kurator zachęca młodzież do udziału:

„Kiedy Wasi rodzice lub dziadkowie mogli oglądać trzynastoletniego chłopaka, występującego razem ze swym bratem w znanej bajce na ekranie kinowym i telewizyjnym, nie przypuszczali, że patrzą na przyszłego działacza politycznego Polski konspiracyjnej i opozycyjnej, jednego z przywódców związku zawodowego, do którego zapisze się dziesięć milionów Polaków, polityka, prezydenta naszej stolicy i w końcu naszego państwa.”


"Takie będą rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"
OKO pisze o edukacji. Wesprzyj nas.

Sekretarz redakcji OKO.press. Socjolożka i antropolożka po ISNS UW, tworzyła i koordynowała projekty społeczne w organizacjach pozarządowych (m.in. Humanity in Action Polska), prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/ek (m.in. PAH, CEO, Amnesty International), publikowała w „Res Publice Nowej”. W OKO.press pisze o prawach kobiet i Kościele katolickim.


Masz cynk?