0:00
Prawa autorskie: Slawomir Kaminski / Agencja GazetaSlawomir Kaminski / ...
08 stycznia 2020

Kilkudziesięciu profesorów prawa: ustawa „kagańcowa” nie do pogodzenia z członkostwem Polski w UE

„Ewentualne wejście w życie tej ustawy jest nie do pogodzenia z dalszym uczestnictwem Polski w europejskiej przestrzeni prawnej” – piszą w liście otwartym pracownicy naukowi najważniejszych uniwersytetów i ośrodków naukowych w Polsce, a także uniwersytetów zagranicznych m.in. we Florencji, Belfaście, Sydney

Wydrukuj

"W państwie prawa należącym do Unii Europejskiej żaden sędzia polski, będący funkcjonalnie także sędzią europejskim, nie może podlegać jakiejkolwiek odpowiedzialności za wystąpienie z wnioskiem o interpretację prawa unijnego do Trybunału Sprawiedliwości i zastosowanie się do tej interpretacji.

Podważanie tej zasady, a przede wszystkim likwidacja niezawisłości sędziowskiej, jakiej dokonuje projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (z dnia 20 grudnia 2019 r.) są rażąco sprzeczne z zasadami porządku prawnego Unii Europejskiej, a także z Konstytucją RP.

Ewentualne wejście w życie tej ustawy jest nie do pogodzenia z dalszym uczestnictwem Polski w europejskiej przestrzeni prawnej".

Kilkudziesięciu* profesorów prawa, doktorów habilitowanych i doktorów nauk prawnych najważniejszych uniwersytetów i ośrodków naukowych w całej Polsce podpisało list otwarty, w którym przestrzegają polskie władze przed nieuchronną konsekwencją wejścia w życie tak zwanej ustawy "dyscyplinującej" czy "kagańcowej" przyjętej przez Sejm 20 grudnia 2019 roku.

Wśród sygnatariuszy są pracownicy naukowi uniwersytetów Warszawskiego, Jagiellońskiego, Śląskiego, Łódzkiego, Wrocławskiego, Gdańskiego, Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polskiej Akademii Nauk, Szkoły Głównej Handlowej, Akademia Leona Koźmińskiego, a także uniwersytetów zagranicznych m.in. we Florencji, Belfaście, Sydney.

*Artykuł został zaktualizowany 15 stycznia 2019 roku. Pod apelem podpisało się 149 osób.

W sobotę 11 stycznia o godz. 15:00 spod Sądu Najwyższego w Warszawie przez Krakowskie Przedmieście pod Pałacem Prezydenckim aż do Sejmu i Senatu przejdzie Marsz Tysiąca Tóg pod hasłem "Prawo do niezawisłości, prawo do Europy". Będziemy w milczeniu protestować przeciwko ustawie "dyscyplinującej", represjom wobec sędziów i prokuratorów oraz naruszaniu zasady państwa prawa i trójpodziału władz w Polsce oraz wyprowadzaniu Polski z europejskiej przestrzeni prawnej. Dołącz! OKO.press też tam będzie.

List otwarty prawników w sprawie naruszania podstawowych zasad prawa europejskiego przez władze polskie w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 19 listopada 2019 r. dotyczącego niezawisłości polskich sądów

Warszawa, 6 stycznia 2020

Jako środowisko zajmujące się prawem Unii Europejskiej, jak również innymi dziedzinami prawa, wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec ignorowania i lekceważenia podstawowych zasad prawa w reakcjach politycznych i legislacyjnych władz polskich na wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 19.11.2019 r. w sprawie niezawisłości polskich sądów (połączone sprawy C-585/18, C-624/18, C-625/18).

Wyrok ten wprost wskazuje, że spory dotyczące prawa unijnego muszą być rozstrzygane przez niezawisłe sądy.

Wymóg niezawisłości sędziowskiej stanowi integralny element sądzenia i podlega szczegółowym gwarancjom, które są wspólne dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej tworzących razem wspólnotę prawa.

Trybunał Sprawiedliwości potwierdził obowiązek każdego sądu odstąpienia od stosowania przepisów prawa polskiego sprzecznych z prawem unijnym, który to obowiązek może być zrealizowany tylko przez weryfikację niezależności sądów rozpatrujących sprawy unijne według kryteriów uściślonych w tym wyroku.

Trybunał Sprawiedliwości nakazał ocenę wszystkich okoliczności prawnych i faktycznych, które mogą wzbudzić w społeczeństwie uzasadnione obawy co do niedopuszczalnego wpływu władz politycznych na sądy, a także co do braku neutralności sądów wobec ścierających się przed nimi interesów. Takie okoliczności mogą dotyczyć m.in. sposobu powoływania sędziów lub możliwości ich ścigania przez zależne od polityków organy dyscyplinarne w związku z treścią wydawanych orzeczeń.

Podkreślamy, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości wiąże każdy sąd krajowy, a nie tylko ten, który wystąpił z pytaniem prejudycjalnym. Każdy polski sąd jest związany interpretacją prawa unijnego dokonaną przez Trybunał Sprawiedliwości i jest zobowiązany do stosowania jej w swoim orzecznictwie.

Brak zastosowania tej interpretacji i wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości przez sądy i inne organy krajowe – w tym ustawodawcze – jest naruszeniem prawa i może skutkować postępowaniem przeciwko państwu o naruszenie zobowiązań traktatowych, a w konsekwencji dotkliwymi karami pieniężnymi.

W państwie prawa należącym do Unii Europejskiej żaden sędzia polski, będący funkcjonalnie także sędzią europejskim, nie może podlegać jakiejkolwiek odpowiedzialności za wystąpienie z wnioskiem o interpretację prawa unijnego do Trybunału Sprawiedliwości i zastosowanie się do tej interpretacji.

Podważanie tej zasady, a przede wszystkim likwidacja niezawisłości sędziowskiej, jakiej dokonuje projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (z dnia 20 grudnia 2019 r.) są rażąco sprzeczne z zasadami porządku prawnego Unii Europejskiej, a także z Konstytucją RP. Ewentualne wejście w życie tej ustawy jest nie do pogodzenia z dalszym uczestnictwem Polski w europejskiej przestrzeni prawnej.

Podpisani *:

 1. Robert Grzeszczak, prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski
 2. Jacek Barcik, dr hab., prof. UŚ, adw., Uniwersytet Śląski
 3. Stanisław Biernat, prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński
 4. Dagmara Kornobis-Romanowska, prof. dr hab., Uniwersytet Wrocławski
 5. Aleksander Cieśliński, dr hab., Uniwersytet Wrocławski
 6. Michał Krajewski, LLM, Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji
 7. Sylwia Majkowska-Szulc, dr hab. prof. UG, Uniwersytet Gdański
 8. Monika Adamczak-Retecka, dr hab., prof. UG, Uniwersytet Gdański
 9. Dariusz Adamski, prof. dr hab, Uniwersytet Wrocławski
 10. Ewa Bagińska, prof. dr hab., Uniwersytet Gdański
 11. Michał Balcerzak, dr hab., prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 12. Ryszard Balicki, dr hab., Uniwersytet Wrocławski
 13. Mariusz Baran, dr, Uniwersytet Jagielloński
 14. Jan Barcz, prof. dr hab., Akademia Leona Koźmińskiego
 15. Maria Boratyńska, dr hab., Uniwersytet Warszawski
 16. Michał Bożek, dr hab., prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 17. Błażej Bugajski, dr, r. pr., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 18. Wojciech Burek, dr, Uniwersytet Jagielloński
 19. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, dr hab. prof. US, Uniwersytet Szczeciński
 20. Janina Ciechanowicz-McLean, prof. dr hab., Uniwersytet Gdański
 21. Tatiana Marta Chauvin, dr hab., Uniwersytet Warszawski
 1. Anna Chorążewska, dr hab., prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 2. Rafał Cieślak, dr, r.pr., Uniwersytet Warszawski
 3. Anna Czaplińska, dr, Uniwersytet Łódzki
 4. Władysław Czapliński, prof. dr hab., INP Polska Akademia Nauk
 5. Katarzyna Czerwińska-Koral, dr, Uniwersytet Śląski
 6. Patrycja Dąbrowska-Kłosińska, dr, Queen's University Belfast; Politechnika Warszawska
 7. Grzegorz Dobrowolski, dr hab. prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 8. Monika Domańska, dr, INP Polska Akademia Nauk
 9. Bogdan Dolnicki, prof. dr hab., Uniwersytet Śląski
 10. Adam Doniec, dr, r.pr.
 11. Katarzyna Dudka, prof. dr hab., Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie
 12. Sławomir Dudzik, prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński
 13. Magdalena Fedorowicz, dr. hab., prof. UAM., Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 14. Paweł Filipek, dr, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 15. Przemysław Florjanowicz-Błachut, mgr prawa
 16. Maria Frankowska, prof. dr hab. profesor emerita, SIU School of Law, USA
 17. Agnieszka Frąckowiak-Adamska, dr hab., Uniwersytet Wrocławski
 18. Mariusz Fras, dr hab., prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 19. Lech Garlicki, prof. dr hab., prof. emeryt. UW, sędzia TK w stanie spoczynku, były sędzia ETPCz
 20. Anastazja Gajda, dr hab., prof. UO, Uniwersytet Opolski
 21. Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, dr, INP Polska Akademia Nauk
 22. Marcin Górski, dr, r.pr., Uniwersytet Łódzki
 23. Bogusława Gnela, prof. dr hab. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 24. Dawid Gregorczyk, dr, Uniwersytet Śląski
 25. Anna Gronkiewicz, dr, Uniwersytet Śląski
 26. Łukasz Gruszczyński, dr hab., prof. ALK, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 27. Ewa Gruza, dr hab., Uniwersytet Warszawski
 28. Tomasz Grzejszczak, adw.
 29. Agnieszka Grzelak, dr hab. prof. ALK, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 30. Teresa Grzeszak, doc. dr, Uniwersytet Warszawski
 31. Wojciech Hermeliński, sędzia TK w stanie spoczynku
 32. Monika Jagielska, dr hab. prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 33. Mariusz Jagielski, dr hab. prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 34. Joanna Jagoda, dr hab., prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 35. Jowanka Jakubek-Lalik, dr, Uniwersytet Warszawski
 36. Andrzej Jakubowski, dr, INP Polska Akademia Nauk
 37. Marcin Janik, dr hab. prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 38. Julia Kapelańska-Pręgowska, dr, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 39. Aleksander Kappes, dr hab., prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 40. Agnieszka Kastelik-Smaza, dr, adwokat
 1. Zdzisław Kędzia, prof. dr hab., Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 2. Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, dr hab., prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 3. Witold Klaus, dr hab., prof. PAN, INP Polska Akademia Nauk
 4. Piotr Kładoczny, dr, Uniwersytet Warszawski
 5. Paweł Kowalski, dr, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 6. Agata Kozioł, dr, Uniwersytet Śląski
 7. Artur Kozłowski, dr hab., prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski
 8. Barbara Kowalczyk, dr, Uniwersytet Wrocławski
 9. Atina Krajewska, dr, University of Birmingham
 10. Jerzy Kranz, dr hab., prof. ALK, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 11. Bartłomiej Krzan, dr hab., prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski
 12. Andrzej Kubas, dr hab., emerytowany prof.UJ, adwokat
 13. Witold Kurowski, dr hab., prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 14. Brygida Kuźniak, dr hab., prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
 15. Justyna Łacny, dr hab., prof. PW, Politechnika Warszawska
 16. Maciej Łaszczuk, adwokat
 17. Adam Łazowski, dr, profesor prawa, Uniwersytet Westminster w Londynie
 18. Ewa Łętowska, prof. dr hab., członek rzeczywisty PAN, członek czynny PAU
 19. Piotr Machnikowski, prof. dr hab., Uniwersytet Wrocławski
 20. Marcin Matczak, dr hab. prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 21. Andrzej Mączyński dr hab., em. prof. zw. Uniwersytetu Jagiellońskiego
 22. Jerzy Makarczyk, prof. dr hab., sędzia w stanie spoczynku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 23. Eliza Maniewska, dr, Uniwersytet Warszawski
 24. Marek Martyniszyn, dr, Queen’s University Belfast
 25. Mirosław Nazar, prof. dr hab., Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie
 26. Jerzy Menkes, prof. dr hab.
 27. Arwid Mednis, dr, radca prawny, Uniwersytet Warszawski
 28. Barbara Mikołajczyk, prof. dr hab., Uniwersytet Śląski
 29. Małgorzata Modrzejewska, dr, Uniwersytet Warszawski
 30. Jerzy Mosek, Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku
 31. Monika Namysłowska, dr hab. prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 32. Artur Nowak-Far, Instytut Prawa, Skoła Główna Handlowa
 33. Joanna Nowakowska-Małusecka, dr hab., prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 34. Rudolf Ostrihansky, doc. dr, r.pr.
 35. Mateusz Pilich, dr hab., Uniwersytet Warszawski
 36. Jerzy Pisuliński, prof. dr hab. Uniwersytet Jagielloński
 37. Monika Płatek dr hab, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 38. Adam Ploszka, dr, Uniwersytet Warszawski
 39. Krzysztof Płeszka, prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński
 40. Katarzyna Pokryszka, dr hab. prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 1. Piotr Pomianowski, dr hab., r.pr., Uniwersytet Warszawski
 2. Wojciech Popiołek, prof. dr hab., Uniwersytet Śląski
 3. Czesław Porębski, prof. dr hab., prof. em. Uniwersytet Jagielloński
 4. Magdalena Półtorak, dr, Uniwersytet Śląski
 5. Anna Pudło-Jaremek, dr, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 6. Krzysztof Radzikowski, dr, doradca podatkowy, Uniwersytet Warszawski
 7. Lidia Rodak, dr, Uniwersytet Śląski
 8. Przemysław Kamil Rosiak, LLM College of Europe Brugge
 9. Joanna Ryszka, dr hab., prof. UO, Uniwersytet Opolski
 10. Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska, dr, Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie
 11. Wojciech Sadurski, prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski, University of Sydney
 12. Andrzej Sakowicz, dr hab., prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku
 13. Katarzyna Sękowska-Kozłowska, dr, Polska Akademia Nauk
 14. Tadeusz Skoczny - prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski
 15. Izabela Skomerska-Muchowska, dr, adw. Uniwersytet Łódzki
 16. Krzysztof Skotnicki, prof. dr hab., Uniwersytet Łódzki
 17. Jacek Skrzydło, dr hab., prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 18. Rafał Stankiewicz, dr hab. prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 19. Hanna Suchocka, dr hab., prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 20. Katarzyna Sychta, dr, Uniwersytet Śląski
 21. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski
 22. Monika Szwarc, dr hab., prof. PAN, Polska Akademia Nauk
 23. Anna Śledzińska-Simon, dr, Uniwersytet Wrocławski
 24. Olga Śniadach, dr, Uniwersytet Gdański
 25. Jacek Trela, adwokat
 26. Piotr Tuleja dr hab. Uniwersytet Jagielloński
 27. Paulina Twardoch, dr, Uniwersytet Śląski
 28. Jakub Urbanik, dr hab., prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 29. Stanisław Waltoś, prof. dr hab. Uniwersytet Jagielloński
 30. Roman Wieruszewski, prof. dr hab., Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Poznaniu
 31. Jacek Wiewiorowski, dr hab., prof. UG, Uniwersytet Gdański
 32. Aneta Wiewiórkowska-Domagalska, dr, European Legal Studies Institute, Universität Osnabrück
 33. Jan Widacki, prof. dr hab., Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 34. Marzena Wojtczak, dr, Uniwersytet Warszawski
 35. Anna Wyrozumska, prof. dr hab., Uniwersytet Łódzki
 36. Mirosław Wyrzykowski, dr hab, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 37. Mateusz Żaba, dr, Uniwersytet Śląski
 38. Maciej de Abgaro Zachariasiewicz, dr hab., prof. ALK, r.pr., Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 39. Jarosław Zagrodnik, dr hab., prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 40. Jerzy Zajadło, prof. dr hab., Uniwersytet Gdański
 1. Andrzej Zakrzewski, prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski
 2. Anna Zalcewicz, dr hab., prof. PW, Politechnika Warszawska
 3. Kazimierz Zgryzek, prof. dr hab., Uniwersytet Śląski
 4. Dorota Zienkiewicz, dr hab., Uniwersytet Śląski
 5. Marek Zieliński, dr hab., prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 6. Mateusz Ziemblicki, doktorant, Uniwersytet Wrocławski
 7. Fryderyk Zoll, prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 8. Marek Żylicz, dr hab.

*Lista zaktualizowana 15 stycznia 2019 roku.

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze

Komentarze będą wkrótce dostępne