0:000:00

0:00

Prawa autorskie: Slawomir Kaminski / Agencja GazetaSlawomir Kaminski / ...

"W państwie prawa należącym do Unii Europejskiej żaden sędzia polski, będący funkcjonalnie także sędzią europejskim, nie może podlegać jakiejkolwiek odpowiedzialności za wystąpienie z wnioskiem o interpretację prawa unijnego do Trybunału Sprawiedliwości i zastosowanie się do tej interpretacji.

Podważanie tej zasady, a przede wszystkim likwidacja niezawisłości sędziowskiej, jakiej dokonuje projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (z dnia 20 grudnia 2019 r.) są rażąco sprzeczne z zasadami porządku prawnego Unii Europejskiej, a także z Konstytucją RP.

Ewentualne wejście w życie tej ustawy jest nie do pogodzenia z dalszym uczestnictwem Polski w europejskiej przestrzeni prawnej".

Kilkudziesięciu* profesorów prawa, doktorów habilitowanych i doktorów nauk prawnych najważniejszych uniwersytetów i ośrodków naukowych w całej Polsce podpisało list otwarty, w którym przestrzegają polskie władze przed nieuchronną konsekwencją wejścia w życie tak zwanej ustawy "dyscyplinującej" czy "kagańcowej" przyjętej przez Sejm 20 grudnia 2019 roku.

Wśród sygnatariuszy są pracownicy naukowi uniwersytetów Warszawskiego, Jagiellońskiego, Śląskiego, Łódzkiego, Wrocławskiego, Gdańskiego, Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polskiej Akademii Nauk, Szkoły Głównej Handlowej, Akademia Leona Koźmińskiego, a także uniwersytetów zagranicznych m.in. we Florencji, Belfaście, Sydney.

*Artykuł został zaktualizowany 15 stycznia 2019 roku. Pod apelem podpisało się 149 osób.

Przeczytaj także:

W sobotę 11 stycznia o godz. 15:00 spod Sądu Najwyższego w Warszawie przez Krakowskie Przedmieście pod Pałacem Prezydenckim aż do Sejmu i Senatu przejdzie Marsz Tysiąca Tóg pod hasłem "Prawo do niezawisłości, prawo do Europy". Będziemy w milczeniu protestować przeciwko ustawie "dyscyplinującej", represjom wobec sędziów i prokuratorów oraz naruszaniu zasady państwa prawa i trójpodziału władz w Polsce oraz wyprowadzaniu Polski z europejskiej przestrzeni prawnej. Dołącz! OKO.press też tam będzie.

List otwarty prawników w sprawie naruszania podstawowych zasad prawa europejskiego przez władze polskie w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 19 listopada 2019 r. dotyczącego niezawisłości polskich sądów

Warszawa, 6 stycznia 2020

Jako środowisko zajmujące się prawem Unii Europejskiej, jak również innymi dziedzinami prawa, wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec ignorowania i lekceważenia podstawowych zasad prawa w reakcjach politycznych i legislacyjnych władz polskich na wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 19.11.2019 r. w sprawie niezawisłości polskich sądów (połączone sprawy C-585/18, C-624/18, C-625/18).

Wyrok ten wprost wskazuje, że spory dotyczące prawa unijnego muszą być rozstrzygane przez niezawisłe sądy.

Wymóg niezawisłości sędziowskiej stanowi integralny element sądzenia i podlega szczegółowym gwarancjom, które są wspólne dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej tworzących razem wspólnotę prawa.

Trybunał Sprawiedliwości potwierdził obowiązek każdego sądu odstąpienia od stosowania przepisów prawa polskiego sprzecznych z prawem unijnym, który to obowiązek może być zrealizowany tylko przez weryfikację niezależności sądów rozpatrujących sprawy unijne według kryteriów uściślonych w tym wyroku.

Trybunał Sprawiedliwości nakazał ocenę wszystkich okoliczności prawnych i faktycznych, które mogą wzbudzić w społeczeństwie uzasadnione obawy co do niedopuszczalnego wpływu władz politycznych na sądy, a także co do braku neutralności sądów wobec ścierających się przed nimi interesów. Takie okoliczności mogą dotyczyć m.in. sposobu powoływania sędziów lub możliwości ich ścigania przez zależne od polityków organy dyscyplinarne w związku z treścią wydawanych orzeczeń.

Podkreślamy, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości wiąże każdy sąd krajowy, a nie tylko ten, który wystąpił z pytaniem prejudycjalnym. Każdy polski sąd jest związany interpretacją prawa unijnego dokonaną przez Trybunał Sprawiedliwości i jest zobowiązany do stosowania jej w swoim orzecznictwie.

Brak zastosowania tej interpretacji i wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości przez sądy i inne organy krajowe – w tym ustawodawcze – jest naruszeniem prawa i może skutkować postępowaniem przeciwko państwu o naruszenie zobowiązań traktatowych, a w konsekwencji dotkliwymi karami pieniężnymi.

W państwie prawa należącym do Unii Europejskiej żaden sędzia polski, będący funkcjonalnie także sędzią europejskim, nie może podlegać jakiejkolwiek odpowiedzialności za wystąpienie z wnioskiem o interpretację prawa unijnego do Trybunału Sprawiedliwości i zastosowanie się do tej interpretacji.

Podważanie tej zasady, a przede wszystkim likwidacja niezawisłości sędziowskiej, jakiej dokonuje projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (z dnia 20 grudnia 2019 r.) są rażąco sprzeczne z zasadami porządku prawnego Unii Europejskiej, a także z Konstytucją RP. Ewentualne wejście w życie tej ustawy jest nie do pogodzenia z dalszym uczestnictwem Polski w europejskiej przestrzeni prawnej.

Podpisani *:

 1. Robert Grzeszczak, prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski
 2. Jacek Barcik, dr hab., prof. UŚ, adw., Uniwersytet Śląski
 3. Stanisław Biernat, prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński
 4. Dagmara Kornobis-Romanowska, prof. dr hab., Uniwersytet Wrocławski
 5. Aleksander Cieśliński, dr hab., Uniwersytet Wrocławski
 6. Michał Krajewski, LLM, Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji
 7. Sylwia Majkowska-Szulc, dr hab. prof. UG, Uniwersytet Gdański
 8. Monika Adamczak-Retecka, dr hab., prof. UG, Uniwersytet Gdański
 9. Dariusz Adamski, prof. dr hab, Uniwersytet Wrocławski
 10. Ewa Bagińska, prof. dr hab., Uniwersytet Gdański
 11. Michał Balcerzak, dr hab., prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 12. Ryszard Balicki, dr hab., Uniwersytet Wrocławski
 13. Mariusz Baran, dr, Uniwersytet Jagielloński
 14. Jan Barcz, prof. dr hab., Akademia Leona Koźmińskiego
 15. Maria Boratyńska, dr hab., Uniwersytet Warszawski
 16. Michał Bożek, dr hab., prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 17. Błażej Bugajski, dr, r. pr., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 18. Wojciech Burek, dr, Uniwersytet Jagielloński
 19. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, dr hab. prof. US, Uniwersytet Szczeciński
 20. Janina Ciechanowicz-McLean, prof. dr hab., Uniwersytet Gdański
 21. Tatiana Marta Chauvin, dr hab., Uniwersytet Warszawski
 22. Anna Chorążewska, dr hab., prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 23. Rafał Cieślak, dr, r.pr., Uniwersytet Warszawski
 24. Anna Czaplińska, dr, Uniwersytet Łódzki
 25. Władysław Czapliński, prof. dr hab., INP Polska Akademia Nauk
 26. Katarzyna Czerwińska-Koral, dr, Uniwersytet Śląski
 27. Patrycja Dąbrowska-Kłosińska, dr, Queen's University Belfast; Politechnika Warszawska
 28. Grzegorz Dobrowolski, dr hab. prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 29. Monika Domańska, dr, INP Polska Akademia Nauk
 30. Bogdan Dolnicki, prof. dr hab., Uniwersytet Śląski
 31. Adam Doniec, dr, r.pr.
 32. Katarzyna Dudka, prof. dr hab., Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie
 33. Sławomir Dudzik, prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński
 34. Magdalena Fedorowicz, dr. hab., prof. UAM., Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 35. Paweł Filipek, dr, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 36. Przemysław Florjanowicz-Błachut, mgr prawa
 37. Maria Frankowska, prof. dr hab. profesor emerita, SIU School of Law, USA
 38. Agnieszka Frąckowiak-Adamska, dr hab., Uniwersytet Wrocławski
 39. Mariusz Fras, dr hab., prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 40. Lech Garlicki, prof. dr hab., prof. emeryt. UW, sędzia TK w stanie spoczynku, były sędzia ETPCz
 41. Anastazja Gajda, dr hab., prof. UO, Uniwersytet Opolski
 42. Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, dr, INP Polska Akademia Nauk
 43. Marcin Górski, dr, r.pr., Uniwersytet Łódzki
 44. Bogusława Gnela, prof. dr hab. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 45. Dawid Gregorczyk, dr, Uniwersytet Śląski
 46. Anna Gronkiewicz, dr, Uniwersytet Śląski
 47. Łukasz Gruszczyński, dr hab., prof. ALK, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 48. Ewa Gruza, dr hab., Uniwersytet Warszawski
 49. Tomasz Grzejszczak, adw.
 50. Agnieszka Grzelak, dr hab. prof. ALK, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 51. Teresa Grzeszak, doc. dr, Uniwersytet Warszawski
 52. Wojciech Hermeliński, sędzia TK w stanie spoczynku
 53. Monika Jagielska, dr hab. prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 54. Mariusz Jagielski, dr hab. prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 55. Joanna Jagoda, dr hab., prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 56. Jowanka Jakubek-Lalik, dr, Uniwersytet Warszawski
 57. Andrzej Jakubowski, dr, INP Polska Akademia Nauk
 58. Marcin Janik, dr hab. prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 59. Julia Kapelańska-Pręgowska, dr, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 60. Aleksander Kappes, dr hab., prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 61. Agnieszka Kastelik-Smaza, dr, adwokat
 62. Zdzisław Kędzia, prof. dr hab., Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 63. Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, dr hab., prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 64. Witold Klaus, dr hab., prof. PAN, INP Polska Akademia Nauk
 65. Piotr Kładoczny, dr, Uniwersytet Warszawski
 66. Paweł Kowalski, dr, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 67. Agata Kozioł, dr, Uniwersytet Śląski
 68. Artur Kozłowski, dr hab., prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski
 69. Barbara Kowalczyk, dr, Uniwersytet Wrocławski
 70. Atina Krajewska, dr, University of Birmingham
 71. Jerzy Kranz, dr hab., prof. ALK, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 72. Bartłomiej Krzan, dr hab., prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski
 73. Andrzej Kubas, dr hab., emerytowany prof.UJ, adwokat
 74. Witold Kurowski, dr hab., prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 75. Brygida Kuźniak, dr hab., prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
 76. Justyna Łacny, dr hab., prof. PW, Politechnika Warszawska
 77. Maciej Łaszczuk, adwokat
 78. Adam Łazowski, dr, profesor prawa, Uniwersytet Westminster w Londynie
 79. Ewa Łętowska, prof. dr hab., członek rzeczywisty PAN, członek czynny PAU
 80. Piotr Machnikowski, prof. dr hab., Uniwersytet Wrocławski
 81. Marcin Matczak, dr hab. prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 82. Andrzej Mączyński dr hab., em. prof. zw. Uniwersytetu Jagiellońskiego
 83. Jerzy Makarczyk, prof. dr hab., sędzia w stanie spoczynku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 84. Eliza Maniewska, dr, Uniwersytet Warszawski
 85. Marek Martyniszyn, dr, Queen’s University Belfast
 86. Mirosław Nazar, prof. dr hab., Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie
 87. Jerzy Menkes, prof. dr hab.
 88. Arwid Mednis, dr, radca prawny, Uniwersytet Warszawski
 89. Barbara Mikołajczyk, prof. dr hab., Uniwersytet Śląski
 90. Małgorzata Modrzejewska, dr, Uniwersytet Warszawski
 91. Jerzy Mosek, Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku
 92. Monika Namysłowska, dr hab. prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 93. Artur Nowak-Far, Instytut Prawa, Skoła Główna Handlowa
 94. Joanna Nowakowska-Małusecka, dr hab., prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 95. Rudolf Ostrihansky, doc. dr, r.pr.
 96. Mateusz Pilich, dr hab., Uniwersytet Warszawski
 97. Jerzy Pisuliński, prof. dr hab. Uniwersytet Jagielloński
 98. Monika Płatek dr hab, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 99. Adam Ploszka, dr, Uniwersytet Warszawski
 100. Krzysztof Płeszka, prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński
 101. Katarzyna Pokryszka, dr hab. prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 102. Piotr Pomianowski, dr hab., r.pr., Uniwersytet Warszawski
 103. Wojciech Popiołek, prof. dr hab., Uniwersytet Śląski
 104. Czesław Porębski, prof. dr hab., prof. em. Uniwersytet Jagielloński
 105. Magdalena Półtorak, dr, Uniwersytet Śląski
 106. Anna Pudło-Jaremek, dr, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 107. Krzysztof Radzikowski, dr, doradca podatkowy, Uniwersytet Warszawski
 108. Lidia Rodak, dr, Uniwersytet Śląski
 109. Przemysław Kamil Rosiak, LLM College of Europe Brugge
 110. Joanna Ryszka, dr hab., prof. UO, Uniwersytet Opolski
 111. Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska, dr, Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie
 112. Wojciech Sadurski, prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski, University of Sydney
 113. Andrzej Sakowicz, dr hab., prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku
 114. Katarzyna Sękowska-Kozłowska, dr, Polska Akademia Nauk
 115. Tadeusz Skoczny - prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski
 116. Izabela Skomerska-Muchowska, dr, adw. Uniwersytet Łódzki
 117. Krzysztof Skotnicki, prof. dr hab., Uniwersytet Łódzki
 118. Jacek Skrzydło, dr hab., prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 119. Rafał Stankiewicz, dr hab. prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 120. Hanna Suchocka, dr hab., prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 121. Katarzyna Sychta, dr, Uniwersytet Śląski
 122. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski
 123. Monika Szwarc, dr hab., prof. PAN, Polska Akademia Nauk
 124. Anna Śledzińska-Simon, dr, Uniwersytet Wrocławski
 125. Olga Śniadach, dr, Uniwersytet Gdański
 126. Jacek Trela, adwokat
 127. Piotr Tuleja dr hab. Uniwersytet Jagielloński
 128. Paulina Twardoch, dr, Uniwersytet Śląski
 129. Jakub Urbanik, dr hab., prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 130. Stanisław Waltoś, prof. dr hab. Uniwersytet Jagielloński
 131. Roman Wieruszewski, prof. dr hab., Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Poznaniu
 132. Jacek Wiewiorowski, dr hab., prof. UG, Uniwersytet Gdański
 133. Aneta Wiewiórkowska-Domagalska, dr, European Legal Studies Institute, Universität Osnabrück
 134. Jan Widacki, prof. dr hab., Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 135. Marzena Wojtczak, dr, Uniwersytet Warszawski
 136. Anna Wyrozumska, prof. dr hab., Uniwersytet Łódzki
 137. Mirosław Wyrzykowski, dr hab, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 138. Mateusz Żaba, dr, Uniwersytet Śląski
 139. Maciej de Abgaro Zachariasiewicz, dr hab., prof. ALK, r.pr., Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 140. Jarosław Zagrodnik, dr hab., prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 141. Jerzy Zajadło, prof. dr hab., Uniwersytet Gdański
 142. Andrzej Zakrzewski, prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski
 143. Anna Zalcewicz, dr hab., prof. PW, Politechnika Warszawska
 144. Kazimierz Zgryzek, prof. dr hab., Uniwersytet Śląski
 145. Dorota Zienkiewicz, dr hab., Uniwersytet Śląski
 146. Marek Zieliński, dr hab., prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 147. Mateusz Ziemblicki, doktorant, Uniwersytet Wrocławski
 148. Fryderyk Zoll, prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 149. Marek Żylicz, dr hab.

*Lista zaktualizowana 15 stycznia 2019 roku.

;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze