0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Jakub Porzycki / Agencja GazetaJakub Porzycki / Age...

Ostre w wymowie uchwały podjęto na wspólnych zebraniach sędziów trzech sądów: Sądu Okręgowego w Krakowie, Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia oraz Sądu Rejonowego w Myślenicach. Uchwały zapadły w poniedziałek 4 grudnia 2017 roku.

Sędziowie:

  • protestują przeciwko bezpodstawnemu w ich ocenie odwołaniu prezesów krakowskich sądów;
  • apelują do wszystkich sędziów, by nie przyjmowali stanowisk po zwolnionych osobach (a jeśli objęli funkcje - by z nich zrezygnowali);
  • wzywają prezydenta Andrzeja Dudę do wycofania lub zawetowania ustaw o Sądzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sądownictwa;
  • wzywają władze państwowe do "zaprzestania działań niszczących fundamenty demokratycznego państwa prawa, podporządkowywania sądownictwa politycznym ośrodkom decyzyjnym oraz do zakończenia kampanii pomówień przeciwko sędziom".
  • I co najbardziej poruszające: proszą obywateli Rzeczpospolitej Polskiej o obronę konstytucyjnego porządku prawnego.

Stanowisko sędziów to reakcja na odwołanie w ubiegłym tygodniu prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Beaty Morawiec. W komunikacie wyjaśniającym przyczyny tej decyzji Ministerstwo Sprawiedliwości zarzuciło Beacie Morawiec brak nadzoru nad dyrektorem sądu (który w ubiegłym tygodniu został aresztowany w związku z aferą korupcyjną) oraz kiepskie wyniki pracy podległych jej sądów.

Była prezes uznała powody odwołania za nieprawdziwe i zapowiedziała pozew przeciwko resortowi sprawiedliwości.

Przeczytaj także:

Sędziowie bronią niezależności sądu

Teraz odwołanej prezes i niezależności sądu bronią sami sędziowie. W poniedziałkowych uchwałach napisali:

„1. Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec decyzji Ministra Sprawiedliwości o odwołaniu prezesów i wiceprezesów Sądu Okręgowego w Krakowie, Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie i Sądu Rejonowego w Myślenicach.

Decyzje te nie zawierają uzasadnienia i nie są podyktowane żadnymi przesłankami natury merytorycznej,

gdyż wyniki Sądu Okręgowego jak i sądów rejonowych okręgu krakowskiego nie dawały podstaw do takich zmian.

Podkreślamy, że zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania sądów spoczywa na Ministrze Sprawiedliwości. Obowiązki te, zarówno co do sędziów jak i pracowników biurowych, nie są od lat realizowane.

Nieuczciwe jest także powiązanie decyzji o odwołaniu prezesów z zatrzymaniem dyrektorów sądów, w sytuacji, gdy prezes sądu nie był uprawniony do sprawowania nadzoru administracyjnego nad dyrektorem, który w zakresie zarządzania majątkiem Skarbu Państwa podlegał Ministrowi Sprawiedliwości.

Nie do przyjęcia jest również zawieranie w komunikatach publikowanych na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości treści godzących w dobra osobiste sędziego.

W związku z arbitralną decyzją Ministra Sprawiedliwości, która wpisuje się w niekonstytucyjne działania, zmierzające do podporządkowania sądów władzy wykonawczej,

apelujemy do wszystkich sędziów o nieprzyjmowanie propozycji objęcia zwolnionych w ten sposób stanowisk oraz o rezygnację przez te osoby, które takie stanowiska objęły.

Obejmowanie stanowisk po odwołanych, w trybie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 lipca 2017 r., prezesach i wiceprezesach sądów, niegodne jest sędziego.

2. Uważamy, że podejmowane do tej pory przez władzę wykonawczą i ustawodawczą

działania wobec wymiaru sprawiedliwości prowadzą do jego destabilizacji, a przede wszystkim do odebrania mu niezależności, zmierzając w stronę podporządkowania go czynnikowi politycznemu.

Przyjęcie ustaw o Sądzie Najwyższym, oraz o Krajowej Radzie Sądownictwa w proponowanym kształcie, będzie oznaczało wyjście Polski z kręgu zachodniej kultury prawnej, gdyż będzie równoznaczne ze złamaniem podstawowych standardów ochrony prawnej obywateli, w postaci prawa do rzetelnego procesu przed niezawisłym i bezstronnym sądem, wynikającego z art. 10 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Zarazem

będzie to oznaczało wielki krok w stronę powrotu do czasów PRL, poprzez przejście z systemu opartego na zasadzie trójpodziału władzy do systemu monowładzy, w którym autorytet ośrodka decyzyjnego jest budowany na strachu obywateli pozbawionych realnej ochrony prawnej.

Dlatego zwracamy się do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o wycofanie z Parlamentu, a w razie uchwalenia, o zawetowanie niekonstytucyjnych projektów ustaw o Sądzie Najwyższym oraz o Krajowej Radzie Sądownictwa.

3. Zwracamy się do wszystkich sędziów sądów powszechnych o rozważenie możliwości odczytywania przed rozprawami, względnie po ich zakończeniu, względnie upublicznienie w inny sposób następującego oświadczenia:

„My, sędziowie sądów powszechnych, otrzymując powołanie, ślubowaliśmy stać na straży prawa, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według swego sumienia, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości. Dzisiaj sędziowska niezawisłość okazała się zagrożeniem dla władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Wzywamy władze państwowe do zaprzestania: działań niszczących fundamenty demokratycznego państwa prawa, podporządkowywania sądownictwa politycznym ośrodkom decyzyjnym oraz do zakończenia kampanii pomówień przeciwko sędziom.

Prosimy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej o obronę, w granicach obowiązującego prawa, konstytucyjnego porządku prawnego.

Bez niezależnych sądów nie ma ani demokracji, ani należytego poziomu ochrony praw i wolności obywatelskich, w tym zwłaszcza prawa do rzetelnego procesu, ani też szacunku dla godności ludzkiej.”

4. Zobowiązujemy władze Sądu Okręgowego w Krakowie do przesłania niniejszych uchwał Prezydentowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, I Prezesowi Sądu Najwyższego, Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych, Przewodniczącemu Krajowej Rady Prokuratorów, Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezesowi Krajowej Rady Notarialnej, Prezesowi Krajowej Rady Komorniczej, a także zobowiązujemy do opublikowania uchwały na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Krakowie.”

;

Udostępnij:

Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

Komentarze