0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Kuba Atys / Agencja GazetaKuba Atys / Agencja ...

KRRiT w liście skierowanym do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych przyznaje, że w serii materiałów Wiadomości TVP o NGO-sach skoncentrowano się na "związkach personalnych pomiędzy przedstawicielami fundacji a politykami". Rada wskazuje, że w materiałach nie znalazły się informacje o zadaniach i społecznej roli opisanych organizacji pozarządowych, a także o kosztach ich działalności.

"Krytyczna ocena sposobu funkcjonowania i finansowania fundacji przedstawiona została przez pryzmat związków personalnych i powiązań rodzinnych, co z kolei dało podstawę do dalszych domniemań o wzajemnym wspieraniu się bez zwracania uwagi na potrzeby społeczne i zadania stawiane tego rodzaju organizacjom".

Przeczytaj także:

KRRiT przypomniało też prezesowi TVP o standardach, którym powinien sprostać nadawca publiczny: bezstronność, rzetelność, pluralizm, obiektywizm, wyważenie, swobodne kształtowanie opinii publicznej.

Pani Kinga Polubicka Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych odpowiedź z KRRiT

Szanowna Pani, W związku z wystąpieniem z 15 listopada 2016 r. oraz przekazaną treścią apelu w sprawie materiałów wyemitowanych w Wiadomościach (TVP 1, 24, 25, 26, 29, 30 i 31 października oraz 4 listopada 2016 r.) oraz w Panoramie (TVP 2, wydanie z 24 października 2016 r.) proszę o przyjęcie następujących informacji.

W ramach przeprowadzonego w tej sprawie postępowania nadawca przedstawił stanowisko, w którym nie zgodził się z zarzutem prowadzenia przez TVP jakiejkolwiek działalności mającej na celu dyskredytowanie organizacji pozarządowych. Zapewnił również, że dziennikarze TVP doceniają rolę organizacji pozarządowych i wspierają działalność edukacyjną, charytatywną oraz ich rolę w kształtowaniu społeczeństwa demokratycznego i obywatelskiego. Z wyjaśnień nadawcy wynika także, iż celem podjęcia tematyki finansowania konkretnych fundacji z publicznych środków było m.in. umożliwienie widzom dokładniejszej kontroli organów demokratycznie wybieranej władzy.

Z analizy treści materiałów będących przedmiotem skargi wynika, iż nadawca wielokrotnie podejmował w kolejnych wydaniach audycji informacyjnych problematykę związaną z działalnością organizacji pozarządowych, koncentrując uwagę przede wszystkim na związkach personalnych pomiędzy przedstawicielami fundacji a politykami. Zabrakło informacji odnoszącej się do rzeczywistych zadań realizowanych przez te organizacje i ich społecznej roli, a także kosztów ich funkcjonowania w związku z realizacją statutowych obowiązków oraz zaangażowania się osób w nich działających. Krytyczna ocena sposobu funkcjonowania i finansowania fundacji przedstawiona została przez pryzmat związków personalnych i powiązań rodzinnych, co z kolei dało podstawę do dalszych domniemań o wzajemnym wspieraniu się bez zwracania uwagi na potrzeby społeczne i zadania stawiane tego rodzaju organizacjom. Te kwestie stały się powodem sprzeciwu, jaki w dyskusji z dziennikarzem w studiu telewizyjnym wyraził Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego p. Piotr Gliński.

Biorąc pod uwagę wskazane wyżej okoliczności, Przewodniczący KRRiT p. Witold Kołodziejski skierował do prezesa Zarządu Telewizji Polskiej SA p. Jacka Kurskiego wystąpienie, w którym zwrócił m.in. uwagę na zasady obowiązujące w programach publicznego nadawcy wynikające z art. 21 ust. 1 oraz 21 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2016 r. poz. 639, z późn. zm.), w tym w szczególności bezstronność,rzetelność, pluralizm, obiektywizm, wyważenie, swobodne kształtowanie opinii publicznej. Przewodniczący KRRiT zwrócił się także do Prezesa TVP SA o wprowadzenie stosownych procedur umożliwiających realizację zadań telewizji publicznej w wymienionym powyżej zakresie, w szczególności związanych z rzetelnym informowaniem o sprawach istotnych ze społecznego punktu widzenia.

Z poważaniem, Anna Szydłowska­ Żurawska Dyrektor Departamentu Prezydialnego

W listopadzie 2016 r. działacze organizacji pozarządowych oraz osoby, które je wspierają i cenią, wystosowały list, w którym protestują przeciwko temu, w jaki sposób działacze NGO zostali w Wiadomościach TVP przedstawieni:

"Przedstawiane w mediach publicznych i powielane w serwisach insynuacje, jakoby niektóre organizacje otrzymywały i wydawały pieniądze w sposób nieuczciwy, korzystając z rodzinnych koligacji i towarzyskich powiązań, godzą nie tylko w dobre imię i wizerunek atakowanych organizacji, ale też w cały ruch aktywnych obywateli, którzy angażują się w działalność na rzecz dobra publicznego, pracując zawodowo i wolontarystycznie w organizacjach pozarządowych".

Sygnatariusze apelowali do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, do min. Adama Lipińskiego, Pełnomocnika ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania oraz do Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o interwencję i zajęcie stanowiska.

My, niżej podpisani, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec sposobu, w jaki redakcja i dziennikarze głównego wydania „Wiadomości” oraz innych programów TVP przedstawiają środowisko organizacji pozarządowych, podważając wiarygodność organizacji pozarządowych i szkalując działających w nich ludzi.

Przedstawiane w mediach publicznych i powielane w serwisach insynuacje, jakoby niektóre organizacje otrzymywały i wydawały pieniądze w sposób nieuczciwy, korzystając z rodzinnych koligacji i towarzyskich powiązań, godzą nie tylko w dobre imię i wizerunek atakowanych organizacji, ale też w cały ruch aktywnych obywateli, którzy angażują się w działalność na rzecz dobra publicznego, pracując zawodowo i wolontarystycznie w organizacjach pozarządowych.

Stanowczo sprzeciwiamy się trwającej od kilku dni kampanii zniesławiania i oczerniania działaczy pozarządowych, zasłużonych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i III sektora. Za haniebne uważamy insynuowanie, że atakowane organizacje otrzymywały dofinansowanie ze środków publicznych w sposób niejasny, wynikający z powiązań rodzinnych, znajomości czy sympatii politycznych ich członków, lub członków ich rodzin.

Dzięki przepisom ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wprowadzonym w 2004 roku, m.in. za sprawą pomawianych w telewizyjnych materiałach działaczy społecznych, środki publiczne przyznawane są w otwartych konkursach grantowych. W takim też trybie, po ocenie niezależnych komisji konkursowych, dotacje na swoje działania otrzymywały zaatakowane organizacje. Nie są znane żadne fakty o nieprawidłowościach w rozliczeniu tych dotacji czy przebiegu realizacji działań, na które otrzymały dotację.

Obowiązkiem mediów publicznych, utrzymywanych z daniny publicznej, jest dostarczenie rzetelnych informacji opartych na sprawdzonych faktach. Minimalnym standardem przyzwoitości dziennikarskiej jest umożliwienie przedstawienia racji atakowanej strony. Materiały o organizacjach pozarządowych emitowane od ponad tygodnia, posługujące się insynuacjami, półprawdami i jednostronnymi tendencyjnymi komentarzami, stanowią zaprzeczenie standardów dziennikarstwa informacyjnego.

Żądamy od władz TVP zaprzestania kampanii oszczerstw pod adresem organizacji pozarządowych. Domagamy się opublikowania sprostowań i przeprosin bezpodstawnie napiętnowanych i fałszywie oskarżanych działaczy organizacji pozarządowych, którzy padli ofiarą bezpardonowej nagonki.

Apelujemy do przedstawicieli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Rady Mediów Narodowych oraz Rady Nadzorczej TVP S.A. o natychmiastową interwencję oraz podjęcie niezbędnych kroków do zapewnienia rzetelności publikowanych informacji i respektowania standardu mediów publicznych, zgodnie z ich ustawową misją. Wzywamy Pana Ministra Adama Lipińskiego, Pełnomocnika ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania oraz Radę Działalności Pożytku Publicznego przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do zajęcia stanowiska i interwencji w opisanej sprawie.

Wyrażamy naszą solidarność z osobami i organizacjami atakowanymi w materiałach informacyjnych Telewizji Polskiej S.A.

*Zachęcamy do osobistego przesłania listu do Redakcji Wiadomości TVP na adres: [email protected].

*Linki do materiałów opublikowanych w mediach: 04.11 (Wiadomości): http://wiadomosci.tvp.pl/27602918/kolejne-pytania-o-fundacje 31.10 (Wiadomości): http://wiadomosci.tvp.pl/27550697/pytania-pozostaja 30.10 (Wiadomości): http://wiadomosci.tvp.pl/27542443/fundacje-ze-specjalna-rekomendacja 29.10 (Wiadomości) http://wiadomosci.tvp.pl/27534677/standardy-iii-rp 26.10 (Wiadomości): http://wiadomosci.tvp.pl/27490519/jerzy-stepien-wyjasnia 25.10 (Wiadomości): http://wiadomosci.tvp.pl/8219090/dotacje-dla-fundacji-b-prezesa-tk 24.10 (Panorama): http://panorama.tvp.pl/27461394/czemu-sluza-fundacje- 24.10 (Wiadomości): http://wiadomosci.tvp.pl/27460155/komu-placi-stoleczny-ratusz

;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze