Adrian Zandberg w imieniu komitetu Lewicy, Małgorzata Kidawa-Błońska z ramienia KO i Władysław Teofil Bartoszewski z PSL-Koalicji Polskiej podpisali Pakt Naprawy i Reformy Praworządności. Popiera go Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia i Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia. Możesz podpisać się i Ty

Akcja Demokracja wypracowała 9 punktów naprawy i reformy wymiaru sprawiedliwości w porozumieniu z organizacjami eksperckimi oraz aktywistami i aktywistkami. Politycy, którzy składają pod nim podpisy, obligują się do podjęcia konkretnych działań w najbliższej kadencji parlamentu (pełen tekst Paktu poniżej).

Adrian Zandberg, który podpisał Pakt jako pierwszy już 1 października, zaznaczył, że naprawa wymiaru sprawiedliwości musi się odbyć poprzez poprawę wynagradzania i warunków pracy pracowników sądów i prokuratur.

Małgorzata Kidawa-Błońska podziękowała obywatelom za kilka lat obrony rządów prawa. Podkreśliła, że zgadza się ze wszystkimi postulatami Paktu, które są zadaniem na najbliższą przyszłość dla wszystkich polityków prodemokratycznych.

Władysław Teofil Bartoszewski ocenił, że  sytuacja, w której władza postępuje według swoich racji, prawo uważając za nieistotne, to pójście najgorszą z możliwych dróg i obiecał, że PSL nigdy nią nie pójdzie.

Akcja Demokracja zachęca wszystkie osoby kandydujące w wyborach parlamentarnych do zadeklarowania poparcia dla Paktu.

Pakt Naprawy i Reformy Wymiaru Sprawiedliwości

1. Przywrócić rządy prawa i ład konstytucyjny w Polsce, opierając się na Konstytucji, działając na jej podstawie i w jej granicach – na podstawie przedstawionego obywatelom i obywatelkom przed wyborami wiarygodnego planu kolejnych etapów przywrócenia praworządności.

2. Wykonywać wszystkie wiążące wyroki sądów powszechnych, administracyjnych SN, NSA i Trybunałów, w tym Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

3. Przeprowadzić zarówno naprawę wymiaru sprawiedliwości, jak i jego reformę – tj. odwrócić wszystkie zmiany z ostatnich 4 lat uderzające w niezawisłość sędziów oraz niezależność sądów, oraz wprowadzić zmiany oczekiwane od lat przez obywateli i obywatelki, tak aby efektywność i zaufanie społeczne do wymiaru sprawiedliwości znacząco wzrosły.

4. Przywrócić niezależność Trybunału Konstytucyjnego i odbudować jego autorytet – poprzez przywrócenie prawidłowego składu, zarówno na stanowiskach sędziów, jak i Prezesa oraz zagwarantowanie transparentnego procesu wyboru sędziów, który musi być poprzedzony rzetelną debatą oraz wysłuchań publicznych z udziałem obywateli i obywatelek.

5. Stworzyć Krajową Radę Sądownictwa niezależną od polityków i bliższą obywatelom – co obejmuje: zmianę sposobu wyboru sędziów-członków KRS na ich wybór przez sędziów, udział społeczeństwa (np. poprzez wysłuchania publiczne kandydatów i kandydatek czy utworzenie Rady Społecznej przy KRS jako organu doradczego) w procesie wyłaniania nowych członków do KRS oraz zapewnienie odpowiedniej reprezentacji w KRS sędziów różnych sądów, w tym sądów rejonowych – najbliższych ludziom.

6. Zapewnić, aby sądy były niezależne od polityków – co oznacza m.in. ograniczenie nadzoru ministra sprawiedliwości nad sądami powszechnymi i przekazanie części kompetencji do niezależnej KRS, wybór prezesów sądów wśród kandydatek i kandydatów przedstawionych przez samorząd sędziów; możliwość ich odwoływania przy decydującym udziale samorządu sędziowskiego oraz wprowadzenie niezależnego od polityków, działającego na zasadach jawności systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów.

7. Zapewnić prokuratorom niezależność od politycznych nacisków – poprzez rozdzielenie funkcję Ministra Sprawiedliwości od funkcji Prokuratora Generalnego. Jedynym organem uprawnionym do weryfikacji działań prokuratora w zakresie merytorycznym powinien być niezależny sąd.

8. Zadbać o sprawne sądy – w tym przede wszystkim: zapewnić zatrudnienie na godnych warunkach odpowiedniej liczby asystentów, referendarzy i pracowników administracji sądów, zwiększyć dostępność i rolę mediacji sądowych, zwiększyć informatyzację w dostępie do sądu.

9. Uczynić sądy dostępnymi – dla ludzi poprzez rozszerzenie dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej dla potrzebujących, w tym wykorzystanie na nią środków z Funduszu Sprawiedliwości, obniżenie opłat sądowych, bardziej zrozumiały i przystępny język w sądzie, ustalenie standardów godnego traktowania osób z specjalnymi potrzebami w sądzie (np. asystent osoby starszej lub z niepełnosprawnością).

UDOSTĘPNIJ FILM! #PaktSprawiedliwości został dziś podpisany przez pierwszy komitet wyborczy! Postulaty bardzo…

Akcja Demokracja 发布于 2019年10月1日周二

Ty też możesz się podpisać pod Paktem Naprawy i Reformy Wymiaru Sprawiedliwości na stronie Akcji Demokracji.

Najpierw sądy, potem media. Nie pozwólmy na to władzy.
OKO.press utrzymuje się dzięki Waszym wpłatom.

Pisze o prawie i polityce. Prowadzi Archiwum Osiatyńskiego i Rule of Law in Poland.


Komentarze

    • Ryszard Andrzejak

      Zdecydowanie wolę młodego nawet nawidzonego socjalistę niż cynicznego starego prawicowca z zacięciem dyktatorskim. Ten pierwszy ma przed sobą przyszłość i modyfikowanie swych poglądów ten drugi z chorym kolanem nie jest w stanie zejść ze swych autokratycznych zamiarów.

    • Helena Rybarczyk

      Ciemnota uważa ,że każdy socjaldemokrata jest nawiedzonym komuchem. A tak naprawdę nie ma bladego pojęcia co znaczy komuch .Tym bardziej ,że od 50 r ubiegłego wieku komuny u nas nie było .PRL to był socjalizm a to przecież zupełnie coś innego

Masz cynk?