0:00
0:00

0:00

„W praktyce działania Fundacji, m.in. poprzez blokowanie i zakłócanie cyklicznego zgromadzenia publicznego odbywającego się w celu oddania hołdu Ofiarom katastrofy w Smoleńsku, […] godzą w zagwarantowaną konstytucyjnie wolność zgromadzeń” - napisał do Obywateli RP dyrektor departamentu zezwoleń i koncesji MSWiA Krzysztof Falkowski.

Żąda „zaprzestania naruszania przepisów prawa powszechnie obowiązującego i postanowień Statutu”. Na realizację wezwania wyznacza 14 dni od daty doręczenia pisma. A jeśli Obywatele się nie podporządkują, to grozi, że "może wystąpić do sądu o zawieszenie Zarządu Fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego”.

Obywatele RP od początku 2016 roku protestują pod Pałacem Prezydenckim podczas każdej miesięcznicy smoleńskiej. Od marca liczba osób, który przychodzi na ich wezwania rośnie. Na lipcowej kontrmiesięcznicy było już kilka tysięcy osób.

Przeczytaj także:

Zasada, ściśle przestrzegana przez Obywateli, to bierny opór, żadnej przemocy. Ze strony rządu PiS z miesiąca na miesiąc eskalują za to zabezpieczenia - 10 lipca dla marszu smoleńskiego wydzielono barierkami większą część Krakowskiego Przedmieścia i zgromadzono ponad 2 tys. policjantów. Koszt - jak na pytanie OKO.press ujawniło MSWiA - to 760 tys. zł.

Obywatele RP uczestniczyli też w demonstracjach pod Sejmem, gdy PiS przepychał przez parlament ustawy podporządkowujące sądy i KRS rządowi. Są - jak twierdzą - od dawna pod stałą obserwacją policji. Niedawno "Wyborcza" opublikowała zapis rozmów policjantów, którzy śledzili Obywateli i Ryszarda Petru podczas demonstracji pod Sejmem.

Jako ruch obywatelski Obywatele RP działają od ponad roku. W kwietniu zarejestrowali także Fundację. Dyr. Falkowski z MSWiA zarzuca Fundacji, że m.in. łamie swój Statut. Ale trudno znaleźć w Statucie zapisy, które Obywatele łamią.

Statut

I. Postanowienia Ogólne

§1

Fundacja pod nazwą „Fundacja Wolni Obywatele RP”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Tadeusza Jakrzewskiego, Cezarego Pawła Kasprzaka, Arkadiusza Szczurka i Pawła Wrabca, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym w kancelarii notariusza Moniki Fyk w Warszawie dnia 26 kwietnia 2017 r., repertorium A nr 9697/2017, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz.203 z późn. zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

§ 3

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalności poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Czas trwania Fundacji nieograniczony.

§ 5

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. § 6 Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

§ 7

Fundacja może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II. Cel i zasady działania Fundacji

§ 8

Celami Fundacji są:

 1. Obrona i promowanie praw obywatelskich w Polsce.
 2. Ochrona i promocja demokracji w Polsce.
 3. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.
 4. Ochrona wartości konstytucyjnych w Polsce.
 5. Działania na rzecz poprawy jakości prawa.

§ 9

 1. Cele te Fundacja realizuje w szczególności poprzez:
  • Organizowanie spotkań edukacyjnych,
  • Organizowanie szkoleń,
  • Organizowanie manifestacji, pikiet, festynów i kiermaszów,
  • Organizowanie konferencji i seminariów tematycznych, Doradztwo i ochronę prawną dla obywateli działających na rzecz obrony praw obywatelskich,
  • Badania i ekspertyzy tematyczne,
  • Działalność wydawniczą, dokumentacyjną i produkcję telewizyjną, filmową oraz radiową,
  • Nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego,
  • Współpracę z instytucjami publicznymi,
  • Współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi,
  • Udzielanie wsparcia inicjatywom obywatelskim działającym w obszarach tożsamych z celami statutowymi Fundacji w tym sprawowanie patronatu nad wybranymi akcjami i udostępnianie znaku Obywateli RP i znaku Wolni Obywatele RP,
  • Podejmowanie działań na rzecz promocji demokracji, wartości konstytucyjnych i społeczeństwa obywatelskiego.
 2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z jej celami.
 3. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji.

III. Majątek i dochody Fundacji

§ 10

Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 400,00 (słownie: czterysta) złotych wniesiony przez Fundatorów oraz składniki majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 11

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 2. Fundacja nie ma prawa:
  • udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku do fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  • przekazywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  • wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
  • dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 12

 1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
  • darowizn, subwencji, zapisów i spadków,
  • środków pochodzących ze zbiórek publicznych,
  • wpływów z odpłatnej działalności statutowej Fundacji,
  • dochodów z majątku Fundacji.
 2. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na wybraną przez Fundację, dowolną realizację jej celu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 4. Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność statutową opisaną w § 8 i § 9.
 5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

IV. Organy Fundacji

§ 13

Jedynym organem Fundacji jest Zarząd.

§ 14

Dla zapewnienia skuteczności i optymalizacji działań Fundacji Zarząd może powoływać przy Fundacji stałe lub doraźne zespoły i komisje problemowe oraz rady programowe i opiniodawcze, a także określać przedmiot i sposób ich działania.

§ 15

Zmiany statutu Fundacji dokonują Fundatorzy w formie jednomyślnej uchwały. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 16

Zarząd

 1. Zarząd Fundacji składa się z od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na czas nieoznaczony. Pierwszy Zarząd Fundacji powoływany jest w drodze jednomyślnej uchwały Fundatorów przy zawiązaniu Fundacji.
 2. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek złożenia pisemnej rezygnacji lub śmierci członka Zarządu. Oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie składane jest wszystkim pozostałym członkom Zarządu, a w przypadku zarządu jednoosobowego – Fundatorom. Odwołanie członka Zarządu, i przez to pozbawienie go członkostwa w Zarządzie, może nastąpić także w wyniku uchwały Fundatorów o odwołaniu członka Zarządu podejmowanej zwykłą większością głosów. Odwołanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinno być umotywowane w treści uchwały o odwołaniu.
 3. W celu uzupełnienia składu Zarządu, Fundatorzy mogą podjąć uchwałę o powołaniu dodatkowego lub dodatkowych członków Zarządu, w tym również Prezesa Zarządu, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
 4. W przypadku odwołania członka Zarządu zatrudnionego na umowę o pracę przestaje on pełnić swoją funkcję z chwilą odwołania, a stosunek pracy zostaje z nim rozwiązany zgodnie z zasadami Kodeksu pracy.
 5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie po stronie Prezesa Zarządu, posiedzenie Zarządu może być zwołane przez któregokolwiek z pozostałych członków Zarządu.
 6. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 7. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego (obiegowego) o ile żaden z jego członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy głosowania.
 8. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd.

§17

Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę. W umowie między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Fundatorów.

§ 18

 1. Do Zarządu należy reprezentowanie Fundacji na zewnątrz oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z jej działalnością.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  • realizacja celów Fundacji,
  • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i działanie w jej imieniu,
  • określanie szczegółowych programów działalności Fundacji,
  • sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  • zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji,
  • uchwalanie rocznych planów finansowych,
  • uchwalanie regulaminów,
  • sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
  • podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Fundacji do organizacji krajowych i zagranicznych,
  • powoływanie zespołów i komisji na podstawie § 14 Statutu.
 3. Zarząd ma obowiązek przekazywania podjętych uchwał do wiadomości Fundatorów oraz bieżącego informowania ich o działalności Fundacji i swoich zamierzeniach.

§ 19

 1. Podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody Fundatorów oraz udzielenia przez nich upoważnienia do dokonania tych czynności w formie jednomyślnej uchwały.
 2. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są następujące czynności:
  • nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  • zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;
  • przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy;
  • zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 15.000 zł.

§ 20

Dla obsługi Fundacji Zarząd może utworzyć Biuro Fundacji określając jego organizację i zakres czynności oraz zatrudniając pracowników.

§ 21

 1. Jeżeli zapisy niniejszego statutu nie stanowią inaczej, do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. W przypadku zarządu jednoosobowego, jedyny członek zarządu może reprezentować fundację samodzielnie.
 2. Zarząd co roku, do dnia 31 maja, zobowiązany jest przedkładać Fundatorom roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 3. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

§ 22

W przypadku śmierci jednego z Fundatorów, wszelkie uprawnienia zastrzeżone dla Fundatorów na podstawie niniejszego Statutu, wykonywane są przez żyjących Fundatorów.

§ 23

 1. Zarząd podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Jeżeli Zarząd w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła likwidatorów, likwidatorami Fundacji są wszyscy członkowie Zarządu.
 3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Zarząd, organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

OKO.press publikuje cały list Obywateli i podaje link do pełnej treści listu z pogróżkami z MSWiA.

"Kilka dni temu Fundacja Wolni Obywatele RP otrzymała długi list z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. To co najciekawsze nie było na początku (przypomnienia, pouczenia), ani na końcu pisma (tam co prawda jest podpis dyrektora). Najciekawsze było w środku! Jedno zdanie, wężykiem

Dyrektor departamentu zezwoleń i koncesji Krzysztof Falkowski napisał: „Wzywam do zaprzestania naruszania przez Zarząd Fundacji przepisów prawa powszechnie obowiązującego i postanowień statutu” (powołanie na art. 14 ust. 1 ustawy o fundacjach). W kolejnych zdaniach rysowany jest obraz nowopowstałej fundacji jako niezwykle groźnej i prężnej organizacji, którą trzeba natychmiast zdyscyplinować albo zawiesić. Na poprawę dano 14 dni. Jak poprawa nie nastąpi, to … MSWiA wyznaczy zastępcę przymusowego, a zarząd zawiesi.

Oczywiście największym przestępstwem w praktyce ma być zakłócanie cyklicznej manifestacji na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Przypomnijmy tylko ten paradoks, że MSWiA powołuje się na nowelizację ustawy, która to nowelizacja czyni samą ustawę niekonstytucyjną. Mówiąc jaśniej: „Diabeł ubrał się w ornat i ogonem na mszę dzwoni”.

Dalej z listu widać, że w ministerstwie nie odróżniają fundacji Wolni Obywatele RP od nieformalnego ruchu Obywatele RP i mieszają porządki.

Oczywiście zwróciliśmy się po pomoc i poradę do prawników, równocześnie Fundacja Wolni Obywatele RP informuje o tym piśmie, i prosi wszystkich ludzi dobrej woli, by w trosce o demokratyczne państwo, rozsyłali komunikat o oburzającym liście MSWiA, gdzie tylko mogą, w kraju i za granicą.

Ton tego listu, pierwszego jaki otrzymaliśmy od MSWiA, stoi w sprzeczności z duchem ustawy i komentarzami do niej prawników. A straszenie od razu zawieszeniem Zarządu – które jest środkiem nadzorczo-kontrolnym, możliwym do zastosowania w sytuacji absolutnie ostatecznej – uważamy za skandal i kolejne złamanie podstawowych standardów demokratycznego państwa prawa.

Jako samozwańczy strażnicy Konstytucji, której obronę wpisaliśmy do statutu fundacji (§8 pkt. 4), gotowi [jesteśmy] w jej obronie do największych poświęceń. Informujemy, że wykorzystamy wszelkie prawne i faktyczne możliwości do tego, by legalnie bronić fundacji, jej aktywów, własności intelektualnej. Fundacja nie powstała przeciw komukolwiek, ale w obronie i jak widać, musi zaczynać od obrony samej siebie.

List traktujemy jako niedopuszczalną próbę zastraszania tworzącej się organizacji, która ma najszczytniejsze cele – obronę Konstytucji, obronę podstaw państwa demokratycznego, aktywizację obywatelską. Jak w tak nakreślonym planie można widzieć zagrożenie dla państwa? Jak w oderwaniu od tej jasnej i czytelnej deklaracji można interpretować pojedyncze wydarzenia, działania? Nieposłuszeństwo obywatelskie, do którego planujemy w ostateczności sięgać, mieści się w kanonie działań demokratycznych.

Nie damy się zastraszyć – mówimy to twardo. Zwrócimy się o pomoc i obronę do wszelkich organizacji świeckich i kościelnych w kraju i za granicą. Tu nie chodzi o Fundacje, nie chodzi o jej zarząd i sympatyków, chodzi o wolność w naszym kraju.

Jak powiedział jeden z pytanych prawników: „takiego dictum nie było chyba nigdy nawet wobec ONR. Pamiętajcie jednak, że na końcu są jeszcze niezawisłe sądy”.

Nadal w nie wierzymy.

Zarząd Fundacji i jej sympatycy"

Pełna treść pisma z MSWiA dostępna pod tym linkiem https://goo.gl/1AXFtX

;

Udostępnij:

Edward Krzemień

Redaktor w OKO.press. Inżynier elektronik, który lubi redagować. Kiedyś konstruował układy scalone (cztery patenty), w 1989 roku zajął się pisaniem i redagowaniem tekstów w „Gazecie Wyborczej”. W latach 80. pomagał w produkcji i dystrybucji „Tygodnika Mazowsze” i w prowadzeniu podziemnej Wszechnicy „Solidarności”. Biegle zna pięć języków, trzy – biernie. Kolekcjonuje wiedzę na każdy temat. Jego tekst „Zabić żubra” rozpoczął jeden z najgłośniejszych cykli w OKO.press.

Komentarze