0:000:00

0:00

Prawa autorskie: Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.plJakub Orzechowski / ...

Joanna Pietrusiewicz z fundacji "Rodzić po ludzku" załamuje ręce: "Drugi raz to samo. Tak jak w 2016 roku ministerstwo zdrowia (MZ) ogłasza super potrzebny konkurs na promocję karmienia piersią, z wielkimi pieniędzmi, 10,8 mln zł. Robi to jednak w taki sposób, jakby chciało, żeby wiadomość nie dotarła do organizacji społecznych. I znowu daje skrajnie mało czasu na przygotowanie wniosku. Nie można było wcześniej ogłosić konkursu?"

Pietrusiewicz zwraca uwagę, że jeśli organizacja zdążyłaby przygotować wniosek, kosztorys, znaleźć partnerów, zebrać wszystkie załączniki i wygrać konkurs, stanie wobec konieczności wydania do końca 2022 roku (w listopadzie i grudniu!) 800 tys. zł. "To brak szacunku dla środków publicznych" - mówi.

Dziś po południu (2 listopada) fundacja Rodzić po ludzku wysłała do ministra Adama Niedzielskiego protest. "Wyraziła oburzenie trybem ogłaszania konkursu" i zażądała, by ministerstwo przedłużyło termin do trzech tygodni.

W 2016 r. podobny protest okazał się skuteczny. Nie wiadomo, czy teraz są na to szanse, bo komisja konkursowa spotyka się (zdalnie) już jutro, 3 listopada o 10.00.

Ile czasu? 10 dni roboczych. Bez odwołania

Ministerstwo Zdrowia "konkurs ofert z zakresu zdrowia publicznego" na temat „Promocja karmienia piersią” ogłosiło w środę 19 października 2022.

Inicjatywa, w ramach Celu Operacyjnego "Profilaktyka nadwagi i otyłości", jest ze wszech miar sensowna. Z wielu badań wynika, że karmienie piersią stanowi skuteczną profilaktykę przed otyłością (w porównaniu z karmieniem sztucznym mlekiem). Więcej - podnosi odporność dzieci na choroby, korzystnie wpływa na ich rozwój, tworzy silną więź pomiędzy matką a dzieckiem, pozytywnie oddziałuje na zdrowie kobiety.

Zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) niemowlęta do szóstego miesiąca życia powinny być karmione wyłącznie piersią, a do minimum dwóch lat z uzupełnieniem innymi pokarmami. Tymczasem wg danych cytowanych przez MZ, wskaźnik karmienia piersią niemowląt do 6. miesiąca życia wynosi u nas mniej niż 50 proc. (w 2019 r. 47,6 proc.).

"W Polsce działa wiele organizacji promujących karmienie piersią, często wolontaryjnie, jak choćby Mlekoteka. Nasze szanse są małe w porównaniu z marketingiem producentów sztucznego mleka, którzy operują wielkimi budżetami. Dlatego program ministerstwa to tak dobry pomysł. Promocja karmienia piersią powinna zejść jak najbliżej matek" - mówi Pietrusiewicz.

Należałoby zatem zadbać, by organizacje społeczne mogły jak najszerzej wziąć udział w konkursie, przygotowując np. wspólne oferty. Zwłaszcza że konkurs ma solidne finansowanie: "Na realizację zadania w latach 2022–2025 zaplanowano środki w maksymalnej wysokości 10 842 500 zł". Dla wielu organizacji społecznych (pozarządowych) mogłaby to być świetna okazja, by znaleźć trzyletnie finansowanie na sensowną działalność.

Ale raczej nie dadzą rady jej wykorzystać, bo "termin składania ofert upływa 2 listopada 2022 r.".

Potencjalny "realizator", który miałby szczęście wypatrzeć ofertę 19 października i zaczął pracę następnego dnia, miałby zatem na przygotowanie zgłoszenia niecałe 14 dni (do środy 2 listopada godz. 16.00), ale w tym pięć dni wolnych od pracy (dwa weekendy oraz wtorek 1 listopada). Dodatkowo praca wielu organizacji w okresie Święta Zmarłych jest zakłócona przez wyjazdy pracowniczek i pracowników na rodzinne groby.

Ministerstwo jest w kwestii terminu 2 listopada 2022 kategoryczne: "Oferty, które wpłyną po upływie ww. terminu, podlegają odrzuceniu. Od tej decyzji nie przysługuje wniosek o przywrócenie terminu do złożenia oferty".

Tryb ogłoszenia konkursu może budzić podejrzenia, że chodzi o zawężenie kręgu uczestników. A może nawet stworzenie warunków dla organizacji, które zdołały dowiedzieć się o konkursie wcześniej.

Kto się nie dowiedział? Ostatni wpis z 2018 roku

Naturalne wydawałoby się, że MZ postara się, by jak najwięcej organizacji społecznych złożyło wnioski. Ale najwyraźniej tak nie jest. Na ministerialnej stronie dla organizacji pozarządowych ostatnia informacja o jakimkolwiek konkursie dla społeczników pochodzi z... czerwca 2018.

"Brak ogłoszeń o konkursach w zakładce dla organizacji pozarządowych jest łamaniem Państwa własnych dobrych praktyk. Jesteśmy przekonane, że wiele organizacji nie miało możliwości zapoznania się z ogłoszonymi konkursu" - pisała fundacja Rodzić po ludzku do ministerstwa już w 2016 roku (cały list - dalej). Jak widać, po sześciu latach nic się nie zmieniło.

Nie wykorzystano też innego kanału komunikacji. Zachęcone m.in. przez fundację Rodzić po ludzku ministerstwo zdrowia powołuje właśnie "zespół, który podejmie pracę nad przygotowaniem propozycji rozwiązań systemowych w zakresie poprawy jakości poradnictwa laktacyjnego". Poniżej fragment listu-zaproszenia z 18 października 2022:

Wydawałoby się naturalne, by zapraszanym do zespołu organizacjom przekazać informację o konkursie, z prośbą o jej wykorzystanie i/lub rozpowszechnienie. Zwłaszcza że wśród zaproszonych jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Położnych Rodzinnych, Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią, Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych, a także fundacja Rodzić po Ludzku.

Wysokie progi, wielka robota

Wątpliwości mogą też budzić bariery stawiane potencjalnym zgłaszającym się, rozmijające się z możliwościami organizacji działających na rzecz karmienia piersią. "Warunki progowe" są trudne do spełnienia:

 • "Oferentem może być podmiot, który w ostatnich 5 latach (...) zrealizował lub zapewnił realizację szkoleń dla personelu medycznego dla co najmniej 1000 osób;
 • Oferent posiada doświadczenie w realizacji co najmniej jednego projektu edukacyjnego/informacyjnego związanego z tematyką zdrowia o wartości co najmniej 1 mln zł brutto w ostatnich 5 latach".

Samo przygotowanie wniosku to ogromna robota, trudna do wykonania w dwa tygodnie (10 dni roboczych), oczywiście, jeśli miałaby być wykonana rzetelnie. "Trzeba zatrudnić ludzi, zadać pytania ofertowe, omówić projekt z partnerami, sprawdzić, jakie są stawki na rynku. Miesiąc na odpowiedzialne przygotowanie wniosku to absolutne minimum" - mówi Pietrusiewicz i podkreśla, że fundacja Rodzić po Ludzku nie zamierza brać udziału w konkursie.

Według rządowej oferty trzeba przedstawić pomysł na realizację trzech modułów:

 • (1) "Przeprowadzenie kursu specjalistycznego dla położnych „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji” (opracowanego w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych), w latach 2022–2025 dla co najmniej 2800 osób, na terenie co najmniej sześciu województw;
 • (2) Dodruk i systematyczna dystrybucja w latach 2022–2025 poradnika „Karmienie piersią” do szpitali posiadających oddziały położniczo-ginekologiczne w całej RP;
 • (3) Realizacja działań promujących karmienie piersią z okazji Światowego Tygodnia Karmienia Piersią w latach 2023–2025.

Kosztorys, czyli droga przez mękę

Osobną sprawą jest przygotowanie kosztorysu, w którym należy trzymać się tzw. kosztów referencyjnych, czyli przedstawionych przez ministerstwo "wytycznych dotyczących określania stawek kosztowych poszczególnych pozycji w ramach działań planowanych w kosztorysie".

"W przypadku kosztów innych niż ujęte w wykazie, należy zastosować aktualnie obowiązujące stawki rynkowe, mając na uwadze racjonalność i gospodarność wydatkowania środków publicznych. Jeżeli niemożliwe jest zastosowanie stawki referencyjnej i koszt realizacji działań zaplanowany w kosztorysie będzie większy, wówczas należy w ofercie zawrzeć uzasadnienie przyjęcia wyższej stawki".

Nawet osoba, która nigdy nie pisała żadnego wniosku o grant, może sobie łatwo wyobrazić, jaką robotą jest przygotowanie takiego kosztorysu z uzasadnieniem wpisywanych setek liczb.

Fundacja Rodzić po ludzku: "oburzenie trybem ogłoszenia konkursu"

Fundacja Rodzić po ludzku w liście z 2 listopada "wyraża oburzenie trybem ogłaszania konkursu". Szczegółowo omawia kolejne warunki postawione przez ministerstwo, wskazując na to, jak są nieżyciowe i trudne do spełnienia i uzasadnia, dlaczego niewykonalne jest przygotowanie wniosku w wymaganym tempie.

"Siedem dni to bardzo krótki czas na przygotowanie rzetelnej, dobrej merytorycznie 1 efektywnej ekonomicznie oferty. Finanse publiczne wymagają dołożenia szczególnej staranności w ich wydatkowaniu, a w naszej opinii tryb ten staranności nie zapewnia".

Fundacja stwierdza, że "terminy składania ofert nie powinny być nadmiernie skracane". Inaczej "realizatorzy, którzy wcześniej nie brali udziału w tego typu ogłoszeniu w latach poprzednich, faktycznie zostali pozbawieni możliwości złożenia rzetelnej oferty".

W konkluzji fundacja wnioskuje o :

 • przedłużenie terminu składania ofert do 3 tygodni,
 • obniżenia wymagań merytorycznych pod względem ilości przeszkolonych osób z personelu medycznego,
 • zmniejszenie wymagania finansowego w przedstawieniu co najmniej jednego projektu edukacyjno/informacyjnego związanego z tematyką zdrowia o wartości co najmniej 1 mln zł brutto oraz
 • takie rozłożenie ilości prac do zrealizowania w 2022 r., aby dać oferentom możliwość rzetelnego przygotowania się.

Szanowny Panie Ministrze,

W imieniu Fundacji Rodzić po Ludzku (dalej „Fundacja”) wyrażam oburzenie trybem ogłaszania konkursu „Ogłoszenia o konkursie ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego NPZ cel operacyjny nr 1, zadanie 5” (dalej „Ogłoszenie”). Oczywiście nie sam fakt podjęcia działań mających na celu promocję karmienia piersią wzbudza takie uczucia, gdyż jako Fundacja od lat działamy w tym zakresie, także poprzez bezpośredni mój udział w zespole utworzonym w poprzednim miesiącu w Ministerstwie Zdrowia, który podejmie prace nad przygotowaniem propozycji rozwiązań systemowych w zakresie poprawy jakości poradnictwa laktacyjnego, ale emocje te budzą zasady przyjęte przez Pana Ministra w ramach tego Ogłoszenia.

Taka sytuacja ma miejsce niestety po raz drugi, gdyż w 2016 r. także zostały zastosowane podobne zasady przeprowadzenia ogłoszenia „Konkursy – Narodowy Program Zdrowia” dotyczącego zlecenia zadań publicznych z zakresu problematyki karmienia piersią wyznaczający realizatorom m.in. także zbyt krótki czas na złożenie ofert. Na kanwie złożonego przez Fundację wówczas pisma termin składania ofert został przedłużony - co osobiście mam nadzieję nastąpi także i w tym przypadku. Tym razem został wyznaczony 14 - dniowy termin, przy czym należy brać pod uwagę fakt, iż w rzeczywistości z uwagi na Święto Zmarłych przypadające w tym czasie i zobowiązania pracodawców wynikające z przepisów prawa pracy do udzielenia dni wolnych w czasie świąt, termin ten był o wiele krótszy i wynosił dosłownie 9 dni roboczych.

Zdaje sobie sprawę z faktu, iż zgodnie z brzmieniem art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. 2015 poz. 1916) „do wyboru realizatorów zadań nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych oraz przepisów o prowadzeniu działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych, o których mowa w rozdziale 2 działu II ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, a co z tym związane terminy wskazane w powyższych ustawach nie mają zastosowania do trybu Ogłoszenia. Powyższe nie zmienia jednak faktu, iż pozostawienie przez ustawodawcę dowolność w tym zakresie danemu ministrowi winno skutkować wskazaniem takiego terminu składania ofert, który uwzględni złożoności i specyfikę przedmiotu zamówienia oraz czas niezbędny do jej przygotowania i złożenia. Poddaję pod wątpliwość czy cel ten został w danym przypadku osiągnięty. Ogłoszenie składa się bowiem z 98 stron, w tym dotyczących bardzo restrykcyjnych wymagań do spełnienia przez oferentów.

To jest materiał, który wymaga dogłębnej analizy merytorycznej oraz finansowej, w tym dokonania takich czynności, jak ocena kosztów rynkowych najmu sal, która w obecnej sytuacji w Polsce zmienia się w sposób bardzo dynamiczny. Kwestia szczegółowości wymagań od realizatorów jest przez Pana wskazana na poziomie „zapewnienia uczestnikom zajęć co najmniej 0,5 l wody mineralnej niegazowanej [...]” w perspektywie czasowej 4. lat, a czas od momentu ogłoszenia konkursu, jak wspomniałam powyżej, wynosi dosłownie 9 dni roboczych.

Moją intencją jest wskazanie, iż terminy składania ofert nie powinny być nadmiernie skracane, przez co realizatorzy, którzy wcześniej nie brali udziału w tego typu ogłoszeniu w latach poprzednich, faktycznie zostali pozbawieni możliwości złożenia rzetelnej oferty na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego, pt.: „Promocja karmienia piersią w ramach Zadania 5 Celu Operacyjnego 1: Profilaktyka nadwagi i otyłości Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025”.

Finanse publiczne wymagają dołożenia szczególnej staranności w ich wydatkowaniu, a w mojej opinii dany termin niestety nie daje możliwości zachowania należytych standardów przygotowania odpowiedniej oferty. Dodatkowo stawiane przed oferentami wymagania z zakresu doświadczenia i odpowiednie punktowanie tego faktu w najwyższym kryterium tych kategorii może powodować znaczne ograniczenie grona podmiotów, które są w stanie złożyć przedmiotową ofertę odpowiadającą wymaganiom formalno-merytorycznym. Podkreślić należy, iż oferent winien wykazać się doświadczeniem przeszkolenia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert co najmniej 1000 osób z personelu medycznego. Wiedzą powszechnie dostępną jest, iż z uwagi na pandemię wszelkiego rodzaju szkolenia zostały w wielu przypadkach wstrzymane z powodu wprowadzenia restrykcji epidemiologicznych, potrzeby odpowiedniej organizacji pracy jednostek leczniczych oraz zakazu przebywania na terenie szpitali osób trzecich. Połączone to było także z brak środków finansowych podmiotów i skierowaniem swoich działań na utrzymanie ciągłości pracy danych jednostek, a nie na rozwój i edukację pracowników. Oznacza to, że z wymaganego 5-letniego okresu co najmniej około 2,5 roku pozostaje czasem, w którym oferenci będą mieli ogromny problem z wykazaniem swojego doświadczenia w przedmiotowym zakresie.

Stawiane przed oferentami wymaganie przeszkolenia 1000 osób z personelu medycznego stanowi odzwierciedlenie wymagań zakreślonych w tak dużym konkursie, jak organizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia, co daje ogólny pogląd na fakt, iż niewiele jest podmiotów, które są w stanie wykazać się odpowiednim doświadczeniem połączonym z wartością co najmniej jednego projektu edukacyjno/informacyjnego związanego z tematyką zdrowia o wartości co najmniej 1 mln zł brutto zakreśloną także w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

Po przeanalizowaniu ilości zadań do zrealizowania jeszcze w 2022 r., w tym m.in. przeprowadzenie prac przygotowawczych do realizacji konkursu specjalistycznego dla położnych „Edukacja i wsparcie kobiet w okresie laktacji” poprzez opracowanie materiałów dydaktycznych (w tym zestaw materiałów szkoleniowych przekazywanych uczestnikom obejmujące prezentację multimedialną i skrypty), opracowanie szczegółowego konspektu zajęć, przygotowanie arkuszy ewaluacyjnych, promocji kursu specjalistycznego, przeprowadzenie rekrutacji uczestników szkolenia, zapewnienie zapisów na kursy, wybranie odpowiednich co najmniej 280 jednostek, do których zostaną przekazane materiały edukacyjne, pozyskanie informacji o liczbie porodów w wybranych szpitalach, ustalenie indywidualnego zapotrzebowania na materiały z takimi jednostkami, ustalenie harmonogramu dystrybucji, aktualizacja poradnika oraz druk w ilości 740 000 sztuk, nawiązanie współpracy z co najmniej dwiema organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze promocji karmienia piersią oraz przedstawienie koncepcji realizacji planowanych działań przynajmniej na rok 2023, w tym harmonogramu i kosztorysu – w terminie niecałych 2 miesięcy (biorąc pod uwagę, iż oferenci mają prawo wnieść do Komisji odwołania od wyników oceny merytorycznej w terminie 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia o wynikach konkursu ofert oraz miesiąc listopad i grudzień owocują w kolejne święta) może wydawać się bardzo mało prawdopodobne do zrealizowania w sposób należyty przez podmiot, który uzyskał informację na temat ogłoszenia konkursu w dniu 19 października br.

Całkowicie zgadzam się z przedstawionym w Ogłoszeniu stwierdzeniem, iż „Promowanie naturalnego karmienia oraz ochrona i wspieranie matek karmiących piersią stanowi jedną z najbardziej efektywnych strategii poprawiających stan zdrowia ludności. Wiąże się z większą odpornością dzieci na choroby, korzystnie wpływa na ich rozwój, tworzy silną więź pomiędzy matką a dzieckiem i pozytywnie wpływa na zdrowie kobiety”, a co z tym związane tym bardziej wydaje się ważnym, aby strategia poprawiająca stan zdrowia ludności nie była przygotowana przez oferentów w terminie 9. dni roboczych, wyłącznie przez podmioty mogące wykazać się przeszkoleniem 1000 osób z personelu medycznego w realnym czasie 2,5 roku z uwagi na pandemię oraz przez jednostki, które uzyskały projekty edukacyjno/informacyjnego związane z tematyką zdrowia na kwotę 1 mln zł brutto. W ocenie Fundacji taki tryb powoduje ograniczenie w dostępności do konkursu dla wielu organizacji. Zapewnienie dostępu do konkursu jak najszerszemu gronu oferentów pozostaje w interesie ogłaszającego i jest jednym z warunków jak najlepszej realizacji zleconego zadania. Celem Fundacji jest bowiem, aby takiego typu konkursy były prowadzone w sposób przejrzysty oraz powszechny, co może mieć bezpośredni wpływ na podejmowanie efektywnych i długoterminowych działań w celu promocji karmienia piersią.

Podkreślenia wymaga fakt, iż Fundacja nie podejmuje niniejszych działań w celu złożenia oferty w przedmiotowym konkursie.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministrze z wnioskiem o przedłużenie terminu składania ofert do 3 tygodni, obniżenia wymagań merytorycznych pod względem ilości przeszkolonych osób z personelu medycznego, zmniejszenie wymagania finansowego w przedstawieniu co najmniej jednego projektu edukacyjno/informacyjnego związanego z tematyką zdrowia o wartości co najmniej 1 mln zł brutto oraz takie rozłożenie ilości prac do zrealizowania w 2022 r., aby dać oferentom możliwość rzetelnego przygotowania się do realizacji strategii poprawiającej stan zdrowia ludności.

Recydywa. To samo było w 2016 roku

Podobny był sposób ogłoszenia konkursu w 2016 roku. Fundacja Rodzić po ludzku pisała 6 października 2016 do ministerstwa:

"Jesteśmy organizacją pozarządową pożytku publicznego, od 20 lat w obszarze opieki okołoporodowej. W dotychczasowej działalności

nie zetknęłyśmy się nigdy z takim trybem ogłaszania jakiegokolwiek konkursu, czy naboru realizatorów zadań.

Oburzenie budzi przede wszystkim fakt ogłoszenia konkursu z terminem złożenia oferty do siedmiu dni roboczych, a także brak jakiegokolwiek ogłoszenia w tej sprawie w zakładce dla organizacji pozarządowych".

I dalej: "Tryb składania ofert powoduje ograniczenie w dostępności do konkursu dla wielu organizacji. Istotne jest, by jak najwięcej organizacji miało możliwość aplikowania w konkursach, zwiększa to bowiem szanse na wyłonienie najlepszych ofert.

Nie widzimy merytorycznego uzasadnienia dla tak krótkiego czasu trwania konkursu".

Fundacja Rodzić po Ludzku pragnie wyrazić głębokie zaniepokojenie i oburzenie trybem ogłoszenia przez Pana Ministra konkursów „Konkursy-Narodowy Program Zdrowia” dotyczących zlecania zadań publicznych z zakresu problematyki karmienia piersią. Jesteśmy organizacją pozarządową pożytku publicznego, od 20 lat pracującą w obszarze opieki okołoporodowej. W dotychczasowej naszej działalności nie zetknęłyśmy się nigdy z takim trybem ogłaszania jakiegokolwiek konkursu, czy naboru realizatorów zadań. Oburzenie budzi przede wszystkim fakt ogłoszenia konkursu z terminem złożenia oferty do siedmiu dni roboczych, a także brak jakiegokolwiek ogłoszenia w tej sprawie w zakładce dla organizacji pozarządowych:

Siedem dni to obiektywnie bardzo krótki czas na przygotowanie rzetelnej, dobrej merytorycznie 1 efektywnej ekonomicznie oferty. Finanse publiczne wymagają dołożenia szczególnej staranności w ich wydatkowaniu, a w naszej opinii tryb ten staranności nie zapewnia.

Zgodnie z zapisami ustawy z dn. 11 września 2045 r. o zdrowiu publicznym, w tym rozdziału 4 dotyczącego zasad finansowania zadań z zakresu zdrowia publicznego „do wyboru realizatorów zadań nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych oraz przepisów o prowadzeniu działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych, o których mowa w rozdziale 2 działu Il ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie." W zapisach ustawy o zdrowiu publicznym nie określono minimalnego terminu składania ofert, uznając, że właściwy minister wykaże się racjonalnością w tym zakresie.

Zwracamy uwagę, że w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w art. 13.1. wskazane jest iż termin do składania ofert „nie może być krótszy niż 21 dni od ukazania się ostatniego ogłoszenia (..)'. Ustawodawca wykazał się w tym przypadku racjonalnym podejściem do kwestii przygotowania i opracowania oferty, nie jest bowiem możliwe przygotowanie jej w krótszym czasie.

Termin złożenia ofert w ogłoszonych właśnie przez Pana Ministra konkursach jest trzykrotnie krótszy niż przywołany zapis ustawy o działalności pożytku publicznego.

W naszej opinii taki tryb składania ofert powoduje także ograniczenie w dostępności do konkursu dla wielu organizacji. Zapewnienie dostępu do konkursu jak najszerszemu gronu oferentów pozostaje w interesie ogłaszającego i jest jednym z warunków jak najlepszej realizacji zleconego zadania.

Istotne jest, by jak najwięcej organizacji miało możliwość aplikowania w konkursach, zwiększa to bowiem szanse na wyłonienie najlepszych ofert. Nie widzimy merytorycznego uzasadnienia dla tak krótkiego czasu trwania konkursu.

Co prawda od lat postulowałyśmy o podjęcie natychmiastowych działań związanych z promocją karmienia piersią lecz nie dokładnie o to nam chodziło. Tryb taki miałby uzasadnienie w przypadkach wyjątkowych sytuacji tj. klęski żywiołowej czy poważnego kryzysu społecznego, ale nie widzimy tu żadnej z tych przesłanek.

Dodatkowo brak ogłoszeń o konkursach w zakładce dedykowanej organizacjom pozarządowym jest łamaniem Państwa własnych "dobrych praktyk”. Jesteśmy przekonane, że wiele organizacji nie miało możliwości zapoznania się z ogłoszonymi konkursu.

Chcemy jednocześnie zaznaczyć, że niezwykle cieszymy się z powstania Narodowego Programu Zdrowia i przeznaczenia środków na wsparcie tak ważnego tematu jakim jest karmienie piersią. Wierzymy, że długofalowe wsparcie w tym zakresie przełoży się na zdrowie dzieci i w przyszłości całego naszego społeczeństwa.

W związku z przedstawionymi uwagami zwracamy się do Pana Ministra z wnioskiem w wydłużenie terminu składania ofert do 3 tygodni oraz zamieszczenia informacji o konkursach w zakładce dla organizacji pozarządowych. Koniecznym wydaje się też rozpoczęcie prac nad stworzeniem programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi i uwzględnienie w nim mechanizmów m.in. konsultowania harmonogramów zlecania zadań publicznych. Wpłynie to pozytywnie na przejrzystość, powszechność i ostatecznie efektywność podejmowanych działań.

Do wiadomości:

1. Departament Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia

2. Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego

3. Przedstawiciel organizacji pozarządowych w Radzie Zdrowia Publicznego, prof. dr hab. n. med.

Iwona Bojar - Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego

4. Rada Działalności Pożytku Publicznego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

5. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP

Trzy moduły, każdy duży

Na koniec szczegółowe informacje z ministerialnego ogłoszenia 2022 roku, które pokazują, jaką pracę trzeba zaplanować, ile rzeczy przemyśleć. Na przykład: "W przypadku powierzenia realizacji modułu (1) podwykonawcom, Realizator zobowiązuje się do wyłonienia organizatorów kształcenia, którzy przeprowadzą kurs „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji”, zawarcia umów, koordynacji i nadzoru nad realizacją poprawności umów i kursów w ramach zawartych umów".

Odpowiedzialne zgłoszenie oznacza, że należy ustalić, kto będzie w stanie rzetelnie przeprowadzić szkolenie o tak ogromnej skali.

Szczegóły oczekiwań dotyczące modułu (1), czyli kursu dla położnych robią wrażenie. Trzeba będzie bowiem:

opracować materiały dydaktyczne obejmujące co najmniej:

 • a) konspekt zajęć zawierający szczegółowy przebieg poszczególnych części kursu wraz z określeniem czasu trwania poszczególnych części kursu oraz metod i środków pomocy dydaktycznych w postaci m.in. prezentacji multimedialnych, ćwiczeń praktycznych, case study,
 • b) zestaw materiałów szkoleniowych przekazywanych uczestnikom kursu obejmujący co najmniej prezentację multimedialną i skrypt (materiały muszą być spójne ze zaktualizowanym programem szkolenia, rekomenduje się materiały w formie elektronicznej),
 • c) arkusze do badań ewaluacyjnych odnoszących się do podniesienia kompetencji w oparciu o nabytą podczas szkolenia wiedzę i umiejętności,

wypromować kurs specjalistyczny zapewniający dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców,

prowadzić rekrutację uczestników [powinno być raczej uczestniczek - red.] szkoleń gwarantującą dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców oraz przygotowanie szczegółowych kryteriów rekrutacji,

zapewnić zapisy na kursy specjalistyczne poprzez platformę Systemu Monitorowania Kształcenia, a w przypadku powierzenia realizacji tego modułu podwykonawcom, wyłonić organizatorów kształcenia, którzy przeprowadzą kurs „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji” i zawrzeć z nimi umowy.

Podobnie skomplikowane są zadania do wykonania w ramach kolejnych modułów.

Dystrybucja poradnika (łącznie 740 000 szt. w latach 2022–2025), wymaga poza wydrukowaniem go, opracowania sensownej "mapy dystrybucji".

Promocję z okazji Światowego Tygodnia Karmienia Piersią należy przeprowadzić "we współpracy z co najmniej dwiema organizacjami pozarządowymi zajmującymi się promocją karmienia piersią".

Odpowiedzialne zgłoszenie wymaga wypracowania sposobu realizacji tych wszystkich zadań, nawiązania kontaktów, realnego oszacowania kosztów, tak, by mierzyć zamiary według sił, a nie odwrotnie.

W ramach Modułu (2)

sporządzenia listy podmiotów leczniczych posiadających oddziały położniczo-ginekologiczne i umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń w tym zakresie, do których zostanie przekazany poradnik,

pozyskania informacji o liczbie porodów w wybranych podmiotach leczniczych posiadających oddziały położniczo-ginekologiczne i umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń w tym zakresie w okresie ostatnich 3 lat,

ustalenia indywidualnego zapotrzebowania na materiały we współpracy z odbiorcami i uzyskania zgody zainteresowanych podmiotów na dystrybucję (np. poprzez email),

ustalenia harmonogramu dystrybucji poradnika, przy założeniu, że corocznie zostanie do nie mniej niż 280 podmiotów leczniczych przekazanych nie mniej niż 185 000 szt. co daje łącznie co najmniej 740 000 szt. w latach 2022–2025,

aktualizacji stopki informacyjnej poradnika dot. realizacji zadania ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025,

wydruku poradnika i jego dystrybucji,

sporządzenia i przekazania do Ministerstwa Zdrowia raportu z przeprowadzonej dystrybucji materiałów. Poradnik powinien być dystrybuowany w całości wraz z okładką, na której są podane informacje o jego autorach, wydawcy oraz źródle finansowania. Treść poradnika i zdjęcia nie mogą być modyfikowane bez zgody Ministra Zdrowia.

W ramach Modułu (3):

realizacji corocznych działań promujących karmienie piersią z okazji Światowego Tygodnia Karmienia Piersią we współpracy z co najmniej dwiema organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze promocji karmienia piersią, zgodnie z harmonogramem i koncepcją opracowanymi do końca II kwartału każdego roku;

sporządzenia i przekazania do Ministerstwa Zdrowia raportu z przeprowadzonych działań po każdym roku realizacji zadania.

;

Udostępnij:

Piotr Pacewicz

Naczelny OKO.press. Redaktor podziemnego „Tygodnika Mazowsze” (1982–1989), przy Okrągłym Stole sekretarz Bronisława Geremka. Współzakładał „Wyborczą”, jej wicenaczelny (1995–2010). Współtworzył akcje: „Rodzić po ludzku”, „Szkoła z klasą”, „Polska biega”. Autor książek "Psychologiczna analiza rewolucji społecznej", "Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu" (z Martą Konarzewską); "Pociąg osobowy".

Komentarze