Napisz do Timmermansa. Najwyższy czas na ostrą reakcję UE!
Wizyta Fransa Timmermansa w Polsce
fot . Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta

Napisz do Timmermansa. Najwyższy czas na ostrą reakcję UE!

Bardziej skuteczne może być interwencja Komisji w związku z podejrzeniem, że Polska naruszyła prawo unijne przyjmując ustawę o sądach powszechnych i – osobno – w ustawie o Sądzie Najwyższym. Obie procedury mogą zakończyć się zaskarżeniem Polski do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.

Prof. Zajadło pisał list zanim Senat przyjął 24 lipca 2018 – bez poprawek – ustawę o Sądzie Najwyższym, ale trafnie przewidział, że tak właśnie się stanie. OKO.press publikuje list do Timmermansa we własnym tłumaczeniu:

„Drogi Panie Wiceprzewodniczący!

My, obywatele Polski i Unii Europejskiej apelujemy do Pana o podjęcie bardziej zdecydowanych kroków w obronie zasad państwa prawa i demokracji w naszym kraju. Najwyższy czas!

20 lipca 2018 partia rządząca PiS pośpiesznie przepchnęła przez Sejm kolejną ustawę poprawiającą – po raz piąty w przeciągu ostatnich miesięcy – ustawy o Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa, sądach powszechnych i prokuratorze generalnym.

W związku z tą ustawą, stan praworządności w Polsce stał się naprawdę dramatyczny. Ustawa przypieczętowuje ostateczny rozkład niezależności sądownictwa i podporządkowanie władzy sądowniczej partii rządzącej.

To ostatni krok z serii ewidentnie niekonstytucyjnych działań legislacyjnych, który zastępuje niezależność sądów – gwarancję praw człowieka – jednolitą władzą wykonawczą i sądowniczą. To bezpośrednie podważenie prawa Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę prawdopodobne szybkie przegłosowanie ustawy w Senacie i podpisanie ustawy przez prezydenta, ustawa umożliwi natychmiastowe powołanie do Sądu Najwyższego nowych sędziów, a także spowoduje niekonstytucyjne przerwanie kadencji zasiadających w nim dotychczas sędziów, łącznie z Pierwszą Prezes. Nowe prawo wejdzie w życie w okresie letnim, tak aby społeczeństwo obywatelskie i instytucje europejskie były zaskoczone i nie miały czasu na reakcję.

W ostatnich miesiącach i latach osobiście udowodnił Pan, że jest Pan jednym z najbardziej lojalnych przyjaciół Polski.

W imieniu obywateli naszego kraju, którym drogie są wartości demokracji wyrażamy wdzięczność za Pana starania i działania. Wzywamy Pana do kontynuowanie politycznych wysiłków na rzecz społeczeństwa obywatelskiego w walce o rządy prawa”.

 • Zobacz list po angielsku

  Dear Vice-President Timmermans,

  We, citizens of Poland and European Union, appeal to you Mr. Vice-President to take more radical steps in the process of the protection rule of law principle and democracy in our country. It is the latest time!

  On the 20 July 2018 Poland’s ruling party PiS hastily pushed through the Sejm the latest law amending, for the fifth time in the recent months, the laws on the Supreme Court of Poland, the National Council of the Judiciary, the courts and the prosecutor’s office. Along with this latest act, the state of the rule of law in Poland has become truly dire.

  The act brings about the process of decomposition of judicial independence and subordination of the judiciary branch to the leadership of the governing party to its completion. With this final step in a series of manifestly unconstitutional legislative activities, the independence of the judiciary as the stronghold of human rights protection will be replaced with a practical uniformity of all government powers. This undermines straightforwardly the very core of the European Union’s law. Given the expected swift follow-up approval voting on the law in the Senat and pending the President’s signature, the act will immediately enable to appoint new judges to the Supreme Court as well as unconstitutionally intermit the tenure of many of the sitting judges along with the First President of the Court. It is expected that the new law will be brought to execution during the current summer vacation period, so that both the civil society and the European institutions are taken-aback and slow to counteract.

  In these recent months and years, you Mr. Vice-President personally have proven yourself to be one of the most loyal friends of Poland. In the name of countless citizens of this country, who hold the values of democracy dear, we would like to express our gratitude for your demeanour and actions. We urge you to continue the political efforts in assisting the civil society in this struggle for the rule of law

prof. dr hab., filozof prawa, kierownik Katedry Teorii Filozofii Państwa i Prawa Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, Laureat nagrody im. Edwarda J. Wende (2017), członek Rady Programowej Archiwum Osiatyńskiego

 

OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press


Lubisz nas?

Dołącz do społeczności OKO.press