0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Sławomir Kamiński / Agencja GazetaSławomir Kamiński / ...

(1) Dzień dobry. Dziękuję Panu, Panie Prezydencie Duda, za ugoszczenie mnie dzisiaj Jest to moja trzecia wizyta w Polsce w roli Prezydenta. Mam bardzo dobre wspomnienia z mojej wizyty tutaj dwa lata temu, kiedy dołączyłem do Polaków na Placu Zamkowym, aby świętować ćwierć wieku polskiej wolności. Wspaniale jest być tu z powrotem. Jak zwykle, przywożę ze sobą pozdrowienia i wyrazy przyjaźni Amerykanów, zwłaszcza dumnych Amerykanów polskiego pochodzenia, z których wielu mieszka w moim rodzinnym mieście Chicago.

(2) Jesteśmy tu oczywiście na szczycie NATO, a fakt, że odbywa się on tutaj, w Warszawie, świadczy o tym, że Polska jest liderem. W Stanach Zjednoczonych uważamy Polskę za jednego z naszych najbardziej oddanych i najważniejszych sojuszników. Polska jest liderem w NATO, jako jedno z państw, które płaci swoją pełną składkę – 2 procent PKB - na nasze wspólne bezpieczeństwo. Polska wspiera misje sojusznicze, w tym w Afganistanie. Dziękuję Polsce za jej nowy wkład w kampanię przeciw tzw. Państwu Islamskiemu- samoloty F-16 i szkolenia sił specjalnych. Polska zgodziła się również na rozmieszczenie na jej terenie pocisków przechwytujących rakiety z krajów takich jak Iran i stała się filarem wschodniej flanki NATO.

(3) Tutaj w Warszawie, chciałbym raz jeszcze potwierdzić zobowiązanie Stanów Zjednoczonych wobec bezpieczeństwa Polski. Jako sojusznicy traktatu mamy solenny [solemn - uroczysty, święty, poważny] i wiążący obowiązek, wynikający z Artykułu 5, by bronić się wzajemnie. Nigdy nie zawahamy się w spełnianiu tego zobowiązania. To nie są jedynie słowa, popierają je czyny. Kiedy przyjechałem tu po raz pierwszy, pięć lat temu, obiecałem zwiększyć nasze zaangażowanie w bezpieczeństwo Polski i dokładnie tak się stało. Dotrzymaliśmy słowa.

Mamy stałą obecność wojsk amerykańskich w Polsce, z naszym jednostkami w Bazie Lotniczej w Łasku. Stale rotujemy nowy personel i samoloty. Zgodnie z inicjatywą, którą ogłosiłem tutaj dwa lata temu (European Assurance Initiative) zwiększyliśmy zakres szkoleń, ćwiczeń a także gotowości. Na początku tego roku ogłosiłem, że te wysiłki zostaną wzmożone czterokrotnie, proponując 3,4 miliardy dolarów przeznaczonych na rozmieszczenie dodatkowego ciężkiego sprzętu amerykańskiego w regionie i ciągłą obecność rotacyjną brygady pancernej.

Dzisiaj ogłaszam dalsze kroki mające na celu wsparcie NATO w działaniach obronnych i odstraszających. Podczas gdy Sojusz przygotowuje się do zwiększenia naszej obecności w Europie Środkowo-Wschodniej, mogę ogłosić, że Stany Zjednoczone będą krajem przewodzącym zwiększoną obecność NATO tutaj w Polsce. To oznacza, że Stany Zjednoczone umieszczą batalion, około 1000 amerykańskich żołnierzy, tutaj, w Polsce, na zasadzie rotacyjnej, aby służyli ramię w ramię z żołnierzami polskimi.

Dodatkowo, kiedy nowa amerykańska brygada pancerna zacznie swoją rotację w Europie, na początku przyszłego roku, jej dowództwo będzie tutaj w Polsce. Innymi słowy, w Polsce będzie zwiększona liczba personelu NATO i amerykańskiego oraz najnowocześniejszego sprzętu wojskowego, ponieważ będziemy spełniać nasze zobowiązania, wynikające z Artykułu 5, wobec naszej wspólnej obrony.

(4) W szerszym kontekście, chciałbym podziękować Polsce za ciągłe wspieranie wysiłków Ukrainy, by bronić swej suwerenności i integralności terytorialnej w obliczu rosyjskiej agresji. Dyskutowaliśmy o tym, jak ważne jest dalsze zapewnianie Ukrainie wsparcia, którego potrzebuje, aby wzmocnić swoje wojsko oraz dążyć do politycznych i ekonomicznych reform. W pełni wspieramy również wysiłki, którym przewodzą Niemcy i Francja, mające na celu dyplomatyczne rozwiązanie konfliktów we wschodniej Ukrainie. Stany Zjednoczone i Polska zgodnie nalegają, aby sankcje wobec Rosji zostały utrzymane, dopóki nie spełni ona w całości swoich zobowiązań określonych w porozumieniu mińskim.

(5) Na froncie ekonomicznym, nasze dwa państwa będą dalej współpracować nad zwiększaniem bezpieczeństwa energetycznego Polski. Polska otworzyła niedawno nowy terminal gazu skroplonego i Pan Prezydent szczegółowo opisywał mi plany związane z tym obiektem. To pomoże zdywersyfikować źródła dostawy energii w Polsce. Amerykańskie firmy inwestują swoje doświadczenie w energię wiatrową i słoneczną aby pomóc Polsce wykorzystywać więcej energii odnawialnej. Będziemy dalej pogłębiać naszą współpracę, razem dążąc do czystszej, odnawialnej energii w przyszłości.

(6) Wreszcie, chciałbym pogratulować Polsce z okazji obchodzonej niedawno 225 rocznicy podpisania konstytucji, najstarszej spisanej konstytucji w Europie. To pokazuje, że Polacy od dawna pragnęli wolności i niepodległości. Odrodzenie polskiej demokracji po zimnej wojnie było inspiracją dla ludzi w całej Europie i na świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych. Rozwój Polski pokazuje, że demokracja i pluralizm nie są przynależne do jednej kultury czy kraju, ale są wartościami uniwersalnymi. Jednym z kluczowych założeń amerykańskiej polityki zagranicznej jest wstawianie się [speak up] za tymi wartościami na całym świecie, nawet w przypadku naszych najbliższych sojuszników.

Właśnie w związku z tym przekazałem prezydentowi Dudzie nasze zaniepokojenie pewnymi działaniami i impasem w sprawie polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Podkreśliłem, że bardzo szanujemy suwerenność Polski, i że wiem iż polski Sejm pracuje nad legislacją, by podjąć pewne ważne kroki, ale trzeba wykonać większą pracę [more work needs to be done]. Jako wasi przyjaciele i sojusznicy, wzywamy wszystkie strony [all parties], aby wspólnie pracowały nad utrzymaniem [sustain] polskich instytucji demokratycznych. To właśnie czyni nas demokracjami, nie tylko słowa zapisane w konstytucjach, czy to, że głosujemy w wyborach, ale instytucje, na których polegamy każdego dnia, takie jak rządy prawa [rule of law], niezależne sądownictwo i wolna prasa. Wiem, że to są wartości, na których Panu Prezydentowi zależy. Są to wartości, które leżą w samym centrum naszego Sojuszu, który opiera się, cytując Traktat Północnoatlantycki na „zasadach demokracji, wolności jednostki i praworządności [rule of law]”.

Kiedy myślę o postępach, które świętowaliśmy dwa lata temu na Placu Zamkowym - o wszystkich trudnościach, które Polacy pokonali w swojej historii, o tym, jak Solidarność pomogła pokonać komunizm, o wolności, którą udało się Polakom zdobyć - daje mi to wiarę w przyszłość polskiej demokracji. Polska stanowi [stand], i musi dalej stanowić [needs to continue stand], przykład [as an example] dla demokracji na całym świecie. Nowe zobowiązania, które dzisiaj przedstawiłem dadzą Polakom i naszym sojusznikom w regionie pewność, że NATO stoi z wami ramię w ramię, bez względu na okoliczności, dzisiaj i zawsze.

(7) Jeszcze raz dziękuję za pańską gościnę Panie Prezydencie. Dziękuje Polakom. Wiem, że przygotowania do takich szczytów wymagają dużo pracy, ale widzę, że doskonale wypełniliście to zadanie i jestem pewien, że to spotkanie będzie bardzo udane.

Dziękuję bardzo, Panie Prezydencie Duda.

Tłumaczyła (pro bono) Victoria Vogt. Uwaga! Tłumaczka starała się być możliwie blisko oryginału, nawet kosztem pewnych niezręczności językowych

Obama po angielsku

Oto pełen zapis wystąpienia Baraka Obamy po angielsku (za stroną Ambasady USA).

PRESIDENT OBAMA: (1) Dzień dobry. Thank you, President Duda, for welcoming me today. This is my third visit to Poland as President. I've got very fond memories of my visit here two years ago when I joined Poles in Castle Square to celebrate a quarter century of Polish freedom. And it's wonderful to be back. As always, I bring greetings and friendship of the American people, especially the many proud Polish Americans, many of whom live in my hometown of Chicago.

(2) We’re here, of course, for the NATO summit, and the fact that it’s being held here in Warsaw is a testament to Polish leadership. In the United States, we consider Poland one of our most committed and important allies. Poland is a leader in NATO as one of the nations that pays its full share -- 2 percent of GDP -- for our collective security. Poland supports alliance missions, including in Afghanistan, and I thank Poland for its new contributions to the campaign against ISIL -- F-16 aircraft and special forces trainers. And Poland has stepped forward as host of interceptor sites for our defense system against ballistic missiles from countries like Iran and as a linchpin in the defense of NATO’s eastern flank.

(3) Here in Warsaw, I want to once again affirm the enduring commitment of the United States to the security of Poland. As treaty allies, we have a solemn, binding Article 5 duty to defend each other. And in this obligation, we will never waver. These are not just words -- they are backed up by deeds. When I first came here five years ago, I promised to increase our commitment to Poland’s security, and that’s exactly what we’ve done. We have kept our promise.

We now have a continuous presence of U.S. troops in Poland with our aviation detachment at Lask Air Base. We continuously rotate personnel and aircraft into Poland. Under the European Reassurance Initiative that I announced here two years ago, we’ve increased training, exercises and readiness. Earlier this year, I announced a four-fold increase to this effort, proposing $3.4 billion to pre-position more U.S. heavy equipment in this region and to continuously rotate an armored brigade in Europe.

Today, I’m announcing further steps to bolster NATO’s defense and deterrence posture. As the alliance prepares to enhance our forward presence in Central and Eastern Europe, I can announce that the United States will be the lead nation for the U.S. -- for the NATO enhanced presence here in Poland. And that means the United States will deploy a battalion -- roughly 1,000 American soldiers -- here, in Poland, on a rotational basis to serve shoulder-to-shoulder with Polish soldiers.

In addition, when the new U.S. armored brigade begins rotating through Europe early next year, its headquarters will be here in Poland. In other words, Poland is going to be seeing an increase in NATO and American personnel and the most modern, capable military equipment, because we will meet our Article 5 obligations to our common defense.

(4) More broadly, I want to thank Poland for its continued strong support for Ukraine’s efforts to defend its sovereignty and territorial integrity in the face of Russian aggression. We discussed the importance of continuing to provide Ukraine with the assistance it needs to strengthen its military and to pursue political and economic reforms. And we fully support the efforts led by Germany and France to resolve the conflict in eastern Ukraine diplomatically. And the United States and Poland are united in insisting that sanctions remain in place until Russia fully meets its obligations under the Minsk agreements.

(5) On the economic front, our two countries will continue to work together to enhance Poland’s energy security. Poland recently opened a new terminal to receive liquefied natural gas, and the President was describing in detail the plans involved in these facilities. This is going to help diversify Poland's energy supply. American companies are investing their high-tech expertise in wind and solar to help Poland harness more renewable energy. And we’ll continue to deepen our cooperation as we pursue a cleaner, more sustainable energy future together.

(7) And finally, I want to congratulate Poland on recently celebrating the 225th anniversary of its constitution -- the oldest written constitution in Europe. And this speaks to the long yearning of the Polish people for freedom and independence. Indeed, after the Cold War, the rebirth of Polish democracy was an inspiration to people across Europe and around the world, including in American. Because Poland’s progress shows that democracy and pluralism are not unique to any one of our cultures or countries -- they are describing universal values. And a central tenet of American foreign policy is that we speak up for these values around the world, even with our closest allies.

And it's in that spirit that I expressed to President Duda our concerns over certain actions and the impasse around the Poland’s Constitutional Tribunal. I insisted that we are very respectful of Poland's sovereignty, and I recognize that Parliament is working on legislation to take some important steps, but more work needs to be done. And as your friend and ally, we've urged all parties to work together to sustain Poland’s democratic institutions. That’s what make us democracies -- not just by the words written in constitutions, or in the fact that we vote in elections -- but the institutions we depend upon every day, such as rule of law, independent judiciaries, and a free press. These are, I know, values that the President cares about. These are values that are at the heart of our alliance, which was founded, in the words of the North Atlantic Treaty, “on the principles of democracy, individual liberty, and the rule of law.”

And when I think of all the progress that we celebrated two years ago in Castle Square -- all the odds that the people of Poland have overcome throughout history, and how the Solidarity movement helped defeat Communism, the freedom that the Poles have won -- it makes me confident in the future of Polish democracy. And the fact that Poland stands and needs to continue stand as an example for democratic practices around the world. With the new commitments that I’m announcing today, the people of Poland, and our allies across the region can remain confident that NATO will stand with you, shoulder-to-shoulder, no matter what, today and always.

So, again, Mr. President, thank you for your hospitality. Thank you to the Polish people. I know that it's a lot of work to prepare for these summits, but I can tell that you've done an outstanding job and I'm sure it will be a great success.

So dziękuję bardzo, President Duda.

;

Udostępnij:

Piotr Pacewicz

Naczelny OKO.press. Redaktor podziemnego „Tygodnika Mazowsze” (1982–1989), przy Okrągłym Stole sekretarz Bronisława Geremka. Współzakładał „Wyborczą”, jej wicenaczelny (1995–2010). Współtworzył akcje: „Rodzić po ludzku”, „Szkoła z klasą”, „Polska biega”. Autor książek "Psychologiczna analiza rewolucji społecznej", "Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu" (z Martą Konarzewską); "Pociąg osobowy".

Komentarze