0:00
0:00

0:00

Ponad 30 tys. nauczycieli i nauczycielek w trudnej sytuacji finansowej ubiega się o pieniądze z Funduszu Strajkowego. Codziennie do siedziby ZNP spływają nowe zgłoszenia, ale w zupełnie innym tempie niż strumień pieniędzy, który zasila konto Funduszu.

Góry wniosków zajmują już sześć pomieszczeń siedziby ZNP i układane są stosami pod sam sufit. Codziennie listonosz donosi setki nowych listów i kartonów z wnioskami.

Publiczna zbiórka cieszyła się sporym powodzeniem i na koncie Funduszu (stan na 18 czerwca 2019) jest 8 557 955, 77 zł. Ale na wykresie widać, że po pierwszych dniach wzmożenia, pieniądze płyną na konto dużo wolniej.

Wpłaty na fundusz strajkowy dla nauczycieli
Wpłaty na fundusz strajkowy dla nauczycieli

Nadal można i warto wpłacać na Fundusz. Zamiast przynosić jutro kwiatki dla nauczycieli na koniec roku szkolnego lepiej wpłacić

Przeczytaj także:

te pieniądze na Fundusz. ,

Kto dostanie?

18 czerwca 2019 roku Społeczny Komitet Wspieram Nauczycieli ustalił ostateczne zasady przyznawania pieniędzy z Funduszu Strajkowego (pełna treść oświadczenia niżej). Rekompensatę dostaną ci, którzy:

  • uczestniczyli w strajku przez minimum 9 dni;
  • nie są członkami związku zawodowego;
  • są w trudnej sytuacji materialnej, czyli ich deklarowane dochody miesięcznie na rodzinę są niższe niż 5 tys. zł brutto;
  • nie otrzymały rekompensaty za czas strajku.

Uwaga! W poprzedniej wersji pomyłkowo wpisaliśmy tu na "osobę w rodzinie", chodzi o dochód na całą rodzinę.

Najwięcej kontrowersji wzbudził ostatni punkt. Większość samorządów kwestię wypłaty rekompensat za czas strajku zostawiła w gestii dyrektorów szkół. Ci mają różne systemy ich wypłacania: niektórzy rozdają je jako dodatki motywacyjne, inni będą je wypłacać za prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Tak czy siak, nie sposób rozstrzygnąć, czy na pewno pieniądze trafią do najbardziej potrzebujących.

ZNP sprawdzi

Pojawił się więc pomysł wypłacenia pieniędzy wszystkim strajkującym. To jednak również byłoby niesprawiedliwe, a dodatkowo niezgodne z wypracowanym wcześniej regulaminem (pełna treść niżej).

Dlatego Komitet Społeczny podjął decyzję, że do końca czerwca lokalne oddziały ZNP będą sprawdzać, w których samorządach rekompensaty zostaną wypłacone.

Wypłaty z Funduszu Strajkowego ruszą w lipcu, a szacowana wysokość rekompensaty dla jednej osoby to 400-450 zł.

Oświadczenie Społecznego Komitetu Wspieram Nauczycieli

18 czerwca 2019

1. Napłynęło ponad 30 tys. wniosków z prośbą o pomoc materialną w związku z utraconymi dochodami z powodu uczestnictwa w kwietniowym strajku. Komitet dziękuje nauczycielkom i nauczycielom za okazane zaufanie.

2. Na koncie Wspieram nauczycieli zebraliśmy 8 557 955, 77 zł zł (stan na 18 czerwca 2019). Jest to dowód na ogromny obywatelski odruch solidarności i uznania dla pracy polskich szkół, tym ważniejszy, że nastroje wśród nauczycieli i nauczycielek nie są teraz najlepsze. Apelujemy do nauczycieli i nauczycielek, by podniesieni na duchu nie rezygnowali pochopnie z powołania, jakim jest praca z dziećmi i młodzieżą.

3. Komitet zdecydował, że zgodnie z regulaminem pomoc otrzymają nauczyciele i nauczycielki, a także inne osoby zatrudnione w szkołach przedszkolach i innych placówkach oświatowych, które:

  • przez minimum 9 dni brały udział w kwietniowym strajku;
  • w dniu przystąpienia do strajku nie były członkami związku zawodowego;
  • są w trudnej sytuacji materialnej. Uznaliśmy, że oznacza to zadeklarowane dochody miesięczne na rodzinę mniejsze niż 5 tys. zł;
  • nie otrzymają do końca czerwca 2019 od pracodawcy wynagrodzenia lub rekompensaty wynagrodzenia za udział w strajku.

Po długiej dyskusji Komitet uznał, że zwróci się do ZNP o sprawdzenie, w których miejscowościach organy prowadzące szkoły wypłaciły do końca czerwca środki na wynagrodzenie za czas strajku i na tej podstawie będzie kwalifikował wnioski o pomoc.

4. Obecnie trwa wprowadzanie danych z wniosków do bazy, co pozwoli na wyłonienie ostatecznej listy osób, które dostaną pomoc. Taka lista powstanie po spotkaniu Komitetu 1 lipca 2019. Od początku lipca rozpoczniemy wysyłkę środków na indywidualne konta.

5. Kwota wysyłana zostanie wyliczona jako iloraz zebranej sumy na koncie Funduszu Strajkowego (ok. 8,5 mln zł) i ostatecznej liczby zakwalifikowanych osób. Zapewne będzie ich tyle, że pomoc wyniesie mniej niż 500 zł, które miało być maksymalną kwotą.

6. Społeczny Komitet apeluje o kolejne wpłaty na konto funduszu strajkowego: 13 1240 5934 1111 0010 8960 6877, zwłaszcza w ramach inicjatywy "zamiast kwiatka" (na koniec roku szkolnego).

7. Zbiórka i akcja pomocy dla nauczycieli będzie trwała dalej, także jesienią. Komitet deklaruje, że na miarę swoich sił i środków będzie wspierał walkę nauczycieli o godne zarobki i lepszą edukację.

8. Komitet wyraża podziękowanie Związkowi Nauczycielstwa Polskiego, który wykonuje ogromną pracę organizacyjną przy obsłudze akcji społecznej pomocy nauczycielom i nauczycielkom. Jest to tym bardziej godne podkreślenia, że pomoc nie obejmuje członków Związku.

Dr Henryka Bochniarz, Halina Bortnowska, prof. Jerzy Bralczyk, Wojciech Chmielarz, prof. Andrzej Friszke, Sylwia Gregorczyk-Abram, Zbigniew Hołdys, Szymon Hołownia, prof. Maria Janion, Joanna Kos-Krauze, Czesław Mozil, prof. Lech Mankiewicz, Wojciech Maziarski, Katarzyna Nowak-Zawadzka (Nauczyciel Roku 2015), Piotr Pacewicz, Paweł Pawlikowski, Maria Sadowska, Małgorzata Saramonowicz, Andrzej Saramonowicz, Krystyna Starczewska, prof. Adam Strzembosz, Monika Strzępka, Olga Tokarczuk, Wanda Traczyk-Stawska, prof. Łukasz Turski, Marcin Wicha, Vienio, Jacek Żakowski.

Regulamin przyznawania pomocy materialnej ze Społecznego Funduszu Strajkowego

§ 1

Środki Społecznego Funduszu Strajkowego gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym nr 13124059341111001089606877 przeznaczone są na przyznawanie pomocy materialnej pracownikom ("Osoby Uprawnione") szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych biorącym udział w strajku zorganizowanym w kwietniu 2019 r. przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i jego oddziały oraz inne związki zawodowe w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych ("Strajk").

§ 2

1. Pomoc materialna przyznawana jest w ramach działalności socjalnej. Przyznanie pomocy materialnej i jej wysokość uzależniona jest od trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej Osoby Uprawnionej.

2. Pomoc materialna ma charakter uznaniowy i z zastrzeżeniem ust. 1 może zostać przyznana Osobie Uprawnionej, która: 1) brała udział w Strajku przez okres co najmniej 9 dni, 2) nie otrzymała od pracodawcy wynagrodzenia lub jego rekompensaty za okres udziału w Strajku, 3) w dniu przystąpienia do Strajku nie była członkiem związku zawodowego.

§ 3

1. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej ("Wniosek o Wsparcie Materialne" lub "Wniosek") składany jest przez Osobę Uprawnioną za pośrednictwem sekretariatu zarządu oddziału ZNP obejmującego swoim działaniem szkołę, przedszkole, placówkę oświatową, w której Osoba Uprawniona brała udział w Strajku ("Sekretariat Zarządu Oddziału").

2. Sekretariat Zarządu Oddziału w ciągu 10 dni od dnia złożenia Wniosku o Wsparcie Materialne przez Osobę Uprawnioną opiniuje Wniosek pozytywnie lub negatywnie i przekazuje Wniosek do komisji ds. pomocy materialnej powołanej przez Sekretariat Zarządu Głównego ZNP spośród członków Społecznego Komitetu „Wspieram Nauczycieli” oraz członków Zarządu Głównego ZNP ("Komisja"). 3. Komisja w ciągu 15 dni od dnia przekazania Wniosku przez Sekretariat Zarządu Oddziału podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy materialnej. Opinia, o której mowa w ust. 2 nie jest dla Komisji wiążąca.

4. Sekretariat Zarządu Głównego ZNP może powołać więcej niż jedną Komisję.

Pracami Komisji kieruje przewodniczący Komisji wskazany przez Sekretariat Zarządu Głównego ZNP spośród członków Komisji. Decyzje komisji podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

W posiedzeniach Komisji mają prawo brać udział z głosem doradczym członkowie Społecznego Komitetu „Wspieram Nauczycieli” niewchodzący w skład Komisji.

§ 4

Wniosek o wsparcie materialne zawiera dane osobowe Osoby Uprawnionej składającej Wniosek oraz informacje uzasadniające złożenie Wniosku, w tym informację o dochodzie brutto na jedną osobę w gospodarstwie domowym Osoby Uprawnionej oraz zaświadczenie pracodawcy o wysokości utraconego przez Osobę Uprawnioną w wyniku udziału w Strajku wynagrodzenia.

§ 5

1. Maksymalna wysokość pomocy materialnej wynosi 500 zł, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wysokość pomocy materialnej przyznanej danej Osobie Uprawnionej nie może być wyższa niż kwota wynagrodzenia utraconego przez Osobę Uprawnioną ze względu na jej udział w Strajku.

3. Pomoc materialna przyznawana jest w formie bezzwrotnych zapomóg o charakterze socjalnym.

§ 6

1. Terminy składania Wniosków oraz formę ich składania określa Sekretariat Zarządu Głównego ZNP. 2. Informacja o terminach składania Wniosków oraz formie ich składania zamieszczana jest na stronie internetowej ZNP www.znp.edu.pl.

§ 7

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku ze złożeniem Wniosku o Wsparcie Materialne jest Związek Nauczycielstwa Polskiego. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez administratora, o której mowa w art. 12 RODO jest elementem Wniosku.

2. Dokumentacja otrzymywana w związku z udzieleniem lub odmową udzielenia pomocy materialnej jest przechowywana przez okres 5 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym przyznana pomoc materialna została wypłacona, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Dokumenty zbędne do rozpatrzenia wniosku będą przez Związek Nauczycielstwa Polskiego natychmiastowo niszczone po stwierdzeniu ich nieprzydatności.

§ 8

Lista członków Społecznego Komitetu „Wspieram Nauczycieli” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 9

Wzór Wniosku o przyznanie pomocy materialnej ze Społecznego Funduszu Strajkowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu

;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze