0:000:00

0:00

Prawa autorskie: Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza.plAgnieszka Sadowska /...

"Wyrażamy nasz stanowczy sprzeciw wobec legitymizowania przez Uniwersytet w Białymstoku niehumanitarnych i niezgodnych z prawem działań Straży Granicznej oraz wobec wykorzystywania naukowych przestrzeni dyskusji, jaką powinna być konferencja naukowa, do budowania społecznego przyzwolenia na przemoc, dehumanizację i łamanie prawa", piszą naukowcy i naukowczynie w apelu do władz Uniwersytetu w Białymstoku. Apel podpisało ponad 350 osób m.in. prof. Monika Płatek, prof. Joanna Tokarska-Bakir, prof. Irena Grudzińska-Gross, prof. Jacek Leociak, prof. Dariusz Stola, prof. Barbara Engelking, prof. Andrzej Leder, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias.

To reakcja na zapowiedzianą na koniec października konferencję "Kryzys migracyjny na granicy z Białorusią w ujęciu interdyscyplinarnym", którą razem z Uniwersytetem w Białymstoku współorganizuje Straż Graniczna i Lasy Państwowe. O Akademicy i Akademiczki przypominają także, że 3 października podczas inauguracji roku akademickiego wykład wygłosił gen. bryg. Straży Granicznej Andrzej Jakubaszek, który będzie także wykładowcą uczelni w tym roku:

"Powierzenie przez władze Uniwersytetu w Białymstoku wygłoszenia wykładu inaugurującego rok akademicki na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych mgr Andrzejowi Jakubaszkowi, komendantowi Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, a także zatrudnienie go na uczelni w roli wykładowcy, powodują, że za uzasadnioną uznajemy obawę, że władze Uniwersytetu w Białymstoku de facto

realizują celową strategię publicznego normalizowania przemocy, naruszeń i łamania prawa przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, wykorzystując w tym celu autorytet akademii".

Inicjatorem apelu jest sieć badawcza "Badaczki i Badacze na Granicy"*.

Badaczki i Badacze na Granicy (BBnG) są międzyuczelnianą, interdyscyplinarną i oddolnie zorganizowaną siecią badawczą, powstałą w reakcji na trwający kryzys humanitarny. Nieformalny projekt zmobilizował i połączył naukowczynie i naukowców z różnych ośrodków badawczych w Polsce i poza jej granicami, reprezentujących różnorodne dyscypliny, dziedziny i zainteresowania naukowe takie jak: kulturoznawstwo, socjolingwistyka, nauki o migracjach, nauki o bezpieczeństwie, nauki społeczne, orientalistyka oraz studia nad Zagładą. Sieć łączy w tym momencie kilkadziesiąt osób.

strona internetowa: http://www.bbng.org

OKO.press jako pierwsze publikuje cały apel:

List protestacyjny środowisk akademickich wobec współorganizacji przez Straż Graniczną konferencji naukowej na Uniwersytecie w Białymstoku

My, niżej podpisane i podpisani, wyrażamy nasz stanowczy sprzeciw wobec faktu, że Uniwersytet w Białymstoku organizuje w dniach 25-26 października 2022 roku konferencję naukową pt. „Kryzys migracyjny na granicy z Białorusią w ujęciu interdyscyplinarnym” wspólnie ze Strażą Graniczną, która jest współodpowiedzialna za łamanie praw człowieka oraz przemoc wobec osób poszukujących ochrony międzynarodowej w Unii Europejskiej.

Od sierpnia 2021, kiedy w Usnarzu Górnym Straż Graniczna przetrzymywała grupę 32 osób z Afganistanu, uniemożliwiając im złożenie wniosków o ochronę międzynarodową, a także odmawiając dostępu do żywności, wody i pomocy medycznej, obserwujemy kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej. Od tamtej pory udokumentowano szereg niehumanitarnych praktyk Straży Granicznej łamiących międzynarodowe zobowiązania Polski w zakresie praw człowieka oraz prawo Unii Europejskiej, w tym szczególnie stosowanie nielegalnych praktyk pushbacków (wywózek). Zbadano je i opisano już wielokrotnie (1), a kolejne wyroki sądowe jedynie potwierdzają ich sprzeczność z prawem (2).

Za całkowicie niedopuszczalne i nieetyczne uważamy więc, by Straż Graniczna, której działania na granicy polsko-białoruskiej są rozpatrywane przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (3), była współorganizatorem konferencji naukowej poświęconej sytuacji na tej granicy.

Zwracamy też uwagę, że Straż Graniczna to organ państwa, „jednolita, umundurowana i uzbrojona formacja, która powołana jest do ochrony granic państwowych na lądzie i na morzu oraz kontroli ruchu granicznego, zgodnie z interesami bezpieczeństwa narodowego” (4), a nie jednostka naukowa. Zapraszanie przez publiczną uczelnię (tu Uniwersytet w Białymstoku) do organizacji konferencji naukowej partnera będącego jednostką zależną od decyzji politycznych, a wręcz instytucją państwową, powinno budzić poważne wątpliwości. Tym bardziej, że mowa o instytucji odpowiedzialnej za przemoc i łamanie prawa wobec ludzi, jak Straż Graniczna, oraz za systematyczną degradację przyrody, jak Lasy Państwowe (które są drugim partnerem konferencji (5)).

Dawanie w murach akademii pola do prezentacji oficjalnych stanowisk straży granicznej (polskiej, litewskiej i łotewskiej) oraz policji (co jest zawarte we wstępie do programu konferencji) w formie przewidzianej dla prezentowania badań naukowych stanowi zatarcie granicy między dyskursem naukowym a instytucjonalnym. Odbieramy to jako zagrożenie autonomii debaty akademickiej w Polsce, a także legitymizowanie i normalizowanie przemocy wobec ludzi i wobec przyrody.

Dodatkowo, powierzenie przez władze Uniwersytetu w Białymstoku (6) wygłoszenia wykładu inaugurującego rok akademicki na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych mgr Andrzejowi Jakubaszkowi, komendantowi Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, a także zatrudnienie go na uczelni w roli wykładowcy (7), powodują, że za uzasadnioną uznajemy obawę, że władze Uniwersytetu w Białymstoku de facto realizują celową strategię publicznego normalizowania przemocy, naruszeń i łamania prawa przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, wykorzystując w tym celu autorytet akademii.

Jako przedstawiciele i przedstawicielki środowiska akademickiego nie możemy pozostać na takie działania obojętne i obojętni. Analiza zawartości merytorycznej ww. wykładu inauguracyjnego mgr Andrzeja Jakubaszka nie pozostawia złudzeń co do meritum konferencji współorganizowanej przez reprezentowaną przez niego instytucję, ujawniając nienaukowe i mocno upolitycznione podejście mgr Andrzeja Jakubaszka do migracji.

Krytyczne podejście do badanej problematyki jest podstawą idei merytorycznej dyskusji, jaka powinna cechować konferencje organizowane przez uniwersytety.

Zwracamy też uwagę, że samo sformułowanie tematu konferencji, której dotyczy nasz protest, definiujące sytuację na granicy polsko-białoruskiej jako „kryzys migracyjny” jest kontrowersyjne. Przypominamy - to nie migracje stanowią istotę trwającego kryzysu, a brak humanitarnej odpowiedzi na wyzwania związane z procesami migracyjnymi, dlatego - jak wielokrotnie było już podkreślane - najbardziej adekwatne jest nazywanie tego kryzysu humanitarnym, co jednak organizatorzy konferencji w swoim programie w sposób otwarty podważają. Tymczasem, to właśnie nielegalne działania Straży Granicznej stanowią jedną z głównych jego przyczyn. Przypomnijmy, trwający kryzys do dziś pochłonął wiele ofiar śmiertelnych po obu stronach granicy (8), a według ostatnich danych (czerwiec 2022) ponad 180 osób zostało zgłoszonych jako zaginione (9).

Podsumowując, wyrażamy nasz stanowczy sprzeciw wobec legitymizowania przez Uniwersytet w Białymstoku niehumanitarnych i niezgodnych z prawem działań Straży Granicznej oraz wobec wykorzystywania naukowych przestrzeni dyskusji, jaką powinna być konferencja naukowa, do budowania społecznego przyzwolenia na przemoc, dehumanizację i łamanie prawa.

Wzywamy jednocześnie władze Uniwersytetu w Białymstoku do podjęcia natychmiastowej reakcji i rezygnacji z organizowania tej niegodnej murów akademii konferencji, a także zaniechania form współpracy ze Strażą Graniczną, które nie powinny mieć miejsca w przestrzeni uniwersytetu.

Warszawa, 11 października 2022 roku

Podpisano [pierwsze 135 nazwisk w kolejności alfabetycznej, później w kolejności dopisywania]:

 1. dr Grażyna Baranowska, Instytut Nauk Prawnych PAN
 2. dr Łukasz Bertram, Instytut Studiów Politycznych PAN
 3. mgr Krzysztof Bielawski, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UW
 4. dr hab. Karolina Bielenin-Lenczowska, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
 5. dra hab. Natalia Bloch, prof. UAM, Centrum Badań Migracyjnych UAM
 6. mgr Milena Błahuta, Wydział Socjologii UW
 7. mgr Magda Bodzan, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UW
 8. mgr Nina Boichenko, Instytut Slawistyki PAN, Badaczki i Badacze na Granicy
 9. dr hab. Marcin Boryczko, Zakład Pedagogiki Społecznej UG
 10. dr hab. Paweł Bukowiec, prof. UJ, Katedra Kultury Literackiej Pogranicza WP UJ
 11. dr Michał Choptiany, Wydział “Artes Liberales” UW
 12. dr Sylwia Chutnik, Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytet SWPS
 13. prof. Anna Cichopek-Gajraj, Departament of Modern Polish-Jewish History, Arizona State University, USA
 14. dr Marta Cobel-Tokarska, Instytut Filozofii i Socjologii APS
 15. mgr Katarzyna Czarnota, Wydział Socjologii UAM
 16. dr hab. Katarzyna Czeczot, prof. IBL PAN, Instytut Badań Literackich PAN
 17. Mgr Katarzyna Dębska, Wydział Socjologii UW
 18. dr Eva Duda, Wydział Filologiczny UWr
 19. dr hab. Maciej Duszczyk, prof. UW, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 20. prof. dr hab. Barbara Engelking, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 21. dr Kamila Fiałkowska, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Badaczki i Badacze na Granicy
 22. dr hab. Agnieszka Gajewska, prof. UAM, Instytut Filologii Polskiej UAM
 23. dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Instytut Nauk Prawnych PAN
 24. dr hab. Agnieszka Golczyńska-Grondas, prof. UŁ, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 25. mgr Marta Górczyńska, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW
 26. dr Katarzyna Górniak, Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW
 27. dr Ewa Górska, Wydział Prawa i Administracji UJ
 28. dr hab. Agnieszka Graff, prof. UW, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW
 29. mgr Adela Gąsiorowska, Wydział Prawa i Administracji UW
 30. dr. hab. Irena Grudzińska-Gross, prof. IS PAN, Instytut Slawistyki PAN
 31. dr Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska, Instytut Socjologii UŁ
 32. dr Joanna Grzymała-Moszczyńska, Instytut Psychologii UJ
 33. mgr Inga Hajdarowicz, Instytut Socjologii UJ
 34. dr hab. Agnieszka Halemba, prof. IAE PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 35. dr Agnieszka Haska, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 36. dr Magdalena Hoły-Łuczaj, Freie Universität Berlin/Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
 37. dr Agata Hummel, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
 38. prof. dr hab. Inga Iwasiów, Instytut Literatury i Nowych Mediów US
 39. dr Katarzyna Iwińska, Instytut Socjologii Collegium Civitas
 40. dr Ignacy Jóźwiak, Ośrodek Badań nad Migracjami UW
 41. dr Natalia Judzińska, Instytut Slawistyki PAN, Badaczki i Badacze na Granicy
 42. prof. dr hab. Joanna Jurewicz, Katedra Azji Południowej Wydział Orientalistyczny UW
 43. dr hab. Katarzyna Kajdanek, prof. UWr, Instytut Socjologii UWr
 44. dr Justyna Kajta, Instytut Nauk Społecznych, Uniwersytet SWPS
 45. dr Iwona Kaliszewska, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
 46. dr Przemysław Kaniecki, Wydział ,,Artes Liberales” UW
 47. dr Katarzyna Kasia, Wydział Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich, ASP
 48. dr Marta Kindler, Ośrodek Badań nad Migracjami UW
 49. dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN, Instytut Nauk Prawnych PAN
 50. dr Weronika Kloc-Nowak, Ośrodek Badań nad Migracjami UW
 51. mgr Agata Kochaniewicz, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norwegia
 52. dr hab. Jacek Kochanowski, prof. UW, Ośrodek Społecznych Badań Queer UW
 53. dr hab. Marta Kołodziej-Sobocińska, prof. IBS PAN, Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży
 54. dr Tomasz Kosiek, Instytut Historii UR
 55. dr hab Agnieszka Kościańska, prof. UW, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, UW
 56. dr hab. Justyna Kowalska-Leder, Instytut Kultury Polskiej UW
 57. dr hab. Paulina Kramarz, prof. UJ, Instytut Nauk o Środowisku UJ
 58. mgr Mateusz Krępa, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW, Badaczki i Badacze na Granicy
 59. prof. dr hab. Grażyna Kubica-Heller, Instytut Socjologii UJ
 60. dr Piotr Kubkowski, Instytut Kultury Polskiej UW
 61. dr hab. Iwona Kurz, prof. UW, Instytut Kultury Polskiej UW
 62. dr Agnieszka Kwiatkowska, Instytut Nauk Społecznych Uniwersytet SWPS
 63. dr Paulina Kwiatkowska, Instytut Kultury Polskiej UW
 64. mgr Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UAM
 65. dr hab. Piotr Laskowski, prof. UW, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW
 66. dr hab. Andrzej Leder, prof. Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 67. prof. Jacek Leociak, Instytut Badań Literackich PAN, Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN
 68. dr hab. Mikołaj Lewicki, Wydział Socjologii, UW
 69. dr hab. Dariusz Libionka, prof. IFiS PAN, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 70. dr Kamil Łuczaj, UŁ
 71. dr hab. Ewa Maciejewska-Mroczek, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
 72. dra hab. Izabella Main, prof. UAM, Centrum Badań Migracyjnych UAM
 73. dr Rafał Majka, Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 74. dr Sylwia Męcwal, Instytut Socjologii UŁ
 75. dr Dominika Michalak, Instytut Slawistyki PAN
 76. mgr Ewa Natalia Moroz-Keczyńska, Fundacja Nowoberezowo, Fundacja Inicjatyw Rozwojowych i Edukacyjnych
 77. dr hab. Izabela Morska, prof. UG, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG
 78. mgr Kamil Mrozowicz, Wydział Filologiczny UwB
 79. dr Izabela Mrzygłód, Instytut Slawistyki PAN
 80. prof. dr hab. Janusz Mucha, Instytut Socjologii UwB
 81. prof. Hanna Musiol, Departament of Language and Literature (ISL), NTNU
 82. dr hab. Maria Nawojczyk, Wydział Humanistyczny AGH
 83. prof. dr hab. Jakub Niedźwiedź, Wydział Polonistyki UJ
 84. dr Katarzyna Nowak, Białowieska Stacja Geobotaniczna, Wydział Biologii UW
 85. dr Barbara Olech, Instytut Studiów Kulturowych, UwB
 86. dr hab. Aneta Ostaszewska, prof. UW, Centrum Badań nad Problematyką Kobiet i Płci, WSNSiR UW
 87. dr Adam Ostolski, Katedra Socjologii Ekonomicznej i Spraw Publicznych Wydział Socjologii UW
 88. mgr Alicja Palęcka, Wydział Socjologii UW, Fundacja Ocalenie
 89. dr Karolina Panz, Instytut Slawistyki PAN
 90. dr Weronika Parfianowicz, Instytut Kultury Polskiej UW
 91. prof. dr hab. Monika Płatek
 92. dr Marta Jadwiga Pietrusińska, Centrum Badań nad Problematyką Kobiet i Płci Wydział Pedagogiczny UW, Badaczki i Badacze na Granicy
 93. dr hab. Kacper Pobłocki, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG UW
 94. dr Anna Pokorska, Instytut Socjologii UMK
 95. dr Michał Pospiszyl, Instytut Studiów Politycznych PAN
 96. mgr Katarzyna Potoniec, Badaczki i Badacze na Granicy
 97. dr Magdalena Półtorak, Instytut Nauk Prawnych UŚ
 98. prof. dr hab. Dorota Praszałowicz, Katedra Migracji i Stosunków Etnicznych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 99. mgr Katarzyna Rakowska, Wydział Socjologii UW
 100. dr hab. Tomasz Rakowski, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
 101. dr Waldemar Rapior, związany z Wydziałem Socjologii UAM
 102. dr Katarzyna Roman-Rawska, Instytut Slawistyki PAN
 103. dr Anna Romanowicz, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ
 104. mgr Filip Ryba, Katedra Performatyki, Wydział Polonistyki UJ
 105. prof. dr hab. Irena Rzeplińska, prof. em.INP PAN, Instytut Nauk Prawnych PAN
 106. mgr Joanna Sarnecka, Wirtualne Muzeum Antropocenu
 107. dr hab. Roma Sendyka, prof. UJ, Wydział Polonistyki UJ
 108. dr hab. Tomasz Sikora, Instytut Filologii Angielskiej UP w Krakowie
 109. dr hab. Małgorzata Sikorska prof. UW, Wydział Socjologii UW
 110. dr n. med. Katarzyna Simonienko
 111. mgr Anna Skiba, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW
 112. mgr Alina Skibińska, Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 113. mgr Katarzyna Słaby, Instytut Socjologii UJ, Collegium Medicum UJ
 114. dr hab. Magdalena Smoczyńska, UJ
 115. dr Grzegorz Sokół, Wydział “Artes Liberales” UW
 116. dr Claudia Snochowska-Gonzalez, Instytut Slawistyki PAN
 117. mgr Magdalena Staroszczyk, Instytut Kultury Polskiej UW
 118. prof. dr hab. Dariusz Stola, Instytut Studiów Politycznych PAN
 119. dr Justyna Straczuk Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 120. dr Anastasiya Stelmakh, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński
 121. dr Justyna Struzik, Instytut Socjologii UJ
 122. prof. dr hab. Maria Szmeja, Wydział Humanistyczny AGH
 123. dr hab. Zbigniew Szmyt, Instytut Antropologii i Etnologii UAM
 124. dr Katarzyna Sztop-Rutkowska, Instytut Socjologii UwB
 125. dr Izabela Ślęzak, Instytut Socjologii UŁ
 126. prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir, Instytut Slawistyki PAN
 127. mgr Ada Tymińska, Instytut Kultury Polskiej UW
 128. dr Sylwia Urbańska, Wydział Socjologii UW
 129. dr hab. Izabela Wagner prof. Collegium Civitas, fellow French Institute for Migration Studies Paris/France
 130. dr hab. Bartłomiej Walczak, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Szkoła Edukacji PAFW i UW
 131. mgr Katarzyna Winiarska, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW, Badaczki i Badacze na Granicy
 132. dr hab. Dagmara Woźniakowska-Fajst, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW
 133. dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk, Instytutu Slawistyki PAN
 134. dr Marcelina Zimny, Białowieska Stacja Geobotaniczna, Wydział Biologii UW
 135. mgr Patrycja Ziółkowska, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW
 136. dr Marek Gumkowski Instytut Badań Literackich PAN (emeryt)
 137. dr Łukasz M. Dominiak, UMK
 138. dr Bartłomiej Krupa, Instytut Badań Literackich PAN
 139. prof. Anna Engelking, Instytut Slawistyki PAN
 140. dr Marcin Galent, Instytut Studiów Europejskich UJ
 141. dr Joanna Mazur, Wydział Zarządzania, DELab UW
 142. dr hab. Joanna Mizielińska, Instytut Socjologii Collegium Civitas
 143. dr hab. inz. Michał Przewozniczek, prof. PWr, Wydział Informatyki i Telekomunikacji PWr
 144. dr Tomasz Załuski, Instytut Kultury Współczesnej UŁ
 145. dr Ruta Śpiewak, PAN
 146. dr hab. Katarzyna Zawadzka, prof. USPWS, Instytut Psychologii, Uniwersytet SWPS
 147. dr hab. prof IH PAN Magdalena Micińska
 148. dr Agnieszka Legut, UP w Krakowie
 149. dr Magdalena Nowicka-Franczak, Instytut Socjologii UŁ
 150. dr Monika Nawracka
 151. dr Anita Kłos, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UMCS
 152. dr hab. Katarzyna Leszczyńska, prof. AGH, Wydział Humanistyczny AGH
 153. dr hab. Marta Danecka, prof. ISP PAN, Instytut Studiów Politycznych PAN
 154. Teresa Fazan, Wydział Filozofii UW
 155. prof. UW dr hab. Krzysztof Klincewicz, Wydział Zarządzania UW
 156. dr hab. Tomasz Majtczak, Wydział Filologiczny UJ
 157. mgr Michał Sita, Instytut Antropologii i Etnologii UAM, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UAM
 158. mgr Adam Konopka, Instytut Socjologii Collegium Civitas
 159. dr Halina Gąsiorowska
 160. dr Adam Rogoda, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 161. dr hab. Sylwia Kuźma-Markowska, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW
 162. Tymoteusz Król, doktorant w Instytucie Slawistyki PAN
 163. dr Janusz Radwański
 164. mgr Helena Teleżyńska, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UW
 165. doc. dr Natalia Krzyzanowska, prof. Örebro University, Instytut Socjologii, Szwecja
 166. dr Marcin Jastrzębski Wydział Nauk o Polityce i Administracji UKW
 167. dr Magdalena Formanowicz, Instytut Psychologii SWPS
 168. dr Anna Machcewicz, Instytut Studiów Politycznych PAN
 169. dr Kamila Klauzińska
 170. dr Maciej Mętrak, Instytut Slawistyki PAN
 171. Iwona Młoźniak, Instytut Zdrowia Publicznego CM UJ
 172. mgr Oktawia Ewa Braniewicz, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Centrum Studiów Migracyjnych UŁ
 173. dr hab. Bernadetta Żynis, prof. AP, Akademia Pomorska w Słupsku
 174. dr Krzysztof Szczepaniak, Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
 175. dr Karolina Szymaniak, Katedra Judaistyki UWr
 176. mgr Aneta Wielgosz, Szkoła Języków Obcych UW
 177. dr Marta Mrozowicz-Wrońska Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM
 178. dr hab. Leszek Wroński, Instytut Filozofii UJ
 179. mgr Anna Mrowiec, absolwentka Wydziału Polonistyki UJ
 180. dr hab. Jan Brzozowski, prof UJ, Uniwersytet Jagielloński
 181. dr. hab. Marcin Filipowicz, prof. ucz. Instytut Skawistyki Zachodniej i Południowej UW
 182. prof.dr hab. Ewa Gruza Wydział Prawa i Administracji UW
 183. dr Agata Sulikowska-Dejena, Instytut Sztuk Pięknych UR
 184. dr Małgorzata Skowrońska Instytut Socjologii UwB
 185. dr. hab. Nina Pluta Podleszańska, Instytut Filologii Romańskiej UJ
 186. dr hab. Mikołaj Herbst, prof. uczelni, EUROREG, UW
 187. mgr Sylwia Karpiuk, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UwB
 188. dr Ewa Żmijewska Instytut Pedagogiki i Nauk o Rodzinie UPJP2
 189. dr Ewa Macura-Nnamdi, prof. UŚ, Instytut Literaturoznawstwa UŚ
 190. prof. Jan Miernowski, Wydział "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego, University of Wisconsin-Madison
 191. mgr Anna Cieplak, Uniwersytet Śląski
 192. dr hab. Michał Bilewicz, Wydział Psychologii UW
 193. dr Krystian Bogucki, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 194. dr hab. Dominika Skrzypek, prof. UAM
 195. dr Karolina Łukasiewicz, Ośrodek Badań nad Migracjami, UW
 196. dr Bartłomiej Błesznowski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW
 197. dr hab. prof. UWr Adam Mrozowicki, Instytut Socjologii UWr
 198. dr hab. Aurelia Kotkiewicz, Instytut Neofilologii UP w Krakowie
 199. dr hab. Małgorzata Budzowska, prof. UŁ, Katedra Dramatu i Teatru UŁ
 200. dr Władysław Pęksa Instytut Prawa Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 201. mgr Marta Gospodarczyk, Wydział Socjologii UW
 202. mgr Kseniya Homel Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW
 203. dr Mateusz Kusio, Wydział Historii UW
 204. prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Wydział Polonistyki UW
 205. dr hab. Tomasz Kitliński, Freie Universitӓt Berlin
 206. dr hab. Tomasz Z. Majkowski prof UJ, Wydział Polonistyki UJ
 207. prof.dr hab. Ewa Kołodziejek US
 208. dr Marcelina Jakimowicz - Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego
 209. dr Tomasz Nowicki, Instytut Pedagogiki UG
 210. dr Weronika Lipszyc, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 211. dr Marek Pawlak, Uniwersytet Jagielloński
 212. mgr Olga O’Toole, Instytut Filologii Angielskiej, Wydział Filologiczny UJ
 213. prof. dr hab. Wojciech Dudzik, Instytut Kultury Polskiej UW
 214. dr Piotr Kiembłowski
 215. dr hab. Michał H. Chruszczewski, Wydział Psychologii UW
 216. mgr Dominika Bulska, Centrum Badań nad Uprzedzeniami, UW
 217. dr hab. Agnieszka Rejniak-Majewska, Wydział Filologiczny UŁ
 218. lic. Mateusz Jakóbiak, absolwent MWB UG i GUM-ed
 219. prof.dr hab. Tadeusz Pilch, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW
 220. dr Maria Kobielska, Wydział Polonistyki UJ
 221. dr hab. Luiza Nader, ASP w Warszawie
 222. dr Stefan Michał Marcinkiewicz, Wydział Nauk Społecznych UWM w Olsztynie
 223. prof. dr hab. Piotr Sułkowski, Wydział Fizyki UW
 224. mgr Patrycja Król, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UJ
 225. dr hab. Jakub Gomułka, Wydział Humanistyczny AGH
 226. dr Olga Cielemęcka, Department of Social Sciences, University of Eastern Finland
 227. dr hab. Małgorzata Litwinowicz-Droździel, Instytut Kultury Polskiej UW
 228. dr hab. prof.UWr Julita Makaro
 229. mgr Aleksandra Zuzanna Leniarska, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych/ Ośrodek Studiów Amerykańskich UW
 230. dr Zuzanna Dziuban, Instytut Kulturoznawstwa, Austriacka Akademia Nauk
 231. dr hab. Wojciech Browarny prof. UWr
 232. prof. Monika Marcinkowska, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 233. dr Michał P. Garapich University of Roehampton, UK
 234. prof. dr hab. Anna Kwiatkowska, Instytut Psychologii PAN
 235. dr Joanna Preizner, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 236. dr hab. Elżbieta Opiłowska, prof. UWr, Instytut Socjologii, UWr
 237. dr Mateusz Karolak, Instytut Socjologii, UWr
 238. dr Krzysztof Rowiński, Trinity College Dublin
 239. dr hab. Rafał Jakubowicz, prof. UAP
 240. dr hab. Danuta Szajnert, prof. UŁ, Instytut Kultury Współczesnej UŁ
 241. dr hab. Przemysław Grzybowski prof. UKW, Wydział Pedagogiki UKW
 242. prof. hab. Krystyna Jakowska, profesor emerytowany UMK i UwBl
 243. dr hab. Maciej Karczewski, prof. UwB
 244. dr hab. Marcin Dębicki, prof. UWr, Instytut Socjologii UWr
 245. mgr Filip Brzeźniak, Szkoła Nauk Społecznych IFIS PAN
 246. dr Natalia Jarska, Instytut Historii PAN
 247. mgr Marta Zimmermann UAM
 248. dr Agata Dziuban, Instytut Socjologii UJ
 249. dr hab., prof. UJ Agnieszka Kuszewska
 250. dr Konrad Szymański, Department Physik, Universität Siegen
 251. mgr Maria Babinska, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
 252. dr hab. inż. arch. Izabela Mironowicz, prof. PG, Wydział Architektury PG
 253. prof. UAM dr hab. Elżbieta Winiecka, Instytut Filologii Polskiej UAM
 254. dr hab. Kamilla Dolińska, Instytut Socjologii UWr
 255. Oskar Lubiński, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski
 256. dr hab. Barbara Klich-Kluczewska, prof. UJ, Instytut Historii, Uniwersytet Jagielloński
 257. dr Karolina Follis, Lancaster University, UK
 258. mgr Magdalena Zatorska, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW / Wydział Zarządzania UW
 259. Ewelina Głowacka, doktorantka UWB
 260. dr Bogdan Falkiewicz, sektor prywatny
 261. mgr Piotr Grzegorzewski, Instytut Psychiatrii i Neurologii
 262. dr Dominika Blachnicka-Ciacek, Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS
 263. dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. UwB, Instytut Socjologii UwB
 264. prof. Lucyna Gebert, Sapienza Università di Roma
 265. dr Piotr Kendziorek, Żydowski Instytut Historyczny
 266. mgr Marcin Wróbel, Instytut Socjologii UJ
 267. mgr Piotr Wesołowski, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UJ
 268. dr hab. Dominika Ferens, prof. UWr, Instytut Filologii Angielskiej UWr
 269. prof. dr hab.Magdalena Pecul-Kudelska, Wydział Chemii UW
 270. prof. dr hab. Michał Dadlez, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, UWarsz.
 271. dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prof. UG, Instytut Filologii Germańskiej
 272. mgr Michał Wypych, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW
 273. dr Jakub Banasiak, Instytut Slawistyki PAN
 274. Prof. dr hab. Ewa Graczyk, Instytut Filologii Polskiej UG
 275. prof. dr hab. Józef Kwaterko Instytut Romanistyki UW
 276. dr Joanna Świderska, Instytut Ekonomii i Finansów UMCS
 277. prof. dr hab. Sebastian Polak, UJ CM
 278. mgr Piotr Urban, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW
 279. dr hab. Paula Pustułka, Prof. SWPS, Młodzi w Centrum Lab, USWPS Warszawa
 280. dr hab. Krzysztof Podemski, prof. UAM, Wydział Socjologii UAM
 281. dr Natalia Pamuła, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW
 282. dr Piotr Cichocki, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
 283. prof. dr hab. Iwona Kraska-Szlenk, Wydział Orientalistyczny UW
 284. prof. dr hab. Anna Potyrała, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
 285. dr Piotr Marciniak, Studium Europy Wschodniej UW
 286. prof. dr hab. Roman Wieruszewski, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
 287. prof. dr hab. Piotr Urbański, Instytut Filologii Klasycznej UAM
 288. dr Marta Usiekniewicz, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW
 289. Anna Ratecka, Instytut Socjologii UJ
 290. dr hab. Natalia Niedźwiecka-Iwańczak Instytut Socjologii UWr
 291. dr hab. Katarzyna Wojnicka, University of Gothenburg
 292. dr Karolina Sikorska, Instytut Nauk o Kulturze UMK
 293. dr Karolina Sztandar-Sztanderska, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 294. Marta Kozłowska, Instytut Politologii, TU Dresden
 295. dr Monika Żółkoś, Instytut Filologii Polskiej UG
 296. dr Maja Białek Instytut Filozofii UwB
 297. Urszula Glensk, prof. UWr
 298. mgr Klaudia Kosicińska, Instytut Slawistyki PAN
 299. dr Karolina Wierel
 300. dr hab. Anna Cieślewska, Collegium Civitas
 301. mgr Stefan Bieńkowski, Uniwersytet Warszawski
 302. dr Jakub Gałęziowski, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW
 303. prof.dr hab. Jolanta Sztachelska, Kolegium Literaturoznawstwa Wydział Filologicznym UwB
 304. dr hab. Ewa Banaszak, Instytut Socjologii UWr
 305. dr hab. Sylwia Michalska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 306. dr hab. Joanna Bocheńska, Instytut Orientalistyki UJ
 307. dr hab. Małgorzata Melchior, prof. UW, emerytowana
 308. dr hab. Janusz Kostecki, em. prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
 309. dr Edyta Gawron, Instytut Judaistyki UJ
 310. prof. Maria Mendel, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych UG
 311. dr Beata Abdallah - Krzepkowska, Wydział Humanisty UŚ
 312. dr Urszula Bielecka, Wydział Nauk o Edukacji, UwB
 313. dr hab. Beata Kowalska, prof. UJ, Instytut Socjologii UJ
 314. dr hab. Paweł Piszczatowski, prof UW, Centrum Humanistyki Środowiskowej
 315. mgr Elżbieta Filipow, Wydział Filozofii UW
 316. dr Zuzanna Kołodziejska-Smagała, Wydział Historii UW
 317. Agnieszka Gołębiowska, Instytut Muzykologii UW
 318. dr hab. Jaśmina Wójcik, prof. PJATK
 319. mgr Sebastian Porzuczek, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UJ
 320. prof. dr hab. Aleksander Madyda, Instytut Literaturoznawstwa UMK
 321. dr hab. prof. UJ Magdalena Ruta Instytut Judaistyki UJ
 322. dr Matylda Szewczyk, Instytut Kultury Polskiej UW
 323. prof. dr hab. Krzysztof Pietkiewicz profesor senior UAM Wydział Historii
 324. mgr Katarzyna Grzybowska, Wydział Polonistyki UJ
 325. prof. dr hab. Maciej Zielinski
 326. dr Fryderyk Rozen
 327. mgr Joanna Cyuńczyk, Biblioteka Politechniki Białostockiej
 328. dr hab. szt. Marzanna Morozewicz, prof. UwB, Wydział Nauk o Edukacji UwB
 329. mgr Szymon Pilch, Wydział Nauk Społecznych UWr
 330. dr Katarzyna Rabiej-Sienicka, Wydział Socjologii UW
 331. mgr Olga Wanicka, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW
 332. dr Jacek Burski, Zakład Socjologii Pracy i Gospodarki UWr
 333. dr Helena Patzer, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
 334. dr hab. Dorota Hall, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 335. dr hab. Marta Łukaszewicz, Katedra Rusycystyki UW
 336. mgr Aleksandra Gulińska, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW
 337. dr hab. Nuria Selva Fernandez, Instytut Ochrony Przyrody PAN
 338. dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc
 339. dr Konrad Szamryk, Wydział Filologiczny UwB
 340. dr hab. Jakub Wróblewski, prof. ASP
 341. Prof. dr hab. inż. arch. em. Marek Czyński, ZUT
 342. dr Michał Apollo, Instytut Nauk o Ziemi, UŚ; Global Justice Program, Uniwersytet Yale; Academics Stand Against Poverty
 343. prof. Marek Zaleski, Instytut Badań Literackich PAN
 344. mgr Inga Marczyńska, Wydz. Zarządzania i Marketingu National Louis University, Fresno, USA
 345. mgr Michał Gorczak, Wydział Biologii UW
 346. dr hab. Elżbieta Korolczuk, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW
 347. dr hab. Katarzyna Warmińska UEK
 348. mgr Joanna Tomalska, Wydział „Artes Liberales” UW
 349. dr hab. Elżbieta Sidoruk Wydział Filologiczny UwB
 350. mgr inż. Krzysztof Czaplicki
 351. dr Grzegorz Demel
 352. mgr Joanna Urbańska, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UAM
 353. prof. Natalia Aleksiun, University of Florida, Gainesville, USA

Przypisy:

 1. Polska: Okrucieństwo zamiast współczucia na granicy z Białorusią, Raport Amnesty International Polska, kwiecień 2022: https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2022/04/Raport-Amnesty-Intrnational-POLSKA-OKRUCIENSTWO-ZAMIAST-WSPOLCZUCIA-NA-GRANICY-Z-BIALORUSIA.pdf; Gdzie prawo nie sięga, Raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z monitoringu sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, czerwiec 2022: https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2022/06/Raport_Gdzie_Prawo_Nie_Siega-HFPC-30062022.pdf
 2. Karolina Nowakowska, Wydarzenia na granicy polsko-białoruskiej przed sądami. Orzeczenia na korzyść cudzoziemców, “Gazeta Prawna”, 19 czerwca 2022: https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8464064,granica-polsko-bialoruska-wyrok-sadu-puschback-non-refoulement.html
 3. ETPC zakomunikował sprawę push-backu Afgańczyków na granicy polsko-białoruskiej, Helsinska Fundacja Praw Człowieka: https://www.hfhr.pl/etpc-push-back-na-granicy-polsko-bialoruskiej/
 4. Por. hasło “Straż Graniczna” na stronie Ministerstwa Spraw wewnętrzynch i Administracji: https://www.gov.pl/web/mswia/straz-graniczna
 5. Por. Opis programu konferencji „Kryzys migracyjny na granicy z Białorusią w ujęciu interdyscyplinarnym” na Uniwersytecie w Białymstoku”: „Podczas konferencji głos zabiorą także przedstawiciele służb bezpośrednio zaangażowanych w ochronę wschodniej granicy (polscy, litewscy, oraz łotewscy przedstawiciele służb granicznych, a także służby wspomagające - Policja oraz leśnicy ze Straży Leśnej), którzy przedstawią, jak wyglądało zarządzanie sytuacją na granicy z Białorusią, jakie środki były przedsiębrane, jaka była ich skuteczność, czy fizyczne zabezpieczenia są bardziej efektywne niż prawne, jak wyglądała współpraca między służbami chroniącymi wschodnią granicę oraz w jakim kierunku powinna się ona rozwijać”, https://www.uwb.edu.pl/wschodniagranica
 6. Do wygłoszenia wykładu Andrzeja Jakubaszka zaprosił prof. Tomasz Mojsik, dziekan Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB, por. Joanna Klimowicz, Komendant Straży Granicznej opowie studentom o migracji. Zdań odrębnych nie będzie, 30 września 2022 - https://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,28972920,komendant-strazy-granicznej-opowie-studentom-o-migracji-zdan.html
 7. Por. Joanna Klimowicz, Uniwersytet zatrudnia „komendanta od pushbacków” i organizuje z nim konferencję o kryzysie migracyjnym, 8 października 2022 r. - https://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,29000234,uniwersytet-zatrudnia-komendanta-od-pushbackow-i-organizuje.html
 8. Liczba ta według oficjalnych statystyk to 16 osób, por. Gdzie prawo nie sięga, Raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z monitoringu sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, czerwiec 2022: https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2022/06/Raport_Gdzie_Prawo_Nie_Siega-HFPC-30062022.pdf, natomiast zarówno aktywistki i aktywiści, jak i działaczki oraz działacze praw człowieka uważają, że liczba ta jest znacznie niedoszacowana. Dodatkowo, dane te dotyczą jedynie śmierci zarejestrowanych po polskiej stronie granicy, natomiast nie mamy żadnego dostępu do danych ze strony białoruskiej.
 9. Grupa Granica do czerwca 2022 odnotowała ponad 200 zgłoszeń dotyczących zaginięcia 187 osób na polsko-białoruskiej granicy, por.: Gdzie prawo nie sięga, Raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z monitoringu sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, czerwiec 2022: https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2022/06/Raport_Gdzie_Prawo_Nie_Siega-HFPC-30062022.pdf

*Badaczki i Badacze na Granicy (BBnG) są międzyuczelnianą, interdyscyplinarną i oddolnie zorganizowaną siecią badawczą, powstałą w reakcji na trwający kryzys humanitarny. Nieformalny projekt zmobilizował i połączył naukowczynie i naukowców z różnych ośrodków badawczych w Polsce i poza jej granicami, reprezentujących różnorodne dyscypliny, dziedziny i zainteresowania naukowe takie jak: kulturoznawstwo, socjolingwistyka, nauki o migracjach, nauki o bezpieczeństwie, nauki społeczne, orientalistyka oraz studia nad Zagładą. Sieć łączy w tym momencie kilkadziesiąt osób.

strona internetowa: http://www.bbng.org

;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze