0:00
Prawa autorskie: Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza.plAgnieszka Sadowska /...
12 października 2022

Naukowcy i naukowczynie przeciw konferencji z udziałem Straży Granicznej. Apel podpisało ponad 350 osób

"My, niżej podpisane i podpisani, wyrażamy nasz stanowczy sprzeciw wobec faktu, że Uniwersytet w Białymstoku organizuje konferencję naukową wspólnie ze Strażą Graniczną, która jest współodpowiedzialna za łamanie praw człowieka". Pod apelem środowisk naukowych podpisało się ponad 350 osób, m.in. prof. Tokarska-Bakir, prof. Stola

Wydrukuj

"Wyrażamy nasz stanowczy sprzeciw wobec legitymizowania przez Uniwersytet w Białymstoku niehumanitarnych i niezgodnych z prawem działań Straży Granicznej oraz wobec wykorzystywania naukowych przestrzeni dyskusji, jaką powinna być konferencja naukowa, do budowania społecznego przyzwolenia na przemoc, dehumanizację i łamanie prawa", piszą naukowcy i naukowczynie w apelu do władz Uniwersytetu w Białymstoku. Apel podpisało ponad 350 osób m.in. prof. Monika Płatek, prof. Joanna Tokarska-Bakir, prof. Irena Grudzińska-Gross, prof. Jacek Leociak, prof. Dariusz Stola, prof. Barbara Engelking, prof. Andrzej Leder, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias.

To reakcja na zapowiedzianą na koniec października konferencję "Kryzys migracyjny na granicy z Białorusią w ujęciu interdyscyplinarnym", którą razem z Uniwersytetem w Białymstoku współorganizuje Straż Graniczna i Lasy Państwowe. O Akademicy i Akademiczki przypominają także, że 3 października podczas inauguracji roku akademickiego wykład wygłosił gen. bryg. Straży Granicznej Andrzej Jakubaszek, który będzie także wykładowcą uczelni w tym roku:

"Powierzenie przez władze Uniwersytetu w Białymstoku wygłoszenia wykładu inaugurującego rok akademicki na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych mgr Andrzejowi Jakubaszkowi, komendantowi Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, a także zatrudnienie go na uczelni w roli wykładowcy, powodują, że za uzasadnioną uznajemy obawę, że władze Uniwersytetu w Białymstoku de facto

realizują celową strategię publicznego normalizowania przemocy, naruszeń i łamania prawa przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, wykorzystując w tym celu autorytet akademii".

Inicjatorem apelu jest sieć badawcza "Badaczki i Badacze na Granicy"*.

Badaczki i Badacze na Granicy (BBnG) są międzyuczelnianą, interdyscyplinarną i oddolnie zorganizowaną siecią badawczą, powstałą w reakcji na trwający kryzys humanitarny. Nieformalny projekt zmobilizował i połączył naukowczynie i naukowców z różnych ośrodków badawczych w Polsce i poza jej granicami, reprezentujących różnorodne dyscypliny, dziedziny i zainteresowania naukowe takie jak: kulturoznawstwo, socjolingwistyka, nauki o migracjach, nauki o bezpieczeństwie, nauki społeczne, orientalistyka oraz studia nad Zagładą. Sieć łączy w tym momencie kilkadziesiąt osób.

strona internetowa: http://www.bbng.org

OKO.press jako pierwsze publikuje cały apel:

List protestacyjny środowisk akademickich wobec współorganizacji przez Straż Graniczną konferencji naukowej na Uniwersytecie w Białymstoku

My, niżej podpisane i podpisani, wyrażamy nasz stanowczy sprzeciw wobec faktu, że Uniwersytet w Białymstoku organizuje w dniach 25-26 października 2022 roku konferencję naukową pt. „Kryzys migracyjny na granicy z Białorusią w ujęciu interdyscyplinarnym” wspólnie ze Strażą Graniczną, która jest współodpowiedzialna za łamanie praw człowieka oraz przemoc wobec osób poszukujących ochrony międzynarodowej w Unii Europejskiej.

Od sierpnia 2021, kiedy w Usnarzu Górnym Straż Graniczna przetrzymywała grupę 32 osób z Afganistanu, uniemożliwiając im złożenie wniosków o ochronę międzynarodową, a także odmawiając dostępu do żywności, wody i pomocy medycznej, obserwujemy kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej. Od tamtej pory udokumentowano szereg niehumanitarnych praktyk Straży Granicznej łamiących międzynarodowe zobowiązania Polski w zakresie praw człowieka oraz prawo Unii Europejskiej, w tym szczególnie stosowanie nielegalnych praktyk pushbacków (wywózek). Zbadano je i opisano już wielokrotnie (1), a kolejne wyroki sądowe jedynie potwierdzają ich sprzeczność z prawem (2).

Za całkowicie niedopuszczalne i nieetyczne uważamy więc, by Straż Graniczna, której działania na granicy polsko-białoruskiej są rozpatrywane przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (3), była współorganizatorem konferencji naukowej poświęconej sytuacji na tej granicy.

Zwracamy też uwagę, że Straż Graniczna to organ państwa, „jednolita, umundurowana i uzbrojona formacja, która powołana jest do ochrony granic państwowych na lądzie i na morzu oraz kontroli ruchu granicznego, zgodnie z interesami bezpieczeństwa narodowego” (4), a nie jednostka naukowa. Zapraszanie przez publiczną uczelnię (tu Uniwersytet w Białymstoku) do organizacji konferencji naukowej partnera będącego jednostką zależną od decyzji politycznych, a wręcz instytucją państwową, powinno budzić poważne wątpliwości. Tym bardziej, że mowa o instytucji odpowiedzialnej za przemoc i łamanie prawa wobec ludzi, jak Straż Graniczna, oraz za systematyczną degradację przyrody, jak Lasy Państwowe (które są drugim partnerem konferencji (5)).

Dawanie w murach akademii pola do prezentacji oficjalnych stanowisk straży granicznej (polskiej, litewskiej i łotewskiej) oraz policji (co jest zawarte we wstępie do programu konferencji) w formie przewidzianej dla prezentowania badań naukowych stanowi zatarcie granicy między dyskursem naukowym a instytucjonalnym. Odbieramy to jako zagrożenie autonomii debaty akademickiej w Polsce, a także legitymizowanie i normalizowanie przemocy wobec ludzi i wobec przyrody.

Dodatkowo, powierzenie przez władze Uniwersytetu w Białymstoku (6) wygłoszenia wykładu inaugurującego rok akademicki na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych mgr Andrzejowi Jakubaszkowi, komendantowi Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, a także zatrudnienie go na uczelni w roli wykładowcy (7), powodują, że za uzasadnioną uznajemy obawę, że władze Uniwersytetu w Białymstoku de facto realizują celową strategię publicznego normalizowania przemocy, naruszeń i łamania prawa przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, wykorzystując w tym celu autorytet akademii.

Jako przedstawiciele i przedstawicielki środowiska akademickiego nie możemy pozostać na takie działania obojętne i obojętni. Analiza zawartości merytorycznej ww. wykładu inauguracyjnego mgr Andrzeja Jakubaszka nie pozostawia złudzeń co do meritum konferencji współorganizowanej przez reprezentowaną przez niego instytucję, ujawniając nienaukowe i mocno upolitycznione podejście mgr Andrzeja Jakubaszka do migracji.

Krytyczne podejście do badanej problematyki jest podstawą idei merytorycznej dyskusji, jaka powinna cechować konferencje organizowane przez uniwersytety.

Zwracamy też uwagę, że samo sformułowanie tematu konferencji, której dotyczy nasz protest, definiujące sytuację na granicy polsko-białoruskiej jako „kryzys migracyjny” jest kontrowersyjne. Przypominamy - to nie migracje stanowią istotę trwającego kryzysu, a brak humanitarnej odpowiedzi na wyzwania związane z procesami migracyjnymi, dlatego - jak wielokrotnie było już podkreślane - najbardziej adekwatne jest nazywanie tego kryzysu humanitarnym, co jednak organizatorzy konferencji w swoim programie w sposób otwarty podważają. Tymczasem, to właśnie nielegalne działania Straży Granicznej stanowią jedną z głównych jego przyczyn. Przypomnijmy, trwający kryzys do dziś pochłonął wiele ofiar śmiertelnych po obu stronach granicy (8), a według ostatnich danych (czerwiec 2022) ponad 180 osób zostało zgłoszonych jako zaginione (9).

Podsumowując, wyrażamy nasz stanowczy sprzeciw wobec legitymizowania przez Uniwersytet w Białymstoku niehumanitarnych i niezgodnych z prawem działań Straży Granicznej oraz wobec wykorzystywania naukowych przestrzeni dyskusji, jaką powinna być konferencja naukowa, do budowania społecznego przyzwolenia na przemoc, dehumanizację i łamanie prawa.

Wzywamy jednocześnie władze Uniwersytetu w Białymstoku do podjęcia natychmiastowej reakcji i rezygnacji z organizowania tej niegodnej murów akademii konferencji, a także zaniechania form współpracy ze Strażą Graniczną, które nie powinny mieć miejsca w przestrzeni uniwersytetu.

Warszawa, 11 października 2022 roku

Podpisano [pierwsze 135 nazwisk w kolejności alfabetycznej, później w kolejności dopisywania]:

 1. dr Grażyna Baranowska, Instytut Nauk Prawnych PAN
 2. dr Łukasz Bertram, Instytut Studiów Politycznych PAN
 3. mgr Krzysztof Bielawski, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UW
 4. dr hab. Karolina Bielenin-Lenczowska, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
 5. dra hab. Natalia Bloch, prof. UAM, Centrum Badań Migracyjnych UAM
 6. mgr Milena Błahuta, Wydział Socjologii UW
 7. mgr Magda Bodzan, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UW
 8. mgr Nina Boichenko, Instytut Slawistyki PAN, Badaczki i Badacze na Granicy
 9. dr hab. Marcin Boryczko, Zakład Pedagogiki Społecznej UG
 10. dr hab. Paweł Bukowiec, prof. UJ, Katedra Kultury Literackiej Pogranicza WP UJ
 11. dr Michał Choptiany, Wydział “Artes Liberales” UW
 12. dr Sylwia Chutnik, Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytet SWPS
 13. prof. Anna Cichopek-Gajraj, Departament of Modern Polish-Jewish History, Arizona State University, USA
 14. dr Marta Cobel-Tokarska, Instytut Filozofii i Socjologii APS
 15. mgr Katarzyna Czarnota, Wydział Socjologii UAM
 16. dr hab. Katarzyna Czeczot, prof. IBL PAN, Instytut Badań Literackich PAN
 1. Mgr Katarzyna Dębska, Wydział Socjologii UW
 2. dr Eva Duda, Wydział Filologiczny UWr
 3. dr hab. Maciej Duszczyk, prof. UW, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 4. prof. dr hab. Barbara Engelking, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 5. dr Kamila Fiałkowska, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Badaczki i Badacze na Granicy
 6. dr hab. Agnieszka Gajewska, prof. UAM, Instytut Filologii Polskiej UAM
 7. dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Instytut Nauk Prawnych PAN
 8. dr hab. Agnieszka Golczyńska-Grondas, prof. UŁ, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 9. mgr Marta Górczyńska, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW
 10. dr Katarzyna Górniak, Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW
 11. dr Ewa Górska, Wydział Prawa i Administracji UJ
 12. dr hab. Agnieszka Graff, prof. UW, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW
 13. mgr Adela Gąsiorowska, Wydział Prawa i Administracji UW
 14. dr. hab. Irena Grudzińska-Gross, prof. IS PAN, Instytut Slawistyki PAN
 15. dr Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska, Instytut Socjologii UŁ
 16. dr Joanna Grzymała-Moszczyńska, Instytut Psychologii UJ
 17. mgr Inga Hajdarowicz, Instytut Socjologii UJ
 18. dr hab. Agnieszka Halemba, prof. IAE PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 19. dr Agnieszka Haska, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 20. dr Magdalena Hoły-Łuczaj, Freie Universität Berlin/Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
 21. dr Agata Hummel, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
 22. prof. dr hab. Inga Iwasiów, Instytut Literatury i Nowych Mediów US
 23. dr Katarzyna Iwińska, Instytut Socjologii Collegium Civitas
 24. dr Ignacy Jóźwiak, Ośrodek Badań nad Migracjami UW
 25. dr Natalia Judzińska, Instytut Slawistyki PAN, Badaczki i Badacze na Granicy
 26. prof. dr hab. Joanna Jurewicz, Katedra Azji Południowej Wydział Orientalistyczny UW
 27. dr hab. Katarzyna Kajdanek, prof. UWr, Instytut Socjologii UWr
 28. dr Justyna Kajta, Instytut Nauk Społecznych, Uniwersytet SWPS
 29. dr Iwona Kaliszewska, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
 30. dr Przemysław Kaniecki, Wydział ,,Artes Liberales” UW
 31. dr Katarzyna Kasia, Wydział Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich, ASP
 32. dr Marta Kindler, Ośrodek Badań nad Migracjami UW
 33. dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN, Instytut Nauk Prawnych PAN
 34. dr Weronika Kloc-Nowak, Ośrodek Badań nad Migracjami UW
 35. mgr Agata Kochaniewicz, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norwegia
 36. dr hab. Jacek Kochanowski, prof. UW, Ośrodek Społecznych Badań Queer UW
 37. dr hab. Marta Kołodziej-Sobocińska, prof. IBS PAN, Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży
 38. dr Tomasz Kosiek, Instytut Historii UR
 39. dr hab Agnieszka Kościańska, prof. UW, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, UW
 40. dr hab. Justyna Kowalska-Leder, Instytut Kultury Polskiej UW
 1. dr hab. Paulina Kramarz, prof. UJ, Instytut Nauk o Środowisku UJ
 2. mgr Mateusz Krępa, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW, Badaczki i Badacze na Granicy
 3. prof. dr hab. Grażyna Kubica-Heller, Instytut Socjologii UJ
 4. dr Piotr Kubkowski, Instytut Kultury Polskiej UW
 5. dr hab. Iwona Kurz, prof. UW, Instytut Kultury Polskiej UW
 6. dr Agnieszka Kwiatkowska, Instytut Nauk Społecznych Uniwersytet SWPS
 7. dr Paulina Kwiatkowska, Instytut Kultury Polskiej UW
 8. mgr Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UAM
 9. dr hab. Piotr Laskowski, prof. UW, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW
 10. dr hab. Andrzej Leder, prof. Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 11. prof. Jacek Leociak, Instytut Badań Literackich PAN, Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN
 12. dr hab. Mikołaj Lewicki, Wydział Socjologii, UW
 13. dr hab. Dariusz Libionka, prof. IFiS PAN, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 14. dr Kamil Łuczaj, UŁ
 15. dr hab. Ewa Maciejewska-Mroczek, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
 16. dra hab. Izabella Main, prof. UAM, Centrum Badań Migracyjnych UAM
 17. dr Rafał Majka, Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 18. dr Sylwia Męcwal, Instytut Socjologii UŁ
 19. dr Dominika Michalak, Instytut Slawistyki PAN
 20. mgr Ewa Natalia Moroz-Keczyńska, Fundacja Nowoberezowo, Fundacja Inicjatyw Rozwojowych i Edukacyjnych
 21. dr hab. Izabela Morska, prof. UG, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG
 22. mgr Kamil Mrozowicz, Wydział Filologiczny UwB
 23. dr Izabela Mrzygłód, Instytut Slawistyki PAN
 24. prof. dr hab. Janusz Mucha, Instytut Socjologii UwB
 25. prof. Hanna Musiol, Departament of Language and Literature (ISL), NTNU
 26. dr hab. Maria Nawojczyk, Wydział Humanistyczny AGH
 27. prof. dr hab. Jakub Niedźwiedź, Wydział Polonistyki UJ
 28. dr Katarzyna Nowak, Białowieska Stacja Geobotaniczna, Wydział Biologii UW
 29. dr Barbara Olech, Instytut Studiów Kulturowych, UwB
 30. dr hab. Aneta Ostaszewska, prof. UW, Centrum Badań nad Problematyką Kobiet i Płci, WSNSiR UW
 31. dr Adam Ostolski, Katedra Socjologii Ekonomicznej i Spraw Publicznych Wydział Socjologii UW
 32. mgr Alicja Palęcka, Wydział Socjologii UW, Fundacja Ocalenie
 33. dr Karolina Panz, Instytut Slawistyki PAN
 34. dr Weronika Parfianowicz, Instytut Kultury Polskiej UW
 35. prof. dr hab. Monika Płatek
 36. dr Marta Jadwiga Pietrusińska, Centrum Badań nad Problematyką Kobiet i Płci Wydział Pedagogiczny UW, Badaczki i Badacze na Granicy
 37. dr hab. Kacper Pobłocki, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG UW
 38. dr Anna Pokorska, Instytut Socjologii UMK
 39. dr Michał Pospiszyl, Instytut Studiów Politycznych PAN
 40. mgr Katarzyna Potoniec, Badaczki i Badacze na Granicy
 1. dr Magdalena Półtorak, Instytut Nauk Prawnych UŚ
 2. prof. dr hab. Dorota Praszałowicz, Katedra Migracji i Stosunków Etnicznych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 3. mgr Katarzyna Rakowska, Wydział Socjologii UW
 4. dr hab. Tomasz Rakowski, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
 5. dr Waldemar Rapior, związany z Wydziałem Socjologii UAM
 6. dr Katarzyna Roman-Rawska, Instytut Slawistyki PAN
 7. dr Anna Romanowicz, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ
 8. mgr Filip Ryba, Katedra Performatyki, Wydział Polonistyki UJ
 9. prof. dr hab. Irena Rzeplińska, prof. em.INP PAN, Instytut Nauk Prawnych PAN
 10. mgr Joanna Sarnecka, Wirtualne Muzeum Antropocenu
 11. dr hab. Roma Sendyka, prof. UJ, Wydział Polonistyki UJ
 12. dr hab. Tomasz Sikora, Instytut Filologii Angielskiej UP w Krakowie
 13. dr hab. Małgorzata Sikorska prof. UW, Wydział Socjologii UW
 14. dr n. med. Katarzyna Simonienko
 15. mgr Anna Skiba, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW
 16. mgr Alina Skibińska, Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 17. mgr Katarzyna Słaby, Instytut Socjologii UJ, Collegium Medicum UJ
 18. dr hab. Magdalena Smoczyńska, UJ
 19. dr Grzegorz Sokół, Wydział “Artes Liberales” UW
 20. dr Claudia Snochowska-Gonzalez, Instytut Slawistyki PAN
 21. mgr Magdalena Staroszczyk, Instytut Kultury Polskiej UW
 22. prof. dr hab. Dariusz Stola, Instytut Studiów Politycznych PAN
 23. dr Justyna Straczuk Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 24. dr Anastasiya Stelmakh, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński
 25. dr Justyna Struzik, Instytut Socjologii UJ
 26. prof. dr hab. Maria Szmeja, Wydział Humanistyczny AGH
 27. dr hab. Zbigniew Szmyt, Instytut Antropologii i Etnologii UAM
 28. dr Katarzyna Sztop-Rutkowska, Instytut Socjologii UwB
 29. dr Izabela Ślęzak, Instytut Socjologii UŁ
 30. prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir, Instytut Slawistyki PAN
 31. mgr Ada Tymińska, Instytut Kultury Polskiej UW
 32. dr Sylwia Urbańska, Wydział Socjologii UW
 33. dr hab. Izabela Wagner prof. Collegium Civitas, fellow French Institute for Migration Studies Paris/France
 34. dr hab. Bartłomiej Walczak, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Szkoła Edukacji PAFW i UW
 35. mgr Katarzyna Winiarska, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW, Badaczki i Badacze na Granicy
 36. dr hab. Dagmara Woźniakowska-Fajst, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW
 37. dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk, Instytutu Slawistyki PAN
 38. dr Marcelina Zimny, Białowieska Stacja Geobotaniczna, Wydział Biologii UW
 39. mgr Patrycja Ziółkowska, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW
 40. dr Marek Gumkowski Instytut Badań Literackich PAN (emeryt)
 1. dr Łukasz M. Dominiak, UMK
 2. dr Bartłomiej Krupa, Instytut Badań Literackich PAN
 3. prof. Anna Engelking, Instytut Slawistyki PAN
 4. dr Marcin Galent, Instytut Studiów Europejskich UJ
 5. dr Joanna Mazur, Wydział Zarządzania, DELab UW
 6. dr hab. Joanna Mizielińska, Instytut Socjologii Collegium Civitas
 7. dr hab. inz. Michał Przewozniczek, prof. PWr, Wydział Informatyki i Telekomunikacji PWr
 8. dr Tomasz Załuski, Instytut Kultury Współczesnej UŁ
 9. dr Ruta Śpiewak, PAN
 10. dr hab. Katarzyna Zawadzka, prof. USPWS, Instytut Psychologii, Uniwersytet SWPS
 11. dr hab. prof IH PAN Magdalena Micińska
 12. dr Agnieszka Legut, UP w Krakowie
 13. dr Magdalena Nowicka-Franczak, Instytut Socjologii UŁ
 14. dr Monika Nawracka
 15. dr Anita Kłos, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UMCS
 16. dr hab. Katarzyna Leszczyńska, prof. AGH, Wydział Humanistyczny AGH
 17. dr hab. Marta Danecka, prof. ISP PAN, Instytut Studiów Politycznych PAN
 18. Teresa Fazan, Wydział Filozofii UW
 19. prof. UW dr hab. Krzysztof Klincewicz, Wydział Zarządzania UW
 20. dr hab. Tomasz Majtczak, Wydział Filologiczny UJ
 21. mgr Michał Sita, Instytut Antropologii i Etnologii UAM, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UAM
 22. mgr Adam Konopka, Instytut Socjologii Collegium Civitas
 23. dr Halina Gąsiorowska
 24. dr Adam Rogoda, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 25. dr hab. Sylwia Kuźma-Markowska, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW
 26. Tymoteusz Król, doktorant w Instytucie Slawistyki PAN
 27. dr Janusz Radwański
 28. mgr Helena Teleżyńska, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UW
 29. doc. dr Natalia Krzyzanowska, prof. Örebro University, Instytut Socjologii, Szwecja
 30. dr Marcin Jastrzębski Wydział Nauk o Polityce i Administracji UKW
 31. dr Magdalena Formanowicz, Instytut Psychologii SWPS
 32. dr Anna Machcewicz, Instytut Studiów Politycznych PAN
 33. dr Kamila Klauzińska
 34. dr Maciej Mętrak, Instytut Slawistyki PAN
 35. Iwona Młoźniak, Instytut Zdrowia Publicznego CM UJ
 36. mgr Oktawia Ewa Braniewicz, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Centrum Studiów Migracyjnych UŁ
 37. dr hab. Bernadetta Żynis, prof. AP, Akademia Pomorska w Słupsku
 38. dr Krzysztof Szczepaniak, Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
 39. dr Karolina Szymaniak, Katedra Judaistyki UWr
 40. mgr Aneta Wielgosz, Szkoła Języków Obcych UW
 1. dr Marta Mrozowicz-Wrońska Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM
 2. dr hab. Leszek Wroński, Instytut Filozofii UJ
 3. mgr Anna Mrowiec, absolwentka Wydziału Polonistyki UJ
 4. dr hab. Jan Brzozowski, prof UJ, Uniwersytet Jagielloński
 5. dr. hab. Marcin Filipowicz, prof. ucz. Instytut Skawistyki Zachodniej i Południowej UW
 6. prof.dr hab. Ewa Gruza Wydział Prawa i Administracji UW
 7. dr Agata Sulikowska-Dejena, Instytut Sztuk Pięknych UR
 8. dr Małgorzata Skowrońska Instytut Socjologii UwB
 9. dr. hab. Nina Pluta Podleszańska, Instytut Filologii Romańskiej UJ
 10. dr hab. Mikołaj Herbst, prof. uczelni, EUROREG, UW
 11. mgr Sylwia Karpiuk, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UwB
 12. dr Ewa Żmijewska Instytut Pedagogiki i Nauk o Rodzinie UPJP2
 13. dr Ewa Macura-Nnamdi, prof. UŚ, Instytut Literaturoznawstwa UŚ
 14. prof. Jan Miernowski, Wydział "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego, University of Wisconsin-Madison
 15. mgr Anna Cieplak, Uniwersytet Śląski
 16. dr hab. Michał Bilewicz, Wydział Psychologii UW
 17. dr Krystian Bogucki, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 18. dr hab. Dominika Skrzypek, prof. UAM
 19. dr Karolina Łukasiewicz, Ośrodek Badań nad Migracjami, UW
 20. dr Bartłomiej Błesznowski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW
 21. dr hab. prof. UWr Adam Mrozowicki, Instytut Socjologii UWr
 22. dr hab. Aurelia Kotkiewicz, Instytut Neofilologii UP w Krakowie
 23. dr hab. Małgorzata Budzowska, prof. UŁ, Katedra Dramatu i Teatru UŁ
 24. dr Władysław Pęksa Instytut Prawa Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 25. mgr Marta Gospodarczyk, Wydział Socjologii UW
 26. mgr Kseniya Homel Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW
 27. dr Mateusz Kusio, Wydział Historii UW
 28. prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Wydział Polonistyki UW
 29. dr hab. Tomasz Kitliński, Freie Universitӓt Berlin
 30. dr hab. Tomasz Z. Majkowski prof UJ, Wydział Polonistyki UJ
 31. prof.dr hab. Ewa Kołodziejek US
 32. dr Marcelina Jakimowicz - Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego
 33. dr Tomasz Nowicki, Instytut Pedagogiki UG
 34. dr Weronika Lipszyc, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 35. dr Marek Pawlak, Uniwersytet Jagielloński
 36. mgr Olga O’Toole, Instytut Filologii Angielskiej, Wydział Filologiczny UJ
 37. prof. dr hab. Wojciech Dudzik, Instytut Kultury Polskiej UW
 38. dr Piotr Kiembłowski
 39. dr hab. Michał H. Chruszczewski, Wydział Psychologii UW
 40. mgr Dominika Bulska, Centrum Badań nad Uprzedzeniami, UW
 1. dr hab. Agnieszka Rejniak-Majewska, Wydział Filologiczny UŁ
 2. lic. Mateusz Jakóbiak, absolwent MWB UG i GUM-ed
 3. prof.dr hab. Tadeusz Pilch, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW
 4. dr Maria Kobielska, Wydział Polonistyki UJ
 5. dr hab. Luiza Nader, ASP w Warszawie
 6. dr Stefan Michał Marcinkiewicz, Wydział Nauk Społecznych UWM w Olsztynie
 7. prof. dr hab. Piotr Sułkowski, Wydział Fizyki UW
 8. mgr Patrycja Król, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UJ
 9. dr hab. Jakub Gomułka, Wydział Humanistyczny AGH
 10. dr Olga Cielemęcka, Department of Social Sciences, University of Eastern Finland
 11. dr hab. Małgorzata Litwinowicz-Droździel, Instytut Kultury Polskiej UW
 12. dr hab. prof.UWr Julita Makaro
 13. mgr Aleksandra Zuzanna Leniarska, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych/ Ośrodek Studiów Amerykańskich UW
 14. dr Zuzanna Dziuban, Instytut Kulturoznawstwa, Austriacka Akademia Nauk
 15. dr hab. Wojciech Browarny prof. UWr
 16. prof. Monika Marcinkowska, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 17. dr Michał P. Garapich University of Roehampton, UK
 18. prof. dr hab. Anna Kwiatkowska, Instytut Psychologii PAN
 19. dr Joanna Preizner, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 20. dr hab. Elżbieta Opiłowska, prof. UWr, Instytut Socjologii, UWr
 21. dr Mateusz Karolak, Instytut Socjologii, UWr
 22. dr Krzysztof Rowiński, Trinity College Dublin
 23. dr hab. Rafał Jakubowicz, prof. UAP
 24. dr hab. Danuta Szajnert, prof. UŁ, Instytut Kultury Współczesnej UŁ
 25. dr hab. Przemysław Grzybowski prof. UKW, Wydział Pedagogiki UKW
 26. prof. hab. Krystyna Jakowska, profesor emerytowany UMK i UwBl
 27. dr hab. Maciej Karczewski, prof. UwB
 28. dr hab. Marcin Dębicki, prof. UWr, Instytut Socjologii UWr
 29. mgr Filip Brzeźniak, Szkoła Nauk Społecznych IFIS PAN
 30. dr Natalia Jarska, Instytut Historii PAN
 31. mgr Marta Zimmermann UAM
 32. dr Agata Dziuban, Instytut Socjologii UJ
 33. dr hab., prof. UJ Agnieszka Kuszewska
 34. dr Konrad Szymański, Department Physik, Universität Siegen
 35. mgr Maria Babinska, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
 36. dr hab. inż. arch. Izabela Mironowicz, prof. PG, Wydział Architektury PG
 37. prof. UAM dr hab. Elżbieta Winiecka, Instytut Filologii Polskiej UAM
 38. dr hab. Kamilla Dolińska, Instytut Socjologii UWr
 39. Oskar Lubiński, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski
 40. dr hab. Barbara Klich-Kluczewska, prof. UJ, Instytut Historii, Uniwersytet Jagielloński
 1. dr Karolina Follis, Lancaster University, UK
 2. mgr Magdalena Zatorska, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW / Wydział Zarządzania UW
 3. Ewelina Głowacka, doktorantka UWB
 4. dr Bogdan Falkiewicz, sektor prywatny
 5. mgr Piotr Grzegorzewski, Instytut Psychiatrii i Neurologii
 6. dr Dominika Blachnicka-Ciacek, Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS
 7. dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. UwB, Instytut Socjologii UwB
 8. prof. Lucyna Gebert, Sapienza Università di Roma
 9. dr Piotr Kendziorek, Żydowski Instytut Historyczny
 10. mgr Marcin Wróbel, Instytut Socjologii UJ
 11. mgr Piotr Wesołowski, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UJ
 12. dr hab. Dominika Ferens, prof. UWr, Instytut Filologii Angielskiej UWr
 13. prof. dr hab.Magdalena Pecul-Kudelska, Wydział Chemii UW
 14. prof. dr hab. Michał Dadlez, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, UWarsz.
 15. dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prof. UG, Instytut Filologii Germańskiej
 16. mgr Michał Wypych, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW
 17. dr Jakub Banasiak, Instytut Slawistyki PAN
 18. Prof. dr hab. Ewa Graczyk, Instytut Filologii Polskiej UG
 19. prof. dr hab. Józef Kwaterko Instytut Romanistyki UW
 20. dr Joanna Świderska, Instytut Ekonomii i Finansów UMCS
 21. prof. dr hab. Sebastian Polak, UJ CM
 22. mgr Piotr Urban, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW
 23. dr hab. Paula Pustułka, Prof. SWPS, Młodzi w Centrum Lab, USWPS Warszawa
 24. dr hab. Krzysztof Podemski, prof. UAM, Wydział Socjologii UAM
 25. dr Natalia Pamuła, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW
 26. dr Piotr Cichocki, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
 27. prof. dr hab. Iwona Kraska-Szlenk, Wydział Orientalistyczny UW
 28. prof. dr hab. Anna Potyrała, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
 29. dr Piotr Marciniak, Studium Europy Wschodniej UW
 30. prof. dr hab. Roman Wieruszewski, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
 31. prof. dr hab. Piotr Urbański, Instytut Filologii Klasycznej UAM
 32. dr Marta Usiekniewicz, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW
 33. Anna Ratecka, Instytut Socjologii UJ
 34. dr hab. Natalia Niedźwiecka-Iwańczak Instytut Socjologii UWr
 35. dr hab. Katarzyna Wojnicka, University of Gothenburg
 36. dr Karolina Sikorska, Instytut Nauk o Kulturze UMK
 37. dr Karolina Sztandar-Sztanderska, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 38. Marta Kozłowska, Instytut Politologii, TU Dresden
 39. dr Monika Żółkoś, Instytut Filologii Polskiej UG
 40. dr Maja Białek Instytut Filozofii UwB
 1. Urszula Glensk, prof. UWr
 2. mgr Klaudia Kosicińska, Instytut Slawistyki PAN
 3. dr Karolina Wierel
 4. dr hab. Anna Cieślewska, Collegium Civitas
 5. mgr Stefan Bieńkowski, Uniwersytet Warszawski
 6. dr Jakub Gałęziowski, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW
 7. prof.dr hab. Jolanta Sztachelska, Kolegium Literaturoznawstwa Wydział Filologicznym UwB
 8. dr hab. Ewa Banaszak, Instytut Socjologii UWr
 9. dr hab. Sylwia Michalska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 10. dr hab. Joanna Bocheńska, Instytut Orientalistyki UJ
 11. dr hab. Małgorzata Melchior, prof. UW, emerytowana
 12. dr hab. Janusz Kostecki, em. prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
 13. dr Edyta Gawron, Instytut Judaistyki UJ
 14. prof. Maria Mendel, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych UG
 15. dr Beata Abdallah - Krzepkowska, Wydział Humanisty UŚ
 16. dr Urszula Bielecka, Wydział Nauk o Edukacji, UwB
 17. dr hab. Beata Kowalska, prof. UJ, Instytut Socjologii UJ
 18. dr hab. Paweł Piszczatowski, prof UW, Centrum Humanistyki Środowiskowej
 19. mgr Elżbieta Filipow, Wydział Filozofii UW
 20. dr Zuzanna Kołodziejska-Smagała, Wydział Historii UW
 21. Agnieszka Gołębiowska, Instytut Muzykologii UW
 22. dr hab. Jaśmina Wójcik, prof. PJATK
 23. mgr Sebastian Porzuczek, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UJ
 24. prof. dr hab. Aleksander Madyda, Instytut Literaturoznawstwa UMK
 25. dr hab. prof. UJ Magdalena Ruta Instytut Judaistyki UJ
 26. dr Matylda Szewczyk, Instytut Kultury Polskiej UW
 27. prof. dr hab. Krzysztof Pietkiewicz profesor senior UAM Wydział Historii
 28. mgr Katarzyna Grzybowska, Wydział Polonistyki UJ
 29. prof. dr hab. Maciej Zielinski
 30. dr Fryderyk Rozen
 31. mgr Joanna Cyuńczyk, Biblioteka Politechniki Białostockiej
 32. dr hab. szt. Marzanna Morozewicz, prof. UwB, Wydział Nauk o Edukacji UwB
 33. mgr Szymon Pilch, Wydział Nauk Społecznych UWr
 34. dr Katarzyna Rabiej-Sienicka, Wydział Socjologii UW
 35. mgr Olga Wanicka, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW
 36. dr Jacek Burski, Zakład Socjologii Pracy i Gospodarki UWr
 37. dr Helena Patzer, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
 38. dr hab. Dorota Hall, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 39. dr hab. Marta Łukaszewicz, Katedra Rusycystyki UW
 40. mgr Aleksandra Gulińska, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW
 1. dr hab. Nuria Selva Fernandez, Instytut Ochrony Przyrody PAN
 2. dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc
 3. dr Konrad Szamryk, Wydział Filologiczny UwB
 4. dr hab. Jakub Wróblewski, prof. ASP
 5. Prof. dr hab. inż. arch. em. Marek Czyński, ZUT
 6. dr Michał Apollo, Instytut Nauk o Ziemi, UŚ; Global Justice Program, Uniwersytet Yale; Academics Stand Against Poverty
 7. prof. Marek Zaleski, Instytut Badań Literackich PAN
 8. mgr Inga Marczyńska, Wydz. Zarządzania i Marketingu National Louis University, Fresno, USA
 9. mgr Michał Gorczak, Wydział Biologii UW
 10. dr hab. Elżbieta Korolczuk, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW
 11. dr hab. Katarzyna Warmińska UEK
 12. mgr Joanna Tomalska, Wydział „Artes Liberales” UW
 13. dr hab. Elżbieta Sidoruk Wydział Filologiczny UwB
 14. mgr inż. Krzysztof Czaplicki
 15. dr Grzegorz Demel
 16. mgr Joanna Urbańska, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UAM
 17. prof. Natalia Aleksiun, University of Florida, Gainesville, USA

Przypisy:

 1. Polska: Okrucieństwo zamiast współczucia na granicy z Białorusią, Raport Amnesty International Polska, kwiecień 2022: https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2022/04/Raport-Amnesty-Intrnational-POLSKA-OKRUCIENSTWO-ZAMIAST-WSPOLCZUCIA-NA-GRANICY-Z-BIALORUSIA.pdf; Gdzie prawo nie sięga, Raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z monitoringu sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, czerwiec 2022: https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2022/06/Raport_Gdzie_Prawo_Nie_Siega-HFPC-30062022.pdf
 2. Karolina Nowakowska, Wydarzenia na granicy polsko-białoruskiej przed sądami. Orzeczenia na korzyść cudzoziemców, “Gazeta Prawna”, 19 czerwca 2022: https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8464064,granica-polsko-bialoruska-wyrok-sadu-puschback-non-refoulement.html
 3. ETPC zakomunikował sprawę push-backu Afgańczyków na granicy polsko-białoruskiej, Helsinska Fundacja Praw Człowieka: https://www.hfhr.pl/etpc-push-back-na-granicy-polsko-bialoruskiej/
 4. Por. hasło “Straż Graniczna” na stronie Ministerstwa Spraw wewnętrzynch i Administracji: https://www.gov.pl/web/mswia/straz-graniczna
 5. Por. Opis programu konferencji „Kryzys migracyjny na granicy z Białorusią w ujęciu interdyscyplinarnym” na Uniwersytecie w Białymstoku”: „Podczas konferencji głos zabiorą także przedstawiciele służb bezpośrednio zaangażowanych w ochronę wschodniej granicy (polscy, litewscy, oraz łotewscy przedstawiciele służb granicznych, a także służby wspomagające - Policja oraz leśnicy ze Straży Leśnej), którzy przedstawią, jak wyglądało zarządzanie sytuacją na granicy z Białorusią, jakie środki były przedsiębrane, jaka była ich skuteczność, czy fizyczne zabezpieczenia są bardziej efektywne niż prawne, jak wyglądała współpraca między służbami chroniącymi wschodnią granicę oraz w jakim kierunku powinna się ona rozwijać”, https://www.uwb.edu.pl/wschodniagranica
 6. Do wygłoszenia wykładu Andrzeja Jakubaszka zaprosił prof. Tomasz Mojsik, dziekan Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB, por. Joanna Klimowicz, Komendant Straży Granicznej opowie studentom o migracji. Zdań odrębnych nie będzie, 30 września 2022 - https://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,28972920,komendant-strazy-granicznej-opowie-studentom-o-migracji-zdan.html
 7. Por. Joanna Klimowicz, Uniwersytet zatrudnia „komendanta od pushbacków” i organizuje z nim konferencję o kryzysie migracyjnym, 8 października 2022 r. - https://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,29000234,uniwersytet-zatrudnia-komendanta-od-pushbackow-i-organizuje.html
 8. Liczba ta według oficjalnych statystyk to 16 osób, por. Gdzie prawo nie sięga, Raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z monitoringu sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, czerwiec 2022: https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2022/06/Raport_Gdzie_Prawo_Nie_Siega-HFPC-30062022.pdf, natomiast zarówno aktywistki i aktywiści, jak i działaczki oraz działacze praw człowieka uważają, że liczba ta jest znacznie niedoszacowana. Dodatkowo, dane te dotyczą jedynie śmierci zarejestrowanych po polskiej stronie granicy, natomiast nie mamy żadnego dostępu do danych ze strony białoruskiej.
 9. Grupa Granica do czerwca 2022 odnotowała ponad 200 zgłoszeń dotyczących zaginięcia 187 osób na polsko-białoruskiej granicy, por.: Gdzie prawo nie sięga, Raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z monitoringu sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, czerwiec 2022: https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2022/06/Raport_Gdzie_Prawo_Nie_Siega-HFPC-30062022.pdf

*Badaczki i Badacze na Granicy (BBnG) są międzyuczelnianą, interdyscyplinarną i oddolnie zorganizowaną siecią badawczą, powstałą w reakcji na trwający kryzys humanitarny. Nieformalny projekt zmobilizował i połączył naukowczynie i naukowców z różnych ośrodków badawczych w Polsce i poza jej granicami, reprezentujących różnorodne dyscypliny, dziedziny i zainteresowania naukowe takie jak: kulturoznawstwo, socjolingwistyka, nauki o migracjach, nauki o bezpieczeństwie, nauki społeczne, orientalistyka oraz studia nad Zagładą. Sieć łączy w tym momencie kilkadziesiąt osób.

strona internetowa: http://www.bbng.org

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze

Komentarze będą wkrótce dostępne