Prawa autorskie: Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza.plAgnieszka Sadowska /...
12 października 2022

Naukowcy i naukowczynie przeciw konferencji z udziałem Straży Granicznej. Apel podpisało ponad 350 osób

"My, niżej podpisane i podpisani, wyrażamy nasz stanowczy sprzeciw wobec faktu, że Uniwersytet w Białymstoku organizuje konferencję naukową wspólnie ze Strażą Graniczną, która jest współodpowiedzialna za łamanie praw człowieka". Pod apelem środowisk naukowych podpisało się ponad 350 osób, m.in. prof. Tokarska-Bakir, prof. Stola

"Wyrażamy nasz stanowczy sprzeciw wobec legitymizowania przez Uniwersytet w Białymstoku niehumanitarnych i niezgodnych z prawem działań Straży Granicznej oraz wobec wykorzystywania naukowych przestrzeni dyskusji, jaką powinna być konferencja naukowa, do budowania społecznego przyzwolenia na przemoc, dehumanizację i łamanie prawa", piszą naukowcy i naukowczynie w apelu do władz Uniwersytetu w Białymstoku. Apel podpisało ponad 350 osób m.in. prof. Monika Płatek, prof. Joanna Tokarska-Bakir, prof. Irena Grudzińska-Gross, prof. Jacek Leociak, prof. Dariusz Stola, prof. Barbara Engelking, prof. Andrzej Leder, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias.

To reakcja na zapowiedzianą na koniec października konferencję "Kryzys migracyjny na granicy z Białorusią w ujęciu interdyscyplinarnym", którą razem z Uniwersytetem w Białymstoku współorganizuje Straż Graniczna i Lasy Państwowe. O Akademicy i Akademiczki przypominają także, że 3 października podczas inauguracji roku akademickiego wykład wygłosił gen. bryg. Straży Granicznej Andrzej Jakubaszek, który będzie także wykładowcą uczelni w tym roku:

"Powierzenie przez władze Uniwersytetu w Białymstoku wygłoszenia wykładu inaugurującego rok akademicki na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych mgr Andrzejowi Jakubaszkowi, komendantowi Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, a także zatrudnienie go na uczelni w roli wykładowcy, powodują, że za uzasadnioną uznajemy obawę, że władze Uniwersytetu w Białymstoku de facto

realizują celową strategię publicznego normalizowania przemocy, naruszeń i łamania prawa przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, wykorzystując w tym celu autorytet akademii".

Inicjatorem apelu jest sieć badawcza "Badaczki i Badacze na Granicy"*.

Badaczki i Badacze na Granicy (BBnG) są międzyuczelnianą, interdyscyplinarną i oddolnie zorganizowaną siecią badawczą, powstałą w reakcji na trwający kryzys humanitarny. Nieformalny projekt zmobilizował i połączył naukowczynie i naukowców z różnych ośrodków badawczych w Polsce i poza jej granicami, reprezentujących różnorodne dyscypliny, dziedziny i zainteresowania naukowe takie jak: kulturoznawstwo, socjolingwistyka, nauki o migracjach, nauki o bezpieczeństwie, nauki społeczne, orientalistyka oraz studia nad Zagładą. Sieć łączy w tym momencie kilkadziesiąt osób.

strona internetowa: http://www.bbng.org

OKO.press jako pierwsze publikuje cały apel:

List protestacyjny środowisk akademickich wobec współorganizacji przez Straż Graniczną konferencji naukowej na Uniwersytecie w Białymstoku

My, niżej podpisane i podpisani, wyrażamy nasz stanowczy sprzeciw wobec faktu, że Uniwersytet w Białymstoku organizuje w dniach 25-26 października 2022 roku konferencję naukową pt. „Kryzys migracyjny na granicy z Białorusią w ujęciu interdyscyplinarnym” wspólnie ze Strażą Graniczną, która jest współodpowiedzialna za łamanie praw człowieka oraz przemoc wobec osób poszukujących ochrony międzynarodowej w Unii Europejskiej.

Od sierpnia 2021, kiedy w Usnarzu Górnym Straż Graniczna przetrzymywała grupę 32 osób z Afganistanu, uniemożliwiając im złożenie wniosków o ochronę międzynarodową, a także odmawiając dostępu do żywności, wody i pomocy medycznej, obserwujemy kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej. Od tamtej pory udokumentowano szereg niehumanitarnych praktyk Straży Granicznej łamiących międzynarodowe zobowiązania Polski w zakresie praw człowieka oraz prawo Unii Europejskiej, w tym szczególnie stosowanie nielegalnych praktyk pushbacków (wywózek). Zbadano je i opisano już wielokrotnie (1), a kolejne wyroki sądowe jedynie potwierdzają ich sprzeczność z prawem (2).

Za całkowicie niedopuszczalne i nieetyczne uważamy więc, by Straż Graniczna, której działania na granicy polsko-białoruskiej są rozpatrywane przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (3), była współorganizatorem konferencji naukowej poświęconej sytuacji na tej granicy.

Zwracamy też uwagę, że Straż Graniczna to organ państwa, „jednolita, umundurowana i uzbrojona formacja, która powołana jest do ochrony granic państwowych na lądzie i na morzu oraz kontroli ruchu granicznego, zgodnie z interesami bezpieczeństwa narodowego” (4), a nie jednostka naukowa. Zapraszanie przez publiczną uczelnię (tu Uniwersytet w Białymstoku) do organizacji konferencji naukowej partnera będącego jednostką zależną od decyzji politycznych, a wręcz instytucją państwową, powinno budzić poważne wątpliwości. Tym bardziej, że mowa o instytucji odpowiedzialnej za przemoc i łamanie prawa wobec ludzi, jak Straż Graniczna, oraz za systematyczną degradację przyrody, jak Lasy Państwowe (które są drugim partnerem konferencji (5)).

Dawanie w murach akademii pola do prezentacji oficjalnych stanowisk straży granicznej (polskiej, litewskiej i łotewskiej) oraz policji (co jest zawarte we wstępie do programu konferencji) w formie przewidzianej dla prezentowania badań naukowych stanowi zatarcie granicy między dyskursem naukowym a instytucjonalnym. Odbieramy to jako zagrożenie autonomii debaty akademickiej w Polsce, a także legitymizowanie i normalizowanie przemocy wobec ludzi i wobec przyrody.

Dodatkowo, powierzenie przez władze Uniwersytetu w Białymstoku (6) wygłoszenia wykładu inaugurującego rok akademicki na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych mgr Andrzejowi Jakubaszkowi, komendantowi Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, a także zatrudnienie go na uczelni w roli wykładowcy (7), powodują, że za uzasadnioną uznajemy obawę, że władze Uniwersytetu w Białymstoku de facto realizują celową strategię publicznego normalizowania przemocy, naruszeń i łamania prawa przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, wykorzystując w tym celu autorytet akademii.

Jako przedstawiciele i przedstawicielki środowiska akademickiego nie możemy pozostać na takie działania obojętne i obojętni. Analiza zawartości merytorycznej ww. wykładu inauguracyjnego mgr Andrzeja Jakubaszka nie pozostawia złudzeń co do meritum konferencji współorganizowanej przez reprezentowaną przez niego instytucję, ujawniając nienaukowe i mocno upolitycznione podejście mgr Andrzeja Jakubaszka do migracji.

Krytyczne podejście do badanej problematyki jest podstawą idei merytorycznej dyskusji, jaka powinna cechować konferencje organizowane przez uniwersytety.

Zwracamy też uwagę, że samo sformułowanie tematu konferencji, której dotyczy nasz protest, definiujące sytuację na granicy polsko-białoruskiej jako „kryzys migracyjny” jest kontrowersyjne. Przypominamy - to nie migracje stanowią istotę trwającego kryzysu, a brak humanitarnej odpowiedzi na wyzwania związane z procesami migracyjnymi, dlatego - jak wielokrotnie było już podkreślane - najbardziej adekwatne jest nazywanie tego kryzysu humanitarnym, co jednak organizatorzy konferencji w swoim programie w sposób otwarty podważają. Tymczasem, to właśnie nielegalne działania Straży Granicznej stanowią jedną z głównych jego przyczyn. Przypomnijmy, trwający kryzys do dziś pochłonął wiele ofiar śmiertelnych po obu stronach granicy (8), a według ostatnich danych (czerwiec 2022) ponad 180 osób zostało zgłoszonych jako zaginione (9).

Podsumowując, wyrażamy nasz stanowczy sprzeciw wobec legitymizowania przez Uniwersytet w Białymstoku niehumanitarnych i niezgodnych z prawem działań Straży Granicznej oraz wobec wykorzystywania naukowych przestrzeni dyskusji, jaką powinna być konferencja naukowa, do budowania społecznego przyzwolenia na przemoc, dehumanizację i łamanie prawa.

Wzywamy jednocześnie władze Uniwersytetu w Białymstoku do podjęcia natychmiastowej reakcji i rezygnacji z organizowania tej niegodnej murów akademii konferencji, a także zaniechania form współpracy ze Strażą Graniczną, które nie powinny mieć miejsca w przestrzeni uniwersytetu.

Warszawa, 11 października 2022 roku

Podpisano [pierwsze 135 nazwisk w kolejności alfabetycznej, później w kolejności dopisywania]:

 1. dr Grażyna Baranowska, Instytut Nauk Prawnych PAN
 2. dr Łukasz Bertram, Instytut Studiów Politycznych PAN
 3. mgr Krzysztof Bielawski, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UW
 4. dr hab. Karolina Bielenin-Lenczowska, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
 5. dra hab. Natalia Bloch, prof. UAM, Centrum Badań Migracyjnych UAM
 6. mgr Milena Błahuta, Wydział Socjologii UW
 7. mgr Magda Bodzan, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UW
 8. mgr Nina Boichenko, Instytut Slawistyki PAN, Badaczki i Badacze na Granicy
 9. dr hab. Marcin Boryczko, Zakład Pedagogiki Społecznej UG
 10. dr hab. Paweł Bukowiec, prof. UJ, Katedra Kultury Literackiej Pogranicza WP UJ
 11. dr Michał Choptiany, Wydział “Artes Liberales” UW
 12. dr Sylwia Chutnik, Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytet SWPS
 13. prof. Anna Cichopek-Gajraj, Departament of Modern Polish-Jewish History, Arizona State University, USA
 14. dr Marta Cobel-Tokarska, Instytut Filozofii i Socjologii APS
 15. mgr Katarzyna Czarnota, Wydział Socjologii UAM
 16. dr hab. Katarzyna Czeczot, prof. IBL PAN, Instytut Badań Literackich PAN
 17. Mgr Katarzyna Dębska, Wydział Socjologii UW
 18. dr Eva Duda, Wydział Filologiczny UWr
 1. dr hab. Maciej Duszczyk, prof. UW, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 2. prof. dr hab. Barbara Engelking, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 3. dr Kamila Fiałkowska, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Badaczki i Badacze na Granicy
 4. dr hab. Agnieszka Gajewska, prof. UAM, Instytut Filologii Polskiej UAM
 5. dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Instytut Nauk Prawnych PAN
 6. dr hab. Agnieszka Golczyńska-Grondas, prof. UŁ, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 7. mgr Marta Górczyńska, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW
 8. dr Katarzyna Górniak, Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW
 9. dr Ewa Górska, Wydział Prawa i Administracji UJ
 10. dr hab. Agnieszka Graff, prof. UW, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW
 11. mgr Adela Gąsiorowska, Wydział Prawa i Administracji UW
 12. dr. hab. Irena Grudzińska-Gross, prof. IS PAN, Instytut Slawistyki PAN
 13. dr Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska, Instytut Socjologii UŁ
 14. dr Joanna Grzymała-Moszczyńska, Instytut Psychologii UJ
 15. mgr Inga Hajdarowicz, Instytut Socjologii UJ
 16. dr hab. Agnieszka Halemba, prof. IAE PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 17. dr Agnieszka Haska, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 18. dr Magdalena Hoły-Łuczaj, Freie Universität Berlin/Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
 19. dr Agata Hummel, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
 20. prof. dr hab. Inga Iwasiów, Instytut Literatury i Nowych Mediów US
 21. dr Katarzyna Iwińska, Instytut Socjologii Collegium Civitas
 22. dr Ignacy Jóźwiak, Ośrodek Badań nad Migracjami UW
 23. dr Natalia Judzińska, Instytut Slawistyki PAN, Badaczki i Badacze na Granicy
 24. prof. dr hab. Joanna Jurewicz, Katedra Azji Południowej Wydział Orientalistyczny UW
 25. dr hab. Katarzyna Kajdanek, prof. UWr, Instytut Socjologii UWr
 26. dr Justyna Kajta, Instytut Nauk Społecznych, Uniwersytet SWPS
 27. dr Iwona Kaliszewska, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
 28. dr Przemysław Kaniecki, Wydział ,,Artes Liberales” UW
 29. dr Katarzyna Kasia, Wydział Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich, ASP
 30. dr Marta Kindler, Ośrodek Badań nad Migracjami UW
 31. dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN, Instytut Nauk Prawnych PAN
 32. dr Weronika Kloc-Nowak, Ośrodek Badań nad Migracjami UW
 33. mgr Agata Kochaniewicz, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norwegia
 34. dr hab. Jacek Kochanowski, prof. UW, Ośrodek Społecznych Badań Queer UW
 35. dr hab. Marta Kołodziej-Sobocińska, prof. IBS PAN, Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży
 36. dr Tomasz Kosiek, Instytut Historii UR
 37. dr hab Agnieszka Kościańska, prof. UW, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, UW
 38. dr hab. Justyna Kowalska-Leder, Instytut Kultury Polskiej UW
 39. dr hab. Paulina Kramarz, prof. UJ, Instytut Nauk o Środowisku UJ
 40. mgr Mateusz Krępa, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW, Badaczki i Badacze na Granicy
 1. prof. dr hab. Grażyna Kubica-Heller, Instytut Socjologii UJ
 2. dr Piotr Kubkowski, Instytut Kultury Polskiej UW
 3. dr hab. Iwona Kurz, prof. UW, Instytut Kultury Polskiej UW
 4. dr Agnieszka Kwiatkowska, Instytut Nauk Społecznych Uniwersytet SWPS
 5. dr Paulina Kwiatkowska, Instytut Kultury Polskiej UW
 6. mgr Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UAM
 7. dr hab. Piotr Laskowski, prof. UW, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW
 8. dr hab. Andrzej Leder, prof. Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 9. prof. Jacek Leociak, Instytut Badań Literackich PAN, Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN
 10. dr hab. Mikołaj Lewicki, Wydział Socjologii, UW
 11. dr hab. Dariusz Libionka, prof. IFiS PAN, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 12. dr Kamil Łuczaj, UŁ
 13. dr hab. Ewa Maciejewska-Mroczek, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
 14. dra hab. Izabella Main, prof. UAM, Centrum Badań Migracyjnych UAM
 15. dr Rafał Majka, Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 16. dr Sylwia Męcwal, Instytut Socjologii UŁ
 17. dr Dominika Michalak, Instytut Slawistyki PAN
 18. mgr Ewa Natalia Moroz-Keczyńska, Fundacja Nowoberezowo, Fundacja Inicjatyw Rozwojowych i Edukacyjnych
 19. dr hab. Izabela Morska, prof. UG, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG
 20. mgr Kamil Mrozowicz, Wydział Filologiczny UwB
 21. dr Izabela Mrzygłód, Instytut Slawistyki PAN
 22. prof. dr hab. Janusz Mucha, Instytut Socjologii UwB
 23. prof. Hanna Musiol, Departament of Language and Literature (ISL), NTNU
 24. dr hab. Maria Nawojczyk, Wydział Humanistyczny AGH
 25. prof. dr hab. Jakub Niedźwiedź, Wydział Polonistyki UJ
 26. dr Katarzyna Nowak, Białowieska Stacja Geobotaniczna, Wydział Biologii UW
 27. dr Barbara Olech, Instytut Studiów Kulturowych, UwB
 28. dr hab. Aneta Ostaszewska, prof. UW, Centrum Badań nad Problematyką Kobiet i Płci, WSNSiR UW
 29. dr Adam Ostolski, Katedra Socjologii Ekonomicznej i Spraw Publicznych Wydział Socjologii UW
 30. mgr Alicja Palęcka, Wydział Socjologii UW, Fundacja Ocalenie
 31. dr Karolina Panz, Instytut Slawistyki PAN
 32. dr Weronika Parfianowicz, Instytut Kultury Polskiej UW
 33. prof. dr hab. Monika Płatek
 34. dr Marta Jadwiga Pietrusińska, Centrum Badań nad Problematyką Kobiet i Płci Wydział Pedagogiczny UW, Badaczki i Badacze na Granicy
 35. dr hab. Kacper Pobłocki, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG UW
 36. dr Anna Pokorska, Instytut Socjologii UMK
 37. dr Michał Pospiszyl, Instytut Studiów Politycznych PAN
 38. mgr Katarzyna Potoniec, Badaczki i Badacze na Granicy
 39. dr Magdalena Półtorak, Instytut Nauk Prawnych UŚ
 40. prof. dr hab. Dorota Praszałowicz, Katedra Migracji i Stosunków Etnicznych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 1. mgr Katarzyna Rakowska, Wydział Socjologii UW
 2. dr hab. Tomasz Rakowski, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
 3. dr Waldemar Rapior, związany z Wydziałem Socjologii UAM
 4. dr Katarzyna Roman-Rawska, Instytut Slawistyki PAN
 5. dr Anna Romanowicz, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ
 6. mgr Filip Ryba, Katedra Performatyki, Wydział Polonistyki UJ
 7. prof. dr hab. Irena Rzeplińska, prof. em.INP PAN, Instytut Nauk Prawnych PAN
 8. mgr Joanna Sarnecka, Wirtualne Muzeum Antropocenu
 9. dr hab. Roma Sendyka, prof. UJ, Wydział Polonistyki UJ
 10. dr hab. Tomasz Sikora, Instytut Filologii Angielskiej UP w Krakowie
 11. dr hab. Małgorzata Sikorska prof. UW, Wydział Socjologii UW
 12. dr n. med. Katarzyna Simonienko
 13. mgr Anna Skiba, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW
 14. mgr Alina Skibińska, Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 15. mgr Katarzyna Słaby, Instytut Socjologii UJ, Collegium Medicum UJ
 16. dr hab. Magdalena Smoczyńska, UJ
 17. dr Grzegorz Sokół, Wydział “Artes Liberales” UW
 18. dr Claudia Snochowska-Gonzalez, Instytut Slawistyki PAN
 19. mgr Magdalena Staroszczyk, Instytut Kultury Polskiej UW
 20. prof. dr hab. Dariusz Stola, Instytut Studiów Politycznych PAN
 21. dr Justyna Straczuk Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 22. dr Anastasiya Stelmakh, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński
 23. dr Justyna Struzik, Instytut Socjologii UJ
 24. prof. dr hab. Maria Szmeja, Wydział Humanistyczny AGH
 25. dr hab. Zbigniew Szmyt, Instytut Antropologii i Etnologii UAM
 26. dr Katarzyna Sztop-Rutkowska, Instytut Socjologii UwB
 27. dr Izabela Ślęzak, Instytut Socjologii UŁ
 28. prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir, Instytut Slawistyki PAN
 29. mgr Ada Tymińska, Instytut Kultury Polskiej UW
 30. dr Sylwia Urbańska, Wydział Socjologii UW
 31. dr hab. Izabela Wagner prof. Collegium Civitas, fellow French Institute for Migration Studies Paris/France
 32. dr hab. Bartłomiej Walczak, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Szkoła Edukacji PAFW i UW
 33. mgr Katarzyna Winiarska, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW, Badaczki i Badacze na Granicy
 34. dr hab. Dagmara Woźniakowska-Fajst, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW
 35. dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk, Instytutu Slawistyki PAN
 36. dr Marcelina Zimny, Białowieska Stacja Geobotaniczna, Wydział Biologii UW
 37. mgr Patrycja Ziółkowska, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW
 38. dr Marek Gumkowski Instytut Badań Literackich PAN (emeryt)
 39. dr Łukasz M. Dominiak, UMK
 40. dr Bartłomiej Krupa, Instytut Badań Literackich PAN
 1. prof. Anna Engelking, Instytut Slawistyki PAN
 2. dr Marcin Galent, Instytut Studiów Europejskich UJ
 3. dr Joanna Mazur, Wydział Zarządzania, DELab UW
 4. dr hab. Joanna Mizielińska, Instytut Socjologii Collegium Civitas
 5. dr hab. inz. Michał Przewozniczek, prof. PWr, Wydział Informatyki i Telekomunikacji PWr
 6. dr Tomasz Załuski, Instytut Kultury Współczesnej UŁ
 7. dr Ruta Śpiewak, PAN
 8. dr hab. Katarzyna Zawadzka, prof. USPWS, Instytut Psychologii, Uniwersytet SWPS
 9. dr hab. prof IH PAN Magdalena Micińska
 10. dr Agnieszka Legut, UP w Krakowie
 11. dr Magdalena Nowicka-Franczak, Instytut Socjologii UŁ
 12. dr Monika Nawracka
 13. dr Anita Kłos, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UMCS
 14. dr hab. Katarzyna Leszczyńska, prof. AGH, Wydział Humanistyczny AGH
 15. dr hab. Marta Danecka, prof. ISP PAN, Instytut Studiów Politycznych PAN
 16. Teresa Fazan, Wydział Filozofii UW
 17. prof. UW dr hab. Krzysztof Klincewicz, Wydział Zarządzania UW
 18. dr hab. Tomasz Majtczak, Wydział Filologiczny UJ
 19. mgr Michał Sita, Instytut Antropologii i Etnologii UAM, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UAM
 20. mgr Adam Konopka, Instytut Socjologii Collegium Civitas
 21. dr Halina Gąsiorowska
 22. dr Adam Rogoda, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 23. dr hab. Sylwia Kuźma-Markowska, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW
 24. Tymoteusz Król, doktorant w Instytucie Slawistyki PAN
 25. dr Janusz Radwański
 26. mgr Helena Teleżyńska, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UW
 27. doc. dr Natalia Krzyzanowska, prof. Örebro University, Instytut Socjologii, Szwecja
 28. dr Marcin Jastrzębski Wydział Nauk o Polityce i Administracji UKW
 29. dr Magdalena Formanowicz, Instytut Psychologii SWPS
 30. dr Anna Machcewicz, Instytut Studiów Politycznych PAN
 31. dr Kamila Klauzińska
 32. dr Maciej Mętrak, Instytut Slawistyki PAN
 33. Iwona Młoźniak, Instytut Zdrowia Publicznego CM UJ
 34. mgr Oktawia Ewa Braniewicz, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Centrum Studiów Migracyjnych UŁ
 35. dr hab. Bernadetta Żynis, prof. AP, Akademia Pomorska w Słupsku
 36. dr Krzysztof Szczepaniak, Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
 37. dr Karolina Szymaniak, Katedra Judaistyki UWr
 38. mgr Aneta Wielgosz, Szkoła Języków Obcych UW
 39. dr Marta Mrozowicz-Wrońska Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM
 40. dr hab. Leszek Wroński, Instytut Filozofii UJ
 1. mgr Anna Mrowiec, absolwentka Wydziału Polonistyki UJ
 2. dr hab. Jan Brzozowski, prof UJ, Uniwersytet Jagielloński
 3. dr. hab. Marcin Filipowicz, prof. ucz. Instytut Skawistyki Zachodniej i Południowej UW
 4. prof.dr hab. Ewa Gruza Wydział Prawa i Administracji UW
 5. dr Agata Sulikowska-Dejena, Instytut Sztuk Pięknych UR
 6. dr Małgorzata Skowrońska Instytut Socjologii UwB
 7. dr. hab. Nina Pluta Podleszańska, Instytut Filologii Romańskiej UJ
 8. dr hab. Mikołaj Herbst, prof. uczelni, EUROREG, UW
 9. mgr Sylwia Karpiuk, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UwB
 10. dr Ewa Żmijewska Instytut Pedagogiki i Nauk o Rodzinie UPJP2
 11. dr Ewa Macura-Nnamdi, prof. UŚ, Instytut Literaturoznawstwa UŚ
 12. prof. Jan Miernowski, Wydział "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego, University of Wisconsin-Madison
 13. mgr Anna Cieplak, Uniwersytet Śląski
 14. dr hab. Michał Bilewicz, Wydział Psychologii UW
 15. dr Krystian Bogucki, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 16. dr hab. Dominika Skrzypek, prof. UAM
 17. dr Karolina Łukasiewicz, Ośrodek Badań nad Migracjami, UW
 18. dr Bartłomiej Błesznowski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW
 19. dr hab. prof. UWr Adam Mrozowicki, Instytut Socjologii UWr
 20. dr hab. Aurelia Kotkiewicz, Instytut Neofilologii UP w Krakowie
 21. dr hab. Małgorzata Budzowska, prof. UŁ, Katedra Dramatu i Teatru UŁ
 22. dr Władysław Pęksa Instytut Prawa Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 23. mgr Marta Gospodarczyk, Wydział Socjologii UW
 24. mgr Kseniya Homel Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW
 25. dr Mateusz Kusio, Wydział Historii UW
 26. prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Wydział Polonistyki UW
 27. dr hab. Tomasz Kitliński, Freie Universitӓt Berlin
 28. dr hab. Tomasz Z. Majkowski prof UJ, Wydział Polonistyki UJ
 29. prof.dr hab. Ewa Kołodziejek US
 30. dr Marcelina Jakimowicz - Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego
 31. dr Tomasz Nowicki, Instytut Pedagogiki UG
 32. dr Weronika Lipszyc, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 33. dr Marek Pawlak, Uniwersytet Jagielloński
 34. mgr Olga O’Toole, Instytut Filologii Angielskiej, Wydział Filologiczny UJ
 35. prof. dr hab. Wojciech Dudzik, Instytut Kultury Polskiej UW
 36. dr Piotr Kiembłowski
 37. dr hab. Michał H. Chruszczewski, Wydział Psychologii UW
 38. mgr Dominika Bulska, Centrum Badań nad Uprzedzeniami, UW
 39. dr hab. Agnieszka Rejniak-Majewska, Wydział Filologiczny UŁ
 40. lic. Mateusz Jakóbiak, absolwent MWB UG i GUM-ed
 1. prof.dr hab. Tadeusz Pilch, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW
 2. dr Maria Kobielska, Wydział Polonistyki UJ
 3. dr hab. Luiza Nader, ASP w Warszawie
 4. dr Stefan Michał Marcinkiewicz, Wydział Nauk Społecznych UWM w Olsztynie
 5. prof. dr hab. Piotr Sułkowski, Wydział Fizyki UW
 6. mgr Patrycja Król, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UJ
 7. dr hab. Jakub Gomułka, Wydział Humanistyczny AGH
 8. dr Olga Cielemęcka, Department of Social Sciences, University of Eastern Finland
 9. dr hab. Małgorzata Litwinowicz-Droździel, Instytut Kultury Polskiej UW
 10. dr hab. prof.UWr Julita Makaro
 11. mgr Aleksandra Zuzanna Leniarska, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych/ Ośrodek Studiów Amerykańskich UW
 12. dr Zuzanna Dziuban, Instytut Kulturoznawstwa, Austriacka Akademia Nauk
 13. dr hab. Wojciech Browarny prof. UWr
 14. prof. Monika Marcinkowska, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 15. dr Michał P. Garapich University of Roehampton, UK
 16. prof. dr hab. Anna Kwiatkowska, Instytut Psychologii PAN
 17. dr Joanna Preizner, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 18. dr hab. Elżbieta Opiłowska, prof. UWr, Instytut Socjologii, UWr
 19. dr Mateusz Karolak, Instytut Socjologii, UWr
 20. dr Krzysztof Rowiński, Trinity College Dublin
 21. dr hab. Rafał Jakubowicz, prof. UAP
 22. dr hab. Danuta Szajnert, prof. UŁ, Instytut Kultury Współczesnej UŁ
 23. dr hab. Przemysław Grzybowski prof. UKW, Wydział Pedagogiki UKW
 24. prof. hab. Krystyna Jakowska, profesor emerytowany UMK i UwBl
 25. dr hab. Maciej Karczewski, prof. UwB
 26. dr hab. Marcin Dębicki, prof. UWr, Instytut Socjologii UWr
 27. mgr Filip Brzeźniak, Szkoła Nauk Społecznych IFIS PAN
 28. dr Natalia Jarska, Instytut Historii PAN
 29. mgr Marta Zimmermann UAM
 30. dr Agata Dziuban, Instytut Socjologii UJ
 31. dr hab., prof. UJ Agnieszka Kuszewska
 32. dr Konrad Szymański, Department Physik, Universität Siegen
 33. mgr Maria Babinska, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
 34. dr hab. inż. arch. Izabela Mironowicz, prof. PG, Wydział Architektury PG
 35. prof. UAM dr hab. Elżbieta Winiecka, Instytut Filologii Polskiej UAM
 36. dr hab. Kamilla Dolińska, Instytut Socjologii UWr
 37. Oskar Lubiński, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski
 38. dr hab. Barbara Klich-Kluczewska, prof. UJ, Instytut Historii, Uniwersytet Jagielloński
 39. dr Karolina Follis, Lancaster University, UK
 40. mgr Magdalena Zatorska, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW / Wydział Zarządzania UW
 1. Ewelina Głowacka, doktorantka UWB
 2. dr Bogdan Falkiewicz, sektor prywatny
 3. mgr Piotr Grzegorzewski, Instytut Psychiatrii i Neurologii
 4. dr Dominika Blachnicka-Ciacek, Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS
 5. dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. UwB, Instytut Socjologii UwB
 6. prof. Lucyna Gebert, Sapienza Università di Roma
 7. dr Piotr Kendziorek, Żydowski Instytut Historyczny
 8. mgr Marcin Wróbel, Instytut Socjologii UJ
 9. mgr Piotr Wesołowski, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UJ
 10. dr hab. Dominika Ferens, prof. UWr, Instytut Filologii Angielskiej UWr
 11. prof. dr hab.Magdalena Pecul-Kudelska, Wydział Chemii UW
 12. prof. dr hab. Michał Dadlez, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, UWarsz.
 13. dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prof. UG, Instytut Filologii Germańskiej
 14. mgr Michał Wypych, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW
 15. dr Jakub Banasiak, Instytut Slawistyki PAN
 16. Prof. dr hab. Ewa Graczyk, Instytut Filologii Polskiej UG
 17. prof. dr hab. Józef Kwaterko Instytut Romanistyki UW
 18. dr Joanna Świderska, Instytut Ekonomii i Finansów UMCS
 19. prof. dr hab. Sebastian Polak, UJ CM
 20. mgr Piotr Urban, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW
 21. dr hab. Paula Pustułka, Prof. SWPS, Młodzi w Centrum Lab, USWPS Warszawa
 22. dr hab. Krzysztof Podemski, prof. UAM, Wydział Socjologii UAM
 23. dr Natalia Pamuła, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW
 24. dr Piotr Cichocki, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
 25. prof. dr hab. Iwona Kraska-Szlenk, Wydział Orientalistyczny UW
 26. prof. dr hab. Anna Potyrała, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
 27. dr Piotr Marciniak, Studium Europy Wschodniej UW
 28. prof. dr hab. Roman Wieruszewski, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
 29. prof. dr hab. Piotr Urbański, Instytut Filologii Klasycznej UAM
 30. dr Marta Usiekniewicz, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW
 31. Anna Ratecka, Instytut Socjologii UJ
 32. dr hab. Natalia Niedźwiecka-Iwańczak Instytut Socjologii UWr
 33. dr hab. Katarzyna Wojnicka, University of Gothenburg
 34. dr Karolina Sikorska, Instytut Nauk o Kulturze UMK
 35. dr Karolina Sztandar-Sztanderska, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 36. Marta Kozłowska, Instytut Politologii, TU Dresden
 37. dr Monika Żółkoś, Instytut Filologii Polskiej UG
 38. dr Maja Białek Instytut Filozofii UwB
 39. Urszula Glensk, prof. UWr
 40. mgr Klaudia Kosicińska, Instytut Slawistyki PAN
 1. dr Karolina Wierel
 2. dr hab. Anna Cieślewska, Collegium Civitas
 3. mgr Stefan Bieńkowski, Uniwersytet Warszawski
 4. dr Jakub Gałęziowski, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW
 5. prof.dr hab. Jolanta Sztachelska, Kolegium Literaturoznawstwa Wydział Filologicznym UwB
 6. dr hab. Ewa Banaszak, Instytut Socjologii UWr
 7. dr hab. Sylwia Michalska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 8. dr hab. Joanna Bocheńska, Instytut Orientalistyki UJ
 9. dr hab. Małgorzata Melchior, prof. UW, emerytowana
 10. dr hab. Janusz Kostecki, em. prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
 11. dr Edyta Gawron, Instytut Judaistyki UJ
 12. prof. Maria Mendel, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych UG
 13. dr Beata Abdallah - Krzepkowska, Wydział Humanisty UŚ
 14. dr Urszula Bielecka, Wydział Nauk o Edukacji, UwB
 15. dr hab. Beata Kowalska, prof. UJ, Instytut Socjologii UJ
 16. dr hab. Paweł Piszczatowski, prof UW, Centrum Humanistyki Środowiskowej
 17. mgr Elżbieta Filipow, Wydział Filozofii UW
 18. dr Zuzanna Kołodziejska-Smagała, Wydział Historii UW
 19. Agnieszka Gołębiowska, Instytut Muzykologii UW
 20. dr hab. Jaśmina Wójcik, prof. PJATK
 21. mgr Sebastian Porzuczek, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UJ
 22. prof. dr hab. Aleksander Madyda, Instytut Literaturoznawstwa UMK
 23. dr hab. prof. UJ Magdalena Ruta Instytut Judaistyki UJ
 24. dr Matylda Szewczyk, Instytut Kultury Polskiej UW
 25. prof. dr hab. Krzysztof Pietkiewicz profesor senior UAM Wydział Historii
 26. mgr Katarzyna Grzybowska, Wydział Polonistyki UJ
 27. prof. dr hab. Maciej Zielinski
 28. dr Fryderyk Rozen
 29. mgr Joanna Cyuńczyk, Biblioteka Politechniki Białostockiej
 30. dr hab. szt. Marzanna Morozewicz, prof. UwB, Wydział Nauk o Edukacji UwB
 31. mgr Szymon Pilch, Wydział Nauk Społecznych UWr
 32. dr Katarzyna Rabiej-Sienicka, Wydział Socjologii UW
 33. mgr Olga Wanicka, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW
 34. dr Jacek Burski, Zakład Socjologii Pracy i Gospodarki UWr
 35. dr Helena Patzer, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
 36. dr hab. Dorota Hall, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 37. dr hab. Marta Łukaszewicz, Katedra Rusycystyki UW
 38. mgr Aleksandra Gulińska, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW
 39. dr hab. Nuria Selva Fernandez, Instytut Ochrony Przyrody PAN
 40. dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc
 1. dr Konrad Szamryk, Wydział Filologiczny UwB
 2. dr hab. Jakub Wróblewski, prof. ASP
 3. Prof. dr hab. inż. arch. em. Marek Czyński, ZUT
 4. dr Michał Apollo, Instytut Nauk o Ziemi, UŚ; Global Justice Program, Uniwersytet Yale; Academics Stand Against Poverty
 5. prof. Marek Zaleski, Instytut Badań Literackich PAN
 6. mgr Inga Marczyńska, Wydz. Zarządzania i Marketingu National Louis University, Fresno, USA
 7. mgr Michał Gorczak, Wydział Biologii UW
 8. dr hab. Elżbieta Korolczuk, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW
 9. dr hab. Katarzyna Warmińska UEK
 10. mgr Joanna Tomalska, Wydział „Artes Liberales” UW
 11. dr hab. Elżbieta Sidoruk Wydział Filologiczny UwB
 12. mgr inż. Krzysztof Czaplicki
 13. dr Grzegorz Demel
 14. mgr Joanna Urbańska, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UAM
 15. prof. Natalia Aleksiun, University of Florida, Gainesville, USA

Przypisy:

 1. Polska: Okrucieństwo zamiast współczucia na granicy z Białorusią, Raport Amnesty International Polska, kwiecień 2022: https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2022/04/Raport-Amnesty-Intrnational-POLSKA-OKRUCIENSTWO-ZAMIAST-WSPOLCZUCIA-NA-GRANICY-Z-BIALORUSIA.pdf; Gdzie prawo nie sięga, Raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z monitoringu sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, czerwiec 2022: https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2022/06/Raport_Gdzie_Prawo_Nie_Siega-HFPC-30062022.pdf
 2. Karolina Nowakowska, Wydarzenia na granicy polsko-białoruskiej przed sądami. Orzeczenia na korzyść cudzoziemców, “Gazeta Prawna”, 19 czerwca 2022: https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8464064,granica-polsko-bialoruska-wyrok-sadu-puschback-non-refoulement.html
 3. ETPC zakomunikował sprawę push-backu Afgańczyków na granicy polsko-białoruskiej, Helsinska Fundacja Praw Człowieka: https://www.hfhr.pl/etpc-push-back-na-granicy-polsko-bialoruskiej/
 4. Por. hasło “Straż Graniczna” na stronie Ministerstwa Spraw wewnętrzynch i Administracji: https://www.gov.pl/web/mswia/straz-graniczna
 5. Por. Opis programu konferencji „Kryzys migracyjny na granicy z Białorusią w ujęciu interdyscyplinarnym” na Uniwersytecie w Białymstoku”: „Podczas konferencji głos zabiorą także przedstawiciele służb bezpośrednio zaangażowanych w ochronę wschodniej granicy (polscy, litewscy, oraz łotewscy przedstawiciele służb granicznych, a także służby wspomagające - Policja oraz leśnicy ze Straży Leśnej), którzy przedstawią, jak wyglądało zarządzanie sytuacją na granicy z Białorusią, jakie środki były przedsiębrane, jaka była ich skuteczność, czy fizyczne zabezpieczenia są bardziej efektywne niż prawne, jak wyglądała współpraca między służbami chroniącymi wschodnią granicę oraz w jakim kierunku powinna się ona rozwijać”, https://www.uwb.edu.pl/wschodniagranica
 6. Do wygłoszenia wykładu Andrzeja Jakubaszka zaprosił prof. Tomasz Mojsik, dziekan Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB, por. Joanna Klimowicz, Komendant Straży Granicznej opowie studentom o migracji. Zdań odrębnych nie będzie, 30 września 2022 - https://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,28972920,komendant-strazy-granicznej-opowie-studentom-o-migracji-zdan.html
 7. Por. Joanna Klimowicz, Uniwersytet zatrudnia „komendanta od pushbacków” i organizuje z nim konferencję o kryzysie migracyjnym, 8 października 2022 r. - https://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,29000234,uniwersytet-zatrudnia-komendanta-od-pushbackow-i-organizuje.html
 8. Liczba ta według oficjalnych statystyk to 16 osób, por. Gdzie prawo nie sięga, Raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z monitoringu sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, czerwiec 2022: https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2022/06/Raport_Gdzie_Prawo_Nie_Siega-HFPC-30062022.pdf, natomiast zarówno aktywistki i aktywiści, jak i działaczki oraz działacze praw człowieka uważają, że liczba ta jest znacznie niedoszacowana. Dodatkowo, dane te dotyczą jedynie śmierci zarejestrowanych po polskiej stronie granicy, natomiast nie mamy żadnego dostępu do danych ze strony białoruskiej.
 9. Grupa Granica do czerwca 2022 odnotowała ponad 200 zgłoszeń dotyczących zaginięcia 187 osób na polsko-białoruskiej granicy, por.: Gdzie prawo nie sięga, Raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z monitoringu sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, czerwiec 2022: https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2022/06/Raport_Gdzie_Prawo_Nie_Siega-HFPC-30062022.pdf

*Badaczki i Badacze na Granicy (BBnG) są międzyuczelnianą, interdyscyplinarną i oddolnie zorganizowaną siecią badawczą, powstałą w reakcji na trwający kryzys humanitarny. Nieformalny projekt zmobilizował i połączył naukowczynie i naukowców z różnych ośrodków badawczych w Polsce i poza jej granicami, reprezentujących różnorodne dyscypliny, dziedziny i zainteresowania naukowe takie jak: kulturoznawstwo, socjolingwistyka, nauki o migracjach, nauki o bezpieczeństwie, nauki społeczne, orientalistyka oraz studia nad Zagładą. Sieć łączy w tym momencie kilkadziesiąt osób.

strona internetowa: http://www.bbng.org

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze

Komentarze będą wkrótce dostępne