0:00
0:00

0:00

Rada Naukowa Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk napisała 3 kwietnia 2017 list otwarty w sprawie "doktoratów wdrożeniowych", czyli projektu ustawy pozwalającej na zdobycie stopnia doktora lub doktora habilitowanego dzięki osiągnięciom w zakresie zastosowania wyników badań naukowych np. w przemyśle. Taki doktorat "wdrożeniowy" ma być równoważny doktoratom "naukowym".

Naukowcy z PAN sprzeciwiają się, by zgodnie z planami Gowina:

1. O przyznaniu doktoratu wdrożeniowego jednoosobowo decydowałby rektor lub dyrektor jednostki naukowej. Oznacza to, że

dorobku doktora "wdrożeniowego" - w przeciwieństwie do "naukowego" - nie będzie oceniać i recenzować rada naukowa.

"Prowadzić to może do znacznego obniżenia wymagań w stosunku do osób, które nabywają pełne uprawnienia akademickie" - ostrzegają biochemicy i biofizycy z PAN.

2. Inny projekt Gowina zmienia sposób powoływania przewodniczącego Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. To organ odpowiedzialny m.in. za przyznawanie uprawnień do nadawania stopni i tytułów.

Do tej pory wybierał go premier spośród dwóch kandydatów wskazanych przez Komisję. Teraz premier ma go wybierać sam spośród wszystkich członków Komisji. Ta zmiana została wprowadzona do ustawy już po zakończeniu konsultacji społecznych i po wskazaniu kandydatów przez Centralną Komisję.

"Tego typu działania przeczą dobrym zasadom stanowienia prawa i prowadzą do zmian w procedurach, które już się zakończyły, a były przeprowadzane w ramach obowiązywania przepisów" - protestują naukowcy.

Nad projektem ustawy jutro, 4 marca 2017, będzie obradować nadzwyczajna komisja sejmowa.

Osoby, które chcą dołączyć swój glos do protestu biochemików i biofizyków mogą to zrobić na specjalnej stronie Instytutu Biochemii i Biofizyki.

Oto cały list:

Warszawa, 03.04.2017.

Szanowna Pani Beata Szydło Prezes Rady Ministrów

Szanowny Pan Jarosław Gowin Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

LIST OTWARTY

Rady Naukowej Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

My, niżej podpisani pracownicy polskich instytucji naukowych wyrażamy głębokie zaniepokojenie procedowaniem projektu nowelizacji „Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki”.

Mimo wielu uwag płynących ze środowiska naukowego, krytykującego zasadność wprowadzenia stopnia doktora „wdrożeniowego” oraz nadawania uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego (za osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego) w dalszym ciągu proponowane są zmiany w ustawie, które prowadzić będą do nadawania uprawnień osobom, które nie przeszły merytorycznej weryfikacji w formie recenzji ich dorobku i nadania stopnia przez radę naukową. Prowadzić to może do znacznego obniżenia wymagań w stosunku do osób, które nabywają pełne uprawnienia akademickie.

Jeszcze bardziej niepokojący jest fakt wprowadzenia poprawki dotyczącej trybu powoływania przewodniczącego Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (powoływanie przewodniczącego przez Prezesa Rady Ministrów z grona wszystkich członków Centralnej Komisji, a nie spośród dwóch kandydatów wskazanych przez Centralną Komisję). Zmiany w procedurze mają bowiem być wprowadzone już po zakończeniu wyborów, które odbyły się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Znamienny jest fakt, że wskazanie kandydatów na przewodniczącego Centralnej Komisji nastąpiło 10 stycznia 2017 r., zgodnie z obowiązującą ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, natomiast propozycji zmiany procedury nie było w projekcie poddanym konsultacjom społecznym na jesieni 2016 r. Pojawiła się ona dopiero w wersji, która wpłynęła do Sejmu RP 7 lutego 2017 r., czyli już po wskazaniu kandydatów przez Centralną Komisję. Tego typu działania przeczą dobrym zasadom stanowienia prawa i prowadzą do zmian w procedurach, które już się zakończyły, a były przeprowadzane w ramach obowiązywania przepisów.

;

Udostępnij:

Piotr Pacewicz

Naczelny OKO.press. Redaktor podziemnego „Tygodnika Mazowsze” (1982–1989), przy Okrągłym Stole sekretarz Bronisława Geremka. Współzakładał „Wyborczą”, jej wicenaczelny (1995–2010). Współtworzył akcje: „Rodzić po ludzku”, „Szkoła z klasą”, „Polska biega”. Autor książek "Psychologiczna analiza rewolucji społecznej", "Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu" (z Martą Konarzewską); "Pociąg osobowy".

Komentarze