0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Jakub Porzycki / Agencja GazetaJakub Porzycki / Age...

38 organizacji pozarządowych zwróciło się z pilnym apelem do prof. Jacka Czaputowicza, Ministra Spraw Zagranicznych i Zbigniewa Bońka, Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej o podjęcie działań na rzecz uwolnienia osób więzionych przez Federację Rosyjską z powodów politycznych.

W rosyjskich więzieniach znajduje się obecnie 158 więźniów politycznych

oraz 77 osób, które z dużym prawdopodobieństwem osadzone zostały z powodów politycznych - alarmuje międzynarodowe stowarzyszenie Centrum Obrony Praw Człowieka „Memoriał”.

Organizacje pozarządowe posiadają także informacje o 71 obywatelach Ukrainy, których prześladowanie uznać można za motywowane politycznie.

W czasie, gdy państwa świętują otwarcie Mundialu, w jednej z kolonii karnych

od miesiąca głodówkę prowadzi obywatel Ukrainy Oleg Sencow, domagając się uwolnienia wszystkich ukraińskich więźniów politycznych. Został on skazany na karę 20 lat pozbawienia wolności. Zapowiada, iż głodówkę zamierza prowadzić do śmierci.

9 stycznia 2018 roku zatrzymany w Czeczenii i poddany przeszukaniu został Ojub Titijew. W jego trakcie - zdaniem adwokatów, organizacji pozarządowych oraz niezależnych mediów - zostały podrzucone mu narkotyki. Ojub Titijew świadczył pomoc ofiarom ciężkich naruszeń praw człowieka – tortur, wymuszonych zaginięć, pomagał także rodzinom osób zabitych przez służby związane z władzami republiki.

Przez ostatnie kilka miesięcy przed aresztowaniem Titijew i inni pracownicy „Memoriału” zajmowali się głośną sprawą 27 zatrzymanych i następnie zaginionych (prawdopodobnie rozstrzelanych) mieszkańców republiki. Adwokaci Titijewa oraz obserwatorzy procesu zwracają uwagę na liczne i jawne naruszenia w trakcie zatrzymania oraz postępowania. Oskarżenie nie przedstawiło do tej pory żadnych wiarygodnych dowodów popełnienia przestępstwa. Pomimo tego Titiew wciąż znajduje się w areszcie, narażony jest na tortury (które zgodnie z dostępnymi raportami są powszechnie stosowane w czeczeńskich aresztach), grozi mu wysoka kara pozbawienia wolności.

Organizacje wzywają adresatów listów do natychmiastowego działania.

Poniżej zamieszczamy listy do ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza oraz prezesa PZPN Zbigniewa Bońka

Szanowny Panie Ministrze,

9 stycznia 2018 roku w Czeczenii aresztowany został Ojub Titijew, przewodniczący lokalnego oddziału rosyjskiej organizacji Centrum Obrony Praw Człowieka „Memoriał”. Samochód Titijewa został zatrzymany i poddany przeszukiwaniu, w trakcie którego -

zdaniem adwokatów, organizacji pozarządowych oraz niezależnych mediów - zostały podrzucone mu narkotyki.

Ojub Titijew świadczył pomoc ofiarom ciężkich naruszeń praw człowieka – tortur, wymuszonych zaginięć, pomagał także rodzinom osób zabitych przez służby związane z władzami republiki. Przez ostatnie kilka miesięcy przed aresztowaniem Titijew i inni pracownicy Memoriału zajmowali się głośną sprawą 27 zatrzymanych i następnie zaginionych (prawdopodobnie rozstrzelanych) mieszkańców republiki. Adwokaci Titijewa wskazują na liczne i jawne naruszenia w trakcie zatrzymania oraz postępowania.

Oskarżenie nie przedstawiło do tej pory żadnych wiarygodnych dowodów popełnienia przestępstwa.

Pomimo tego Titijew wciąż znajduje się w areszcie, narażony jest na tortury (które zgodnie z dostępnymi raportami są powszechnie stosowane w czeczeńskich aresztach), grozi mu wysoka kara pozbawienia wolności.

Amnesty International uznało Ojuba Titijewa za więźnia sumienia, ponieważ został aresztowany wyłącznie za pokojowe korzystanie ze swoich praw i pracę na rzecz praw człowieka. Pod petycją Amnesty International w sprawie czeczeńskiego obrońcy praw człowieka podpisało się już ponad 2200 osób w Polsce.

18 stycznia 2018 roku Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystosowała do Pana Ministra pismo z prośbą o zajęcie przez polskie władze stanowiska w sprawie aresztowania Ojuba Titijewa. Nic nam nie wiadomo o działaniach podjętych w jego wyniku.

Ojub Titijew nie jest jedynym więźniem sumienia współczesnej Rosji.

Na listach Centrum Obrony Praw Człowieka Memoriał znajduje się obecnie aż 158 więźniów politycznych oraz 77 osób, które z dużym prawdopodobieństwem osadzone zostały z powodów politycznych.

Jednocześnie Memoriał zwraca uwagę na fakt, iż owe listy nie obejmują wszystkich osób represjonowanych, bowiem prawdziwa liczba więźniów politycznych i osób pozbawionych wolności z przyczyn politycznych w dzisiejszej Rosji jest niewątpliwie znacznie większa.

Liczną grupę osób bezprawnie uwięzionych przez władze Federacji Rosyjskiej stanowią także, według dostępnych raportów organizacji pozarządowych, obywatele Ukrainy. Organizacje pozarządowe posiadają informacje o 71 obywatelach Ukrainy, których prześladowanie uznać można za motywowane politycznie. W czasie, kiedy państwa świętują otwarcie Mundialu,

w jednej z kolonii karnych od miesiąca głodówkę prowadzi obywatel Ukrainy Oleg Sencow, domagając się uwolnienia wszystkich ukraińskich więźniów politycznych.

Został on skazany na karę 20 lat pozbawienia wolności. Zapowiada, iż głodówkę zamierza prowadzić do śmierci.

W związku z faktem, iż reprezentacja Polski bierze obecnie udział w Mistrzostwach Świata, które w tym roku odbywają się w Rosji, apelujemy do Pana Ministra o podjęcie działań na rzecz ochrony praw człowieka przez władze Rosyjskiej Federacji, w tym podjęcie starań o uwolnienie wszystkich osób pozbawionych wolności z przyczyn politycznych.

Brak reakcji i niepodnoszenie podczas Mistrzostw Świata kwestii związanych z prawami człowieka, to w naszej opinii de facto przyzwolenie na ich naruszenie przez Federację Rosyjską. Uważamy, że polskie władze mają moralny i etyczny obowiązek podniesienia tego tematu, w tym sprawy uwolnienia Titijewa, Sencowa, oraz pozostałych osób bezprawnie uwięzionych. Rzeczpospolita znana jest z działań na rzecz wolności i solidarności międzynarodowej i wielokrotnie występowała w obronie osób prześladowanych.

Doceniamy, że polski Sejm podjął uchwałę w sprawie uwolnienia ukraińskich więźniów politycznych w Rosji. To dobry pierwszy krok, ale wysiłek powinny podjąć wszystkie władze, we współpracy z innymi krajami i odnieść się do wszystkich więźniów politycznych.

Władze Federacji Rosyjskiej winny zostać wezwane do przestrzegania krajowych i międzynarodowych zobowiązań dotyczących praw człowieka, w tym wolności wypowiedzi, wolności zrzeszania się i wolności zgromadzeń. W związku z tym zwracamy się z kolejnym apelem, aby Pan Minister wsparł działania międzynarodowe na rzecz uwolnienia Ojuba Titijewa, Olega Sencowa, oraz wszystkich pozostałych osób aresztowanych lub skazanych z powodów politycznych przez Federację Rosyjską. Liczymy na odpowiedź i nagłośnienie działań Ministerstwa w polskich mediach.

Łączymy wyrazy szacunku,

Polscy członkowie Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Unii Europejskiej i Rosji:

Fundacja im. Stefana Batorego

Fundacja Ośrodka KARTA

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Instytut Spraw Publicznych

Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego weWrocławiu

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Stowarzyszenie „Za Wolną Rosję”

Stowarzyszenie Homo Faber

Oraz inne organizacje, którym leży na sercu los obrońców praw człowieka:

Amnesty International

Fundacja Autonomia

Fundacja ePaństwo

Fundacja Inna Przestrzeń

Fundacja Kaukaz.net

Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER

Fundacja Nasz Wybór

Fundacja Panoptykon

Fundacja Pole Dialogu

Fundacja Pozytywnych Zmian

Fundacja Różnosfera

Fundacji Szkoła Liderów

Fundacja Szkoła z Klasą

Grupa Zagranica – federacja 54 organizacji pozarządowych zaangażowanych we współpracę

rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną i edukację globalną

Inicjatywa Dom Otwarty

Instytut Państwa i Prawa INPRIS

Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet Baba

Polskie Forum Migracyjne

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy

Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego

Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych Rzecz Jasna

Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Stowarzyszenie Klon/Jawor

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego Nomada

Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społecznego "Społeczeństwo FAIR”

Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita

Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza

Szanowny Panie Prezesie,

w maju 2017 roku Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej FIFA przyjęła dokument o nazwie „FIFA Human Rights Policy”. W dokumencie tym zobowiązuje się szanować prawa człowieka oraz promować ich ochronę. Zobowiązuje się także wspierać osoby, które walczą o przestrzeganie praw człowieka na świecie oraz przedstawicieli mediów, a w sytuacji, kiedy wolność tych osób jest zagrożona, podejmować działania w ich obronie. FIFA deklaruje także, iż w takich sytuacjach używać będzie dostępnych sobie form nacisku na odpowiednie władze państwowe.

Cele, która stawia sobie FIFA, są ściśle powiązane z zadaniami realizowanym przez Polski Związek Piłki Nożnej. Zgodnie ze statutem, PZPN realizuje swoje cele w szczególności przez współpracę oraz organizowanie i utrzymywanie kontaktów z narodowymi federacjami piłkarskimi za granicą, a także współudział w realizacji celów i zadań FIFA.

W związku z faktem, iż reprezentacja Polski bierze obecnie udział w Mistrzostwach Świata, które w tym roku odbywają się w Rosji, apelujemy do Państwa o podjęcie wspólnie z FIFA działań na rzecz ochrony praw człowieka przez władze Federacji Rosyjskiej,

w tym podjęcie starań o uwolnienie wszystkich osób pozbawionych wolności z przyczyn politycznych.

Organizacje pozarządowe oraz niezależne media zwracają uwagę na ogromną liczbę więźniów politycznych umieszczonych w aresztach i więzieniach przez władze Federacji Rosyjskiej – działaczy praw człowieka, aktywistów, opozycjonistów oraz dziennikarzy. Na listach Centrum Obrony Praw Człowieka „Memoriał” znajduje się obecnie aż 158 więźniów politycznych oraz 77 osób, które z dużym prawdopodobieństwem osadzone zostały z powodów politycznych. Jednocześnie Memoriał zwraca uwagę na fakt, iż owe listy nie obejmują wszystkich osób represjonowanych, bowiem prawdziwa liczba więźniów politycznych i osób pozbawionych wolności z przyczyn politycznych w dzisiejszej Rosji jest niewątpliwie znacznie większa.

Liczną grupę osób bezprawnie uwięzionych w rosyjskich więzieniach i aresztach stanowią także, według dostępnych raportów organizacji pozarządowych, obywatele Ukrainy. Organizacje pozarządowe posiadają informacje o 71 obywatelach Ukrainy, których prześladowanie uznać można za motywowane politycznie. W czasie, kiedy państwa świętują otwarcie Mundialu, w jednej z kolonii karnych od miesiąca głodówkę prowadzi obywatel Ukrainy Oleg Sencow, domagając się uwolnienia wszystkich ukraińskich więźniów politycznych. Został on skazany na karę 20 lat pozbawienia wolności. Zapowiada, iż głodówkę zamierza prowadzić do śmierci.

W ostatnich miesiącach opinię publiczną wzburzyła historia aresztowania Ojuba Titijewa, przewodniczącego czeczeńskiego oddziału rosyjskiej organizacji Centrum Obrony Praw Człowieka „Memoriał”. 9 stycznia 2018 roku jego samochód został zatrzymany w Czeczenii i poddany przeszukaniu, w trakcie którego - zdaniem adwokatów, organizacji pozarządowych oraz niezależnych mediów - zostały podrzucone mu narkotyki.

Ojub Titijew świadczył pomoc ofiarom ciężkich naruszeń praw człowieka – tortur, wymuszonych zaginięć, pomagał także rodzinom osób zabitych przez służby związane z władzami republiki.

Przez ostatnie kilka miesięcy przed aresztowaniem Titijew i inni pracownicy „Memoriału” zajmowali się głośną sprawą 27 zatrzymanych i następnie zaginionych (prawdopodobnie rozstrzelanych) mieszkańców republiki. Adwokaci Titijewa oraz obserwatorzy procesu zwracają uwagę na liczne i jawne naruszenia w trakcie zatrzymania oraz postępowania. Oskarżenie nie przedstawiło do tej pory żadnych wiarygodnych dowodów popełnienia przestępstwa.

Pomimo tego Titiew wciąż znajduje się w areszcie, narażony jest na tortury (które zgodnie z dostępnymi raportami są powszechnie stosowane w czeczeńskich aresztach), grozi mu wysoka kara pozbawienia wolności.

Amnesty International uznało Ojuba Titijewa za więźnia sumienia, ponieważ został aresztowany wyłącznie za pokojowe korzystanie ze swoich praw i pracę na rzecz praw człowieka. Pod petycją Amnesty International w sprawie czeczeńskiego obrońcy praw człowieka podpisało się już ponad 2200 osób w Polsce. Amnesty International wraz z innymi międzynarodowymi organizacjami wystosowała list w sprawie Ojuba Titijewa do prezydenta FIFA Gianniego Infantina, który potwierdził wolę działania federacji na rzecz ochrony obrońców praw człowieka.

Organizacje pozarządowe oraz niezależne media od lat zwracają uwagę na masowy problem naruszeń praw człowieka w Czeczenii oraz duży problem z ich przestrzeganiem na całym Kaukazie Północnym. W chwili obecnej Czeczenia aktywnie włączona jest w organizację Mistrzostw Świata – stanowi bazę dla reprezentacji Egiptu. Znajdujące się stosunkowo niedaleko od niej Soczi – w którym odbywa się część rozgrywek, znajduje się również na Kaukazie Północnym. Brak reakcji i niepodnoszenie kwestii związanych z prawami człowieka w Rosji podczas Mistrzostw Świata, to w naszej opinii de facto przyzwolenie na naruszenia praw człowieka przez władze Federacji Rosyjskiej.

Uważamy, że

Polski Związek Piłki Nożnej ma moralny obowiązek podniesienia w rozmowach z FIFA kwestii łamania praw człowieka w Rosji, w tym uwolnienia Titijewa, Sencowa oraz pozostałych osób bezprawnie uwięzionych.

Uważamy, że wszystkie organizacje piłkarskie krajów, które biorą udział w tegorocznych mistrzostwach świata, powinny wezwać Federację Rosyjską do przestrzegania krajowych i międzynarodowych zobowiązań dotyczących praw człowieka, w tym wolności wypowiedzi, wolności zrzeszania się i wolności zgromadzeń.

Liczymy na Pańskie działanie i poinformowanie opinii publicznej o podjętych krokach i ich rezultatach.

Łączymy wyrazy szacunku,

Polscy członkowie Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Unii Europejskiej i Rosji: Fundacja im. Stefana Batorego Fundacja Ośrodka KARTA Helsińska Fundacja Praw Człowieka Instytut Spraw Publicznych Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego weWrocławiu Sieć Obywatelska Watchdog Polska Stowarzyszenie „Za Wolną Rosję” Stowarzyszenie Homo Faber Oraz inne organizacje, którym leży na sercu los obrońców praw człowieka: Amnesty International Fundacja Autonomia Fundacja ePaństwo Fundacja Inna Przestrzeń Fundacja Kaukaz.net Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER Fundacja Nasz Wybór Fundacja Panoptykon Fundacja Pole Dialogu Fundacja Pozytywnych Zmian Fundacja Różnosfera Fundacji Szkoła Liderów Fundacja Szkoła z Klasą Grupa Zagranica – federacja 54 organizacji pozarządowych zaangażowanych we współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną i edukację globalną Inicjatywa Dom Otwarty Instytut Państwa i Prawa INPRIS Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet Baba Polskie Forum Migracyjne Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych Rzecz Jasna Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych Stowarzyszenie Interwencji Prawnej Stowarzyszenie Klon/Jawor Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego Nomada Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społecznego "Społeczeństwo FAIR” Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza

;

Udostępnij:

Daniel Flis

Dziennikarz OKO.press. Absolwent filozofii UW i Polskiej Szkoły Reportażu. Wcześniej pisał dla "Gazety Wyborczej". Był nominowany do nagród dziennikarskich.

Komentarze