0:00
0:00

0:00

Jak dowiedziało się OKO.press, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia uznał Ziemowita P. „za winnego tego, że w dniu 11 listopada 2018 r., w Warszawie, uczestnicząc w Marszu Niepodległości,

nieostrożnie obchodził się z ogniem poprzez podpalenie i trzymanie płonącej flagi Unii Europejskiej w niewielkiej odległości od innych uczestników zgromadzenia".

Ziemowit P. nie zaprzeczał, że spalił flagę. Przeciwnie - po Marszu w 2018 roku publicznie się tym chlubił. To na jego prośbę Wszechpolacy donieśli na niego policji i zażądali wypłaty nagrody wyznaczonej za wskazanie sprawcy podpalenia.

Za popełnienie wykroczenia opisanego w art. 82 § 5 Kodeksu wykroczeń Ziemowitowi P. groziła kara aresztu, grzywny lub nagany.

Sąd wymierzył mu karę grzywny w wysokości 400 zł i nakazał mu zapłatę 110 zł kosztów sądowych.

Art. 82 Kodeksu wykroczeń - sprowadzenie niebezpieczeństwa pożaru

§ 1. Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na:

1) niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych,

2) wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym bez ich wymaganego zabezpieczenia,

3) używaniu instalacji, urządzeń i narzędzi niepoddanych wymaganej kontroli lub niesprawnych technicznie albo użytkowaniu ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub warunkami określonymi przez producenta, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia,

4) napełnianiu gazem płynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu płynnego i w innych obiektach nieprzeznaczonych do tego celu,

5) nieprzestrzeganiu zasad bezpieczeństwa przy używaniu lub przechowywaniu materiałów niebezpiecznych pożarowo, w tym gazu płynnego w butlach,

6) garażowaniu pojazdu silnikowego w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu z nieopróżnionym zbiornikiem paliwa i nieodłączonym na stałe zasilaniem akumulatorowym,

7) składowaniu materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczaniu przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości,

8) składowaniu materiałów palnych na nieużytkowych poddaszach lub na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach,

9) składowaniu materiałów palnych pod ścianami obiektu bądź przy granicy działki, w sposób naruszający zasady bezpieczeństwa pożarowego,

10) uniemożliwianiu lub ograniczaniu dostępu do urządzeń przeciwpożarowych, gaśnic, urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu, wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego, kurków głównej instalacji gazowej, a także wyjść ewakuacyjnych oraz okien dla ekip ratowniczych,

11) uniemożliwianiu lub ograniczaniu dostępu do źródeł wody do celów przeciwpożarowych, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

§ 2. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisów o ochronie przeciwpożarowej do zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu, nie dopełnia obowiązków polegających na:

1) zapewnieniu osobom przebywającym w obiekcie lub na terenie odpowiednich warunków ewakuacji,

2) wyposażaniu obiektu lub terenu w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,

3) utrzymywaniu urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej,

4) umieszczeniu w widocznych miejscach instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych oraz wymaganych informacji,

5) oznakowaniu obiektu odpowiednimi znakami bezpieczeństwa,

6) utrzymywaniu dróg pożarowych w stanie umożliwiającym wykorzystanie tych dróg przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej,

7) zapewnieniu usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych,

8) zachowaniu pasa ochronnego o szerokości minimum 2 m i nawierzchni z materiałów niepalnych lub gruntowej oczyszczonej, wokół placów składowych, składowisk przy obiektach oraz przy obiektach tymczasowych o konstrukcji palnej,

9) przestrzeganiu zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego podczas zbioru, transportu lub składowania palnych płodów rolnych,

10) zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów w lesie poprzez wykonywanie wymaganych zabiegów ochronnych,

podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

§ 3. Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

§ 4. Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

§ 5. Kto w inny sposób nieostrożnie obchodzi się z ogniem, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

§ 6. Kto zostawia małoletniego do lat 7 w okolicznościach, w których istnieje prawdopodobieństwo wzniecenia przez niego pożaru, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Wpis Młodzieży Wszechpolskiej na Twitterze z 11 listopada 2018 r.

Wyrok uprawomocnił się 10 lipca 2019. Cztery miesiące później

Wszechpolacy pochwalili się na Twitterze zdjęciem Ziemowita P. palącego flagę UE. Podczas kolejnego Marszu Niepodległości - 11 listopada 2019.

W 2019 roku, podobnie jak w 2018, Młodzież Wszechpolska współorganizowała Marsz. A Ziemowit P., jako szef tej organizacji współodpowiadał za przestrzeganie prawa podczas tego zgromadzenia i za bezpieczeństwo zgromadzonych.

Wpis Młodzieży Wszechpolskiej na Twitterze z 11 listopada 2019. Anonimizacja: OKO.press.

Nagroda za wskazanie sprawcy

Przypomnijmy: 11 listopada 2018, w setną rocznicę niepodległości Polski, przez centrum Warszawy przeszedł marsz „2 w 1”. Przodem - w pochodzie „Dla Ciebie Polsko” szli prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, prezes PiS Jarosław Kaczyński, inni politycy tej partii i ludzie sprawdzeni przez służby odpowiadające za bezpieczeństwo.

W pewnej odległości za nimi, w Marszu Niepodległości, podążali narodowcy i tysiące zwykłych warszawiaków oraz przyjezdnych, którzy chcieli uczcić Święto Niepodległości.

Policja bezczynnie przyglądała się jak uczestnicy tego drugiego zgromadzenia odpalali tysiące rac, gdy zrzucali je na ulice przebiegające pod Mostem Poniatowskiego. Nie zareagowała także, gdy w okolicach mostu, w tłumie, kilka osób podpaliło flagę UE.

Dopiero po Marszu służby wzięły się za poszukiwanie osób, które podczas zgromadzenia łamały prawo.

Za wskazanie sprawcy spalenia flagi UE komendant stołecznej policji wyznaczył 5 tys. zł nagrody.

Przeczytaj także:

Wszechpolacy: to nasz szef spalił flagę

Po nagrodę zgłosili się Wszechpolacy - donosząc, że flagę podpalił ich szef - Ziemowit P.

„Skarbnik @MWszechpolska na moją prośbę zgłosił mnie na podany numer, celem uzyskania obiecanej nagrody za wskazanie sprawcy spalenia flagi UE. Nie mam zamiaru ukrywać tego faktu, a dodatkowo jeszcze @MWszechpolska może zarobić! ?” - ogłosił wówczas na Twitterze sam P.

Wpis Ziemowita P. na Twitterze z 12 listopada 2018 roku. Anonimizacja: OKO.press

A Mateusz Marzoch, rzecznik MW, podczas konferencji mówił: "Oczekujemy, że pan komendant spełni zapowiedź i za dostarczenie informacji na temat tego, kto podpalił tę flagę, wyznaczy ustaloną sumę 5 tys. zł, którą kolega skarbnik zobowiązał się przekazać jako darowiznę na rzecz Stowarzyszenia Młodzież Wszechpolska".

W wywiadzie dla wPolsce.pl, Marzoch - który jest równocześnie szefem Staży Marszu Niepodległości (ma dbać o bezpieczeństwo uczestników zgromadzenia i pilnować przestrzegania prawa) - zdradził, że

flagę UE specjalnie przywieziono na marsz, by ją publicznie spalić

- bo jest ona symbolem „kłamstw i oszczerstw” Brukseli o faszyzmie „który podobno jeszcze istnieje i to szczególnie u nas, w Polsce”. Przekonywał, że formalnie nie ma czegoś takiego jak flaga UE, więc jej spalenie nie jest łamaniem prawa.

Po donosie Wszechpolaków, KSP komentowała na Twitterze: „Można odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z próbą zamiany całej sytuacji w żart. Tylko w tym przypadku nie ma nic śmiesznego. Zachowanie to było skrajnie nieodpowiedzialne. Nie ma dla nas znaczenia, że została podpalona flaga, bo ta nie jest flagą państwową.

Istotą jest sam fakt podpalenia w czasie uroczystości, co w tak ogromnym tłumie mogło doprowadzić do niewyobrażalnej w skutkach tragedii w przypadku wywołania paniki".

Z komunikatu policji wynikało, że sprawca podpalenia może usłyszeć zarzut naruszenia art. 164 Kodeksu karnego, czyli sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy. Grozi za to od pół roku do ośmiu lat więzienia.

Art. 164 Kodeksu karnego - sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy

§ 1. Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego wart. 163 § 1 [sprowadzenie katastrofy], podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

"Historia lubi się powtarzać"

Zapytaliśmy Komendę Stołeczną Policji, czy wypłaciła Wszechpolakom nagrodę za doniesienie na szefa ich organizacji.

"Ponieważ wszelkie ustalenia dotyczące osoby podejrzanej o ten czyn należały do policjantów, nagroda, o której Pani wspomina nie została wypłacona" - odpowiedział nadkom. Sylwester Marczak, rzecznik KSP.

Jak się dowiedzieliśmy, mimo wielomiesięcznych starań, funkcjonariuszom nie udało się ustalić tożsamości pozostałych osób, które brały udział w spaleniu flagi.

Ziemowit P. ostatecznie został obwiniony tylko o popełnienie wykroczenia (opisanego w art. 82 kw), a nie o przestępstwo. Wyrok skazujący go na karę grzywny, w wysokości 400 zł, uprawomocnił się w lipcu 2019 roku.

Cztery miesiące później, po Marszu Niepodległości 2019, Młodzież Wszechpolska pochwaliła się na Twitterze zdjęciem P. stojącego nad płonącą tęczową flagą i trzymającego płonącą flagę UE. Fotografię opatrzono komentarzem: "Historia lubi się powtarzać ?".

Portal narodowcy.net, relacjonując uwiecznione na fotografii zdarzenia pisał: "Jak zawsze na marszu obecna była kolumna Wszechpolaków, którzy podczas zgromadzenia postanowili przedstawić swój stosunek do LGBT i Unii Europejskiej. Mniej więcej w połowie marszu działacze MW, w strojach do dezynfekcji spalili flagi LGBT przy okrzykach innych narodowców, takich jak m.in “Zakaz pedałowania”.

Następnie na czoło kolumny Wszechpolaków wyszedł prezes organizacji, Ziemowit P. [skrót nazwiska od redakcji OKO.press] i w podobny sposób spalił flagę Unii Europejskiej.

Uczestnicy Marszu Niepodległości krzyczeli wówczas: “Precz z Unią Europejską”."

Strona portalu narodowcy.net z artykułem o spaleniu flag UE i LGBT.

Marsz niepodległy prawu?

Organizatorzy Marszu Niepodległości od lat kpią sobie z prawa. Za ich przyzwoleniem, a nawet zachętą, co roku setki, a może nawet tysiące uczestników zgromadzenia, wbrew przepisom i podstawowym zasadom bezpieczeństwa, rozpalają w tłumie race.

W 2018 roku organizatorzy nie tylko nie podejmowali działań, by uniemożliwić czy choćby ograniczyć używanie nielegalnych rac, lecz przeciwnie: przed marszem dawali do zrozumienia, że będzie można je odpalać, a w czasie Marszu - chwalili się w mediach społecznościowych fotografiami „płonącego” tłumu.

9 listopada 2018 Krzysztof Bosak (wiceszef Ruchu Narodowego, dziś poseł Konfederacji), pisał na Twitterze: „Oczywiście że będą race. Przecież to nie my je ludziom kupujemy, tylko ludzie sami dbają o to żeby zrobić piękną atmosferę na #MarszNiepodległości”.

W dniu marszu Ruch Narodowy na swoim profilu na Twitterze opublikował zdjęcie z lotu ptaka, na którym czerwono jest od płonących w tłumie rac i szaro od unoszącego się dymu. „Z pozdrowieniem dla @hannagw [Hanny Gronkiewicz Waltz – red.], która chciała rozwiązać #MarszNiepodległości od pierwszej odpalonej racy ?” - kpiła organizacja.

Rzeczywiście ówczesna prezydent Warszawy przed marszem zapowiadała, że rozwiąże go, jeśli - tak jak w 2017 roku - jego uczestnicy będą odpalali race. Ale później marsz przerodził się w uroczystość państwową (patronat objął prezydent, a organizacją zajął się rząd) i Gronkiewicz Waltz nie mogła go rozwiązać.

Młodzież Wszechpolska wrzuciła na Twittera zdjęcie ludzi z płonącymi flarami, opatrzone podpisem: „Nasza oprawa na błoniach obok stadionu Narodowego”.

Wpisy RN i MW udostępniał dalej Mateusz Marzoch, który jako szef Straż Marszu odpowiadał m.in. za to, by uczestnicy zgromadzenia nie używali materiałów pirotechnicznych.

Także podpalenie przez Ziemowita P. w wielotysięcznym tłumie flagi UE nie wywołało żadnej refleksji jego kolegów. Gdy po marszu policja ogłosiła, że ustanawia nagrodę za wskazanie sprawców spalenia flagi, Krzysztof Bosak pisał na swoim profilu na TT: „Przecież to nie jest żadne przestępstwo. Na jakiej podstawie chcecie marnować pieniądze podatnika? Po co ta polityczna gra?”.

A gdy ktoś komentował, że Bosaka należałoby przesłuchać w tej sprawie jako pierwszego, odpisał: „To nie ja, ale blisko, blisko… Będą z tej sprawy niezłe jaja, zobaczycie!”.

W 2019 roku podczas Marszu Niepodległości znów płonęły tysiące rac i flagi.

"Co roku boimy się, że w końcu komuś coś się stanie. Mnie i kolegów prześladuje wizja, że płonące race podpalą np. stojące wzdłuż trasy Marszu ciężarówki z plandekami i spanikowani ludzie zaczną się tratować. Most Poniatowskiego stałby się wtedy śmiertelną pułapką" - przyznaje w rozmowie z OKO.press policjant zaangażowany w zabezpieczanie zgromadzeń publicznych w stolicy.

Według jego relacji władze policji, przyjęły jednak strategię: nie interweniować w trakcie zgromadzenia, nie drażnić narodowców i kiboli. "I tego się trzymamy" - mówi funkcjonariusz.

;

Udostępnij:

Bianka Mikołajewska

Od wiosny 2016 do wiosny 2022 roku wicenaczelna i szefowa zespołu śledczego OKO.press. Wcześniej dziennikarka „Polityki” (2000-13) i krótko „GW”. W konkursie Grand Press 2016 wybrana Dziennikarzem Roku. W 2019 otrzymała Nagrodę Specjalną Radia Zet - Dziennikarz Dekady. Laureatka kilkunastu innych nagród dziennikarskich. Z łódzkich Bałut.

Komentarze