Zawieszenie ostatniego posiedzenia Sejmu przez PiS i dokończenie go po wyborach wzbudziło poważne wątpliwości. Opozycja obawia się manipulacji w przypadku, gdy PiS nie uzyska większości. „Oczywiście, nie możemy z góry zakładać najgorszego. Ale dotychczasowe doświadczenia praktyki politycznej budzą obawy” - mówi OKO.press prof. Ryszard Piotrowski.

W środę 11 września 2019 Prezydium Sejmu, w którym większość mają parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, zdecydowało o zawieszeniu obecnego, ostatniego w tej kadencji posiedzenia Sejmu, zaplanowanego na 11, 12 i 13 września, i wznowieniu go 15 i 16 października.

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że wybory odbędą się 13 października. Zostanie w nich wybrany nowy Sejm.

Na stronie Sejmu można przeczytać jakie sprawy zostały przełożone na po wyborach. Zawiera je opublikowany porządek obrad w dniach 15 i 16 października.

 • Porządek obrad obecnego Sejmu po wyborach

  Przybliżony czas
  rozpatrywania punktów porządku dziennego
  na 86. posiedzeniu Sejmu
  KONTYNUACJA
  w dniu 15 października 2019 r. (wtorek)

   

  godz. 9:00 – 9:45   Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (druki nr 3761 i 3785) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 23)
  godz. 9:45 – 10:30   Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3755 i ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 24)
  godz. 10:30 – 11:15 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (druki nr 3727 i 3742) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 25)
  godz. 11:15 – 12:00 Sprawozdanie Komisji o rządowym i senackim projektach ustaw o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druki nr 35733486 i 3694) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 26)
  godz. 12:00 – 12:45 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druki nr 3665 i 3801) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 27)
  godz. 12:45 – 13:30 Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2019 r. (przewodnictwo Rumunii w Radzie Unii Europejskiej) wraz z komisyjnym projektem uchwały (druki nr 3610 i 3699) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 28)
  godz. 13:30 – 14:30 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3667 i 3766) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 30)
  godz. 14:30 – 15:15 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (druki nr 3721 i 3776) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 31)
  godz. 15:15 – 16:00   Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (druki nr 3788 i ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 32)
  godz. 16:00 – 16:45 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (druki nr 3719 i 3787) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 33)
  godz. 16:45 – 17:45 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (druk nr 3751) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 34)
  godz. 17:45 – 18:30 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim (druki nr 3713 i 3737) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 35)
  godz. 18:30 – 19:00 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (druki nr 3818 i ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 36)
  godz. 19:00 – 19:30 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druki nr 3813 i ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 37)
  godz. 19:30 – 20:00 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o utworzeniu Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu (druki nr 3815 i ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 38)
  godz. 20:00 – 20:30 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy – Prawo telekomunikacyjne, ustawy o zasadach przeprowadzania zbiórek publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3789 i ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 39)
  godz. 20:30 – 21:15 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (druki nr 3664 i ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 40)
  godz. 21:15 – 22:00 ew. oświadczenia poselskie

   

  w dniu 16 października 2019 r. (środa)

   

  godz. 9:00 – 11:15 Pytania w sprawach bieżących (pkt 41)
  godz. 11:15 – 13:00 Informacja bieżąca (pkt 42)
  godz. 13:00 – 14:30 Sprawozdanie Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold (druk nr 3538) (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 43)
  godz. 14:30 – 14:45 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, sporządzonej w dniu 13 lutego 2004 r. w Londynie (druki nr 3717 i 3739) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 44)
  godz. 14:45 – 15:00 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonego w Strasburgu dnia 10 października 2018 r. (druki nr 3696 i 3773) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 45)
  godz. 15:00 – 15:15 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 14 czerwca 2007 r. (druki nr 3749 i 3780) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 46)
  godz. 15:15 – 15:30 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, sporządzonego w Rzymie dnia 13 czerwca 1976 r. (druki nr 3750 i 3814) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 47)
  godz. 15:30 – 15:50 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 „Rokiem Zaślubin Polski z morzem w Pucku” (druki nr 3322 i 3703) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 48)
  godz. 15:50 – 16:10 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie potępienia wszelkich aktów nienawiści i pogardy antykatolickiej (druki nr 3552 i 3704) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 49)
  godz. 16:10 – 16:30 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Barbary Skargi (druki nr 2302 i 3560) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 50)
  godz. 16:30 – 18:30 Głosowania
  godz. 18:30 – 20:00 Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2018 oraz Informacja o działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w roku 2018 (druk nr 3700) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr ……..) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 51)
  godz. 20:00 – 21:00 ew. oświadczenia poselskie

To pierwszy taki przypadek w historii Polski po 1989 roku. Prawo i Sprawiedliwość argumentowało, że przyczyną jest potrzeba przerwania prac ze względu na trwającą kampanię wyborczą. Wielu posłów musi ponoć natychmiast pojechać do swoich okręgów.

Ale napięty kalendarz wyborczy to w końcu zasługa prezydenta Andrzeja Dudy, który na wybory wyznaczył pierwszą możliwą datę, czyli właśnie 13 października. Duda działał oczywiście w porozumieniu z PiS. Mateusz Morawiecki zdradził się ze swoją wiedzą na temat planowanego terminu wyborów już w lipcu.

To posunięcie oraz jego wyjaśnienia od razu wzbudziły wiele wątpliwości co do intencji Prawa i Sprawiedliwości. Pierwszym domysłem, który najczęściej wysuwali politycy Koalicji Obywatelskiej, jest oczywiście niepewność PiS-u co do wyników wyborów. W wypadku utraty większości, partia miałaby okazję do przegłosowania na ostatnią chwilę jakichś ważnych dla siebie rozwiązań.

Z uwagi na te obawy klub PO-KO złożył wniosek o wznowienie posiedzenia w ciągu kolejnych 10 dni września.

Czy to w ogóle legalne?

Z formalnego punktu widzenia istnieje taka możliwość. Zgodnie z prawem Sejm działa do dnia poprzedzającego zebranie się Sejmu nowej kadencji. Nominalnie więc mamy dwa Sejmy – ten, którego kadencja dobiega końca i ten, którego posłowie jeszcze nie złożyli ślubowania.

Sejm, którego kadencja jeszcze się nie zakończyła, może podejmować działania, które służą realizacji jego kompetencji konstytucyjnych.

Pamiętać należy jednak, że dostępne instrumenty prawne wykorzystuje się zgodnie z ich przeznaczeniem.

„Cel był taki, by wykluczyć ograniczenia demokracji parlamentarnej w okresie międzykadencyjnym. To istnienie Sejmu do ostatniego momentu gwarantuje nam Konstytucja właśnie w obronie demokracji” – komentuje konstytucjonalista prof. Ryszard Piotrowski z Uniwersytetu Warszawskiego.

Wyjaśnia, że chodziło o to, by nie dawać okazji władzy wykonawczej do wykorzystania sytuacji, w której nie ma parlamentu. „Twórcom Konstytucji do głowy nie przyszło, że ktoś może mieć wątpliwości, co z tym przepisem zrobią demokratycznie wybrani przedstawiciele”.

 • zobacz art. 98 par. 1 Konstytucji

  Art. 98. 1. Sejm i Senat są wybierane na czteroletnie kadencje. Kadencje Sejmu
  i Senatu rozpoczynają się z dniem zebrania się Sejmu na pierwsze posiedzenie i
  trwają do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji.

Nie oznacza to dowolności

Jednocześnie obowiązuje tak zwana zasada dyskontynuacji prac parlamentarnych. Działania podjęte w czasie trwania obecnej kadencji Sejmu, ale nie zakończone, nie są przekazywane kolejnemu Sejmowi do skończenia.

Wyjątki  dotyczą m.in. projektów ustaw wniesionych przez obywateli, czy petycji. Oprócz tych szczególnych przypadków, wszystkie sprawy powinny zostać zamknięte.

„Z uwagi na tę zasadę istnieje dorozumiane ograniczenie możliwości działania Sejmu w ostatnim okresie jego kadencji. Działania mogą być podejmowane tylko w niezbędnym i koniecznym zakresie” – wyjaśnia prof. Piotrowski.

Przykładem mogłoby być zwołanie posiedzenia w obliczu jakiejś katastrofy ekologicznej albo tragicznego wydarzenia. Zasada permanencji gwarantuje, że Sejm zawsze ma możliwość interweniowania w razie potrzeby.

Ale dyskontynuacja jest zasadą zwyczajową. „Zawieszenie” posiedzenia Sejmu i skończenie posiedzenia po wyborach jest jej naruszeniem. Jeszcze większym byłoby, gdyby 15 października pojawiły się na harmonogramie nowe punkty w porządku obrad.

„Pani marszałek Elżbieta Witek zapowiada, że porządek obrad nie ulegnie zmianie. Ale to ustala Prezydium Sejmu z udziałem Konwentu Seniorów. I to, że takie zapowiedzi słyszymy, nie oznacza, że porządek się nie zmieni na przykład ze względu na jakieś konieczności państwowe” – komentuje prof. Piotrowski.

Prezydent może zwołać pierwsze posiedzenie nowego Sejmu do 30 dni po wyborach, zatem najpóźniej do 13 listopada. Więc od 13 października do 12 listopada teoretycznie posiedzenia Sejmu mogą być zwoływane codziennie, jeśli dzieje się to w sposób regulaminowy.

W jakim składzie się stawi Sejm?

Mandat poselski wygasa wraz z rozpoczęciem kadencji nowego Sejmu, a ta zaczyna się w dniu ogłoszenia wyniku wyborów. Oznacza to zatem, że od dnia ogłoszenia wyników wyborów do pierwszego posiedzenia nowego Sejmu pojawia się coś w rodzaju „okna kadencyjnego”.

Obowiązują wtedy 920 mandaty (dwa Sejmy po 460 posłów). Część z nich się oczywiście pokrywa, w części nastąpi rotacja. Na posiedzenia „starego Sejmu” stawiać się będą jednak posłowie poprzedniej kadencji.

To również powód, dla którego posiedzenia starego Sejmu zwołane po wyborach powinny się ograniczać do rzeczy naprawdę koniecznych.

Prof. Ryszard Piotrowski: „Oczywiście nie możemy z góry zakładać najgorszego. Ale dotychczasowe doświadczenia praktyki politycznej budzą obawy. A nie powinny! Przecież to skrajni przeciwnicy parlamentaryzmu mówili: jak się zbiera parlament, to wasza wolność jest zagrożona„.


OKO prześwietla kandydatów na prezydenta.
Dzięki Twojemu wsparciu.

Absolwentka Prawa i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w Dwutygodniku, Res Publice Nowej i Magazynie Kulturalnym. Pisze o polityce i mediach. Prowadzi relacje LIVE w mediach społecznościowych.


Komentarze

 1. Rafal Poniecki

  Pamiętajmy, że PiS manipulował przy Kodeksie wyborczym. Zobaczymy, jak to wykorzysta na swoją korzyść. Pisiaki mogą np. odwlekać ogłoszenie wyników wyborów. Dodatkowo Dyduś, który jako prezydent powinien być niezależny od jakiejkolwiek partii, jest w zasadzie na smyczy Kaczyńskiego i może odwlekać rozpoczęcie nowej kadencji Sejmu, aż ten obecny PiSowski zrobi "porządki", chyba że znowu PiS będzie miał co najmniej taką większość jak teraz, bo wtedy nie będzie różnicy. Pożyjemy, zobaczymy, ale ja zbyt optymistyczny nie jestem.

Twoje OKO

Specjalne teksty. Niepublikowane taśmy. Poufne wiadomości. Za darmo. Na zawsze.

Załóż konto. Otwórz OKO!