Prof. Samuel Issacharoff: spirala zemsty prowadzi do upadku demokracji
Issacharoff

Prof. Samuel Issacharoff: spirala zemsty prowadzi do upadku demokracji