0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Sławomir Kamiński / Agencja GazetaSławomir Kamiński / ...

Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów w komunikacie z 15 sierpnia 2017 roku podziękowało uczestnikom lipcowych protestów przeciwko ustawom podporządkowującym sądownictwo politykom i zaapelowało do sędziów o zwiększenie wysiłków w pełnieniu służby dla dobra obywateli. W tym celu sędziowie powinni:

  • sądzić sprawiedliwie, szybko i zgodnie z Konstytucją RP;
  • nie zgadzać się na obejmowanie stanowisk i funkcji w trybie nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych, która weszła w życie 12 sierpnia 2017;
  • brać udział w pracach nad projektami ustaw dotyczących sądownictwa;
  • informować o zmianach na stanowiskach funkcyjnych w sądach i naciskach na sędziów ze strony władz.

Forum Współpracy Sędziów powstało w czerwcu 2017 roku jako stała konferencja umożliwiającą debatę nad zmianami w wymiarze sprawiedliwości. W jego skład wchodzi kilkuset sędziów wybranych przez sądy w całej Polsce, a w Stałym Prezydium zasiada 15 sędziów wybranych spośród nich.

Poniżej publikujemy pełną treść apelu Forum:

Stanowisko Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów w sprawie zmian w prawie o ustroju sądów.

Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów w nawiązaniu do wydarzeń ostatnich dni pozytywnie ocenia podjęcie decyzji o zawetowaniu ustaw o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o Sądzie Najwyższym. Włączenie tych ustaw do porządku prawnego znacząco naruszałoby konstytucyjne zasady trójpodziału i równowagi władz, niezależności sądów oraz niezawisłości sędziów będące fundamentem ochrony praw i wolności każdego obywatela Rzeczypospolitej. Jednocześnie olbrzymim niepokojem napawa fakt, że wchodzi w życie ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, pozostająca w wielu punktach w wyraźnej niezgodności z przyjętą w drodze ogólnonarodowego referendum i obowiązującą obecnie Konstytucją RP.

Pragniemy także przekazać podziękowania i wyrazy szacunku wszystkim ludziom dobrej woli, którzy nie szczędząc czasu i sił brali udział w pokojowych manifestacjach w obronie niezależności polskiego sądownictwa. Taka postawa motywuje każdego sędziego do zwiększenia wysiłków w pełnieniu służby dla dobra obywateli naszego kraju.

Dlatego apelujemy do wszystkich polskich sędziów:

  • wykonujmy swą służbę z największym możliwym zaangażowaniem, aby sądy Rzeczypospolitej działając zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, na którego najwyższym stopniu pozostaje Konstytucja RP, rozstrzygały sprawy sprawiedliwie i szybko, celem urzeczywistnienia prawnie chronionych dóbr obywateli Rzeczypospolitej;
  • nie wyrażajmy zgody na objęcie stanowisk i funkcji w trybie wynikającym z nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych z 12 lipca br., co z pewnością będzie odnotowane i może być w przyszłości poczytane jako współuczestnictwo w działaniach niezgodnych z obowiązującym porządkiem prawnym;
  • bierzmy aktywny udział w pracach nad projektami aktów prawnych dotyczących sądownictwa, aby przyczynić się do wypracowania rozwiązań skutecznie reformujących polski wymiar sprawiedliwości przy zachowaniu ich zgodności z Konstytucją;
  • informujmy Zespół Interwencyjny bądź Prezydium FWS o tym, w jaki sposób realizowane są zmiany na stanowiskach funkcyjnych w sądach na podstawie nowelizacji p.u.s.p. oraz o wszelkich próbach nacisku ze strony władz politycznych, czy nowo powołanych prezesów sądów lub przewodniczących wydziałów, które mogłyby godzić w sędziowską niezawisłość przy rozpoznawaniu poszczególnych spraw.
;

Udostępnij:

Daniel Flis

Dziennikarz OKO.press. Absolwent filozofii UW i Polskiej Szkoły Reportażu. Wcześniej pisał dla "Gazety Wyborczej". Był nominowany do nagród dziennikarskich.

Komentarze