0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Slawomir Kaminski / Agencja GazetaSlawomir Kaminski / ...

Zdecydowanych działań domaga się Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie. Zgromadzenie w tej sprawie w czwartek 12 września przyjęło aż 9 uchwał.

Sędziowie w tych uchwałach przede wszystkim żądają wyjaśnienia przez niezależny organ afery hejterskiej w ministerstwie sprawiedliwości. A w szczególności roli sędziów, którzy mieli wchodzić w skład grupy omawiającej akcje oczerniania niezależnych sędziów. W tym roli byłego już wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka.

Zdaniem sędziów tej sprawy nie wyjaśni niezależnie główny rzecznik dyscyplinarny dla sędziów Piotr Schab i jego dwaj zastępcy Przemysław Radzik i Michał Lasota, którzy zostali powołani na to stanowisko przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. I dali się poznać jako ci, co ścigają niezależnych sędziów.

Chcą, by rolę poszczególnych sędziów, którzy według sędziów brali udział w dyskusjach o oczernianiu sędziów, wyjaśniali zastępcy rzecznika dyscyplinarnego, ale działający przy sądach okręgowych. Sędziowie podkreślają w uchwale, że główny rzecznik dyscyplinarny

Piotr Schab „nie daje gwarancji bezstronnego prowadzenia postępowania wyjaśniającego, dotyczącego między innymi jego zastępców, o czym świadczą jego dotychczasowe czynności w tej sprawie”.

Sędziowie potępiają głównego rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców

Piotr Schab wszczął ogólne postępowanie, w którym chce zbadać rolę sędziów w aferze hejterskiej. Tyle że w jego ramach chce też sprawdzać niesprawdzone plotki pod adresem szefa Iustitii Krystiana Markiewicza, który był ofiarą akcji oczerniania. Pisaliśmy o tym w OKO.press:

Przeczytaj także:

Ponadto nazwiska zastępców Schaba, czyli Przemysława Radzika i Michała Lasoty były podawane w mediach w kontekście afery hejterskiej. Oni sami zaprzeczają i zapowiadają pozwy. Ale sędziowie uważają, że z tego powodu nie powinni zajmować się wyjaśnianiem tej sprawy.

Zgromadzenie nie akceptuje też dotychczasowego stylu działania głównego rzecznika. Wskazuje, że ściga on niezależnych sędziów, a nie widzi politycznego zaangażowania Łukasza Piebiaka (też jest sędzią) i niektórych członków nowej KRS.

Sędziowie nie chcą pracować z Radzikiem i Lasotą

Zgromadzenie warszawskich sędziów uważa wręcz, że działalność głównego rzecznika i jego dwóch zastępców „godzi wprost w niezawisłość sędziów i szkodzi dobru Wymiaru Sprawiedliwości”.

„Rzecznik dyscyplinarny i jego zastępcy kontynuują działania o charakterze szykan wobec sędziów, którzy nie godzą się na działania polityków naruszające niezależność sądów, bądź krytykują postawę tych sędziów, którzy powołani zostali na swój urząd na podstawie uchwał wybranej w sposób sprzeczny z Konstytucją RP Krajowej Rady Sądownictwa. Takimi działaniami rzeczników dyscyplinarnych było między innymi wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziom Olimpii Barańskiej-Małuszek i Waldemarowi Żurkowi za ich publiczne wypowiedzi” - napisali w uchwale warszawscy sędziowie. Dlatego domagają się odsunięcia głównego rzecznika i jego zastępców od wyjaśniania afery hejterskiej. O zarzutach dyscyplinarnych wobec sędziego Żurka i sędzi Barańskiej – Małuszek pisaliśmy w OKO.press:

Sędziowie żądają też od ministra sprawiedliwości cofnięcia Przemysławowi Radzikowi i Michałowi Lasocie delegacji do orzekania w Sądzie Okręgowym w Warszawie. „Zajmują się [oni - red.] szykanowaniem sędziów broniących niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej oraz zważywszy na ostatnie doniesienia medialne na temat zorganizowanej akcji hejterskiej (i związanej z tym konieczności wyjaśnienia roli sędziów Przemysława Radzika i Michała Lasoty) sędziowie okręgu warszawskiego nie widzą możliwości współpracy z sędziami Michałem Lasotą i Przemysławem Radzikiem” – podkreślają w uchwale sędziowie.

Przypominają im i Piotrowi Schabowi, że „za swą działalność polegającą na nadużywaniu swoich uprawnień i używaniu ich nie w interesie publicznym, lecz w interesie obecnie rządzących polityków, przyjdzie odpowiedzieć w postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym przez wyłonionego przez środowisko sędziów rzecznika dyscyplinarnego i przez niezależny sąd dyscyplinarny przy zagwarantowaniu pełnego prawa do obrony i poszanowania godności osobistej”.

W czwartek warszawscy sędziowie wyrazili również solidarność ze ściganymi przez rzecznika dyscyplinarnego sędziami Waldemarem Żurkiem, Olimpią Barańską-Małuszek i Anną Bator-Ciesielską. W tym celu zrobili wspólne zdjęcie z hasłem poparcia.

Żądanie dyscyplinarki dla sędziego Jarosława Dudzica i odwołania Dariusza Drajewicza z funkcji wiceprezesa

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Sądu Okręgowego ponadto przyjęło uchwały w których:

 • Domaga się zarządzenia przerwy w czynnościach służbowych Łukasza Piebiaka (jako sędziego), do czasu wydania w jego sprawie decyzji przez sąd dyscyplinarny, „albowiem dalsze wykonywanie przez niego czynności sędziego godzi w sposób oczywisty w dobro Wymiaru Sprawiedliwości”.
 • Potępia postawę sędziów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Edyty Dzielińskiej i Beaty Adamczyk-Łabudy, pełniących czynności administracyjne w biurze Krajowej Rady Sądownictwa i zajmujących się „obsługą Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych”. Sędzie te dostały delegację do KRS, by pomagać w pracy głównemu rzecznikowi dyscyplinarnemu i jego zastępcom. Sędziowie napisali w uchwale, że z uwagi na to, że ścigają oni głównie niezależnych sędziów to ich obsługa „nie przystoi sędziemu”. Zgromadzenie wzywa więc obie sędzie „do niezwłocznego ustąpienia z delegowania do biura Krajowej Rady Sądownictwa i powrót do pracy w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie”.
 • Wzywa Piotra Schaba do wszczęcia postępowania wobec sędziego Jarosława Dudzicza, prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim i członka nowej KRS. To reakcja na publikację „Gazety Wyborczej”, która napisała, że we Wrocławiu toczy się śledztwo, w którym przesłuchano Dudzicza w związku z umieszczaniem w internecie antysemickich komentarzy. Według „Gazety Wyborczej” ich autorem był Dudzicz.
 • Odwołania z funkcji wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Dariusza Drajewicza, członka nowej KRS. Zgromadzenie napisało w uchwale, że domaga się odwołania z powodu „faktycznego niewykonywania tej funkcji przez tą osobę”. OKO.press pisało wiele razy, że Drajewicz jest krytykowany przez sędziów, że jako wiceprezes nie przepracowuje się w sądzie i z jego powodu dwa razy składała rezygnację prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Joanna Bitner:

Uchwała nr 1

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

z 12 września 2019 r.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w trosce o zachowanie właściwego przebiegu procedury nominacyjnej na wakujące stanowiska sędziowskie, odracza opiniowanie kandydatów do objęcia urzędu sędziów sądów rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny i sądy powszechne w przedmiocie wątpliwości związanych z procesem wyłaniania sędziowskich członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa, podtrzymując swoje stanowisko wyrażone w Uchwale Nr 1 z dnia 20 września 2018r. i w Uchwale Nr 1 z dnia 13 czerwca 2019 r.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie podziela argumentację przedstawioną w uchwałach podejmowanych w tym przedmiocie przez organy samorządu sędziowskiego w całej Polsce; w tym Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Mając na względzie treść niniejszej uchwały oraz art. 58 par. 2 i 4 u.s.p. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie zobowiązuje Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie do nieprzedstawiania Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatur na stanowiska sędziowskie obwieszczone przez Ministra Sprawiedliwości w Monitorze Polskim

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie zobowiązuje Prezesa Sądu Okręgowego Warszawie do:

 • opublikowania niniejszej uchwały na stronie internetowej Sądu, gdyż zapoznanie opinii publicznej ze stanowiskiem samorządu sędziów okręgu warszawskiego leży w interesie publicznym oraz służy potrzebom obywateli, którzy zgodnie z art. 45 Konstytucji RP mają prawo do bezstronnego i niezawisłego sądu;
 • przedstawienia uchwały do wiadomości: Prezydentowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości, I Prezesowi Sądu Najwyższego, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych, Przewodniczącemu Krajowej Rady Prokuratorów, Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezesowi Krajowej Rady Notarialnej.

Uchwała Nr 2

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

z 12 września 2019 r.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie wyraża dezaprobatę dla działań Krajowej Rady Sądownictwa, zakończonych na posiedzeniu w dniu 26 lipca 2019 r. podjęciem uchwał o przedstawieniu wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie i Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, objętych M.P. poz. 291 z 2018 r. i M.P. poz. 467 z 2018 r. Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa zapadły pomimo niezaopiniowania kandydatur przez Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej i nieprzedstawienia kandydatów wraz z właściwymi dokumentami, zgodnie z art. 58 § 4 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie, wykonującego uchwałę Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie odroczenia opiniowania kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie i Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, podtrzymaną uchwałą tego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zgromadzenie krytycznie ocenia fakt pobrania z systemu teleinformatycznego danych o kandydatach z naruszeniem obowiązującej procedury nominacyjnej i w konsekwencji podjęcie uchwały o przedstawieniu Prezydentowi RP kandydatur na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie – Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Piotra Schaba i Małgorzaty Sławińskiej oraz na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie: Agnieszki Brygidyr-Dorosz, Michała Bukiewicza, Justyny Dołhy, Karola Kopcewicza, Emila Lewandowskiego, Michała Marcysiaka, Mariusza Metery, Piotra Mroczka, Katarzyny Naszczyńskiej, Anny Nisiobędzkiej, Iwony Podsiadłej i Katarzyny Religi.

Apelujemy zatem do Pana Prezydenta RP o powstrzymanie się od powoływania przedstawionych przez Krajową Radę Sądownictwa w uchwałach nr 782/2019 i 785/2019 kandydatów na stanowiska Sędziów w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie i Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Powszechne zastrzeżenia budzi również dalsze procedowanie przez Krajową Radę Sądownictwa wobec braku ostatecznego rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytań prejudycjalnych w sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18 oraz w świetle opinii Rzecznika TSUE, a ponadto niewykonania wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 czerwca 2019 r. sygn. I OSK 4282/18.

Istotnym argumentem za wstrzymaniem się od powoływania przedstawionych kandydatur są również obecne w przestrzeni publicznej informacje mogące wskazywać na uwikłanie niektórych członków Krajowej Rady Sądownictwa w dyskredytowanie wybranych sędziów. W ocenie Zgromadzenia powołanie na stanowiska sędziowskie przedstawionych w ten sposób kandydatów legitymizowałoby opisane naruszenia prawa polskiego i europejskiego. Sprzeciw Zgromadzenia budzi czas i sposób procedowania przy obsadzania stanowisk sędziowskich, który pozostaje w rażącej dysproporcji z brakiem decyzji Pana Prezydenta co do kandydatur sędziów przedstawionych przez Krajową Radę Sądownictwa jeszcze w 2017 roku.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie zobowiązuje Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie do:

 • opublikowania niniejszej uchwały na stronie internetowej Sądu, gdyż zapoznanie opinii publicznej ze stanowiskiem samorządu sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie leży w interesie publicznym oraz służy potrzebom obywateli, którzy zgodnie z art. 45 Konstytucji RP mają prawo do bezstronnego i niezawisłego sądu;
 • przedstawienia uchwały do wiadomości następującym organom: Prezydentowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości, I Prezesowi Sądu Najwyższego, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych, Przewodniczącemu Krajowej Rady Prokuratorów, Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezesowi Krajowej Rady Notarialnej.

Uchwała Nr 3

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

z 12 września 2019 r.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie potępia decyzje Sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie Mariusza Łodki i Sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Dariusza Drajewicza o zgłoszeniu swoich kandydatur na stanowiska Sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Dyscyplinarnej pomimo braku ostatecznego rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytań prejudycjalnych w sprawach połączonych C-585/18, C-624/18 i C-625/18 oraz wobec treści wydanej już opinii Rzecznika TSUE, zgodnie z którą Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie spełnia wymogów niezawisłości sędziowskiej ustanowionych w prawie Unii Europejskiej.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie zobowiązuje Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie do:

 • opublikowania niniejszej uchwały na stronie internetowej Sądu, gdyż zapoznanie opinii publicznej ze stanowiskiem samorządu sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie leży w interesie publicznym oraz służy potrzebom obywateli, którzy zgodnie z art. 45 Konstytucji RP mają prawo do bezstronnego i niezawisłego sądu;
 • przedstawienia uchwały do wiadomości SSA Mariusza Łodki i SSR Dariusza Drajewicza oraz następującym organom: I Prezesowi Sądu Najwyższego, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych oraz Prezesowi Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie.

Uchwała nr 4

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

z 12 września 2019 r.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie żąda dogłębnego wyjaśnienia przez organy niezależne od Ministra Sprawiedliwości i jednocześnie Prokuratora Generalnego wszystkich aspektów działania grupy złożonej, według doniesień medialnych, m.in. z urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości, członków Krajowej Rady Sądownictwa, Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, prezesów niektórych sądów okręgowych i kierowanej przez podsekretarza stanu w tym Ministerstwie sędziego Łukasza Piebiaka.

Twierdzenia kierownictwa resortu, że funkcjonowanie tej grupy jest efektem sporów w środowisku sędziowskim oraz braku dekomunizacji sędziów po 1989 roku są próbą odwrócenia uwagi od odpowiedzialności politycznej i moralnej Ministra Zbigniewa Ziobry za błędne decyzje personalne. Tymczasem w swych licznych uchwałach zgromadzenia sędziów od lat wskazywały Ministrowi na brak niezbędnych kwalifikacji, w tym moralnych, sędziów powoływanych przez niego na stanowiska funkcyjne. Wbrew opinii Ministerstwa Sprawiedliwości nie były to uchwały polityczne, lecz działania podyktowane troską o prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości nie może zatem obecnie uchylać się od odpowiedzialności za działania swoich współpracowników.

Zgromadzenie stwierdza, że dla rzetelności postępowań dyscyplinarnych niezbędnym jest, aby postępowania wyjaśniające prowadzili właściwi miejscowo zastępcy rzecznika dyscyplinarnego, działający przy sądach okręgowych. W ocenie Zgromadzenia, Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Piotr Schab nie daje gwarancji bezstronnego prowadzenia postępowania wyjaśniającego, dotyczącego między innymi jego zastępców, o czym świadczą jego dotychczasowe czynności w tej sprawie, w tym ogłoszenie komunikatu o wszczęciu postępowania w taki sposób, że imiennie został w nim wymieniony jedynie pokrzywdzony działalnością tej grupy sędzia Krystian Markiewicz ze wskazaniem kwalifikacji prawnej czynu, którego popełnienie insynuowali mu członkowie grupy „Kasta”.

Przede wszystkim jednak przeciwko prowadzeniu przez sędziego Piotra Schaba postępowania wyjaśniającego przemawia dotychczasowy sposób wykonywania przez niego funkcji, a w szczególności dopatrywania się naruszenia zasady apolityczności w każdym aspekcie działań sędziów krytycznie oceniających stan praworządności, przy jednoczesnym konsekwentnym niedostrzeganiu politycznego zaangażowania sędziego Łukasza Piebiaka oraz sędziów – członków Krajowej Rady Sądownictwa.

Zgromadzenie stwierdza, że połączenie stanowisk Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego uniemożliwia wiarygodne wyjaśnienie przez Prokuraturę, czy działania opisywane przez prasę, a mające na celu dyskredytację sędziów podejmowane były za wiedzą i aprobatą Ministra Zbigniewa Ziobry.

Zgromadzenie zwraca się do Pani Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie z prośbą o przesłanie treści uchwały Prezydentowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości, I Prezesowi Sądu Najwyższego, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych, Przewodniczącemu Krajowej Rady Prokuratorów, Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezesowi Krajowej Rady Notarialnej, Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Sędziów Sądów Powszechnych.

Uchwała Nr 5

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

z 12 września 2019 roku

w sprawie działalności sędziów Piotra Schaba, Michała Lasoty i Przemysława Radzika

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w uchwale nr 4 przyjętej w dniu 13 grudnia 2018 roku, że działalność Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Piotra Schaba i jego zastępców Michała Lasoty i Przemysława Radzika godzi wprost w niezawisłość sędziów i szkodzi dobru Wymiaru Sprawiedliwości.

Rzecznik dyscyplinarny i jego zastępcy kontynuują działania o charakterze szykan wobec sędziów, którzy nie godzą się na działania polityków naruszające niezależność sądów, bądź krytykują postawę tych sędziów, którzy powołani zostali na swój urząd na podstawie uchwał wybranej w sposób sprzeczny z Konstytucją RP Krajowej Rady Sądownictwa.

Takimi działaniami rzeczników dyscyplinarnych było miedzy innymi wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziom Olimpii Barańskiej-Małuszek i Waldemarowi Żurkowi za ich publiczne wypowiedzi.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie wyraża poparcie dla sędziów Olimpii Barańskiej-Małuszek, Waldemara Żurka i tych wszystkich, którzy pozostając wierni złożonemu ślubowaniu stają w obronie prawdy, przyzwoitości, niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie kategorycznie sprzeciwia się podejmowaniu działań dyscyplinarnych przeciwko sędzi Sądu Okręgowego w Warszawie Annie Bator-Ciesielskiej, która swoją odważną postawą dała świadectwo przywiązania do ślubowania sędziowskiego i etosu sędziego.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie stwierdza, iż w świetle ujawnionych dotychczas informacji na temat zorganizowanej działalności mającej na celu zdyskredytowanie sędziów otwarcie sprzeciwiających się upolitycznieniu Wymiaru Sprawiedliwości, zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziowie Michał Lasota i Przemysław Radzik powinni być odsunięci od podejmowania jakichkolwiek czynności w sprawach dotyczących tej kwestii, do czasu wyjaśnienia czy byli osobiście zaangażowani w tego rodzaju działania.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie wzywa Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Piotra Schaba do przekazania postępowania w sprawie sędziów mogących odpowiadać za zorganizowaną akcję szerzenia mowy nienawiści do zastępców rzecznika przy właściwych sądach okręgowych, albowiem Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych pełni swą funkcję wyłącznie na podstawie nominacji ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, którego stan wiedzy na temat afery hejterskiej wymaga rzetelnego wyjaśnienia.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie zwraca uwagę, że Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Piotr Schab prowadząc to postępowanie narusza przepis art. 112 a § 1a i § 3 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie wzywa zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława Radzika do publicznego wyjaśnienia skąd anonimowe, szerzące mowę nienawiści konto KastaWatch na komunikatorze Twitter miało natychmiastowe informacje o podejmowanych przez niego decyzjach w odniesieniu do poszczególnych sędziów.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie po raz kolejny stanowczo apeluje do Ministra Sprawiedliwości o cofnięcie podjętej arbitralnie decyzji o delegowaniu sędziów Michała Lasoty i Przemysława Radzika do orzekania w Sądzie Okręgowym w Warszawie. W świetle znanej dziś działalności obu w/w sędziów, którzy pełniąc swe funkcje zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, zajmują się szykanowaniem sędziów broniących niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej oraz zważywszy na ostatnie doniesienia medialne na temat zorganizowanej akcji hejterskiej (i związanej z tym konieczności wyjaśnienia roli sędziów Przemysława Radzika i Michała Lasoty) sędziowie okręgu warszawskiego nie widzą możliwości współpracy z sędziami Michałem Lasotą i Przemysławem Radzikiem.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie przypomina sędziom Piotrowi Schabowi, Michałowi Lasocie i Przemysławowi Radzikowi, że za swą działalność polegającą na nadużywaniu swoich uprawnień i używaniu ich nie w interesie publicznym, lecz w interesie obecnie rządzących polityków, przyjdzie odpowiedzieć w postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym przez wyłonionego przez środowisko sędziów rzecznika dyscyplinarnego i przez niezależny sąd dyscyplinarny przy zagwarantowaniu pełnego prawa do obrony i poszanowania godności osobistej.

Uchwała nr 6

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

z 12 września 2019 roku

w sprawie odsunięcia od czynności służbowych sędziego Łukasza Piebiaka

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie wzywa Prezesa Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy oraz Ministra Sprawiedliwości aby korzystając z uprawnienia o jakim mowa w art. 130 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych zarządzili natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych, do czasu wydania uchwały przez sąd dyscyplinarny, sędziego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy Łukasza Piebiaka, albowiem dalsze wykonywanie przez niego czynności sędziego godzi w sposób oczywisty w dobro Wymiaru Sprawiedliwości.

Uchwała nr 7

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

z 12 września 2019 roku

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie stanowczo potępia postawę sędziów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Edyty Dzielińskiej i Beaty Adamczyk-Łabudy, pełniących czynności administracyjne w biurze Krajowej Rady Sądownictwa i zajmujących się „obsługą Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych” – jak wynika z informacji publicznej Przewodniczącego KRS z dnia 28 sierpnia 2019 r. ( ZKS-062-1/19).

Zarówno Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych Piotr Schab jak i jego zastępcy Michał Lasota i Przemysław Radzik wykorzystują swoje stanowiska do szykanowania sędziów broniących niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Obsługa rzecznika i jego zastępców nie przystoi sędziemu.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie przypomina, że wyłącznym miejscem pracy sędziego jest sąd i sala rozpraw.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie wzywa sędziów Edytę Dzielińską i Beatę Adamczyk-Łabudę do niezwłocznego ustąpienia z delegowania do biura Krajowej Rady Sądownictwa i powrót do pracy w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie.

 • przedstawienia uchwały do wiadomości wymienionym w Uchwale Sędziom

Uchwała nr 8

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

 • z 12 września 2019 roku

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w związku z publikacją Gazety Wyborczej z dnia 12 września 2019 r. o tytule „Antysemickie wpisy Dudzicza” zwraca się do Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych SSO Piotra Schaba o niezwłoczne wszczęcie postępowania wyjaśniającego w celu ustalenia czy SSR Jarosław Dudzicz pełniący funkcję Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim oraz będący członkiem KRS dopuścił się uchybienia godności sprawowanego urzędu sędziego.

Uchwała nr 9

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

z 12 września 2019 roku

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie zwraca się do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie SSO Joanny Bitner z wnioskiem o ponowne, niezwłoczne wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości o odwołanie SSR Dariusza Drajewicza z pełnionej funkcji Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, wobec faktycznego niewykonywania tej funkcji przez tą osobę oraz o poinformowanie członków Zgromadzenia o wykonaniu tej Uchwały.

;

Udostępnij:

Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

Komentarze