0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Jakub Wlodek / Agencja GazetaJakub Wlodek / Agenc...

"W ocenie Stowarzyszenia Sędziów Themis działanie egzekutywy i legislatywy oznacza niedopuszczalną ingerencję w sferę władzy sądowniczej, rażąco naruszając zasadę nieusuwalności sędziów, którą gwarantuje art. 180 Konstytucji" - czytamy w oświadczeniu.

Przypomnijmy, że Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro (oświadczenie w jego imieniu podpisał jego zastępca Robert Hernand) i minister Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta Dudy ogłosili, że nie uznają postanowienia Sądu Najwyższego. SN zadając pytanie przedsądowe (prejudycjalne) Trybunałowi Sprawiedliwości UE zawiesił stosowanie 4 przepisów ustawy o SN dotyczących przeniesienia w stan spoczynku sędziów SN wbrew ich woli. Przepisy zostały zawieszone do czasu rozstrzygnięcia pytań prejudycjalnych przez TSUE. SN zwrócił się do KRS i Prezydenta od powstrzymania się do tego czasu z usuwaniem sędziów z SN i obsadzeniem ich miejsc przez nowych sędziów.

Przeczytaj także:

W dodatku Prokurator Generalny w specjalnym oświadczeniu zagroził odpowiedzialnością karną sędziom SN.

Zaprotestowało m.in. Stowarzyszenie Sędziów Themis. Poniżej pełna treść oświadczenia.

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Themis w przedmiocie pytań prejudycjalnych zadanych TSUE w dniu 2.08.2018 roku przez SN

„Stowarzyszenie Sędziów „Themis” w całości popiera stanowisko Sądu Najwyższego (SN) z dnia 2 sierpnia 2018 r. zawarte w postanowieniu, w sprawie do sygn. III UZP 0004/18. Na mocy tego postanowienia SN wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z pytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi fundamentalnej kwestii, czyli skrócenia wieku emerytalnego sędziów, połączonego z przerwaniem ich kadencji, która w przypadku Pierwszego Prezesa SN gwarantowana jest w Konstytucji.

W ocenie Stowarzyszenia, opisane działanie egzekutywy i legislatywy oznacza ich niedopuszczalną ingerencję w sferę władzy sądowniczej, rażąco naruszając zasadę nieusuwalności sędziów, którą gwarantuje art. 180 Konstytucji.

Ponieważ zasada ta stanowi jedną z powszechnie uznawanych gwarancji niezawisłości sędziowskiej, podlega ona również ochronie na szczeblu Unii Europejskiej. W sytuacji w której polski Trybunał Konstytucyjny, po przejęciu nad nim politycznej kontroli przez obóz rządzący, utracił przymioty niezależności i bezstronności, jedynym rozwiązaniem, które gwarantuje rzetelną ocenę zgodności zakwestionowanych przez SN przepisów z podstawowymi kanonami praworządnego państwa, jest poddanie ich po osąd instytucji o niekwestionowanym autorytecie prawnym, jakim jest TSUE.

W pełni zgadzamy się również z oceną SN, iż tylko zawieszenie stosowania zakwestionowanych przepisów jest w stanie zapewnić skuteczność orzeczenia TSUE.

Wzywamy władze państwowe do respektowania w pełnym zakresie powołanego postanowienia SN oraz potępiamy nieodpowiedzialne i niekompetentne wypowiedzi przedstawicieli Prokuratury Krajowej, Ministerstwa Sprawiedliwości i Kancelarii Prezydenta RP, deprecjonujące jego skuteczność.

Wypowiedzi te, kwestionując prawo SN do wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym do TSUE, podważają członkostwo naszego kraju w Unii Europejskiej, przez co są rażąco sprzeczne z polską racją stanu.

Formułowanie takich wypowiedzi przez przedstawicieli korporacji prawniczych powinno być podstawą ich odpowiedzialności dyscyplinarnej.
;
Edward Krzemień

Redaktor w OKO.press. Inżynier elektronik, który lubi redagować. Kiedyś konstruował układy scalone (cztery patenty), w 1989 roku zajął się pisaniem i redagowaniem tekstów w „Gazecie Wyborczej”. W latach 80. pomagał w produkcji i dystrybucji „Tygodnika Mazowsze” i w prowadzeniu podziemnej Wszechnicy „Solidarności”. Biegle zna pięć języków, trzy – biernie. Kolekcjonuje wiedzę na każdy temat. Jego tekst „Zabić żubra” rozpoczął jeden z najgłośniejszych cykli w OKO.press.

Komentarze