Rząd zabezpiecza się nie tylko na wypadek obecnego strajku, ale i przyszłych protestów. Gdy strajkujący nauczyciele nie wystawią ocen i odmówią udziału w radzie klasyfikacyjnej, ma to zrobić dyrektor lub nauczyciel, którego on wskaże. A gdy dyrektor odmówi, jakiegoś nauczyciela ma znaleźć wójt, burmistrz, starosta, prezydent miasta. I to on wystawi oceny!

„Rząd pokazuje, że jesteśmy niepotrzebni” – to komentarz, który najczęściej pojawiał się wczoraj (24 kwietnia 2019) po ogłoszeniu przez premiera Mateusza Morawieckiego, że klasyfikację uczniów będzie mógł przeprowadzić dyrektor lub organ prowadzący szkołę (w szkołach publicznych – samorząd terytorialny). Rząd zareagował na zagrożenie, że część strajkujących szkół średnich odmówi udziału w radzie pedagogicznej tzw. klasyfikacyjnej.

Wczoraj nie było wiadomo dokładnie, na jakiej zasadzie dyrektor lub burmistrz, starosta czy prezydent mieliby dopuszczać uczniów do matury, ale w późnych godzinach wieczornych na stronie Rady Ministrów pojawił się projekt ustawy zmieniającej prawo oświatowe (dokładnie: ustawę o systemie oświaty i ustawę prawo oświatowe).

Okazuje się, że rząd chce się zabezpieczyć przed strajkami nauczycieli, które mogłyby zagrozić nie tylko tegorocznym maturom, ale także klasyfikacji uczniów w innych sytuacjach, także w szkołach podstawowych (np. niewystawienie ocen ośmioklasistom blokowałoby rekrutację do liceów).

Przypomnijmy, że do tej pory za ocenę ucznia odpowiadał nauczyciel prowadzący zajęcia z danego przedmiotu, a ocenę z zachowania wystawiał wychowawca. Następnie uchwałę ws. klasyfikacji podejmowała Rada Pedagogiczna przy obecności ponad 50 proc. kadry (kworum). W myśl projektu przygotowanego przez rząd:

  • jeśli nauczyciel nie wykona zadań związanych z ocenianiem, klasyfikacją lub promocją ucznia, zadania te przejmuje dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel;
  • jeśli i oni nie dokonają klasyfikacji, organ prowadzący szkołę wyznaczy w zastępstwie innego nauczyciela – także spoza szkoły;

Większość szkół prowadzonych jest przez samorząd terytorialny, a więc wyznaczeniem nauczyciela do przejęcia obowiązków zajmie się – w myśli ustawy – wójt, burmistrz, prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa. Co to oznacza?

Że decyzję o klasyfikacji uczniów będzie mógł podjąć dowolny nauczyciel z 702 tys. pedagogów uczących w szkołach w Polsce, w tym także katecheci, którzy z racji swej podległości biskupom nie biorą udziału w protestach.

To rozwiązanie podobne do tego, którego minister Anna Zalewska użyła do skompletowania składów zespołów nadzorujących podczas egzaminów ósmoklasisty i gimnazjalnego. Tyle że tam do tzw. komisji egzaminacyjnych mógł podejść każdy z przygotowaniem pedagogicznym, czyli np. osoba po studiach, która nigdy nie uczyła w szkole i przeprowadzeniem egzaminów zajmowali się pracownicy socjalni czy strażacy.

Morawiecki nie idzie aż tak daleko. Zgodnie z treścią art. 3 pkt. 1 Karty Nauczyciela, za nauczyciela uważa się wyłącznie „nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach”.

Ruchomy koniec roku szkolnego

W ustawie rząd dał też dyrektorom czas na klasyfikację tegorocznych maturzystów. Zgodnie z kalendarzem szkolnym koniec roku szkolnego – czyli odebranie świadectw – powinno mieć miejsce w piątek 26 kwietnia. W nowej ustawie rząd przewiduje, że koniec roku szkolnego 2018/2019 wyznaczy moment klasyfikacji uczniów i uczennic. Skoro matury zaczynają się 6 maja, można przypuszczać, że ostatnie świadectwa będą rozdawane tuż przed weekendem majowym, czyli we wtorek 30 kwietnia. A może nawet później.

"Takie będą rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"
OKO pisze o edukacji. Wesprzyj nas.

Dziennikarz i reporter. Laureat nagród: "Pióro Nadziei 2018" przyznawanej przez Amnesty International za dziennikarstwo zaangażowane i "Korony Równości 2019". Nominowany do nagrody "Zielony Prus" Stowarzyszenia Dziennikarzy RP za wyróżniający start w zawodzie. W OKO.press pisze o edukacji, prawach człowieka, społeczeństwie obywatelskim i polityce społecznej.


Twoje OKO

Specjalne teksty. Niepublikowane taśmy. Poufne wiadomości. Za darmo. Na zawsze.

Załóż konto. Otwórz OKO!