0:00
0:00

0:00

Wczoraj rano, 19 lutego 2020, redakcja OKO.press wysłała 52 listy do europejskich partnerów 13 polskich władz samorządowych, które przyjęły uchwały "Przeciwko ideologii LGBT". Do każdego listu dołączyliśmy odpowiednią uchwałę przetłumaczoną na angielski.

W liście wyrażamy nasze oburzenie na homofobiczne wykluczenie, jakim jest akt przyjęcia uchwał, odwołujemy się do europejskiego i polskiego prawa, a także do pojęcia "niezbywalnej godności", o której Konstytucja w art. 30 mówi tak:

"Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych".

Zainspirowani Saint-Jean-de-Braye, francuską gminą, która zdecydowała się zerwać partnerstwo z bliźniaczym Tuchowem (woj. małopolskie), wzywamy europejskich partnerów polskich samorządów do "jednoznacznej reakcji - zerwania współpracy lub jej zawieszenia do czasu wycofania uchwały".

Zdając sobie sprawę, że taka decyzja może popsuć życie obywatelom obu stron, apelujemy, by w miarę możliwości ograniczyć koszty, jakie zapłacą zwykli ludzie. Tak jak to zrobiła gmina Saint-Jean-de-Braye, która zapowiedziała kontynuację wymiany młodzieży. Liczymy też na to, że mieszkańcy regionów "wolnych od LGBT" wywrą presję na swoje władze, by wycofały się ze szkodliwej uchwały.

Na liście 52 partnerów polskich gmin i województw, do których pisaliśmy, znalazły się wyłącznie kraje Unii Europejskiej: najwięcej ze Słowacji (9), Francji i Węgier (po 6) oraz Belgii, Chorwacji i Niemiec (po 5) - łącznie 17 krajów. Pominęliśmy partnerów z Rosji, Białorusi i Ukrainy, a także z Norwegii.

Uznaliśmy tak nie dlatego, że w Ukrainie, Rosji, Białorusi nie ma przyzwoitych ludzi, których może uchwała polskich gmin oburzać, nawet jeżeli w ich własnym kraju obowiązują homofobiczne przepisy prawa.

Pominęliśmy także Norwegię, znaną z tego, że jest europejskim liderem pod względem przestrzegania praw mniejszości w tym LGBT i promowania tych wartości (także w Polsce), ale nie należy do Unii Europejskiej. Tymczasem nasz apel ograniczyliśmy do unijnej wspólnoty, której przedstawiciele kategorycznie wypowiedzieli się na temat polskich "stref wolnych":

 • 18 grudnia 2019 Parlament Europejski przyjął rezolucję potępiającą homofobiczne uchwały samorządów, a także wezwał polskie władze publiczne do natychmiastowego uchylenia szkodliwych dokumentów.
 • 4 lutego 2020 uchwały stanowczo potępiła też Komisja Europejska.

Obie unijne instytucje odwoływały się do antydyskryminacyjnych zapisów w unijnych Traktatach, w Karcie Praw Podstawowych UE, w wielu rekomendacjach Rady Europy i innych organów UE.

Zdajemy sobie sprawę, że pomysł "donosów" jest kontrowersyjny. Reagujemy jednak na zjawisko, które wydaje nam się nie do zaakceptowania z perspektywy troski o własny kraj;

nie ma naszej - Polek i Polaków - zgody na tak ostentacyjne wykluczanie i krzywdzenie współobywateli.

Niedawno wysłuchaliśmy wszyscy wielkiej mowy Mariana Turskiego na uroczystościach 75. rocznicy wyzwolenia Obozu Zagłady w Auschwitz. Ten cudem ocalały więzień opisywał jak początkowo drobne formy wykluczenia Żydów, na które było społeczne przyzwolenie, doprowadziły do Holocaustu. Apelował: "Nie bądźcie obojętni, gdy widzicie kłamstwa historyczne. Gdy jakakolwiek mniejszość jest dyskryminowana. Gdy jakakolwiek władza narusza przyjęte umowy społeczne. Pamiętajcie o XI Przykazaniu: Nie bądź obojętny".

Posłuchajmy Turskiego.

Odwołanie się do Europy, którą widzimy jako kontynent wspólnych wartości, jest naturalną reakcją, zwłaszcza, że ogromna większość miejscowości bliźniaczych, to nasi unijni bracia i siostry.

Mamy nadzieję, że Czytelnicy i Czytelniczki wesprą inicjatywę OKO.press.

Choćby udostępniając ten tekst w Polsce lub wysyłając List OKO.press w wersji angielskiej swoim zagranicznym znajomym. Zachęcamy też do pisania własnych apeli do wybranych miejscowości europejskich.

Przeczytaj także:

List OKO.press: nie pozwólmy na normalizację mowy nienawiści

OKO.press reprezentuje tę część polskiej opinii publicznej, która stanowczo sprzeciwia się instytucjonalnej homofobii niektórych władz samorządowych naszego kraju. Od ponad roku włodarze gmin, powiatów i województw w Polsce przyjmują rezolucje „przeciwko ideologii LGBT”, które godzą w podstawowe wartości europejskiej wspólnoty, a także naruszają zasady polskiej Konstytucji. Władze publiczne zapominają, że mają obowiązek działania w granicach obowiązującego prawa i stania na straży niezbywalnej godności ludzkiej, praw człowieka oraz równouprawnienia.

W oficjalnych dokumentach samorządowcy używają dehumanizującego języka, pisząc o LGBT jako „patologiach”, „homopropagandzie”, „niebezpiecznej ideologii”, „zagrożeniu dla tradycyjnej rodziny i dzieci”.

18 grudnia 2019 Parlament Europejski przyjął rezolucję potępiającą homofobiczne uchwały samorządów, a także wezwał polskie władze publiczne do natychmiastowego uchylenia szkodliwych dokumentów. 4 lutego 2020 uchwały stanowczo potępiła też Komisja Europejska.

Wierzymy, że międzynarodowa presja ma sens, dlatego zachęcamy państwa do zrewidowania współpracy z gminami, miastami i województwami, które godzą w społeczność osób LGBT. Saint-Jean-de-Braye, francuska gmina bliźniacza Tuchowa (woj. małopolskie), który przyjął uchwałę anty-LGBT jako pierwsza zdecydowała się zerwać partnerstwo. Martin-Chabbert, doradca mera Saint-Jean de Braye podkreślił, że gmina nie może pozwolić na lekceważenie praw człowieka i odwołał się do prześladowania osób homoseksualnych przez nazistowskie Niemcy.

Ustanawianie „stref wolnych od LGBT”

niebezpiecznie przypomina bowiem eksterminacyjną retorykę ubiegłego wieku, a w codziennym życiu przekłada się na poziom bezpieczeństwa osób nieheteronormatywnych i transpłciowych żyjących w Polsce.

Nie pozwólmy na normalizację mowy nienawiści, reagujmy!

PS. Jako obrońcy standardów demokratycznych w Polsce oczekiwalibyśmy od Państwa jednoznacznej reakcji (zerwanie współpracy lub jej zawieszenie do czasu wycofania uchwały), a zarazem pozostawienia możliwości współpracy między obywatelami obu krajów, o ile jej kontynuacja jest możliwa bez udziału polskich władz.

OKO.press* represents that part of Polish public opinion that adamantly opposes the institutional homophobia of some of our country’s local government authorities. For over a year, governors of the municipalities, counties and voivodships in Poland have been passing resolutions “against the LGBT ideology”, breaching the fundamental values of the European community, as well as the principles of the Polish Constitution. The public authorities are forgetting that they have an obligation to act within the limits of the applicable law and to safeguard the inalienable human dignity, human rights and equal rights.

In official documents, local government officials use dehumanizing language when writing about LGBT, referring to it as “pathologies”, “homopropaganda”, “dangerous ideology” and “a threat to the traditional family and children”.

The European Parliament passed a resolution on 18 December 2019 condemning homophobic resolutions of local governments and called on the Polish public authorities to immediately repeal their harmful documents. The European Commission also adamantly condemned>the resolutions on 4 February 2020.

We believe international pressure makes sense, which is why we encourage states to revise their cooperation with the municipalities, cities and voivodships which are harmful to the LGBT community. Saint-Jean de Braye, the French municipality twinned with Tuchów (Małopolskie Voivodship) which passed an anti-LGBT resolution, was the first to decide to break the partnership. Martin-Chabbert, adviser to the mayor of Saint-Jean de Braye, emphasized that the municipality could not allow human rights to be neglected and referred to the persecution of homosexuals by Nazi Germany.

The establishment of “LGBT-free zones”

dangerously resembles the extermination rhetoric of the last century and, in everyday life, affects the level of security of non-heteronormative and transgender people living in Poland.

Let’s not allow hate speech to become the norm, let’s react!

PS. As defenders of democratic standards in Poland, we would expect your unambiguous reaction (stoppage or suspension of the cooperation until the withdrawal of the resolution), while leaving the opportunity available for the citizens of both countries to cooperate, if it can be continued without the involvement of the polish authorities.

*OKO.press is an independent fact-checking and investigative information portal, which is funded exclusively by readers’ contributions. Our mission is civic journalism with particular emphasis on the struggle for the rule of law, minority rights and social justice. We have been operating since June 2016; we exceeded 2 million unique users in November 2019.

53 europejskie donosy - zobacz listę

Pierwszą strefę „wolną od LGBT” w marcu 2019 roku ustanowili radni Świdnika (woj. lubelskie). Od tego czasu aż 93 jednostki samorządu terytorialnego przyjęły pokrewne dokumenty. Część z nich w formie skrajnie homofobicznych rezolucji „przeciwko ideologii LGBT”, inne – w postaci „Samorządowej Karty Praw Rodziny” stworzonej przez prawników „Ordo Iuris”.

Zbieraniem i archiwizowaniem lokalnych rezolucji zajęli się aktywiści: Kuba Gawron, Paulina Pająk i Paweł Parenta. W listopadzie 2019 roku stworzyli „Atlas Nienawiści”, który pozwala śledzić, którzy samorządowcy przyjęli dokumenty, które regiony wciąż pracują nad uchwałami, a gdzie radni odrzucili projekty rezolucji. Na mapie najlepiej widać, że największe zagęszczenie homofobicznych gmin (kolor czerwony) znajduje się w województwach: małopolskim, lubelskim i podkarpackim.

Źródło: Atlas Nienawiści, dostęp: 19.02.2020

Informacja o zerwaniu współpracy francuskiej gminy z Tuchowem była dla OKO.press inspiracją do przygotowania donosu. Spośród wszystkich homofobicznych jednostek samorządu terytorialnego wybraliśmy te, które spełniają dwa wymogi:

 • łączą je partnerskie umowy z zagranicznymi gminami lub regionami z krajów UE;
 • podjęły uchwały, które wprost sprzeciwiają się "ideologii LGBT".

To nie znaczy, że nie widzimy dyskryminującego charakteru innych dokumentów. Samorządowe Karty Praw Rodziny zobowiązują władze lokalne do "szczególnego wspierania rodzin", ale podkreślają, że elementem wsparcia ma być „zapewnienie ochrony przed wpływami ideologii podważających autonomię i tożsamość rodziny”. W prawicowym dyskursie, to nic innego, jak opowiedzenie się przeciwko osobom LGBT, które zostały sklejone z obcą i niebezpieczną "ideologią", ale samorządowcy nie zdecydowali się na użycie opisu osób nieheteroseksualnych wprost.

Na naszej liście euro-donosów znalazło się ostatecznie 13 podmiotów. Poniżej publikujemy listę gmin i województw wraz z ich 53 partnerami, do których rozesłaliśmy apel. Załączamy też polskie i angielskie wersje uchwał.

Jordanów

 • Portoscuso (Włochy)
 • Zuberec (Słowacja)

Deklaracja Nr 1/19 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii "LGBT" do wspólnot samorządowych

Rada Gminy Jordanów wyraża zdecydowany sprzeciw wobec pojawiających się w sferze publicznej działań zorientowanych na promowanie ideologii ruchów LGBT, której cele kwestionują podstawowe prawa i wolności zagwarantowane w aktach prawa międzynarodowego, kwestionują wartości chronione w polskiej konstytucji, a także ingerują w porządek społeczny. Działania te zorientowane są na niszczenie wartości ukształtowanych przez wielowiekowe dziedzictwo chrześcijaństwa, ważnych szczególnie dla mieszkańców Gminy Jordanów. Jako Radni Gminy Jordanów deklarujemy wsparcie dla rodziny opartej na tradycyjnych wartościach oraz ochronę systemu oświaty przed propagandą LGBT zagrażającą prawidłowemu rozwojowi młodego pokolenia.

Deklarujemy, że Rada Gminy Jordanów w realizacji swoich zadań publicznych będzie wierna tradycji narodowej i państwowej mając w pamięci tysiącletnią tradycję chrześcijaństwa w Polsce oraz wielowiekowe przywiązanie Polaków do wolności.

Friday, 7 June 2019

Declaration 1/19 of the Jordanów Municipal Council of 30 May 2019

regarding the objection to the introduction of the “LGBT” ideology in local government communities

The Jordanów municipal council expresses its decided objection to public-oriented activities intended to promote the ideology of LGBT movements, the objectives of which question the fundamental rights and freedoms guaranteed by acts of international law, challenge values protected by the Polish constitution and interfere with the social order. These activities are oriented towards the destruction of the values formed by the centuries-old heritage of Christianity, which are of particular importance to the residents of the Jordanów Municipality. As Councillors of the Jordanów Municipality, we declare support for the family based on traditional values and the protection of the education system against LGBT propaganda that threatens the correct development of the young generation.

We declare that, when performing its public tasks, the Jordanów Municipal Council will be faithful to the national and state traditions, remembering the millennial tradition of Christianity in Poland and the centuries-old attachment of Poles to freedom.

Kraśnik

 • Hajdúböszörmény (Węgry)
 • Nogent-sur-Oise (Francja)
 • Ruiselede (Belgia)
 • Silale (Litwa)
 • Trogir (Chorwacja)

Stanowisko Rady Miasta Kraśnik w sprawie powstrzymania ideologii LGBT przez wspólnotę samorządową z dnia 30 maja 2019 r.

W związku z wywołaną przez niektórych polityków wojną ideologiczną Rada Miasta Kraśnik podejmuje deklarację: „Samorząd wolny od ideologii »LGBT«”.

Radykałowie dążący do rewolucji kulturowej w Polsce atakują wolność słowa, niewinność dzieci, autorytet rodziny i szkoły oraz swobodę przedsiębiorców. Dlatego będziemy konsekwentnie bronić naszej wspólnoty samorządowej.

Samorząd wolny od ideologii „LGBT”

Dla dobra życia, rodziny i wolności deklarujemy, że samorząd, który reprezentujemy, zgodnie z naszą wielowiekową kulturą życia społecznego, nie będzie ingerował w prywatną sferę życia Polek i Polaków. Nie możemy dać narzucić sobie wyolbrzymianych problemów i sztucznych konfliktów, które niesie ze sobą ideologia „LGBT”.

Nie zgodzimy się na sprzeczne z prawem instalowanie funkcjonariuszy politycznej poprawności w szkołach (tzw. latarników). Będziemy strzegli prawa do wychowania dzieci zgodnego z przekonaniami rodziców.

Zrobimy wszystko, aby do szkół nie miały wstępu osoby zainteresowane wczesną seksualizacją polskich dzieci w myśl tzw. standardów Światowej Organizacji Zdrowia. Będziemy chronili uczniów, dbając o to, aby rodzice z pomocą wychowawców mogli odpowiedzialnie przekazać im piękno ludzkiej miłości.

Nie pozwolimy wywierać administracyjnej presji na rzecz stosowania poprawności politycznej (niekiedy słusznie zwanej po prostu homopropagandą)

Załącznik do uchwały

w wybranych zawodach. Będziemy chronili m. in. nauczycieli i przedsiębiorców przed narzucaniem im nieprofesjonalnych kryteriów działania np. w pracy wychowawczej, przy doborze pracowników czy kontrahentów.

Deklarujemy, że Miasto Kraśnik w realizacji swoich publicznych zadań będzie wierne tradycji narodowej i państwowej, pamiętając o 1053 latach od chrztu Polski, 100 latach od odzyskania Niepodległości Polski i 29 latach od odzyskania Samorządności Polek i Polaków.

Przewodnicząca Rady Miasta Kraśnik

Dorota Posyniak

Position of the Kraśnik Town Council regarding the suppression of the LGBT ideology by the local government community of 30 May 2019.

Pursuant to the ideological war incited by certain politicians, the Kraśnik Town Council is making an “LGBT+ ideology-free Municipality” declaration.

Radicals intending to conduct a cultural revolution in Poland are attacking freedom of speech, the innocence of children, the authority of the family and the school, and the freedom of enterprise. Therefore, we shall consistently defend our local government community.

“LGBT” ideology-free local government

In accordance with our centuries-old culture of social life, for the good of life, the family and freedom, we declare that the local government we represent will not interfere with the private lives of Polish men and women. We cannot allow the exaggerated problems and artificial conflicts that the LGBT+ ideology brings to be imposed on us.

We shall not agree to the illegal installation of political correctness officers at schools (so-called “lighthouse keepers”). We shall protect the right to bring up children in accordance with the convictions of their parents.

We shall do everything to prevent people interested in early sexualisation of Polish children from entering the schools according to the so-called World Health Organization (WHO) standards. We shall protect pupils, ensuring that their parents, with the help of educators, are able to responsibly convey the beauty of human love to them!

We shall not allow administrative pressure to be applied in favour of political correctness (sometimes simply called homopropaganda) in selected professions. We shall protect, among others, teachers and entrepreneurs from the imposition of unprofessional criteria on them, e.g. in educational work, in the choice of employees or trading partners!

We declare that the Town of Kraśnik will be faithful to national and state traditions while performing its public tasks, remembering the 1053 years since the Baptism of Poland, 100 years after Poland regained its independence and 29 years after recovering local governance of Polish women and men.

Chairperson of the Kraśnik Town Council

Dorota Posyniak

Łososina Dolna

 • Crescentino (Włochy)

UCHWAŁA NR 64/VIII/2019 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ

z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie przyjęcia Rezolucji dotyczącej powstrzymania ideologii „LGBT” przez wspólnotę samorządową oraz ataków na Polski Kościół i obrażania uczuć religijnych ludzi wierzących.

Na podstawie podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r poz. 506.)

Rada Gminy w Łososinie Dolnej postanawia , co następuje:

§ 1.

Przyjąć Rezolucję Rady Gminy w Łososinie Dolnej dotyczącą powstrzymania ideologii „LGBT” przez wspólnotę samorządową oraz ataków na Polski Kościół i obrażania uczuć religijnych ludzi wierzących, stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2.

1. Przekazać Rezolucję , o której mowa w § 1. do: 1) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie ; 2) Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie; 3) Ministra Edukacji Narodowej w Warszawie; 4) Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie.

2. Powiadomić mieszkańców Gminy Łososina Dolna o treści podjętej Rezolucji w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łososina Dolna.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Jerzy Schneider

Załącznik do uchwały

RESOLUTION NO. 64/VIII/2019 OF THE ŁOSOSINA DOLNA MUNICIPAL COUNCIL

of 31 May 2019

on the adoption of a Resolution on the suppression of the “LGBT” ideology by the local government community, as well as attacks on the Polish Church and offending the religious feelings of the faithful.

Pursuant to Article 18 para. 1 of the Act on municipal self-government of 8 March 1990 (consolidated text, Journal of Laws of 2019, item 506).

The Łososina Dolna Municipal Council resolves as follows:

 • 1.

To adopt a Resolution of the Łososina Dolna Municipal Council on the suppression of the “LGBT” ideology by the local government community, as well as attacks on the Polish Church and offending the religious feelings of the faithful constituting an appendix to the resolution.

 • 2.
 1. To forward the Resolution referred to in § 1 to:
  1. The President of the Republic of Poland in Warsaw;
  2. The Prime Minister of the Republic of Poland in Warsaw;
  3. The Minister of National Education in Warsaw;
  4. The Małopolska Education Superintendent in Kraków.
 • 3.

The performance of the resolution is entrusted to the Mayor of the Łososina Dolna Municipality.

 • 4.

The resolution enters into force on the date on which it is passed.

Chairperson of the Council

Jerzy Schneider, MSc Eng.

Nowa Dęba

 • Ploemeur (Francja)
 • Fermoy (Irlandia)

Deklaracja Rady Miejskiej w Nowej Dębie w sprawie wprowadzania i promocji ideologii „LGBT” do wspólnot samorządowych

Rada Miejska w Nowej Dębie wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec pojawiających się w sferze publicznej działań zorientowanych na promocję ideologii ruchów LGBT, której cele godzą w fundamenty porządku społecznego, opartego o rodzinę rozumianą jako małżeństwo kobiety i mężczyzny, jak również w wolność i autonomię wspólnot religijnych, a zwłaszcza Kościoła Katolickiego czym naruszają przyjęty w Polsce ład konstytucyjny.

„Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz, 1: 27). Trudno uwierzyć, że wraz z rozwojem nauki i obserwowanym rozwojem technologicznym, człowiek osadzony w realiach XXI wieku neguje i podważa biologiczne i duchowe podstawy swojego bytowania. Oczywiste prawdy o naturze człowieka i jego płciowości ustępują nachalnej propagandzie lewicowych demoralizatorów (spadkobierców ideologii bolszewickiej) których jedynym celem jest zniszczenie instytucji małżeństwa i rodziny, a przez to doprowadzenie do całkowitego przeorientowania stosunków i relacji społecznych. Celowi temu, prócz kłamstw i manipulacji służy również stosowanie terroru politycznej poprawności, cenzurowanie Pisma Święto, wyrzucanie z pracy osób broniących tradycyjnych wartości, oraz polityczne procesy pod zarzutem tzw. „mowy nienawiści”. Pod hasłami tolerancji i pokoju, aktywiści LGBT profanują święte dla katolików symbole, szydzą z sakramentów – zwłaszcza z Najświętszej Ofiary promując w ten sposób antycywilizację.

Nie od dziś wiadomo, że dzieci winny dojrzewać w relacji, konfrontując się z męskością i kobiecością — ojca i matki — i w ten sposób osiągać dojrzałość uczuciową. I to właśnie w samej wspólnocie rodzinnej dziecko może być wychowane do rozpoznawania wartości i piękna różnicy płci, równości, oraz komplementarności biologicznej, funkcjonalnej, psychologicznej i społecznej . Dla dobra życia, rodziny i wolności deklarujemy, że samorząd, który reprezentujemy – zgodnie z naszą wielowiekową kulturą życia społecznego – nie będzie ingerować w prywatną sferę życia Polek i Polaków. Nie damy sobie jednak narzucić wyolbrzymianych problemów i sztucznych konfliktów, które niesie ze sobą ideologia LGBT. Mając na względzie dobro dzieci, instytucji małżeństwa i rodziny oraz prawidłowy rozwój wspólnoty narodowej deklarujemy, że:

 • stajemy w obronie naszej tradycji, kultury i religii przeciwko agresywnej, kłamliwej i szkodliwej ideologii LGBT
 • nie godzimy się na wprowadzanie do naszych szkół i naszego systemu oświaty elementów tzw. „wychowania seksualnego” w myśl standardów Światowej Organizacji Zdrowia;
 • nie godzimy się na demoralizację naszych dzieci przez tzw. „latarników” lub przez innych funkcjonariuszy politycznej poprawności;
 • nie godzimy się na szerzenie tzw. „homopropagandy” w gminnych placówkach oświatowych oraz jakichkolwiek obiektach należących do gminy Nowa Dęba.;Jednocześnie zwracamy się:
 • do nauczycieli i wychowawców, do dyrektorów szkół i przedszkoli o obronę polskiejrodziny, i wartości chrześcijańskich podczas prowadzonych przez was zajęć i wprowadzonych przez was placówkach
 • do burmistrza miasta i gminy Nowa Dęba o nadzór nad działalnością prowadzonych przezniego szkół i przedszkoli w objętym niniejszą deklaracją zakresie;
 • do mieszkańców miasta i gminy zatroskanych losem przyszłych pokoleń dzieci i młodzieży o włączenie się w obronę polskich wartości i polskich rodzin.

Declaration of the Nowa Dęba Town Council on the introduction and promotion of the “LGBT” ideology in local government communities

The Nowa Dęba Town Council expresses its adamant objection to the activities emerging in public intended to promote the ideology of the LGBT movements, the objectives of which are at odds with the foundations of social order, which is based on the family, understood as a marriage between a woman and a man, as well as the freedom and autonomy of religious communities, especially the Catholic Church, which breach the constitutional order accepted in Poland.

“So God created mankind in his own image, he created them in the image of God: he created them male and female” (Genesis 1: 27). It is hard to believe that, together with the development of science and the observed technological development, a person embedded in the realities of the 21st century negates and undermines the biological and spiritual grounds of his existence. The obvious truths about the nature of man and his sexuality give way to the intrusive propaganda of the leftist demoralizers (heirs of the Bolshevik ideology) whose sole objective is to destroy the institution of marriage and the family, and therefore bring about a complete reorientation of social relations and relationships. Other than the lies and manipulations, this purpose is also served by the use of the terror of political correctness, censorship of the Bible, the dismissal of people from work if they defend traditional values, and political trials on charges of so-called “hate speech”. LGBT activists use slogans of tolerance and peace to profane symbols that are sacred to Catholics, mock the sacraments – especially the Holy Sacrifice, thereby promoting anti-civilization.

It has been widely known for some time that children should grow up in a relationship confronting masculinity and femininity – the father and the mother – and, in this way, reach emotional maturity. And it is precisely in the family community itself that the child can be brought up to recognize the values and beauty of the gender difference, equality, as well as biological, functional, psychological and social complementarity. In accordance with our centuries-old culture of social life, for the good of life, the family and freedom, we declare that the local government we represent will not interfere with the private lives of Polish men and women. We shall not allow the exaggerated problems and artificial conflicts that the LGBT ideology brings to be imposed on us. Bearing in mind the well-being of children, the institutions of marriage and the family, as well as the proper development of the national community, we declare that:

 • we are standing up in defence of our tradition, culture and religion against the aggressive, lying and harmful LGBT ideology;
 • we disagree with the introduction of elements of so-called “sex education” into our schools and our educational system according to the standards of the World Health Organization;
 • we disagree with the demoralization of our children by so-called “lighthouse keepers” or by other officers of political correctness;
 • we disagree with the spread of the so-called “homopropaganda” in municipal educational institutions and any facilities belonging to the Nowa Dęba municipality.

>We simultaneously ask:

 • teachers and educators, headmasters of schools and nursery schools to defend the Polish family and Christian values during their classes and at the institutions they run
 • the mayor of the town and municipality of Nowa Dęba to supervise the activities of the schools and nursery schools he runs to the extent encompassed by this declaration;
 • the residents of the town and municipality, who are concerned about the fate of future generations of children and youths to join the defence of Polish values and Polish families.

Ostrów Lubelski

 • Palombara Sabina (Włochy)

Position of the Ostrów Lubelski Town Council of 27 March 2019 regarding the suppression of the “LGBT” ideology by the community

Pursuant to the ideological war incited by certain politicians, the Ostrów Lubelski Town Council is making a “LGBT+ ideology-free municipality” declaration. Radicals intending to conduct a cultural revolution in Poland are attacking freedom of speech, the innocence of children, the authority of the family and the school, and the freedom of enterprise. Therefore, we shall consistently defend our local government community! “LGBT” ideology-free local government

In accordance with our centuries-old culture of social life, for the good of life, the family and freedom, we declare that the local government we represent will not interfere with the private lives of Polish men and women. We shall not allow the exaggerated problems and artificial conflicts that the “LGBT+” ideology brings to be imposed on us.

 1. We shall not agree to the illegal installation of political correctness officers at schools (so-called “lighthouse keepers”). We shall protect the right to bring up children in accordance with the convictions of their parents!
 2. We shall do everything to prevent shockers interested in early sexualisation of Polish children from entering the schools according to the so-called World Health Organization standards. We shall protect pupils, ensuring that their parents, with the help of educators, are able to responsibly convey the beauty of human love to them!
 3. We shall not allow administrative pressure to be applied in favour of political correctness (sometimes simply called homopropaganda) in selected professions. We shall protect, among others, teachers and entrepreneurs from the imposition of unprofessional criteria on them, e.g. in educational work, in the choice of employees or trading partners!

We declare that the Ostrów Lubelski Municipal Council will be faithful to national and state traditions while performing its public tasks, remembering the 1053 years since the Baptism of Poland, 100 years after Poland regained its independence and 29 years after recovering local governance of Polish women and men.

Chairperson of the Municipal Council

Jerzy Sobich

Przemyśl

 • South Kesteven (Wielka Brytania)
 • Paderborn (Niemcy)
 • Humenne (Słowacja)
 • Eger (Węgry)

Declaration of the Przemyśl Town Council expressing opposition to the promotion and affirmation of the ideology of so-called LGBT movements

Pursuant to § 38 para. 2 item 2) of Resolution No. 157/2018 of the Przemyśl Town Council of 27 September 2018 regarding the Statutes of the Town of Przemyśl (Official Journal of the Podkarpackie Voivodship of 2018, item 4236, as amended), the Prezmyśl Town Council declares:

Guided by the common good, care for the family and children, as well as respect for the principles of the Constitution of the Republic of Poland, the Przemyśl Town Council expresses its objection to activities intended to promote the ideology of the so-called LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) movements, the objectives of which are extremely in conflict with the principle of freedom, traditional Christian values and natural law.

The actions postulated and recently undertaken by the so-called LGBT movements and their supporting circles are of a social engineering nature, the intention of which poses a serious threat to the social order, striking at its foundation, which is the Family.

The ideology accompanying LGBT movements, proposing an alternative vision of mankind and new social norms, not only has the objective of influencing various spheres of life, such as education, upbringing, culture and ethics, but also interferes with the private exclusive sphere of the family.

As representatives of the Free Royal Town of Przemyśl, being in its Town Council, bearing in mind the good of Polish and Przemyśl families, we stand in defence of our school and our education system against attempts to impose harmful and demoralizing standards that have a negative impact on the correct psychological development of children and youths. We disagree with any attempts of the LGBT ideology to interfere with the process of upbringing and education at every stage. The school cannot become a tool for an ideological offensive, but a place that guarantees safety and enables appropriate development.

Respecting the inherent and inalienable dignity of every human, we protest against the intrusive promotion of initiatives and content by LGBT movements and call on them to withdraw from the public discourse. As councillors of the Przemyśl Town Council, we declare our commitment to principles that build the strength of Polish and Przemyśl families, and which have Christian values and our Polish tradition as their source.

Puławy

 • Castelo Branco (Portugalia)
 • Stendal (Niemcy)
 • Douai (Francja)

Position of the Puławy Town Council of 30 May 2019

on stopping the ideology promoted by the “LGBT” subculture in the town of Puławy

The right to raise a child in accordance with the parents’ convictions is a key parental right (Article 48 of the Polish Constitution). The increasing attempts to undermine it, undertaken by some communities, are incompatible with the Polish Constitution and with the applicable educational law. In these circumstances, support is considered to be needed to protect the values certified in the Polish Constitution. According to the Constitution of the Republic of Poland, “everyone has the right to demand that public authorities protect their child against (...) demoralization" (Article 72, para. 1).

In view of the attempt to undermine the constitutionally guaranteed rights of families, including the rights of parents and children, as well as the legal identity and constitutional position of marriage, as the local government representing the residents of the town of Puławy, for the good of life, the family and freedom, we want to declare that, in accordance with our Polish culture of social life, we shall take steps based on three pillars, which are to stop the expansion of the ideology being promoted by the so-called LGBT subculture:

 1. We shall not agree to the illegal installation of political correctness officers at schools (so-called “lighthouse keepers”). We shall protect the right to bring up children in accordance with the convictions of their parents.
 2. We shall do everything to prevent shockers interested in the early sexualisation of Polish children from entering the schools in accordance with the so-called World Health Organization (WHO) standards. We shall protect pupils, ensuring that their parents, with the help of educators, are able to responsibly convey the beauty of human love to them!
 3. We shall not allow administrative pressure to be applied in favour of political correctness (sometimes simply called homopropaganda) in selected professions. We shall protect, among others, teachers and entrepreneurs from the imposition of unprofessional criteria on them, e.g. in educational work, in the choice of employees or trading partners!

We declare that, when performing its public tasks, the Puławy Town Council will be faithful to the national and state traditions, remembering the millennial tradition of Christianity in Poland and the centuries-old attachment of Poles to freedom.

In view of the numerous questions and appeals from the residents of Puławy to address the threats arising from the attempts to implement the idea promoted by the LGBT subculture in schools and nursery schools, the Puławy Town Council resolves to take an appropriate position on this matter.

On behalf of the Puławy Town Council

Chairperson of the Puławy Town Council

Bożena Krygier

Justification

>In view of the numerous enquiries and appeals from the residents of Puławy to address the threats arising from the attempts to introduce the idea promoted by the LGBT subculture in schools and nursery schools, the Puławy Town Council has resolved to take an appropriate position on this matter.

Tuchów

 • Illingen (Niemcy)
 • Saint-Jean-de-Braye (Francja) - samodzielnie zerwała współpracę
 • Pettenbach (Austria)
 • Martfu (Węgry)
 • Mikulov (Czechy)
 • Detva (Słowacja)
 • Tăuţii-Măgherăuş (Rumunia)

REZOLUCJA NR 2/2019 RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej powstrzymania ideologii "LGBT+" przez wspólnotę samorządową

W związku z wywołaną przez niektórych polityków wojną ideologiczną Rada Miejska w Tuchowie podejmuje deklarację "Gmina Tuchów wolna od ideologii LGBT+". Radykałowie dążący do rewolucji kulturowej w Polsce atakują wolność słowa, niewinność dzieci, autorytet rodziny i szkoły oraz swobodę przedsiębiorców. Dlatego będziemy konsekwentnie bronić naszej wspólnoty samorządowej! Gmina Tuchów wolna od ideologii LGBT+ (ang. Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender i inne). Dla dobra życia, rodziny i wolności deklarujemy, że samorząd, który reprezentujemy- zgodnie z naszą wielowiekową kulturą życia społecznego- nie będzie ingerować w prywatną sferę życia Polek i Polaków. Nie damy narzucić sobie wyolbrzymianych problemów i sztucznych konfliktów, które niesie ze sobą ideologia LGBT+.

1. Nie zgodzimy się na sprzeczne z prawem instalowanie funkcjonariuszy politycznej poprawności w szkołach (tzw. "latarników"). Będziemy strzegli prawa do wychowania dzieci zgodnego z przekonaniami rodziców!

2. Zrobimy wszystko, aby do szkół nie mieli wstępu gorszyciele zainteresowani wczesną seksualizacją polskich dzieci w myśl tzw. standardów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Będziemy chronili uczniów, dbając o to, aby rodzice z pomocą wychowawców mogli odpowiedzialnie przekazać im piękno ludzkiej miłości!

3. Nie pozwolimy wywierać administracyjnej presji na rzecz stosowania poprawności politycznej ( słusznie zwanej niekiedy po prostu homopropagandą) w wybranych zawodach. Będziemy chronili m. in. nauczycieli i przedsiębiorców przed narzucaniem im nieprofesjonalnych kryteriów działania, np. w pracy wychowawczej, przy doborze pracowników czy kontrahentów! Deklarujemy, że Gmina Tuchów w realizacji swoich publicznych zadań będzie wierna tradycji narodowej i państwowej, pamiętając o 1053 latach od Chrztu Polski, 100 latach od odzyskania Niepodległości Polski.

4. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tuchowie do rozpowszechnienia niniejszej rezolucji w placówkach oświatowych gminy Tuchów oraz mieszkańcom gminy Tuchów.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie

mgr Stanisław Obrzut

RESOLUTION NO. 2/2019 OF THE TUCHÓW TOWN COUNCIL

of 29 May 2019

on the adoption of a resolution regarding the suppression of the “LGBT+” ideology by the local government community

Pursuant to the ideological war incited by certain politicians, the Tuchów Town Council is making an “LGBT+ ideology-free Tuchów Municipality” declaration. Radicals intending to conduct a cultural revolution in Poland are attacking freedom of speech, the innocence of children, the authority of the family and the school and the freedom of enterprise. Therefore, we shall consistently defend our local government community! LGBT+ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and others) ideology-free Tuchów Municipality. In accordance with our centuries-old culture of social life, for the good of life, the family and freedom, we declare that the local government we represent will not interfere with the private lives of Polish men and women. We shall not allow the exaggerated problems and artificial conflicts that the LGBT+ ideology brings to be imposed on us.

 1. We shall not agree to the illegal installation of political correctness officers at schools (so-called “lighthouse keepers”). We shall protect the right to bring up children in accordance with the convictions of their parents!
 2. We shall do everything to prevent shockers interested in early sexualisation of Polish children from entering the schools according to the so-called World Health Organization (WHO) standards. We shall protect pupils, ensuring that their parents, with the help of educators, are able to responsibly convey the beauty of human love to them!
 3. We shall not allow administrative pressure to be applied in favour of political correctness (sometimes simply called homopropaganda) in selected professions. We shall protect, among others, teachers and entrepreneurs from the imposition of unprofessional criteria on them, e.g. in educational work, in the choice of employees or trading partners! We declare that the Municipality of Tuchów will be faithful to national and state traditions while performing its public tasks, remembering the 1053 years since the Baptism of Poland, 100 years after Poland regained its independence.
 4. The Chairman of the Tuchów Town Council is obliged to distribute this resolution in the educational institutions of the Tuchów municipality and among the residents of the Tuchów municipality.

Chairperson of the Tuchów Town Council

Stanisław Obrzut, MA

Wilamowice

 • Kisújszállás (Węgry)
 • Dolní Benešov (Czechy)
 • Horná Súča (Słowacja)
 • Trenčianske Teplice (Słowacja)
 • Rajecké Teplice (Słowacja)
 • Kunerad (Słowacja)
 • Županja (Chorwacja)
 • Klanjec (Chorwacja)
 • Općina Kloštar Ivanić (Chorwacja);

Position of the Wilamowice Town Council regarding support for the constitutional model of the family based on traditional values

As Councillors of the Wilamowice Town Council, we express great respect and appreciation for all families, mothers and fathers, for their everyday efforts made in raising their children and all activity in favour of our community.

In accordance with the Constitution of the Republic of Poland, a family is formed by a marriage, as a voluntary union of a woman and a man, which constitutes the fundamental social unit and is subject to the special protection and legal care of the state. This family also has the right to raise children in accordance with their conscience. In view of the recent discussions in Poland and the undermining of the concept of the model of the family by the representatives of the LGBT circles, the Wilamowice Town Council decidedly advocates the protection of a traditional family formed by the centuries-old heritage of Christianity, which is the first and irreplaceable school of life and plays an important role in shaping the correct moral attitudes of future generations.

We encourage young people to start families, which, by their nature are a natural environment of self-fulfilment and a guarantee of continuity of generations, which is so important to the comprehensive development of our homeland.

We declare that we shall listen to the needs of parents and children and support them in their pursuit of a life of freedom of conscience.

We appeal for steps to be taken to defend and promote the model of the family which is in compliance with the Constitution of the Republic of Poland and traditional values.

Chairperson of the Municipal Council

Województwo Lubelskie

 • Styria (Austria)
 • Zachodnia Flandria (Belgia)

POSITION

of the Lublin Voivodship Assembly

of 25 April 2019

regarding the introduction of the “LGBT” ideology into local government communities

The Lublin Voivodship Assembly expresses its objection to public-oriented activities intended to promote the ideology of LGBT movements, the objectives of which breach the fundamental rights and freedoms guaranteed by acts of international law, challenge values protected by the Polish constitution and interfere with the autonomy of religious communities.

Activities recently undertaken by representatives of the national and local government political scene are focused on bringing about fundamental changes in social life. These activities are oriented towards the annihilation of the values formed by the Catholic Church, such as the pursuit of the search for truth, concern for the moral development of the young generation, concern for the institution of the family and the school based on Christian principles.

Therefore, bearing in mind the well-being of the person and the family, we declare that:

 • We shall stand up in defence of our school and our family with the intention of striving to protect them from the spreading ideology, which is in conflict with Christian values;
 • We disagree with the introduction of elements of sex education into the Polish educational system according to the standards of the World Health Organization;
 • We disagree with the illegal installation of political correctness officers at schools (so-called “lighthouse keepers”), being in conflict with the real welfare of the children.
 • We shall not allow administrative pressure to be applied in favour of political correctness (sometimes simply called “homopropaganda”) in selected professions (teachers, scientists, entrepreneurs and lawyers).

We declare that, when performing its public tasks, the Lublin Voivodship Assembly will be faithful to the national and state traditions, remembering the millennial tradition of Christianity in Poland and the centuries-old attachment of Poles to freedom.

Chairperson of the Lublin Voivodship Assembly

Michał Mulawa

Województwo Małopolskie

 • Kraj Związkowy Turyngia (Niemcy)
 • Bawaria (Niemcy)
 • Region Auvergne-Rhone-Alpes (Francja)
 • Region Centre-Val de Loire (Francja)
 • Flandria (Belgia)
 • Walonia (Belgia)
 • Województwo Uppsalskie (Szwecja)
 • Istria (Chorwacja)
 • Samorządowy Kraj Preszowski (Słowacja)
 • Samorządowy Kraj Żyliński (Słowacja)
 • Województwo Kluż (Rumunia)
 • Latgalla (Łotwa)

Declaration No. 1/19 of the Małopolska Voivodship Assembly of 29 April 2019 regarding the objection to the introduction of the “LGBT” ideology into local government communities

The Małopolska Voivodship Assembly expresses its decided objection to public-oriented activities intended to promote the ideology of LGBT movements, the objectives of which breach the fundamental rights and freedoms guaranteed by acts of international law, challenge values protected by the Polish constitution and interfere with the social order. Activities recently undertaken by certain representatives of local government and the national political scene are focused on bringing about fundamental changes in social life. These activities are oriented towards the annihilation of the values formed by the centuries-old heritage of Christianity, which are of particular importance to the residents of Małopolska. As Councillors of the Małopolska Voivodship Municipality, we declare support for the family based on traditional values and the protection of the education system against LGBT propaganda that threatens the correct development of the young generation.

We declare that, when performing its public tasks, the Małopolska Voivodship Assembly will be faithful to the national and state traditions, remembering the millennial tradition of Christianity in Poland and the centuries-old attachment of Poles to freedom. Copies to:

The President of the Republic of Poland;

The Prime Minister of the Republic of Poland;

The Minister of National Education;

The Education Superintendent in Kraków;

The Municipalities and Counties of the Małopolska Voivodship;

The Residents of the Małopolskie Voivodship.

Województwo Świętokrzyskie

 • Region Centralnej Finlandii (Finlandia)
 • Gavleborg (Szwecja)
 • Wojwództwo Komarom-Esztergom (Węgry)
 • Region Zala (Węgry)

RESOLUTION NO. X/125/19 OF THE ŚWIĘTOKRZYSKIE VOIVODSHIP ASSEMBLY

of 19 June 2019

adopting a position on the objection to attempts to introduce the “LGBT” ideology into local government communities and to promote this ideology in public life.

Pursuant to Article 18, item 20 of the Act on the Voivodship Self-Government of 5 June 1998 (consolidated text Journal of Laws of 2019, item 512) and §89, item 3 and §101 of the Statutes of the Świętokrzyskie Voivodship (consolidated text Official Journal of the Świętokrzyskie Voivodship of 2010 No. 70, item 520) the following is resolved:

 • 1. A position is adopted on the objection to attempts to introduce the “LGBT” ideology into local government communities and to promote this ideology in public life.
 • 2. The position is to be forwarded to:
 1. The President of the Republic of Poland;
 2. The Prime Minister of the Republic of Poland;
 3. The Minister of National Education;
 4. The Parliamentarians of the Świętokrzyskie Voivodship;
 5. The chairpersons of the Voivodship Assemblies;
 6. The Marshals of the Voivodships;
 7. The Educational Superintendent’s Office in Kielce.
 8. The Municipalities and Counties of the Swiętokrzyskie Voivodship;
 9. The Residents of the Świętokrzyskie Voivodship through the mass media.
 • 3. The performance of the resolution is entrusted to the Chairperson of the Assembly of the Świętokrzyskie Voivodship.
 • 4. The resolution enters into force on the date on which it is passed.

Chairperson of the Assembly

Andrzej Pruś

Zakrzówek

 • Malle (Belgia)

Stanowisko Rady Gminy Zakrzówek - Zakrzówek - gminą wolną od ideologii ,,LGBT"

W związku z pojawiającymi się działaniami w sferze publicznej zorientowanymi na promowanie tzw. Karty LGBT+, ktora narusza podstawowe prawa i wolności, kwestionując wartości chronione w polskiej Konstytucji. Rada Gminy Zakrzówek dla dobra życia i rodziny, w duchu poszanowania wolności do osobistego podejmowania decyzji deklaruje, że samorząd, który reprezentuje nie będzie ingerować w prywatną sferę życia Polek i Polaków. Nie damy narzucić sobie wyolbrzymianych problemow i sztucznych konfliktów. Dlatego też, majac na względzie dobro czlowieka i rodziny:

1. Staniemy w obronie naszej szkoty i rodziny dazac do ich ochrony przed rozprzestrzeniającą się ideologią sprzeczną z chrześcijanskimi wartosciami.

2. Nie zgodzimy sie na sprzeczne z prawem instalowanie funkcjonariuszy politycznej poprawnosci w szkołach (tzw. ,,latarników"). Będziemy strzegli prawa do wychowania dzieci zgodnego z przekonaniami rodzicow i poszanowania osobistej sfery intymności kazdego ucznia!

3. Nie godzimy sie na wprowadzenie do polskiego systemu oświaty elementów wychowania seksualnego w myśl standardów Światowej Organizacji Zdrowia. Będziemy chronili uczniów, dbając o to, aby rodzicom i wychowawcom nie zabrano możliwości przekazywania idei piękna ludzkiej miłości!

4. Nie pozwolimy wywierać administracyjnej presji na rzecz stosowania poprawności politycznej (zwanej homopropagandą) w wybranych zawodach. Będziemy chronili nauczycieli i przedsiębiorców przed narzucaniem im nieprofesjonalnych kryteriów np. w pracy wychowawczej, przy doborze pracownikow czy kontrahentów!

Rada Gminy Zakrzowek mając w pamięci tysiącletnią tradycję chrześcijaństwa w Polsce oraz przywiązanie Polaków do wolności z całą odpowiedzialnością deklaruje, że w realizacji swoich publicznych zadań bedzie wierna tradycji narodowej i państwowej.

Position of the Zakrzówek Municipal Council

Zakrzówek – “LGBT” ideology free municipality

Further to the emerging activities in public space oriented towards the promotion of the so-called LGBT+ Charter, which breaches fundamental rights and freedoms by questioning the values protected by the Polish Constitution, for the good of life and the family, in a spirit of respect for the freedom to make personal decisions, the Zakrzówek Municipal Council, declares that the local government that it represents will not interfere with the private lives of Polish men and women. We shall not allow exaggerated problems and artificial conflicts to be imposed on us. Therefore, bearing in mind the well-being of the person and the family:

 1. We shall stand up in defence of our school and our family with the intention of striving to protect them from the spreading ideology, which is in conflict with Christian values.
 2. We shall not agree to the illegal installation of political correctness officers at schools (so-called “lighthouse keepers”). We shall protect the right to raise children in accordance with the convictions of their parents and respect the personal intimacy of every pupil!
 3. We disagree with the introduction of elements of so-called sex education into the Polish educational system according to the standards of the World Health Organization. We shall protect pupils, ensuring that parents and educators are not deprived of the ability to convey the idea of the beauty of human love!
 4. We shall not allow administrative pressure to be applied in favour of political correctness (sometimes simply called homopropaganda) in selected professions. We shall protect teachers and entrepreneurs from the imposition of unprofessional criteria on them, e.g. in educational work, in the choice of employees or trading partners!

The Zakrzówek Municipal Council declares that, when performing its public tasks, it will be faithful to the national and state traditions, remembering the millennial tradition of Christianity in Poland and the attachment of Poles to freedom.

CHAIRPERSON OF THE MUNICIPAL COUNCIL

;

Udostępnij:

Piotr Pacewicz

Naczelny OKO.press. Redaktor podziemnego „Tygodnika Mazowsze” (1982–1989), przy Okrągłym Stole sekretarz Bronisława Geremka. Współzakładał „Wyborczą”, jej wicenaczelny (1995–2010). Współtworzył akcje: „Rodzić po ludzku”, „Szkoła z klasą”, „Polska biega”. Autor książek "Psychologiczna analiza rewolucji społecznej", "Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu" (z Martą Konarzewską); "Pociąg osobowy".

Anton Ambroziak

Dziennikarz i reporter. Uhonorowany nagrodami: Amnesty International „Pióro Nadziei” (2018), Kampanii Przeciw Homofobii “Korony Równości” (2019). W OKO.press pisze o prawach człowieka, społeczeństwie obywatelskim i usługach publicznych.

Komentarze