0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Dawid ZuchowiczDawid Zuchowicz

Platforma Obywatelska i Nowoczesna złożyły w Sejmie projekt uchwały, wzywającej rząd do wypełnienia zaleceń Komisji Europejskiej przedstawionych w grudniu 2017 roku. Zostanie skierowany do sejmowej Komisji do spraw UE, kierowanej przez Izabelę Kloc z PiS.

Projekt uchwały został przygotowany przez organizacje zaangażowane w walkę o praworządność w Polsce, które nawołują Komisję Europejską do działań w reakcji na ustawę PiS o Sądzie Najwyższym. To takie organizacje jak "Wolne Sądy", KOD, Obywatele RP, Strajk Kobiet, Front Europejski.

"Tylko niezwłoczna realizacja rekomendacji Komisji Europejskiej uchroni Polskę przed precedensowymi i zarazem kompromitującymi postępowaniami, które narażą nasze państwo i jego obywateli na utratę zaufania na arenie międzynarodowej, dotkliwe sankcje, a także destabilizację europejskiego systemu prawnego, którego jesteśmy częścią"

- czytamy w obywatelskim projekcie uchwały.

Społecznicy oddali projekt w ręce opozycji. Na konferencji prasowej przedstawiali go 18 lipca 2018 Kamila Gasiuk-Pihowicz z Nowoczesnej i Borys Budka z PO.

Uchwała wzywa władze do:

 • niezwłocznych zmian w ustawach o Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawie o sądach powszechnych;
 • przywrócenia niezależności Trybunału Konstytucyjnego;
 • władzę wykonawczą do powstrzymania się "od działań oraz oświadczeń publicznych, które podważają legitymację wymiaru sprawiedliwości i jego wiarygodność".

Poniżej pełen tekst projektu uchwały:

Uchwała Sejmu RP z dnia 18 lipca 2018 roku

W związku z rozpoczęciem procedury naruszeniowej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i skierowaniem formalnego wezwania do usunięcia uchybień, polegających na naruszeniu zasady nieusuwalności sędziów wynikającej z Traktatu o Unii Europejskiej i Konstytucji RP, a także w związku z trwającą przed Radą Unii Europejskiej procedurą stwierdzenia ryzyka poważnego naruszenia przez Polskę praworządności jako jednej z podstawowych wartości Unii, na podstawie art. 7 Traktatu o UE, celem zapobieżenia skierowania skargi przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz celem zakończenia procedury stwierdzenia naruszenia praworządności,

wzywamy organy władzy wykonawczej Rzeczypospolitej Polskiej

do zainicjowania lub podjęcia stosownych działań, celem realizacji zaleceń Komisji Europejskiej

z dnia 20 grudnia 2017 roku, tj. w szczególności:

w odniesieniu do Sądu Najwyższego:

 • zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym w taki sposób, aby nie zastosowano obniżonego wieku emerytalnego wobec sędziów, którzy ukończyli 65 lat, w tym aby nie była skracana kadencja Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego, prof. Małgorzaty Gersdorf;
 • zniesienia swobody decyzyjnej Prezydenta RP dotyczącej przedłużania kadencji sędziów Sądu Najwyższego;
 • wyeliminowania postępowania na podstawie skargi nadzwyczajnej,

w odniesieniu do Krajowej Rady Sądownictwa:

 • zmiany ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa w taki sposób, aby usunięte zostały skutki przerwania kadencji sędziów-członków KRS;
 • zagwarantowania wyboru sędziów-członków KRS przez przedstawicieli środowiska sędziowskiego,

w odniesieniu do sądów powszechnych:

 • zmiany ustawy o ustroju sądów powszechnych, w szczególności poprzez usunięcie skutków wyznaczania i odwoływania prezesów sądów bez podania przyczyny;

w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego:

 • przywrócenia niezależności Trybunału Konstytucyjnego poprzez zaprzysiężenie trzech prawidłowo wybranych sędziów TK oraz zapewnienie, aby prezes i wiceprezes byli wybierani zgodnie z prawem, a także aby wyroki Trybunału były publikowane i w całości wykonywane,

w odniesieniu do wymiaru sprawiedliwości:

 • powstrzymania się władzy wykonawczej od działań oraz oświadczeń publicznych, które podważają legitymację wymiaru sprawiedliwości i jego wiarygodność.

Tylko niezwłoczna realizacja powyższych rekomendacji Komisji Europejskiej uchroni Polskę przed precedensowymi i zarazem kompromitującymi postępowaniami, które narażą nasze Państwo i jego obywateli na utratę zaufania na arenie międzynarodowej, dotkliwe sankcje, a także destabilizację europejskiego systemu prawnego, którego jesteśmy częścią.

;

Udostępnij:

Anna Wójcik

Pisze o praworządności, demokracji, prawie praw człowieka. Współzałożycielka Archiwum Osiatyńskiego i Rule of Law in Poland. Doktor nauk prawnych. Pracuje w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Stypendystka Fundacji Humboldta, prowadzi badania w Instytucie Maxa Plancka Porównawczego Prawa Publicznego i Międzynarodowego w Heidelbergu.

Komentarze