0:00
0:00

0:00

TVP ma swoją akcję "Polska pomaga". Jest tam wiele organizacji. Owsiak wybrał TVN. Czego chcecie od Wiadomości i z jakiej racji?

Twitter,15 stycznia 2017

Sprawdziliśmy

Telewizja publiczna ma obowiązek rzetelnie ukazywać różnorodność wydarzeń

Kaczyński ważniejszy niż Stoch

Program zaczął się od długiego materiału o sukcesach polskich skoczków narciarskich.

Potem było o rozgrywkach wewnątrz partii opozycyjnych. Komentował Jarosław Kaczyński. Dwukrotnie.

Przeczytaj także:

Propozycje PiS zmiany ordynacji wyborczej przez 14 sek. zapowiadał Krzysztof Ziemiec, a kolejne 42 sekund mówił Jarosław Kaczyński.

W materiale o planach przyjazdu do Warszawy Angeli Merkel pojawiły się dwie wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego.

Kolejne doniesienia dotyczyły ścigania podejrzanych o terroryzm. "Wiadomości" TVP jak zwykle próbowały „skleić” terrorystów z uchodźcami. Kaczyńskiego tym razem nie było, podobnie jak w materiale o pożarach.

Owsiak nieobecny

Na koniec była wzmianka o trwającym tego dnia 25. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bez żadnej ilustracji.

Inicjatywie Jerzego Owsiaka poświęcono 14 sekund. "Wiadomości" nie pokazały żadnego obrazu z akcji. Samego Owsiaka też nie.

Kaczyński pojawił się łącznie sześć razy (raz w zapowiedzi i pięć razy w trzech materiałach), łącznie „dostał” 83 sekundy czasu antenowego, czyli niemal sześć razy więcej niż WOŚP.

Marzena Paczuska, szefowa "Wiadomości" TVP, zareagowała na Twitterze na pytania osób, które zwróciły uwagę na zaskakująco dyskretną obsługę Orkiestry:

View post on Twitter

„Z jakiej racji” „Wiadomości” miałyby poświęcać Orkiestrze więcej czasu?

Odpowiedź jest prosta – bo taki obowiązek na Marzenę Paczuską nakłada prawo, a dokładnie art. 21 ust. 2 pkt. 2 ustawy o radiofonii i telewizji: "Programy i inne usługi publicznej radiofonii i telewizji powinny: rzetelnie ukazywać różnorodność wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą".

Rozdział 4 Publiczna radiofonia i telewizja

Art. 21.

1. Publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną, oferując, na zasadach określonych w ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu.

1a. Do zadań publicznej radiofonii i telewizji, wynikających z realizacji misji, o której mowa w ust. 1, należy w szczególności:

1) tworzenie i rozpowszechnianie programów ogólnokrajowych, programów regionalnych, programów dla odbiorców za granicą w języku polskim i innych językach oraz innych programów realizujących demokratyczne, społeczne i kulturalne potrzeby społeczności lokalnych;

2) tworzenie i rozpowszechnianie programów wyspecjalizowanych, na których rozpowszechnianie uzyskano koncesję;

3) budowa i eksploatacja nadawczych i przekaźnikowych stacji radiowych i telewizyjnych;

4) rozpowszechnianie przekazów tekstowych;

5) prowadzenie prac nad nowymi technikami tworzenia i rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych;

6) prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej związanej z twórczością audiowizualną, w tym eksportu i importu;

7) popieranie twórczości artystycznej, literackiej, naukowej oraz działalności oświatowej i działalności w zakresie sportu;

8) upowszechnianie wiedzy o języku polskim; uwzględnianie potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, w tym emitowanie programów informacyjnych w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym;

9) tworzenie i udostępnianie programów edukacyjnych na użytek środowisk polonijnych oraz Polaków zamieszkałych za granicą;

10) zapewnianie dostępności programów lub ich części i innych usług dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu;

11) upowszechnianie edukacji medialnej.

2. Programy i inne usługi publicznej radiofonii i telewizji powinny:

1) kierować się odpowiedzialnością za słowo i dbać o dobre imię publicznej radiofonii i telewizji;

2) rzetelnie ukazywać całą różnorodność wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą;

3) sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej;

4) umożliwiać obywatelom i ich organizacjom uczestniczenie w życiu publicznym poprzez prezentowanie zróżnicowanych poglądów i stanowisk oraz wykonywanie prawa do kontroli i krytyki społecznej;

5) służyć rozwojowi kultury, nauki i oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dorobku intelektualnego i artystycznego;

6) respektować chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki;

7) służyć umacnianiu rodziny; 7a) służyć kształtowaniu postaw prozdrowotnych; 7b) służyć propagowaniu i upowszechnianiu sportu;

8) służyć zwalczaniu patologii społecznych;

9) (uchylony)

10) służyć edukacji medialnej.

3. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji opracowują corocznie w porozumieniu z Krajową Radą plany finansowo-programowe przedsięwzięć w zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 i 1a, wymagających ©Kancelaria Sejmu s. 30/64 2016-09-07 finansowania ze środków publicznych, z uwzględnieniem części kosztów funkcjonowania i rozwoju tych jednostek. 4. Krajowa Rada określi, w drodze rozporządzenia, terminy przedkładania i zakres planów finansowo-programowych mając na względzie zapewnienie realizacji misji publicznej przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji, a także swobodę nadawców publicznych w kształtowaniu programów.

Bardzo trudno byłoby obronić tezę, że 14 sekund o Orkiestrze - największej tego typu akcji społecznej na świecie, w którą czynnie angażuje się ponad 120 tys. wolontariuszy, a udział biorą miliony Polaków i Polek - to "rzetelne ukazywanie różnorodności".

Serduszko ocenzurowane

Jak już pisało OKO.press "Wiadomości" dopuściły sie też zaskakującego aktu cenzury obrazu usuwając serduszko Orkiestry z kurtki posła Platformy Obywatelskiej Arkadiusza Myrchy.

Nie wydaje się możliwe, by uznać to za przejaw "pluralizmu, bezstronności, wyważenia i niezależności oraz innowacyjności, wysokiej jakości i integralności przekazu". Chyba, że "Wiadomości" po swojemu zrozumieli "innowacyjność".

Nie wydaje się także, by taki sposób zakłamywania rzeczywistości był wyrazem "odpowiedzialności za słowo" a nawet, by zapewniał "dbałość o dobre imię publicznej radiofonii i telewizji".

Ideologiczne zniekształcanie przekazu trudno ponadto uznać za "sprzyjanie swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej".

OKO.press nie jest sądem, nie wydaje wyroków. Stwierdzamy jednak, że "Wiadomości TVP" - w sposób ewidentny - naruszyły 15 stycznia 2017 r. kilka zapisów ustawy, która je obowiązuje.

;

Udostępnij:

Kamil Fejfer

Analityk nierówności społecznych i rynku pracy związany z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, prekariusz, autor poczytnego magazynu na portalu Facebook, który jest adresowany do tych, którym nie wyszło, czyli prawie do wszystkich. W OKO.press pisze o polityce społecznej i pracy.

Komentarze