0:00
0:00

0:00

Sędziowie z Iustitii – zrzesza ok. 3,6 tys. członków – apelują by sędziowie powyżej 65. roku życia nie przechodzili na emeryturę, co zakłada niekonstytucyjna ustawa o Sądzie Najwyższym, którą uchwalił PiS. Obecny SN zostanie rozwiązany jeszcze przed wakacjami. Partia rządząca nowy SN będzie chciała umeblować wedle swojego uznania.

Dlatego Iustitia w uchwale przyjętej w niedzielę zaapelowała:

"Zwracamy się do Sędziów Sądu Najwyższego, aby w poczuciu odpowiedzialności za powierzony urząd i konieczność zachowania ciągłości instytucji w 100-lecie jej działalności, pozostali na stanowiskach i piastowali zaszczytny urząd, na który zostali powołani, zgodnie ze złożonym ślubowaniem, dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej, jej obywateli oraz wymiaru sprawiedliwości”.

Przeczytaj także:

Po weekendowych obradach (szczegóły na stronie Stowarzyszenia) Iustitia pokazuje, że po przejęciu przez PiS kontroli nad Trybunałem Konstytucyjnym, a wkrótce również nad SN i Krajową Radą Sądownictwa, będzie głównym ośrodkiem skupiającym sędziów, chcących bronić niezależności od władzy.

Sędziowie – delegaci na Zgromadzenie - niemal wszyscy poparli obecny kurs zarządu stowarzyszenia, który mocno broni niezawisłości sędziowskiej. Iustitia szykuje się na najgorsze w wymiarze sprawiedliwości, czyli szykany wobec poszczególnych sędziów i wytaczanie im dyscyplinarek.

Wsparcie dla szykanowanych sędziów

Stowarzyszenie deklaruje wsparcie dla sędziów, którzy będą przedmiotem szykan i „innych negatywnych działań ze strony władzy politycznej oraz podporządkowanych ministrowi sprawiedliwości organów administracji sądowej, w związku z ich aktywnością w obronie ww. wartości, zwłaszcza w postaci sprzeciwu wobec arbitralnych, nie merytorycznych i nietransparentnych decyzji personalnych”.

"Ufamy w sędziowską prawość i altruizm. Ufamy w zdolność dochowania wierności wartościom, które stanowią credo każdego sędziego, wyznaczają sens naszej pracy i istotę złożonego przez nas ślubowania" – czytamy w uchwale Iustiti z niedzieli.

To ważny sygnał wysłany do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, pokazujący, że sędziowie nie będą milczeć gdy rządząca partia będzie pacyfikować sądy powszechne. O co apelowali do Iustitii goście ich Zgromadzenia, w tym prof. Adam Strzembosz.

Sędziowie uchwalili też, że ich stowarzyszenie ma „dbać o fundamenty państwa prawa, a także rozwój demokracji, upowszechnianie i ochronę praw oraz swobód obywatelskich”.

Sprzeciwiają się niekonstytucyjnym ustawom o wymiarze sprawiedliwości, które „zmierzają do upolitycznienia sądów, likwidacji wpływu sędziów na powoływanie prezesów sądów, osłabienia prawa sędziów do obrony w postępowaniu dyscyplinarnym oraz całkowitej dominacji ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego nad sądami powszechnymi”.

Ponadto Stowarzyszenie apeluje do całego środowiska sędziowskiego o jedność i solidarność w imię zasad demokratycznego państwa prawa. By wykonując swoje obowiązki kierowali się wartościami.

"Jedną z tych wartości jest pluralizm i przekonanie, że możliwe są różne wizje sądownictwa, a rzeczą cenną dla środowiska sędziowskiego jest dialog. Są jednak wartości nadrzędne, których przestrzeganie jest warunkiem wspólnego działania w Stowarzyszeniu opartym na zasadzie dobrowolności. Wartości te to niezależność sądów i niezawisłość sędziów, będące gwarancjami konstytucyjnego prawa do sądu" – przyjęto w uchwale.

Stowarzyszenie potępia zajmowanie stanowisk po odwołanych przez Zbigniewa Ziobrę w toku kadencji prezesach i wiceprezesach sądów oraz udział w organach tworzonych z naruszeniem ich konstytucyjnych ram działania np. kandydowanie do nowej KRS.

Zadania na przyszłość

Członkowie stowarzyszenia dali też mocny mandat do obrony niezależności władzom organizacji na czele z Krystianem Markiewiczem. Delegaci wręcz zobowiązali ich do „podejmowania działań, które przyczynią się do przywrócenia ładu konstytucyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, a zwłaszcza właściwej pozycji ustrojowej organów władzy sądowniczej”.

W szczególności Zarząd Iustitii ma zabiegać o:

  • przywrócenie zgodnego z Konstytucją trybu wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa przez sędziów w wyborach powszechnych, równych, tajnych i bezpośrednich;
  • zwiększenie udziału obywateli w funkcjonowaniu sądownictwa, w szczególności przez wprowadzenie sędziów pokoju, obowiązkowego wysłuchania publicznego kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa i powołanie Rady Społecznej przy tej Radzie;
  • ustanowienie kompetencji samorządu sędziowskiego do wyboru prezesa danego sądu lub przedstawiania kandydatów na prezesa, czy też wiążącego opiniowania tychże kandydatów;
  • likwidację hierarchicznego podporządkowania administracyjnego pomiędzy sądami różnego szczebla;
  • stworzenie warunków (także finansowych) do realizacji modelu „zawód sędziego koroną zawodów prawniczych”;
  • zapewnienie wszystkim sędziom sądów powszechnych dostępu do wszystkich stawek awansowych na jednakowych zasadach;
  • wprowadzenie takich zasad awansowania sędziów, które będą przejawem jednakowej troski o wszystkie szczeble i piony sądownictwa, w tym zniesienie stałych delegacji do sądów wyższego rzędu;
  • wprowadzenie odrębności budżetowej sądów powszechnych;
  • istotną poprawę warunków pracy i płacy pracowników administracyjnych w sądach, a także zwiększenie nakładów na infrastrukturę techniczną sądów;
  • likwidację rozwiązań prowadzących do dyskryminacji sędziów ze względu na płeć, w szczególności przywrócenie zasady, iż dalsze pełnienie służby przez kobiety, które ukończyły wiek progowy (60 lat), stanowi ich uprawnienie i nie zależy od zgody Ministra Sprawiedliwości.

Monitorować Ziobrę

Ponadto władze Iustitii mają „monitorować, ewidencjonować i nagłaśniać nadużycia ministra sprawiedliwości oraz podporządkowanych mu organów administracji sądowej, związanych z funkcjonowaniem sądownictwa, w szczególności w zakresie nieuzasadnionego wszczynania postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów, ograniczania możliwości udziału sędziów w dyskursie publicznym, odwoływania z pełnionych funkcji, przenoszenia do innych jednostek, braku zgody ministra sprawiedliwości na dalsze pełnienie urzędu przez sędziów, którzy ukończyli wiek progowy, bez podania merytorycznego uzasadnienia”.

Wyrzucanie kolaborantów

I jeszcze jedno ważne zalecenie sędziów do swoich władz: „Zebranie Delegatów upoważnia Zarząd do podejmowania działań statutowych wobec członków nieprzestrzegających statutu i uchwał Zebrania Delegatów, dotyczących zasadniczych wartości i celów Stowarzyszenia”.

To już się dzieje. W sobotę Iustitia ostatecznie usunęła ze swojego grona wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka za firmowanie niekonstytucyjnych zmian w sądach.

;

Udostępnij:

Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

Komentarze