0:00
0:00

0:00

Anna Błaszczak-Banasiak
Anna Błaszczak-Banasiak
dyrektorka Amnesty International Polska.