0:000:00

0:00

Przewodniczący KRS Leszek Mazur za pośrednictwem Rzecznika Prasowego KRS Maciej Mitery poinformował, że nie nada biegu i nie prześle do Sądu Najwyższego odwołań sędziów od negatywnego zaopiniowania ich oświadczeń o woli dalszego orzekania. Takie odwołania złożyły m.in. sędzie SN Anna Szulc i Maria Owczarek.

Szulc i Owczarek osiągnęły wiek 65 lat, ale zadeklarowały wolę dalszego sprawowania urzędu sędziego i – co więcej – spełniły wszystkie wymogi nowej ustawy o SN (we wniosku do prezydenta załączyły świadectwa lekarskie). Zostały jednak negatywnie zaopiniowane przez KRS.

Decyzja przewodniczącego KRS o nie przekazaniu odwołań do Sądu Najwyższego jest bezprecedensowa. KRS w tej procedurze pełni jedynie rolę "listonosza" i jest zobowiązany do przekazania odwołań.

Znowelizowana przez PiS ustawa o KRS zakłada, że sędzia, którego dotyczy uchwała wydana przez KRS, może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały z prawem. Odwołanie przesyła się za pośrednictwem KRS.

Adwokatka Sylwia Gregorczyk-Abram, która jest pełnomocnikiem sędzi Szulc i Owczarek, komentowała sprawę na Twitterze: "Sprawa bez precedensu. To tak jakby sąd drugiej instancji odmówił przekazania apelacji i pozostawił ja bez rozpoznania. Obowiązkiem KRS jest niezwłoczne przekazanie odwołań do Sądu Najwyższego".

Głos w tej sprawie zabrał Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS, inicjatywa organizacji pozarządowych: Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy, Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszenia Sędziów „THEMIS”, Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia”, Inicjatywy Obywatelskiej „Wolne Sądy”, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS, Amnesty International, Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych, Forum Współpracy Sędziów, a także Archiwum Osiatyńskiego.

KOS wzywa nową Krajową Radę Sądownictwa i jej kierownictwo do działania zgodnego z prawem.

Podkreśla, że:

  • Zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy o KRS, odwołanie wnosi się za pośrednictwem przewodniczącego, w terminie dwutygodniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem.
  • Ani KRS, ani jej przewodniczący nie są stroną postępowania przed Sądem Najwyższym i nie mają żadnych uprawnień do weryfikacji złożonych odwołań.
  • Jedynym obowiązkiem, jaki nakłada ustawa, jest przesłanie odwołań wraz z aktami spraw do Sądu Najwyższego.

KOS stwierdza, że odmowa nadania biegu pismom złożonym przez sędziów Sądu Najwyższego uniemożliwia sądową kontrolę uchwał nowej KRS.

To alarmujący przykład odbierania sędziom prawa do sądu, gwarantowanego przez Konstytucję RP, Europejską Konwencję Praw Człowieka i Kartę Praw Podstawowych UE.

Przeczytaj całą opinię Komitetu Obrony Sprawiedliwości

Warszawa, 2 sierpnia 2018 r.

Opinie KOS (3/2018)

Odmowa przekazania przez Przewodniczącego nowej Krajowej Rady Sądownictwa odwołań złożonych przez sędziów Sądu Najwyższego

Uchwalona przez obecną większość parlamentarną nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa powiela istniejące od 2001 r. rozwiązanie, zgodnie z którym sędzia – którego dotyczy uchwała wydana przez KRS – może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały z prawem. Takie odwołanie przesyła się za pośrednictwem Przewodniczącego KRS.

Z możliwości odwołania do Sądu Najwyższego skorzystali trzej sędziowie, wobec których nowa KRS wydała negatywne opinie dotyczące dalszego sprawowania przez nich urzędu sędziego SN. W dniu 27 ‍lipca 2018 r. sędzia M. Mitera, rzecznik prasowy nowej KRS, przekazał Polskiej Agencji Prasowej, iż przewodniczący nowej KRS, sędzia L. Mazur, nie prześle wspomnianych odwołań do Sądu Najwyższego i nie nada im biegu.

Zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy o KRS, odwołanie wnosi się za pośrednictwem przewodniczącego, w ‍terminie 2 tygodni od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Ani KRS, ani jej przewodniczący nie są stroną postępowania przed SN i nie mają żadnych uprawnień do weryfikacji złożonych odwołań. Jedynym obowiązkiem, jaki nakłada ustawa, jest ich przesłanie (wraz z aktami spraw) do Sądu Najwyższego.

Odmowa nadania biegu pismom złożonym przez sędziów SN uniemożliwia sądową kontrolę uchwał nowej KRS, i w rzeczywistości odbiera tym osobom prawo do sądu – wynikające z przepisów Konstytucji RP, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Karty Praw Podstawowych UE. Nosi również znamiona przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez przewodniczącego nowej KRS.

Wzywamy nową Krajową Radę Sądownictwa i jej kierownictwo do działania zgodnego z prawem.

Partnerzy KOS:

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”

Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS

Archiwum Osiatyńskiego

Amnesty International

Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych

Forum Współpracy Sędziów

;

Udostępnij:

Anna Wójcik

Pisze o praworządności, demokracji, prawie praw człowieka. Współzałożycielka Archiwum Osiatyńskiego i Rule of Law in Poland. Doktor nauk prawnych. Pracuje w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Stypendystka Fundacji Humboldta, prowadzi badania w Instytucie Maxa Plancka Porównawczego Prawa Publicznego i Międzynarodowego w Heidelbergu.

Komentarze