0:00
0:00

0:00

Adam Knych
Dyrektor Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej