0:00
0:00

0:00

Tomasz Szatkowski
PiS, wiceminister MON