0:00
0:00

0:00

OKO.press publikuje projekt zarządzenia Ministra Zdrowia powołującego "zespół do spraw systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania". To właśnie zaproszenie do tego zespołu miało być kartą przetargową rządu, która przekona lekarzy rezydentów do zakończenia protestu.

W treści zarządzenia uderza rozmiar zespołu – zaproszeni są przedstawiciele 23 instytucji. Jak mówi Jarosław Biliński z Porozumienia Rezydentów - przedstawicieli młodych lekarzy miałoby być troje, takie przynajmniej były obietnice (w zarządzeniu mowa ogólnikowo o "przedstawicielach").

Lekarze mieli nadzieję, że zespół będzie sprawnym ciałem, ulokowanym przy premier Szydło. Tymczasem w ogromnym zespole nie ma nawet ministra Radziwiłła, a jego zadania zostały opisane jako "opracowanie propozycji rozwiązań odnoszących się do wzrostu nakładów na ochronę zdrowia" oraz "analiza możliwości dalszego zwiększania wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia, w tym wynagrodzeń lekarzy rezydentów".

Zaproszenie do udziału w zespole to jedyna odpowiedź od rządu, jaką rezydenci otrzymali na swoje propozycje negocjacyjne, które przekazali 14 października 2017 Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Publikowany przez OKO.press projekt zarządzenia lekarze rezydenci dostali podczas spotkania Porozumienia Zawodów Medycznych, które zdecydowało o tym, że pozostałe związki zawodowe podłączają się do protestu. Przeczytali projekt zarządzenia i nie mieli wątpliwości - zaproszenie odrzucili.

Zarządzenie Ministra Zdrowia[1])

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania

Na podstawie art. art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

 • 1. 1. Tworzy się Zespół do spraw systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania, zwany dalej „Zespołem”.
 1. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.
 • 2. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Pani Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;

2) Zastępca Przewodniczącego – przedstawiciel Ministra Rozwoju i Finansów;

3) pozostali członkowie:

 1. a) przedstawiciele w randze sekretarza stanu lub podsekretarza stanu wyznaczeni przez:

- Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

- Ministra Cyfryzacji,

- Ministra Rozwoju i Finansów,

- Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

- Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

 1. b) po jednym przedstawicielu z departamentów Ministerstwa Zdrowia,
 2. c) przedstawiciele:

- Naczelnej Rady Lekarskiej,

- Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,

- Naczelnej Rady Aptekarskiej,

- Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych,

- Krajowej Rady Fizjoterapeutów,

- trzech przedstawicieli Porozumienia Rezydentów OZZL,

- Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,

- Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy,

- Forum Związków Zawodowych,

- Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”,

- Pracodawców RP,

- Konfederacji Lewiatan,

- Business Centre Club,

- Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych,

- organizacji pacjentów działających w ramach incjatyw: Dialog dla Zdrowia, Obywatele dla Zdrowia i Razem dla Zdrowia,

 1. d) przedstawiciele:

- Narodowego Funduszu Zdrowia,

- Głównego Inspektora Sanitarnego;

4) Sekretarz – Pan Jakub Bydłoń – Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego Ministerstwa Zdrowia.

 1. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. c, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.
 2. Członkowie Zespołu mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.
 3. W pracach Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć również inne osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego.
 4. Przewodniczący może, spośród członków Zespołu i osób zaproszonych do pracy w Zespole na prawach członków, tworzyć zespoły i grupy robocze w celu realizacji zadań Zespołu.
 • 3. Do zadań Zespołu należy:

1) opracowanie propozycji rozwiązań odnoszących się do wzrostu nakładów na ochronę zdrowia;

2) analiza możliwości dalszego zwiększania wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia, w tym wynagrodzeń lekarzy rezydentów, połączona z przeglądem funkcjonowania ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473).

 • 4. Przewodniczący, po zakończeniu prac Zespołu, nie później jednak, niż do dnia 15 grudnia 2017 r., przekaże, w postaci pisemnej, Prezesowi Rady Ministrów, projekt propozycji rozwiązań, o których mowa w § 3 pkt 1, i analizę, o której mowa w § 3 pkt 2.
 • 5. 1. Pracami Zespołu kieruje jego Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
 1. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) planowanie, inicjowanie i organizowanie pracy Zespołu;

3) bieżące prowadzenie posiedzeń i czuwanie nad sprawnym ich przebiegiem;

4) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz.

 • 6. 1. Zespół obraduje na posiedzeniach.
 1. Posiedzenia Zespołu Przewodniczący zwołuje z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu.
 2. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca obradom oraz Sekretarz.
 • 7. 1. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał na posiedzeniach. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu lub ich upoważnionych przedstawicieli. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności głos Zastępcy Przewodniczącego.
 1. Projekty uchwał mogą być też poddane pod głosowanie w trybie obiegowym, w terminie wskazanym przez Przewodniczącego Zespołu.
 2. Osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu, o których mowa w § 2 ust. 4, nie przysługuje prawo udziału w głosowaniu nad uchwałami.
 • 8. 1. Za udział w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.
 1. Osobom, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. c, oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 4, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).
 2. Wydatki związane z działalnością Zespołu, a także powołanych podzespołów i grup roboczych, są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.
 • 9. Obsługę organizacyjną oraz kancelaryjno-biurową prac Zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw zdrowia.
 • 10. Pierwsze posiedzenie Zespołu Przewodniczący zwołuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.
 • 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Uzasadnienie

Celem powołania Zespołu jest wypracowanie w możliwie najszybszym terminie społecznie akceptowalnych oraz możliwych do realizacji systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania.

Minister Zdrowia nieustannie podejmuje działania mające na celu zapewnienie odpowiedniej liczby kadr medycznych posiadających kompetencje i umiejętności niezbędne z punktu widzenia sytuacji epidemiologiczno-demograficznej w Polsce. Działania te są prowadzone wielotorowo, m.in. przez zwiększenie liczby osób studiujących na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym, zmiany w systemie szkolenia specjalizacyjnego wszystkich regulowanych zawodów medycznych, a także opracowanie nowych zasad organizacji, funkcjonowania i finansowania systemu opieki zdrowotnej. Niemniej jednak, jednym z bardziej newralgicznych elementów nierozłącznie związanych z kadrami medycznymi pozostaje kwestia wynagrodzenia tego personelu.

Biorąc pod uwagę zgłaszane w ostatnim czasie przez lekarzy rezydentów postulaty, poparte przez część środowiska reprezentującego zawody medyczne w Polsce, należy uznać, że zasadne jest dokonanie przeglądu przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473) pod kątem oczekiwań zgłaszanych przez pracowników ochrony zdrowia i organizacje ich reprezentujące. Niezbędne jest zatem podjęcie ścisłej współpracy Rządu z przedstawicielami środowiska medycznego celem wypracowania rozwiązań, które z jednej strony okażą się satysfakcjonujące dla pracowników sektora ochrony zdrowia, z drugiej zaś - będą uwzględniać możliwości budżetu państwa.

Zakres tematyczny prac Zespołu wymaga aby w jego posiedzeniach brali udział przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministra Cyfryzacji, Ministra Rozwoju i Finansów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Zdrowia. W skład Zespołu będą wchodzić również przedstawiciele określonych samorządów zawodowych, związków zawodowych oraz przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych.

Udział strony społecznej w pracach Zespołu pozwolić ma na bieżąco wypracowywać kompromisowe stanowisko w poszczególnych omawianych kwestiach tak, aby przygotowane propozycje rozwiązań mogły być w możliwie szybkim czasie kierowane do dalszych prac legislacyjnych. Proponuje się, aby w skład Zespołu powołać przedstawicieli organizacji związkowych oraz organizacji pracodawców będących członkami Rady Dialogu Społecznego. Ponadto w zespole znaleźliby się również przedstawiciele samorządów zawodów medycznych oraz Porozumienia Rezydentów OZZL. Ponadto, w pracach Zespołu, w zależności od potrzeb, będą mogły uczestniczyć również inne osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

Projekt zarządzenia przewiduje, że pracami Zespołu kierował będzie jego Przewodniczący, a w razie jego nieobecności - Zastępca Przewodniczącego Zespołu. Zespół będzie obradował na posiedzeniach, które będzie zwoływał Przewodniczący Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu. Będzie podejmował rozstrzygnięcia w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu lub ich upoważnionych przedstawicieli - w przypadku równej liczby głosów rozstrzygał będzie głos Przewodniczącego Zespołu, a w razie jego nieobecności głos Zastępcy Przewodniczącego.

Zgodnie z § 8 projektu zarządzenia, za udział w pracach Zespołu wynagrodzenie nie przysługuje. Natomiast osobom, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. c oraz w § 2 ust. 4 projektu zarządzenia, będzie przysługiwał zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).

Ze względu na pilny charakter zadań powierzonych Zespołowi do realizacji (nie później niż do dnia 15 grudnia 2017 r.), uzasadnione jest, aby niniejsze zarządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Wskazany w zarządzeniu maksymalny termin zakończenia prac przez Zespół bierze pod uwagę harmonogram prac w parlamencie nad ustawą budżetową na 2018 r.

[1]) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

Młodzi lekarze: Zespół, który ma "opracować propozycje rozwiązań" to gra na czas

Jarosław Biliński z Porozumienia Rezydentów wylicza zarzuty wobec planowanego przez rząd zespołu:

 • żadnych konkretów,
 • zbyt obszerny skład,
 • niewłaściwy cel.

Mówi OKO.press: "To miał być decyzyjny zespół przy pani premier. Tymczasem nie dość, że tak nie jest, to w zespole nie ma nawet przedstawicieli Kancelarii Premiera.

Zespół ma działać przy ministerstwie zdrowia, ale nie biorą w nim udziału minister Radziwiłł nie mówiąc już o ministrze Morawieckim, który powinien być przy debacie o finansach państwa. Nie ma nawet zapowiadanych ekspertów. To pokazuje, że rząd nie traktuje nas poważnie."

Zdaniem Bilińskiego, zespół jest zbyt duży: "Są w nim podsekretarze stanu i przedstawiciele wszystkich możliwych rad lekarskich i rad pacjentów. W tak szerokim składzie nie da się dogadać konkretów.

To stara zasada: tak się układa zespół, żeby niczego nie ustalił" – mówi OKO.press Biliński, który już wcześniej był członkiem zespołu w Ministerstwie Zdrowia – ds. kształcenia lekarzy.

"Było już wiele zespołów pracujących nad rozwiązaniami w systemie zdrowia, uczestniczyli w nich eksperci, profesorowie. Sam brałem udział w taki zespole. Żadna z naszych propozycji nie ujrzała światła dziennego. Wprawdzie minister Radziwiłł zapewnia nas, że skorzysta z naszych analiz przygotowując nowelizacje ustaw, ale czy to się wydarzy?"

Zdaniem Bilińskiego, propozycja pokazuje, że

rząd nie chce szukać realnych rozwiązań, ale wyciszyć protest.

Przede wszystkim chodzi o cel zespołu. Jak czytamy w zarządzeniu:

"Do zadań Zespołu należy:

1) opracowanie propozycji rozwiązań odnoszących się do wzrostu nakładów na ochronę zdrowia;

2) analiza możliwości dalszego zwiększania wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia, w tym wynagrodzeń lekarzy rezydentów, połączona z przeglądem funkcjonowania ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473)".

W połowie grudnia zespół miałby przedstawić "propozycje rozwiązań" minister Szydło: "Przewodniczący, po zakończeniu prac Zespołu, nie później jednak, niż do dnia 15 grudnia 2017 r., przekaże, w postaci pisemnej, Prezesowi Rady Ministrów, projekt propozycji rozwiązań, o których mowa w § 3 pkt 1, i analizę, o której mowa w § 3 pkt 2".

"Przecież minister Szydło może wyrzucić nasze propozycje do kosza! W tej propozycji nie ma żadnych konkretów i żadnych gwarancji, że to, co ustalimy, wejdzie w życie" – tłumaczy Biliński.

Głodówka rozlewa się po całym kraju. Dołączają inne zawody medyczne

Młodzi lekarze od 2 października prowadzą protest głodowy. W sobotę 14 października złożyli Kancelarii Prezesa Rady Ministrów swoje propozycje negocjacyjne – plan minimum, po zagwarantowaniu którego są gotowi usiąść do rozmów. Do tej pory nie otrzymali od rządu żadnej odpowiedzi.

Plan minimum lekarzy rezydentów to:

 • 6,8 proc. PKB na zdrowie. Biliński powiedział OKO.press, że są jednak w tej kwestii elastyczni: „W naszej propozycji napisaliśmy, że możemy zgodzić się na 6 proc., ale musimy usłyszeć konkrety i ten poziom musi zostać osiągnięty szybciej niż w 2025 roku. To jest coroczne zwiększenie budżetu na zdrowie o 6 miliardów złotych – wtedy w 2021 roku doszlibyśmy do poziomu 6 proc.”.
 • Zwiększenie pensji rezydentów. Minimum do podjęcia rozmów to 1,05 średniej krajowej dla wszystkich i od teraz, a nie jak chce minister Radziwiłł do 2022 roku. Biliński: „Chcielibyśmy przywrócenia wskaźnika 1,05 średniej pensji krajowej, który obowiązywał w roku 2009 roku. Tymczasem pensja krajowa zwiększyła się o prawie 1000 zł, a nasze wynagrodzenie stanęło w miejscu”.
 • Renegocjacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w służbie zdrowia, czyli podwyżki dla przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych. Biliński: „Jest kryzys kadrowy w całej służbie zdrowia. Ale nie żądamy natychmiastowych zmian: chcemy gwarancji dojścia w ciągu pięciu lat do poziomu pensji, jaki wynegocjujemy”.

16 października Porozumienie Zawodów Medycznych zrzeszające 12 związków zawodowych ogłosiło, że włącza się w protest lekarzy rezydentów, który staje się protestem głodowym całej służby zdrowia. Głodówka rozlewa się też poza Warszawę – na razie głodować zaczęli lekarze rezydenci w Szczecinie, ale na najbliższe dni planowane są protesty w innych miastach.

W skład Porozumienia Zawodów Medycznych wchodzą związki zawodowe:

 • Lekarzy,
 • Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii,
 • Techników Medycznych Radioterapii,
 • Pracowników Fizjoterapii,
 • Pracowników Ratownictwa Medycznego,
 • Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych,
 • Techników Medycznych Elektroradiologii,
 • Fizjoterapeutów,
 • Pielęgniarek i Położnych.

W Porozumieniu są też przedstawiciele zawodów niezrzeszonych: dietetycy, psychologowie, logopedzi, psychoterapeuci, oraz

 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Fizyków Medycznych i
 • Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych RP.
;

Udostępnij:

Monika Prończuk

Absolwentka studiów europejskich na King’s College w Londynie i stosunków międzynarodowych na Sciences Po w Paryżu. Współzałożycielka inicjatywy Dobrowolki, pomagającej uchodźcom na Bałkanach i Refugees Welcome, programu integracyjnego dla uchodźców w Polsce. W OKO.press pisała o służbie zdrowia, uchodźcach i sytuacji Polski w Unii Europejskiej. Obecnie pracuje w biurze The New York Times w Brukseli.

Komentarze