Ordo Iuris nie po raz pierwszy działa jako cichy agent MEN i sprawdzonym sposobem przepytuje szkoły publiczne w sprawie "Tęczowego Piątku". Szczegółowe pytania mają zniechęcić dyrekcję, nauczycieli i uczniów do podobnych akcji w przyszłości

Instytut na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris nie składa broni w sprawie Tęczowego Piątku. Celem akcji zainicjowanej trzy lata temu przez Kampanię Przeciw Homofobii jest pokazanie, że polskie szkoły mogą być przyjaznym miejscem dla nieheteroseksualnej i transpłciowej młodzieży.

Jeszcze w piątek 26 października 2018 roku ultrakatolicki prawniczy think-tank rozesłał zapytania w trybie dostępu do informacji publicznej do szkół w Polsce.

Organizacja pyta w nich m.in. o to:

 •  z jakimi organizacjami społecznymi współpracują szkoły, a w szczególności czy na liście znajduje się Kampania Przeciw Homofobii – inicjator akcji „Tęczowy Piątek”;
 • czy przed podjęciem współpracy z organizacjami społecznymi szkoły uwzględniły opinię rady rodziców (art. 86 prawo oświatowe);
 • czy w szkole został zorganizowany „Tęczowy Piątek”, a jeśli tak to – czy uczniowie byli zwolnieni ze sprawdzianów, czy realizowali tematy w ramach zajęć obowiązkowych, czy szkoła ponosiła finansowe koszty akcji, czy zajęcia prowadzili pracownicy szkoły (a jeśli nie, to czy na sali obecny był nauczyciel), czy zajęcia odbywały się w salach szkolnych czy poza terenem instytucji.

Jaka jest skala tej akcji Ordo Iuris? Nie wiadomo. Do Kampanii Przeciw Homofobii zgłosiło się kilkanaście szkół, które dostały takie maile.

OKO.press dostało sygnał od jednej z warszawskich szkół.

 • Zobacz wszystkie pytania, które Ordo Iuris kieruje do szkół

  WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

  Na podstawie art. 2 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.
  2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm., dalej u.d.i.p.) zwracam się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w następującym
  zakresie:

  * Jakie organizacje, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne
  działały w szkole od początku 2018 r.?
  * Czy szkoła współpracuje ze Stowarzyszeniem Kampania Przeciw
  Homofobii?
  * Czy przed podjęciem współpracy ze stowarzyszeniami i innymi
  organizacjami społecznymi działającymi w szkole pozytywną opinię
  wyraziła w trybie przewidzianym w art. 86 ustawy Prawo oświatowe rada
  rodziców? Jeżeli tak, zwracam się z wnioskiem o udostępnienie
  treści opinii.
  * Czy w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły została
  uwzględniona współpraca ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami
  społecznymi? Jeżeli tak, z jakimi? Wnoszę o udostępnienie
  potwierdzenia przedłożenia projektu programu
  wychowawczo-profilaktycznego radzie rodziców.
  * Czy na terenie szkoły organizowana jest akcja „Tęczowy Piątek”?

  Jeżeli tak:

  * Jakie działania są prowadzone w ramach akcji „Tęczowy Piątek”?
  Jeżeli został sporządzony wykaz podejmowanych działań, wnoszę o
  jego udostępnienie.
  * Czy uczniom przysługują szczególne uprawnienia w związku z
  włączeniem się w akcję „Tęczowy Piątek”? W szczególności, czy
  uczniowie włączający się w akcję zostali zwolnieni z obowiązku
  uczestnictwa w sprawdzianach podczas zajęć?
  * Czy akcja „Tęczowy Piątek” jest realizowana w ramach zajęć o
  charakterze obowiązkowym? Jeżeli tak, jakich? Jakie treści z zakresu
  podstawy programowej są realizowane w ramach tej akcji?
  * Czy akcja „Tęczowy Piątek” jest realizowana w ramach zajęć
  przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”?
  * Czy akcja „Tęczowy Piątek” jest realizowana poza zajęciami
  obowiązkowymi, w tym podczas zajęć dodatkowych? Jeżeli tak, czy
  rodzice wyrazili zgodę na udział w niej dzieci?
  * Czy działania w ramach akcji „Tęczowy Piątek” są prowadzone
  poza obrębem nieruchomości, w której znajduje się szkoła?
  * Czy działania w ramach akcji „Tęczowy Piątek” prowadzą osoby,
  które nie są pracownikami szkoły? Jeżeli odbywają się podczas
  zajęć lekcyjnych, czy na sali obecny jest nauczyciel?
  * Czy włączenie się w akcję „Tęczowy Piątek” wiązało się z
  jakimkolwiek zaangażowaniem finansowym ze strony szkoły?
  * Czy włączenie się w akcję „Tęczowy Piątek” wiązało się z
  jakimkolwiek zaangażowaniem osób zatrudnionych w szkole w zakresie ich
  obowiązków wynikających z umowy o pracę?
  * Czy rodzice uczniów szkoły byli informowani o włączeniu się
  szkoły w akcję „Tęczowy Piątek”? Jeżeli tak, w jaki sposób? Czy
  zostali poinformowani o tym, że udział w akcji ma charakter
  nieobowiązkowy?
  * Czy Dyrektor szkoły otrzymał od rodziców uczniów lub od uczniów
  oświadczenia, że uczniowie nie włączą się w działania prowadzone
  w ramach akcji „Tęczowy Piątek”? Jeżeli tak, czy uczniowie ci
  zostali zwolnienia z uczestnictwa w akcji, w tym w zajęciach, podczas
  których była ona realizowana?

  Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 u.d.i.p., wnoszę
  o przesłanie odpowiedzi na wniosek pocztą elektroniczną na adres

  Przypominamy, że mają Państwo 14 dni na udzielenie
  odpowiedzi.

  W celu umożliwienia realizacji niniejszego wniosku wyrażam
  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o
  ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000).

  Z poważaniem
  Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris 

W ten sposób „Ordo Iuris” kontynuuje rozkręconą przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, kuratoria, Episkopat i skrajną prawicę nagonkę na nauczycieli i dyrekcje szkół, które zdecydowały się choć przez jeden dzień w roku otworzyć się na nienormatywnych uczniów i uczennice.

Joanna Skonieczna, koordynatorka Tęczowego Piątku z ramienia KPH, mówi OKO.press: „Paradoksalnie te ataki i rozgłos w mediach sprawiły, że zaczęło się do nas zgłaszać jeszcze więcej osób. Pisali i dzwonili nauczyciele, rodzice i sami uczniowie. Na ostatni moment pytali czy jeszcze mogą dołączyć do rekordowej frekwencyjnie akcji (ponad 200 szkół w kraju). Część nawet dzwoniła z pretensją, dlaczego nie dotarła do nich informacja o Tęczowym Piątku.

Nawet w tych szkołach, które oficjalnie nie dołączyły do akcji młodzież sama organizowała się, by świętować ten dzień. Zakładali tęczowe szaliki i sznurówki, malowali twarz na tęczowo lub robili sobie zdjęcia z flagą. Wszystko udostępniali w mediach społecznościowych.

To pokazuje jak dużą potrzebę ma młodzież, by pokazywać swoją akceptację dla różnorodności. A widzialność ma ogromny wpływ na walkę z homofobią i transfobią tak w polskim społeczeństwie, jak i w szkołach”.

Ordo Iuris zastrasza szkoły i nauczycieli

To nic nowego w działaniach „Ordo Iuris”. W podobny sposób – rozsyłając pytania w trybie dostępu do informacji publicznej – organizacja zbierała dane na temat współpracy organizacji pozarządowych w polskich szkołach.

Tak w marcu 2018 roku powstał pełen kłamstw i manipulacji quasi-raport pod hasłem „Chrońmy dzieci”. Na cenzurowanym znalazło się 25 organizacji, które prowadzą w szkołach zajęcia antydyskryminacyjne, z edukacji seksualnej lub szeroko – przybliżające prawa człowieka.

Wśród nich: Fundacja im. Jana Karskiego, Amnesty International, Grupa Edukatorów Seksualnych „PONTON” i KPH.

Celem Ordo Iuris było zastraszenie szkół współpracujący z organizacjami. Co ciekawe, nie pytano o współpracę szkół z takimi organizacjami jak Młodzież Wszechpolska czy ONR.

 • Przeczytaj co Ordo Iuris zarzucało organizacjom

  • powoływanie się na „kontrowersyjne rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)”;
  • rozmawianie o możliwości „wyboru własnej orientacji seksualnej”;
  • używanie podczas warsztatów słów takich jak: „LGBTQ, gender, transpłciowość czy coming out”;
  • organizowanie warsztatów „przybliżających młodym ludziom prawa człowieka, których podstawą jest poszanowanie godności człowieka niezależnie od jego orientacji seksualnej, wyznawanej religii, koloru skóry czy statusu społecznego”;
  • korzystanie z materiałów edukacyjnych Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny czy Kampanii Przeciw Homofobii.

Tym razem chodzi o to samo – zastraszenie dyrekcji, nauczycieli oraz samych uczniów i uczennic.

Joanna Skonieczna z KPH: „Szczegółowe pytania mają wprowadzić nerwową atmosferę i odwieść społeczność szkolną od organizacji podobnych akcji w przyszłości.

Nam – jako inicjatorowi akcji – zależy na bezpieczeństwie wszystkich uczniów i uczennic. Niektóre organizacje swoim zachowaniem pokazują, że ich cel jest wprost przeciwny. Wierzymy, że to społeczność szkolna najlepiej zna swoje potrzeby. Dlatego zachęcaliśmy nauczycieli, by to razem z uczniami wymyślili w jakiej formie chcą celebrować „Tęczowy Piątek”. To mogło być wywieszenie plakatu, tęczowej flagi bądź włączenie podczas lekcji etyki czy WOS tematu społeczności LGBTQI.

Jako KPH wspieramy wszystkie szkoły, które stały się obiektem ataków. Jeśli ktokolwiek będzie miał nieprzyjemności lub będzie chciał się skonsultować w sprawie zastraszającego pisma może liczyć na wsparcie naszej grupy prawnej. Zachęcamy do kontaktu na adres: [email protected]„.

RPO: To syndrom większego problemu

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar w tekście w „Wyborczej” przypomina, że gdyby polskie szkoły prowadziły działalność antydyskryminacyjną, to podobne akcje nie budziłyby kontrowersji.

MEN twierdzi, że nie ma potrzeby odrębnych działań, bo treści równościowe są podstawach programowych. To nieprawda.

Czego mogłyby zatem uczyć polskie szkoły w ramach podstaw programowych, żeby zwiększać akceptację dla osób nieheteroseksualnych i transpłciowych?

Adam Bodnar proponuje lekcje o:

 • prześladowaniach osób homoseksualnych podczas II wojny światowej;
 • skutkach szkodliwych terapii konwersyjnych, których celem jest „leczenie” osób z homoseksualności – wszystko na przykładzie historii Alana Turinga, brytyjskiego naukowca, który pracował przy złamaniu szyfru Enigmy;
 • progresywnym orzecznictwie sądów polskich, które w latach 60. przetarły ścieżkę dla procesu prawnej korekty płci (zmiana danych w dokumentach) dla osób transpłciowych;
 • transpłciowej bohaterce „Solidarności” – Ewie Hołuszko;
 • wadze prezydenckiego weta na przykładzie Andrzeja Dudy, który tuż po objęciu urzędu wyrzucił do kosza przygotowaną przez Annę Grodzką ustawę o uzgodnieniu płci, która uprościłaby proces korekty płci dla osób transpłciowych w Polsce.
OKO.press pilnuje ABC praw LGBT+
Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.

Dziennikarz i reporter. Laureat nagród: "Pióro Nadziei 2018" przyznawanej przez Amnesty International za dziennikarstwo zaangażowane i "Korony Równości 2019". Nominowany do nagrody "Zielony Prus" Stowarzyszenia Dziennikarzy RP za wyróżniający start w zawodzie. W OKO.press pisze o edukacji, prawach człowieka, społeczeństwie obywatelskim i polityce społecznej.


Lubisz nas?

Dołącz do społeczności OKO.press