0:00
0:00

0:00

Rewolucję w systemie powoływania władz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej PiS przeprowadził wiosną 2017 roku. Formalnie podlegają one samorządom wojewódzkim. Dotąd to właśnie sejmiki oraz organizacje ekologiczne i samorządy gospodarcze miały największy wpływ na obsadę ich zarządów i rad nadzorczych. Ale z 16 sejmików wojewódzkich tylko w jednym rządzi PiS, więc przepisy musiały się zmienić.

Wprowadzając zmiany w zarządzaniu funduszami, PiS uzasadniał, że konieczne jest ich odpolitycznienie, uproszczenie sposobu powoływania rad nadzorczych oraz ograniczenie liczby członków władz i kosztów ich wynagrodzenia.

Po zmianie przepisów, w pięcioosobowych radach nadzorczych WFOŚ:

 • jednego członka wskazuje minister środowiska (przewodniczącego rady),
 • dwóch wojewoda (w tym jednego spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych),
 • jednego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • i jednego sejmik wojewódzki (wiceprzewodniczącego rady).

W praktyce PiS przejął kontrolę nad funduszami - bo obecnie ministrów i wojewodów wskazuje ta partia, a NFOŚiGW podlega ministrowi środowiska i kierują nim ludzie powołani przez Jana Szyszkę. W pięcioosobowych radach PiS ma więc wpływ na obsadę czterech osób (w WFOŚ w Rzeszowie - pięciu, bo tam rządzi również w sejmiku). To większość potrzebna by wybrać odpowiednich, „swoich” członków zarządów funduszy.

OKO.press sprawdziło, kim są aktualni członkowie władz WFOŚ. Łącznie - 106 osób. Co najmniej 44 z nich to działacze PiS i członkowie ich rodzin (np. zięć ex- ministra Jana Szyszki, syn byłego posła Waldemara Wiązowskiego i syn lubelskiej radnej Anny Jaśkowskiej).

Drugie, trzecie i czwarte pensje

13 z tych osób to samorządowcy PiS - przede wszystkim radni. Część z nich pełni równocześnie funkcje w radach nadzorczych WFOŚ i we władzach rozmaitych państwowych instytucji i spółek.

Pobierają równocześnie diety radnych, wynagrodzenia w państwowych instytucjach lub spółkach oraz w WFOŚ (kilka tysięcy złotych, często niezależnie od tego, czy w danym miesiącu odbywa się posiedzenie rady, czy nie). Nie straszne więc im wprowadzone właśnie przez PiS obniżki wynagrodzeń samorządowców.

To samo dotyczy przedstawicieli sejmików w radach WFOŚ - aż 10 z nich to radni PSL i PO (ich sylwetki zamieszczamy dla przejrzystości zestawienia w rozwijanych ramkach).

Choć, zgodnie z przepisami, wojewodowie mieli wskazywać do rad nadzorczych po jednym przedstawicielu środowiska naukowego lub organizacji pozarządowych, w praktyce także wybierają często działaczy PiS (żeby formalnie wszystko się zgadzało - takich, którzy np. prowadzą jakieś stowarzyszenie, choćby faktycznie nie działające). Jako swoich przedstawicieli wojewodowie wskazują z kolei często własnych współpracowników z urzędów wojewódzkich (doradców, pełnomocników, dyrektorów). W ten sposób "nagradzają" ich dodatkową pensją, omijając przepisy ograniczające wynagrodzenie urzędników.

W sumie naliczyliśmy w radach WFOŚ ponad 20 wysokopostawionych urzędników i pracowników państwowych instytucji, sprawujących te funkcje z nadania PiS.

Bo podobnie jak z przedstawicielami wojewody wygląda sprawa z przewodniczącymi funduszy, powoływanymi przez ministra środowiska. Zgodnie z przepisami, minister powołuje ich spośród pracowników swojego resortu, biura NFOŚiGW lub innych instytucji podlegających ministerstwu (np. Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska). Miesięcznie zarabiają w tych instytucjach po kilka- kilkanaście tysięcy złotych. Z rad WFOŚ dostają dodatkowo od około 3,5 tysiąca do ponad 4,7 tys. złotych. W znacznej części są to ludzie powołani na urzędy i na funkcje przewodniczących jeszcze przez byłego ministra środowiska, Jan Szyszkę.

Co ciekawe - choć przepis o tym, że minister wskazuje przewodniczących rad spośród pracowników podlegających mu instytucji, wprowadził PiS, Szyszko znalazł sposób, by go ominąć i powołać do rad także innych ludzi (swoich politycznych asystentów, członków swojego stowarzyszenia, absolwentów podyplomowego studium, którym niegdyś kierował itd.) Zatrudniał ich na 1/10 etatu w swoim gabinecie politycznym i gdy formalnie byli już pracownikami resortu - powoływał ich na przewodniczących rad WFOŚ.

Do niedawna w radach zasiadało 16 bliskich współpracowników Szyszki. Ale 8 z tych osób odwołał w tym roku jego następca - Henryk Kowalczyk (ich sylwetki przedstawiamy, dodatkowo, na końcu zestawienia).

WFOŚiGW w Warszawie

ZARZĄD

Marek Ryszka - prezes Funduszu od października 2017 roku. Od listopada 2015 do początku 2018 roku był też, z nominacji ministra Jana Szyszki, wiceprzewodniczącym rady nadzorczej NFOŚiGW (z wynagrodzeniem w wysokości około 4,7 tys. złotych miesięcznie).

Ukończył Międzyuczelniane Podyplomowe Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW i SGH (założone przez Szyszkę) i podyplomowe studia w Wyższej szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Wynagrodzenie w WFOŚ:

 • wynagrodzenie zasadnicze 23.224 złotych miesięcznie,
 • dodatek stażowy - Fundusz odmówił podania jego wysokości,
 • pracownicy WFOŚ w Warszawie dostają również „trzynastkę” - dodatkową pensję.

Michał Kuliński - wiceprezes Funduszu od 2013 roku. Wcześniej I Sekretarz Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Korei Południowej. Syn Waldemara Kulińskiego, dyrektora mazowieckiego urzędu marszałkowskiego.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 18.958 złotych miesięcznie.

RADA NADZORCZA

Artur Michalski - przewodniczący rady, wskazany przez byłego ministra środowiska, Jana Szyszkę. Od grudnia 2015 roku wiceprezes NFOŚiGW.

Jeden z najbliższych współpracowników Szyszki. Ukończył założone przez Szyszkę Podyplomowe Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW i SGH. Działa w założonym przez Szyszkę Stowarzyszeniu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski. W latach 2000-01, gdy Szyszko był pełnomocnikiem rządu ds. Konwencji Klimatycznej, Michalski był jego doradcą. Za poprzednich rządów PiS i Szyszki w resorcie, Michalski był szefem jego gabinetu politycznego, a w 2006 roku został przez niego powołany po raz pierwszy na wiceprezesa NFOŚiGW.

Wynagrodzenie w NFOŚiGW w 2017 roku:

 • wynagrodzenie - 307.420 złotych,
 • świadczenia rzeczowe o wartości 350 złotych,
 • świadczenia medyczne o wartości 1.547 złotych,
 • nagroda roczna - 74.906 złotych.

Wynagrodzenie w NFOŚ w 2018 roku - brak danych.

Wynagrodzenie w WFOŚ w 2018 roku - 4.739 złotych miesięcznie.

Maciej Kurowski - członek rady wyznaczony przez wojewodę mazowieckiego. Za poprzednich rządów PiS przez kilka miesięcy pełnił funkcję wiceprezesa, a potem prezesa WFOŚiGW w Warszawie. Od 2008 roku pracuje w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Sekretarz PiS w powiecie Garwolińskim. Radny tej partii w powiecie garwolińskim i przewodniczący klubu radnych. Przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w Garwolinie.

Wynagrodzenie w 2017 roku - nie opublikowano jeszcze oświadczenia majątkowego.

Wynagrodzenie w WFOŚ w 2018 roku - 3.792 złote miesięcznie.

Andrzej Rogowski - członek rady wyznaczony przez wojewodę mazowieckiego spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych. Fundusz nie odpowiedział na pytania, kim jest i jakie ma doświadczenie zawodowe.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 3.792 złote miesięcznie.

Wojciech Ignacok - członek rady wyznaczony przez NFOŚiGW. Prezes Geotermii Podhalańskiej (prawie 90 proc. udziałów w niej ma NFOŚ).

Wynagrodzenie w WFOŚ - 3.792 złote miesięcznie.

Mirosław Augustyniak - wiceprzewodniczący rady. Od 2006 roku radny PSL w mazowieckim sejmiku wojewódzkim. Egzaminator nadzorujący w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Ostrołęce.

Wynagrodzenie w 2017 roku:

 • z WORD - 122.801 złotych,
 • dieta radnego - 37.539 złotych,
 • wynajem lokalu - 4.950 złotych,
 • rada nadzorcza WFOŚ - 42.296 złotych.

Wynagrodzenie w WFOŚ w 2018 roku - 4.266 złotych miesięcznie.

WFOŚiGW w Gdańsku

ZARZĄD

Maciej Kazienko - prezes Funduszu. Wcześniej - od 20 maja 2010 roku był wiceprezesem WFOŚ. Niegdyś współpracownik Macieja Płażyńskiego (który zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie smoleńskiej). Był jego asystentem, gdy Płażyński pełnił w na początku lat 90. funkcję wojewody pomorskiego i później - gdy był posłem i wicemarszałkiem Senatu. Za poprzednich rządów PiS - w 2006 roku - Kazienko został szefem gabinetu wojewody pomorskiego, Piotra Ołowskiego.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 18.958 złotych miesięcznie.

Nagroda roczna w 2017 roku (za 2016 rok) - ponad 12.000 złotych.

Teresa Jakubowska - wiceprezes Funduszu (od lipca 2017 roku). Wcześniej urzędniczka Referatu Planowania Energetycznego w pomorskim urzędzie marszałkowskim.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 18.010 złotych miesięcznie.

RADA NADZORCZA

Łukasz Młynarkiewicz - przewodniczący rady wskazany przez ministra środowiska Henryka Kowalczyka. Od lutego 2018 roku także dyrektor Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko w GIOŚ.

Wynagrodzenie w GIOŚ - brak danych.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 3.792 złote miesięcznie.

Przemysław Jan Marchlewicz - członek rady wyznaczony przez wojewodę pomorskiego. Działacz PiS, były członek władz wojewódzkich tej partii. W latach 2002-04 wicemarszałek województwa pomorskiego. W 2004 roku został wiceprezesem należącej do pomorskiego samorządu Agencji Rozwoju Pomorza. W 2005 roku kandydował z PiS do Sejmu (bez powodzenia). Po wygranej PiS w wyborach 2005 roku wszedł do zarządu państwowej spółki Zarząd Portu Morskiego Gdynia. W 2006 roku został radnym PiS w Sopocie, a w 2010 roku – radnym pomorskiego sejmiku wojewódzkiego. Od maja do grudnia 2016 roku był wiceprezesem Lotosu. Odwołano go w związku z niejasnościami dotyczącymi jego wcześniejszej działalności biznesowej.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 2.844 złote miesięcznie.

Patryk Demski - członek rady wyznaczony przez wojewodę pomorskiego spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych. Za poprzednich rządów PiS - w 2006 roku - był wicedyrektorem gabinetu wojewody pomorskiego (szefem gabinetu był obecny prezes WFOŚ w Gdańsku, Maciej Kazienko). W latach 2006-14 pełnił funkcję wicedyrektora, a potem p/o dyrektora gdańskiego oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych. Od 2014 roku do maja 2018 roku był burmistrzem Pelplina z ramienia PiS. Od maja - wiceprezes Lotosu ds. inwestycji i innowacji.

Wynagrodzenie w 2017 roku – nie opublikowano jeszcze oświadczenia majątkowego.

 • wynagrodzenie podstawowe - 57.249 złotych miesięcznie (!),
 • wynagrodzenie zmienne - uzależnione od realizacji założonych celów (maks. 513.012 złotych rocznie).

Wynagrodzenie w WFOŚ - 2.844 złote miesięcznie.

Paweł Krochmal - członek rady wyznaczony przez NFOŚiGW. Od 2017 pracownik NFOŚ (obecnie specjalista w Zespole Nadzoru Kapitałowego), wcześniej analityk w Departamencie Windykacji PKP.

Wynagrodzenie w NFOŚ - brak danych.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 2.844 złote miesięcznie.

Zenon Odya - wiceprzewodniczący rady. Były prezydent Tczewa (w latach 1994 - 2010). Od 2010 roku radny sejmiku pomorskiego (obecnie z ramienia PO).

Wynagrodzenie w 2017 roku:

 • dieta radnego - 28.314 złotych,
 • emerytura - 65.113 złotych,
 • rada nadzorcza WFOŚ - 29.016 złotych.

Wynagrodzenie w WFOŚ w 2018 roku - 3.318 złotych miesięcznie.

WFOŚiGW we Wrocławiu

ZARZĄD

Łukasz Kasztelowicz - prezes Funduszu. A równocześnie wspólnik i prokurent kancelarii prawnej. Członek zarządu okręgowego PiS we Wrocławiu. Były doradca pisowskiego wojewody dolnośląskiego (ds. prawnych). W 2002, 2006 i 2010 roku był kandydatem PiS na radnego Wrocławia.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 18.958 złotych miesięcznie.

Bartłomiej Wiązowski - wiceprezes Funduszu. Syn Waldemara Wiązowskiego, byłego posła Porozumienia Centrum i PiS. W 2006 roku kandydował z listy PiS na radnego Wrocławia. Za poprzednich rządów PiS był szefem rady nadzorczej Electusa - spółki kontrolowanej wówczas przez Marka Falentę (biznesmena, który później zasłynął zlecając podsłuchiwanie polityków PO).

Wynagrodzenie w WFOŚ - 18.958 złotych miesięcznie.

RADA NADZORCZA

Hubert Schwarz - przewodniczący rady wyznaczony przez byłego ministra, Jana Szyszkę. Równocześnie dyrektor Departamentu Polityki Surowcowej i Analiz w Ministerstwie Środowiska.

Średnie wynagrodzenie dyrektorów departamentów w resorcie to 11.679 złotych miesięcznie.

Nagroda w MŚ w 2017 roku - resort odmówił podania kwoty.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 4.265 złotych miesięcznie.

Jacek Jemioła - członek rady wyznaczony przez wojewodę dolnośląskiego. A równocześnie - od lutego 2016 - dyrektor biura wojewody w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Były skarbnik PiS we Wrocławiu- Fabryczna II. W 2006 roku kandydował z PiS do rady miejskiej Wrocławia. Absolwent AWF, trener.

Wynagrodzenie w urzędzie wojewódzkim - 8.760 złotych miesięcznie.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 3.317 złotych miesięcznie.

Piotr Tomasz Maryński - członek rady wyznaczony przez wojewodę spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych. Skarbnik PiS we Wrocławiu i radny tej partii w Radzie Miejskiej we Wrocławiu. Od sierpnia 2016 do listopada 2017 dyrektor w Centrozłomie Wrocław SA (spółka- wnuczka KGHM Polska Miedź).

 • Centrozłom - 131.531 złotych,
 • dieta radnego - 20.064 złote,
 • rada nadzorcza WFOŚ - 20.911 złotych.

Wynagrodzenie w radzie WFOŚ w 2018 roku - 3.317 złotych miesięcznie.

Mateusz Mroz - członek rady wyznaczony przez NFOŚiGW. Współpracownik Szyszki. Za pierwszego ministrowania Szyszki (w rządze AWS) był szefem jego gabinetu politycznego, za drugich rządów Szyszki w resorcie został członkiem rady nadzorczej NFOŚiGW. Razem z Szyszką zakładał Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski i był jego skarbnikiem. Ukończył założone przez Szyszkę Podyplomowe Studium Oceny i Wyceny Zasobów Naturalnych Środowiska SGGW. Do grudnia 2015 do października 2017 roku prezes Agencji Mienia Wojskowego.

Wynagrodzenie w radzie WFOŚ - 3.317 złotych miesięcznie.

Ewa Rzewuska - wiceprzewodnicząca rady nadzorczej wyznaczona przez dolnośląski sejmik wojewódzki. Radna Dolnośląskiego Ruchu Samorządowego, przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sejmiku. Niegdyś pracowała w Instytucie Gospodarki Wodnej, Laboratorium Badania Wód i Ścieków oraz Instytucie Ochrony Środowiska.

Wynagrodzenie w 2017 roku:

 • emerytura - 29.014 złotych,
 • dieta radnego - 31.925 złotych,
 • rada nadzorcza WFOŚ - 38.851 złotych.

Wynagrodzenie w radzie WFOŚ w 2018 roku - 3.791 złotych miesięcznie.

WFOŚiGW w Rzeszowie

ZARZĄD

Adam Skiba - prezes Funduszu. Kiedyś zajmował się redakcją techniczną i składem komputerowym gazetki krośnieńskiej parafii św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli. W ostatnich latach był dyrektorem w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie (gdzie rządzi PiS). Od czerwca 2014 do lipca 2017 roku zasiadał w radzie nadzorczej Podkarpackiej Agencji Energetycznej (głównym udziałowcem jest województwo podkarpackie).

Jest radnym dzielnicy Suchodół w Krośnie. W 2014 roku kandydował z listy PiS na radnego Krosna (bez powodzenia). Obecnie jest kandydatem PiS na prezydenta Krosna.

 • urząd marszałkowski - 76.869 złotych,
 • gospodarstwo rolne - 1.500 złotych,
 • rada nadzorcza PAE - 1.750 złotych,
 • pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej - 14.000 złotych.

Wynagrodzenie w WFOŚ w 2018 roku - 18.010 złotych miesięcznie.

Bogusław Kida - wiceprezes Funduszu od 2013 roku. Wcześniej wiceburmistrz Sokołowa Małopolskiego na Rzeszowszczyźnie. Przewodniczący komitetu terenowego PiS w Sokołowie Małopolskim i członek zarządu PiS w powiecie rzeszowskim.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 17.536 złotych miesięcznie.

RADA NADZORCZA

Agnieszka Dalbiak - przewodnicząca rady, wskazana w 2017 roku przez byłego ministra środowiska, Jana Szyszkę. Wcześniej z jego nadania była przewodniczącą rady nadzorczej WFOŚ w Białymstoku. Jest dyrektorką Departamentu Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska.

Średnie wynagrodzenie dyrektorów departamentów w resorcie - 11.679 złotych miesięcznie.

Nagroda w resorcie w 2017 roku - resort odmówił podania kwoty.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 4.266 złotych miesięcznie.

Stefan Dunin - członek rady wyznaczony przez NFOŚiGW. Władze rzeszowskiego Funduszu nie potrafią odpowiedzieć, kim jest i jakie doświadczenie zawodowe.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 3.318 złotych miesięcznie.

Paweł Krzanowski - członek rady wyznaczony przez wojewodę. Jest także radnym i przewodniczącym klubu radnych PiS w Krośnie oraz członkiem krośnieńskiego zarządu okręgowego PiS. W 2010 i 2014 roku był kandydatem tej partii na prezydenta Krosna. Do marca 2018 prowadził działalność gospodarczą - projektowanie, nadzorowanie i wykonanie inwestycji. Zawiesił ją gdy został wicedyrektorem w Oddziale Inwestycyjno - Remontowym Polskiej Spółki Gazownictwa w Krośnie. To spółka należąca do państwowego koncernu PGNiG, obsadzonego przez PiS.

 • działalność gospodarcza - 105.971 złotych,
 • dieta radnego - nie podał kwoty w oświadczeniu majątkowym,
 • rada WFOŚ - 19.186 złotych.

Wynagrodzenie w PSG w Krośnie w 2018 roku - brak danych.

Wynagrodzenie w WFOŚ w 2018 roku - 3.318 złotych miesięcznie.

Andrzej Kulig - wiceprzewodniczący rady. Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w podkarpackim urzędzie marszałkowskim (to jedyny samorząd wojewódzki w którym rządzi PiS).

Wynagrodzenie w 2017 roku:

 • urząd marszałkowski - 124.398 złotych,
 • umowy o dzieło - 2.942 złote,
 • rada WFOŚ - 35.762 złote.

Wynagrodzenie w WFOŚ w 2018 roku - 3.792 złote miesięcznie.

WFOŚiGW w Kielcach

ZARZĄD

Ryszard Gliwiński - prezes Funduszu. Wcześniej (od 2016 roku) prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach. Członek rady programowej, która ma przygotować program świętokrzyskiego PiS na najbliższe wybory samorządowe.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 18.948 złotych miesięcznie.

Grzegorz Socha - wiceprezes Funduszu. Wcześniej prowadził sady wiśniowe i szkolenia BHP. Do lutego 2017 roku dyrektor prawny w spółce KSW Polska. 17 lutego 2017 roku został dyrektorem ds. świadczeń w kieleckim ZUS.

Radny PiS w sejmiku wojewódzkim.

 • gospodarstwo (przychód) - 15.000 złotych,
 • wynagrodzenie w KSW i ZUS - 98.280 złotych,
 • nagroda kwartalna - 12.100 złotych,
 • nagroda indywidualna - 9.500 złotych,
 • umowy zlecenia - 3.155 złotych.

Wynagrodzenie w WFOŚ w 2018 roku - 17.062 złote miesięcznie.

RADA NADZORCZA

Marek Szary - przewodniczący rady, wskazany przez byłego ministra środowiska Jana Szyszkę. Ukończył uruchomione z inicjatywy szyszki Podyplomowe Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych (prowadzone wspólnie przez SGGW i SGH). Jest wicedyrektorem ds. ekonomicznych i rozwoju w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Było o nim głośno, gdy RDLP kupiła odlane w brązie statuetki Lecha i Marii Kaczyńskich, upamiętniające odsłonięcie ich pomnika w Radomiu.

Od 2010 roku jest radnym PiS w Radomiu, od 2016 roku szefem klubu radnych PiS.

 • RDLP - 237.262 złote,
 • dieta radnego - 29.438 złotych,
 • dzierżawa gruntu - 507 złotych,
 • rada WFOŚ - 21.379 złotych.

Wynagrodzenie w RDLP w 2018 roku - 11.629 złotych miesięcznie.

Wynagrodzenie w WFOŚ w 2018 roku - 3.792 złote miesięcznie.

Karolina Kowalska - członkini rady wskazana przez NFOŚiGW. Wcześniej była przewodniczącą rady - a ponieważ zgodnie z prawem funkcję tą może pełnić osoba zatrudniona w resorcie środowiska lub podlegających mu instytucjach, zatrudniono ją na część etatu w gabinecie politycznym ministra Szyszki.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 2.844 złote miesięcznie.

Bartłomiej Dorywalski - członek rady wskazany przez wojewodę świętokrzyskiego. A równocześnie doradca wojewody. Niegdyś był współpracownikiem najważniejszego polityka PiS w świętokrzyskiem - Przemysława Gosiewskiego. W 2006 roku został po raz pierwszy burmistrzem Włoszczowy. W 2010 roku – po katastrofie smoleńskiej – objął na krótko mandat poselski po Gosiewskim, a później znów zajął fotel burmistrza. Od 2014 roku jest radnym PiS w świętokrzyskim sejmiku wojewódzkim.

 • urząd wojewódzki - 136.795 złotych,
 • dieta radnego - 25.764 złote,
 • rada nadzorcza Zakładu Usług Komunalnych w Chmielniku - 5.927 złotych,
 • rada programowa Polskiego Radia Kielce - 3.718 złotych,
 • uczelnia w Kielcach - 22.181 złotych,
 • rada WFOŚ - 15.724 złote.

Wynagrodzenie w WFOŚ w 2018 roku - 2.844 złote miesięcznie.

Paweł Lubieniecki - członek rady wskazany przez wojewodę świętokrzyskiego (z PiS). A równocześnie dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego w Kielcach. Wcześniej - od 2007 do 2016 roku - pracował w świętokrzyskim urzędzie marszałkowskim.

Wynagrodzenie w urzędzie wojewódzkim:

 • wynagrodzenie zasadnicze - 8.419 złotych miesięcznie,
 • dodatek funkcyjny - 1.000 złotych miesięcznie,
 • dodatek za wieloletnią pracy - urząd nie ujawnił kwoty,
 • w 2017 roku dodatkowo Lubieniecki dostał łącznie 14.870 złotych nagrody.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 2.844 złote miesięcznie.

Arkadiusz Bąk - wiceprzewodniczący rady (od 30 czerwca 2017). Radny PSL i przewodniczący świętokrzyskiego sejmiku wojewódzkiego.

Wynagrodzenie w 2017 roku:

 • wynagrodzenie przewodniczącego sejmiku - 250.574 złote,
 • dieta radnego - 30.600 złotych,
 • rada WFOŚ - 18.443 złote.

Wynagrodzenie w WFOŚ w 2018 roku - 3.318 złotych miesięcznie.

WFOŚiGW w Szczecinie

ZARZĄD

Radosław Grzegorczyk - prezes Funduszu od listopada 2017 roku. Wcześniej, od grudnia 2015 roku, był Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 18.484 złote miesięcznie.

Paweł Mirowski - wiceprezes Funduszu. Działacz PiS, uważany za człowieka Joachima Brudzińskiego.

W latach 2009 - 14 był z ramienia PiS wiceburmistrzem Polic. Od 2014 - radny i wicestarosta powiatu polickiego. Z funkcji wicestarosty zrezygnował w 2016 roku by objąć posadę dyrektora w państwowych Zakładach Chemicznych Police (Grupa Azoty). W listopadzie 2017 wziął urlop bezpłatny w ZCP i złożył mandat radnego - by zostać wiceprezesem WFOŚ.

Wynagrodzenie w 2017 roku (do końca października):

 • Zakłady Chemiczne Police - 244.602 złote,
 • dochód z rady powiatu - 9.121 złotych.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 18.010 złotych miesięcznie.

RADA NADZORCZA

Stefan Traczyk - przewodniczący rady, wskazany przez byłego ministra środowiska, Jana Szyszkę. Szyszko powołał go również do Państwowej Rady Ochrony Przyrody. W kadencji 2005-07 Traczyk był jego społecznym współpracownikiem. Dziś jest nadleśniczym nadleśnictwa Jabłonna. Jesienią ubiegłego roku, gdy pojawiły się pogłoski o planowanym odwołaniu Szyszki z funkcji, zorganizował „spontaniczny” wiec poparcia dla ministra, na który zjechali leśnicy i myśliwi. Jest członkiem PiS. W latach 2006-14 był wójtem Celestynowa.

Wynagrodzenie w nadleśnictwie Jabłonna - 9.172 złote miesięcznie (w 2017 roku otrzymał dodatkowo 11.418 złotych nagrody).

Wynagrodzenie w WFOŚ - 4.266 złote miesięcznie.

Błażej Dałek - członek rady wyznaczony przez NFOŚiGW. Pracownik Lasów Miejskich Warszawa (ich szefem jest zięć Szyszki - Karol Podgórski). Od 2016 roku członek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Szczecinie.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 3.318 złotych miesięcznie.

Marek Chabior - członek rady, wyznaczony przez wojewodę spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych. Działacz i członek władz PiS w Szczecinie. W 2006 roku kandydował z listy PiS do sejmiku wojewódzkiego, a w 2014 - do rady miasta w Szczecinie. Przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w Szczecinie.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 3.318 złotych miesięcznie.

Tomasz Pietras - członek rady, przedstawiciel wojewody zachodniopomorskiego. Od listopada 2016 do stycznia 2018 roku był doradcą pisowskiego wojewody ds. infrastruktury strategicznej (z wynagrodzeniem 4,2 tys. zł miesięcznie). Od lutego 2018 jest p/o dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Wynagrodzenie w RZGW w Szczecinie:

 • wynagrodzenie zasadnicze - 11.500 złotych miesięcznie,
 • dodatek za wieloletnią pracę - 1.150 złotych miesięcznie.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 3.318 złotych miesięcznie.

Mariusz Adamski – wiceprzewodniczący rady. Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w szczecińskim urzędzie marszałkowskim.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 3792 złote miesięcznie.

WFOŚiGW w Toruniu

ZARZĄD

Ireneusz Stachowiak - prezes Funduszu. Pełnomocnik Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro w województwie kujawsko-pomorskim. Były działacz PiS i radny miejski tej partii. W latach 2006- 2016 wiceprezydent Inowrocławia (najpierw reprezentujący PiS, później Solidarną Polskę), a wcześniej - technik ds. eksploatacji w państwowym koncernie Energa SA.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 19.358 złotych miesięcznie.

Dariusz Wrzos - wiceprezes Funduszu. Były szef Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, a wcześniej - Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w łódzkim magistracie.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 16.988 złotych miesięcznie.

RADA NADZORCZA

Agnieszka Chilmon - przewodnicząca rady wyznaczona przez ministra Jana Szyszkę. Dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Środowiska.

Średnie wynagrodzenie dyrektorów departamentów w resorcie to 11.679 złotych miesięcznie.

Nagroda w MŚ w 2017 roku - resort odmówił podania kwoty.

Wynagrodzenie w radzie WFOŚ - 4.740 złotych miesięcznie.

Karol Podgórski - członek rady wyznaczony przez wojewodę kujawsko - pomorskiego. Zięć byłego ministra środowiska Jana Szyszki (mąż Katarzyny Szyszko-Podgórskiej). Jest także dyrektorem Lasów Miejskich w Warszawie (jednostki budżetowej miasta Warszawa).

Wynagrodzenie w Lasach Miejskich - 14.300 złotych miesięcznie.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 3.791 złotych miesięcznie.

Maria Dombrowicz - członkini rady wyznaczona przez wojewodę spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych. Doktor nauk przyrodniczych. Od sierpnia 2017 roku szefowa Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Żona Konstantego Dombrowicza, byłego prezydenta Bydgoszczy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w przedziale od 5.850 do 9.670 złotych.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 3.791 złotych miesięcznie.

Grzegorz Witkowski - członek rady wyznaczony przez NFOŚiGW. Równocześnie pełniący obowiązki kierownika Zespołu Umorzeń i Umów Regionalnych w NFOŚiGW.

Wynagrodzenie w NFOŚ - brak danych.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 3.791 złotych miesięcznie.

Paweł Zgórzyński - wiceprzewodniczący rady, wyznaczony przez kujawsko-pomorski sejmik wojewódzki. Radny PSL w sejmiku. Wicenaczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Brodnicy.

Wynagrodzenie w 2017 roku:

 • z gospodarstwa rolnego - 228.925 złotych,
 • z działalności gospodarczej - 284.229 złotych,
 • rada nadzorcza Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych - 15.765 złotych,
 • dieta radnego - 30.599 złotych,
 • rada nadzorcza WFOŚ - 42.508 złotych.

Wynagrodzenie w WFOŚ w 2018 roku - 4.265 złotych miesięcznie.

WFOŚiGW w Lublinie

ZARZĄD

Paweł Gilowski - prezes Funduszu. Syn Zyty Gilowskiej, nieżyjącej już wicepremier i minister finansów w poprzednim rządzie PiS. W latach 2016 - 17 był dyrektorem generalnym Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 18.958 złotych miesięcznie.

RADA NADZORCZA

Anna Kozińska-Żywar - przewodnicząca rady wyznaczona przez ministra środowiska Henryka Kowalczyka. Równocześnie wicedyrektorka Departamentu Prawnego Ministerstwa Środowiska.

Średnie wynagrodzenie wicedyrektorów departamentów w resorcie to 9.348 złotych miesięcznie.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 3.791 złotych miesięcznie.

Leszek Żelazny - członek rady wyznaczony przez wojewodę lubelskiego. Równocześnie Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie (powołany przez Jana Szyszkę, za rządów AWS-UW).

Wynagrodzenie w WIOŚ w Lublinie - 8760 złotych miesięcznie.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 2.843 złote miesięcznie.

Tomasz Zieliński - członek rady wyznaczony przez wojewodę lubelskiego spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych (jako przedstawiciel Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Tarnawka). Od listopada 2017 roku jest dyrektorem zamojskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie. Sekretarz zarządu powiatowego PiS w Tomaszowie Lubelskim.

Wynagrodzenie w kuratorium - brak danych.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 2.843 złote miesięcznie.

Artur Jaśkowski - członek rady wyznaczony przez NFOŚiGW. Syn lubelskiej radnej PiS Anny Jaśkowskiej (zasłynęła na cały kraj, gdy podczas dyskusji o nadaniu ulicy imienia Tadeusza Mazowieckiego, stwierdziła, że był on „stalinowcem, komunistą i agentem NKWD”, a ostatnio - domagając się ujawnienia orientacji seksualnej lubelskich nauczycieli). Od 2016 roku dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.

Wynagrodzenie w urzędzie wojewódzkim - 9.683 złote miesięcznie.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 2.843 złote miesięcznie.

Adam Rychliczek - wiceprzewodniczący rady wyznaczony przez lubelski sejmik wojewódzki. Radny tego sejmiku z ramienia PSL. Były poseł i senator.

Wynagrodzenie w 2017 roku:

 • Global Mineral Prospects - 83.208 złotych,
 • dieta radnego - 27.885 złotych,
 • rada nadzorcza WFOŚ - 17.728 złotych.

Wynagrodzenie w WFOŚ w 2018 roku - 3.317 złotych miesięcznie.

WFOŚiGW w Katowicach

ZARZĄD

Tomasz Bednarek - prezes Funduszu. W 2006 roku asystent społeczny posła PiS Waldemara Andzela i kandydat PiS do sejmiku. W latach 2007-15 prokurent w Rudzkiej Agencji Rozwoju Inwestor Sp. z o.o. (jej głównym udziałowcem jest gmina Ruda Śląska). Później - „indywidualny ekspert i konsultant w zakresie doradztwa gospodarczego”.

W 2014 roku został radnym PiS w śląskim sejmiku wojewódzkim. Zrezygnował z mandatu w 2018 roku.

Wynagrodzenie w 2017 roku - nie opublikowano jeszcze oświadczenia majątkowego.

Wynagrodzenie w WFOŚ w 2018 roku - brak danych.

RADA NADZORCZA

Magda Gosk - przewodnicząca rady wskazana przez ministra środowiska Henryka Kowalczyka. Od 2016 roku także dyrektorka Departamentu Gospodarowania Odpadami w Ministerstwie Środowiska. Wcześniej pracowała w GIOŚ (m.in. jako naczelniczka Wydziału Transgranicznego Przemieszczania Odpadów, wydającego pozwolenia na przywóz do Polski odpadów zza granicy).

Średnie wynagrodzenie dyrektorów departamentów w Ministerstwie Środowiska to 11.679 złotych miesięcznie.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 4.503 złote miesięcznie.

Roman Kusz - członek rady wyznaczony przez wojewodę. Adwokat, dziekan Izby Adwokackiej w Katowicach. Członek rady nadzorczej sportowej spółki akcyjnej Górnik Zabrze.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 3.555 złotych miesięcznie.

Przemysław Drabek - członek rady wyznaczony przez wojewodę spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych. Od 2006 roku, w kolejnych kadencjach Sejmu (2007- 11, 2011-15 i obecnej) był pracownikiem biura posła Jacka Falfusa z PiS. Zrezygnował 31 marca 2017 roku.

Od 2006 roku jest radnym PiS w Bielsku-Białej, a od 2010 roku również przewodniczącym rady miejskiej. Szefuje komitetowi terenowemu PiS w Bielsku-Białej. Na przełomie 2016 i 2017 roku został dyrektorem w państwowej spółce Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki. Jest kandydatem PiS na prezydenta Bielska-Białej.

 • spółka Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki - 69.532 złote,
 • biuro posła Falfusa (od stycznia do marca 2017) - 9.716 złotych,
 • dieta radnego - 29.253 złote,
 • rada WFOŚ - 19.261 złotych,

Wynagrodzenie w WFOŚ w 2018 roku - 3.555 złotych miesięcznie.

Piotr Kołodziejczyk - członek rady wyznaczony przez NFOŚiGW.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 3.555 złotych miesięcznie.

Bronisław Karasek - wiceprzewodniczący rady. Radny PSL w śląskim sejmiku wojewódzkim.

Wynagrodzenie w 2017 roku - nie opublikowano jeszcze oświadczenia majątkowego.

Wynagrodzenie w WFOŚ w 2018 roku - 4.029 złotych miesięcznie.

WFOŚiGW w Krakowie

ZARZĄD

Małgorzata Mrugała - prezes Funduszu od 2011 roku. Wcześniej dyrektorka Wydziału Kształtowania Środowiska w krakowskim magistracie.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 18.958 złotych miesięcznie.

Anna Biederman-Zaręba - wiceprezes Funduszu od sierpnia 2017 roku. Była doktorantka katedry kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2016-17 zasiadała w radzie nadzorczej Kopalni Soli Bochnia.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 18.484 złote miesięcznie.

RADA NADZORCZA

Beata Nowosielska - przewodnicząca rady wyznaczona przez ministra środowiska Henryka Kowalczyka. Była radna PiS w warszawskiej dzielnicy Wesoła. Od 2016 do kwietnia 2017 roku była dyrektorką Departamentu Edukacji i Komunikacji w Ministerstwie Środowiska. Ze stanowiskiem pożegnała się po skandalu który wybuchł, gdy napisała na Facebooku, że wracającego do Polski Donalda Tuska trzeba przywitać „kajdankami i szubienicą”. Ministerstwo ogłosiło wówczas również, że wycofuje jej kandydaturę na szefową rady nadzorczej WFOŚ w Toruniu. Ale w październiku 2017 roku została dyrektor generalną Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a potem przewodniczącą rady WFOŚ w Krakowie.

Wynagrodzenie w GDOŚ - brak danych.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 3.770 złotych miesięcznie.

Paweł Ciećko - sekretarz rady. Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, powołany za poprzednich rządów PiS (w styczniu 2007 roku).

Wynagrodzenie w WIOŚ:

 • wynagrodzenie zasadnicze - 5.266 złotych miesięcznie,
 • dodatek funkcyjny - 1.400 złotych miesięcznie,
 • dodatek specjalny - 2.100 złotych miesięcznie,
 • dodatek za wieloletnią pracę - 1.053 złotemiesięcznie,
 • w 2017 roku Ciećko otrzymał dodatkowo 10.000 złotych nagrody.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 3.393 złote miesięcznie.

Zbigniew Myczkowski - członek rady. Kierownik Zakładu Krajobrazu Otwartego i Budowli Inżynierskich na Politechnice Krakowskiej. W 2015 roku powołany przez ministra Szyszkę do rady nadzorczej NFOŚiGW.

Wynagrodzenie w NFOŚ - 4.740 złotych miesięcznie.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 3.016 złotych miesięcznie.

Grzegorz Tabasz - członek rady. Przyrodnik, dziennikarz „Dziennika Polskiego”, dyrektor Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży „Kana”.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 3.016 złotych miesięcznie.

Adam Kwaśniak - wiceprzewodniczący rady. Radny PSL w małopolskim sejmiku wojewódzkim, wiceprzewodniczący komisji ochrony środowiska.

Wynagrodzenie w 2017 roku - nie opublikowano jeszcze oświadczenia majątkowego.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 3.393 złote miesięcznie.

WFOŚiGW w Zielonej Górze

ZARZĄD

Mariusz Herbut - prezes Funduszu. Inżynier środowiska. Kiedyś urzędnik starostwa w Krośnie Odrzańskim. W 2005 roku kandydował z listy PiS do Sejmu.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 18.484 złote miesięcznie.

RADA NADZORCZA

Leszek Karski - przewodniczący rady, wyznaczony przez byłego ministra środowiska, Jana Szyszkę. A równocześnie dyrektor Departamentu Prawa i Orzecznictwa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W 2016 roku był na 1/10 etatu doradcą w gabinecie politycznym Szyszki.

Wynagrodzenie w GIOŚ - 9.744 złote miesięcznie.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 3.791 złotych miesięcznie.

Roman Fraszczyk - członek rady wyznaczony przez wojewodę lubuskiego. Sekretarz komitetu terenowego PiS w Zielonej Górze. Radny PiS w powiecie gorzowskim. Od 1 października 2017 roku pełni obowiązki dyrektora oddziału lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubniewicach.

 • ODR - 15.386 złotych,
 • gospodarstwo rolne (przychód) - 50.000 złotych,
 • dieta radnego 17.136 złotych,
 • rada WFOŚ - 15.598 złotych.

Wynagrodzenie w ODR Lubniewice w 2018 roku - 6.400 złotych miesięcznie.

Wynagrodzenie w WFOŚ w 2018 roku - 2.843 złote miesięcznie.

Piotr Barczak - członek rady, wyznaczony przez wojewodę lubuskiego spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych. Członek zarządu okręgowego i powiatowego PiS w Zielonej Górze. Radny i przewodniczący klubu radnych PiS w Zielonej Górze. Do maja 2017 zatrudniony w ODN w Zielonej Górze, od maja - komendant wojewódzki Ochotniczych Hufców Pracy w lubuskiem.

 • ODN - 19.130 złotych,
 • OHP - 59.440 złotych,
 • dieta radnego - 21.677 złotych,
 • rada programowa TVP3 - 3.122 złote,
 • rada nadzorcza WFOŚ - 17.530 złotych.

Wynagrodzenie w OHP w 2018 roku - 7.700 złotych miesięcznie.

Wynagrodzenie w WFOŚ w 2018 roku - 2.843 złote miesięcznie.

Jolanta Maj - członkini rady wyznaczona przez NFOŚiGW. Wicedyrektorka Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska.

Średnie wynagrodzenie wicedyrektorów departamentów w resorcie środowiska to 9.348 złotych miesięcznie.

Nagroda w MŚ w 2017 roku - resort odmówił udzielenia informacji.

Wynagrodzenie w WFOŚ w 2018 roku - 2.843 złote miesięcznie.

Czesław Fiedorowicz - wiceprzewodniczący rady. Były poseł PSL (II, III i V kadencji). Radny i przewodniczący lubuskiego sejmiku wojewódzkiego. Pełnomocnik prezydenta Zielonej Góry ds. europejskiej współpracy terytorialnej.

Wynagrodzenie w 2017 roku:

 • Urząd Miasta w Zielonej Górze - 87.204 złote,
 • sejmik wojewódzki - 32.175 złotych,
 • rada nadzorcza WFOŚ - 17.530 złotych.

Wynagrodzenie w WFOŚ w 2018 roku - 3.317 złotych miesięcznie.

WFOŚiGW w Opolu

ZARZĄD

Iwona Mazurek - prezes Funduszu. W 2014 roku kandydatka PiS do sejmiku wojewódzkiego. Była m.in. audytorem wewnętrznym w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu i kwestorem w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu.

Wynagrodzenie w WFOŚ - Fundusz nie podał kwoty.

Henryk Tylak - wiceprezes Funduszu. Równocześnie prowadzi własną działalność gospodarczą - Zakład Usług Leśnych Drewex. Jest asystentem poselskim Kornela Morawieckiego. Niegdyś był szefem Samoobrony Andrzeja Leppera na Opolszczyźnie. A w latach 2002-06 - radnym Samoobrony w opolskim sejmiku wojewódzkim.

Wynagrodzenie w WFOŚ - Fundusz nie podał kwoty.

RADA NADZORCZA

Magdalena Bodzenta - przewodnicząca rady wskazana przez byłego ministra środowiska, Jana Szyszkę. Jest od wielu lat współpracownicą Szyszki. W 2006 roku, zaraz po studiach, została pracownikiem jego biura poselskiego i pracowała tam także w kolejnych kadencjach Sejmu (2007-11 i 2011-15). W obecnej kadencji była szefową jego gabinetu politycznego w Ministerstwie Środowiska. Odeszła z resortu wraz z Szyszką.

Wynagrodzenie w Ministerstwie Środowiska w 2017 roku - łącznie 141.784 złote.

Nagroda w Ministerstwie Środowiska - resort nie podał kwoty.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 3.792 złote miesięcznie.

Piotr Kunicki - członek rady wyznaczony przez wojewodę opolskiego. Radca Prawny.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 2.844 złote miesięcznie.

Maciej Stefański - członek rady wyznaczony przez wojewodę opolskiego spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych. Szef PiS w Brzegu. Radny i starosta brzeski.

Wynagrodzenie w 2017 roku - nie opublikowano jeszcze oświadczenia majątkowego.

Wynagrodzenie starosty w 2018 roku - 12.297 złotych miesięcznie.

Wynagrodzenie w WFOŚ w 2018 roku - 2.844 złote miesięcznie.

Lech Sekyra - członek rady wyznaczony NFOŚiGW. Działał razem z wiceszefem NFOŚiGW Arturem Michalskim w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. W latach 2004-08 był doradcą (pełnomocnikiem ds. młodzieży) prawicowego prezydenta Łodzi Jerzego Kropiwnickiego. Jest prezesem Sej-Serwis (spółki zależnej państwowego PGNiG) oraz PGE Ekoserwis.

Wynagrodzenie w spółkach - brak danych.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 2.844 złote miesięcznie.

Manfred Grabelus - wiceprzewodniczący rady. Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska i opolskim urzędzie marszałkowskim.

Wynagrodzenie w 2017 roku:

 • urząd marszałkowski - łącznie 112.190 złotych,
 • rada WFOŚ - łącznie 32.112 złotych.

Wynagrodzenie w WFOŚ w 2018 roku - 3.318 złotych miesięcznie.

WFOŚiGW w Białymstoku

ZARZĄD

Maciej Borzyszkowski - prezes Funduszu. Wcześniej zatrudniony w firmie Edpol Food & Innovation, a jeszcze wcześniej m.in. w Polskim Zrzeszeniu Producentów Bydła Mięsnego (m.in. jako koordynator projektu „Nauczyciel obróbki mięsa w szkole XXI wieku”). W 2014 roku kandydował z listy PiS na radnego Augustowa. A w 2015 roku był w Komitecie Poparcia Kandydatury Pana Posła Jarosława Zielińskiego (jednego z najważniejszych polityków PiS na Podlasiu).

Wynagrodzenie w WFOŚ - 18.484 złote miesięcznie.

Magdalena Tymińska - wiceprezes Funduszu. Wcześniej koordynatorka ds. afrykańskiego pomoru świń w powiecie sokólskim. Sekretarz zarządu okręgowego Porozumienia Jarosława Gowina w okręgu Białystok.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 17.536 złotych miesięcznie.

RADA NADZORCZA

Tomasz Nowacki - przewodniczący rady wyznaczony przez ministra środowiska Henryka Kowalczyka.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 3.792 złote miesięcznie.

Michał Rzemieniewski - wyznaczony przez NFOŚiGW. Do listopada 2017 wicedyrektor Departamentu Porządku Publicznego MSWiA. Gdy obecny wiceszef MSWiA, Jarosław Zieliński był burmistrzem warszawskiego Śródmieścia, Rzemieniewski był jego asystentem (2003-04). Potem sam był w nadania PiS wiceburmistrzem Pragi- Południe.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 2.844 złote miesięcznie.

Tomasz Stefan Madras - sekretarz rady wyznaczony przez wojewodę podlaskiego spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych. Równocześnie pełnomocnik wojewody ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Pracuje jako adiunkt na Politechnice Białostockiej. Radny PiS w Białymstoku.

 • Politechnika Białostocka - 46.451 złotych,
 • urząd wojewódzki - 8.800 złotych,
 • dieta radnego - 27.938 złotych,
 • rada nadzorcza WFOŚ - 15.794 złote,
 • wynajem mieszkania - 11.400 złotych.

Wynagrodzenie w WFOŚ w 2018 roku - 2.844 złote miesięcznie.

Maciej Zajkowski - członek rady wyznaczony przez wojewodę podlaskiego. Ekspert ds. OZE w podlaskim urzędzie marszałkowskim i ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 2.844 złote miesięcznie.

Jacek Piorunek - wiceprzewodniczący rady. Radny PO w podlaskim sejmiku wojewódzkim. Pracownik urzędu miasta w Rajgrodzie. Członek rady nadzorczej Komunalnego TBS w Białymstoku.

Wynagrodzenie w 2017 roku:

 • urząd miasta - 47.770 złotych,
 • rada nadzorcza KTBS - 15.297 złotych,
 • dieta radnego - 30.062 złote,
 • wynajem mieszkania - 12.000 złotych,
 • rada nadzorcza WFOŚ - 26.440 złotych.

Wynagrodzenie w WFOŚ w 2018 roku - 3.318 złotych miesięcznie.

WFOŚiGW w Olsztynie

ZARZĄD

Jarosław Bogusz - prezes Funduszu. Wcześniej - od 2013 do 5 listopada 2017 roku- był prezesem Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych w Ostródzie, spółki podlegającej burmistrzowi z PiS.

Były sekretarz, a potem szef PiS w Ostródzie.

 • MABK w Ostródzie - 127.820 złotych,
 • WFOŚ - 40.941 złotych.

Wynagrodzenie w WFOŚ w 2018 roku - 19.906 złotych miesięcznie.

RADA NADZORCZA

Bożena Adamska - przewodnicząca rady wskazana przez ministra środowiska Henryka Kowalczyka. Wicedyrektorka Departamentu Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Środowiska.

Średnie wynagrodzenie wicedyrektorów departamentów w resorcie to 9.348 złotych miesięcznie.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 3.792 złote miesięcznie.

Jacek Roman Pawlik - członek rady wyznaczony przez wojewodę. Zastępca wójta gminy Kiwity. Wcześniej pracował jako nauczyciel z gimnazjum w tej miejscowości. Działacz PiS. W 2014 roku był kandydatem tej partii na burmistrza Lidzbarka Warmińskiego, a w 2007 i 2015 kandydował z listy PiS do Sejmu (w obu przypadkach bez powodzenia).

Wynagrodzenie w 2017 roku - nie opublikowano jeszcze oświadczenia majątkowego.

Wynagrodzenie w WFOŚ w 2018 roku - 2.844 złote miesięcznie.

Tomasz Tracz - członek rady wskazany przez wojewodę spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 2.844 złote miesięcznie.

Leszek Tokarczyk - członek rady wskazany przez NFOŚiGW, pracownik tego funduszu.

Wynagrodzenie w NFOŚ - brak danych.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 2.844 złote miesięcznie

Bogdan Meina - wiceprzewodniczący rady. Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w warmińsko-mazurskim urzędzie marszałkowskim

Wynagrodzenie w WFOŚ - 3.318 złotych miesięcznie.

WFOŚiGW w Łodzi

ZARZĄD

Wojciech Miedzianowski - prezes Funduszu. Członek zarządu PiS w okręgu sieradzkim. Do września 2017 roku radny powiatu łowickiego z ramienia PiS i przewodniczący klubu radnych (złożył mandat w związku z objęciem funkcji w WFOŚ).

Wynagrodzenie w WFOŚ - 18.959 złotych miesięcznie.

Anna Górczyńska - wiceprezes Funduszu. Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Żona Andrzeja Górczyńskiego, radnego łódzkiego sejmiku wojewódzkiego i wicedyrektora oddziału KRUS w Łodzi.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 17.062 złote miesięcznie.

RADA NADZORCZA

Grzegorz Mroczek - przewodniczący rady, wskazany w styczniu 2018 przez ministra środowiska Henryka Kowalczyka. Od stycznia 2018 także dyrektor generalny Ministerstwa Środowiska. Od lat bliski współpracownik Jacka Sasina, ministra w kancelarii premiera.

Wynagrodzenie w WFOŚ - maks. 4.029 złote miesięcznie.

Michał Stefanowicz - członek rady wskazany przez wojewodę. Radca prawny.

Wynagrodzenie w WFOŚ - maks. 3.318 złote miesięcznie.

Ryszard Marcinkowski - członek rady wskazany przez wojewodę. Adwokat.

Wynagrodzenie w WFOŚ - maks. 3.318 złote miesięcznie.

Robert Korbeń - członek rady, przedstawiciel NFOŚiGW. W 2014 roku był kandydatem PiS na wójta i radnego Makowa. Od kwietnia 2016 roku zastępca kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Skierniewicach.

Wynagrodzenie w ARiMR - 4.998 złotych miesięcznie.

Wynagrodzenie w WFOŚ - maks. 3.318 złote miesięcznie.

Tomasz Piotrowski - wiceprzewodniczący rady. Radny i szef klubu PO w łódzkim sejmiku wojewódzkim. Pełniący obowiązki dyrektora biura prezydent Łodzi, Hanny Zdanowskiej.

Wynagrodzenie w 2017 roku:

 • Urząd Miasta w Łodzi - 215.683 złote,
 • dieta radnego - 26.488 złotych,
 • działalność wykonywana osobiście - 2.800 złotych,
 • rada nadzorcza WFOŚ - 21.283 złote.

Wynagrodzenie w WFOŚ w 2018 roku - 3.792 złote miesięcznie.

WFOŚiGW w Poznaniu

ZARZĄD

Jolanta Ratajczak - prezes Funduszu. Wcześniej Regionalna Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 18.958 złotych miesięcznie.

Aleksandra Durkowska - wiceprezes Funduszu od listopada 2017 roku. Wcześniej pracowała w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego i podyplomowych studiów w Wyższej szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (założonej przez o. Rydzyka).

Wynagrodzenie w WFOŚ - 18.010 złotych miesięcznie.

RADA NADZORCZA

Aleksandra Plucińska - przewodnicząca rady wyznaczona przez ministra środowiska Henryka Kowalczyka. Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska.

Wynagrodzenie w resorcie środowiska - brak danych.

Wynagrodzenie w WFOŚ - około 3.555 złotych miesięcznie.

Dariusz Szymczak - członek rady wyznaczony przez wojewodę wielkopolskiego spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych. Za poprzednich rządów PiS - w latach 2006 - 07 - doradca wojewody kujawsko - pomorskiego. Obecnie radny PiS i szef klubu radnych w wielkopolskim sejmiku wojewódzkim.

Radca prawny. W 2016 roku był wiceprezesem państwowej spółki Enea Operator. Z funkcją pożegnał się, gdy zarząd grupy energetycznej ustalił, że Szymczak, jako radca prawny, prowadzi w imieniu swoich klientów sprawy przeciwko Enei. Wkrótce potem został prezesem Gospodarstwa Rolno - Hodowlanego Żydowo, należącego do państwowej Agencji Nieruchomości Rolnych. Jest jednym z bohaterów akcji PO pt. „Konwój wstydu”.

 • kancelaria radcy prawnego (przychód) - 34.764 złote,
 • GRH Żydowo - 167.919 złotych,
 • rada programowa TVP w Poznaniu - 1.352 złote,
 • dieta radnego - 30.921 złotych,
 • rada WFOŚ - 15.297 złotych.

Wynagrodzenie w WFOŚ w 2018 roku - około 2.844 złote miesięcznie.

Anna Grossmann - członkini rady wyznaczona przez wojewodę wielkopolskiego. Radca prawny Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 2.844 złote miesięcznie.

Piotr Kotwicki - członek rady wyznaczony przez NFOŚiGW.

Wynagrodzenie w WFOŚ - 2.844 złote miesięcznie.

Tatiana Sokołowska - wiceprzewodnicząca rady Funduszu. Radna PO w wielkopolskim sejmiku wojewódzkim, przewodnicząca komisji ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Prowadzi prywatną firmę szkoleniową Business Dress Code.

Wynagrodzenie w 2017 roku:

 • działalność gospodarcza (przychód) - 26.461 złotych,
 • dieta radnego - brak pełnych danych (w oświadczeniu podała tylko kwotę podlegającą opodatkowaniu),
 • rada WFOŚ - 33.028 złotych.

Wynagrodzenie w WFOŚ – około 3.318 złotych miesięcznie.

Przewodniczący rad nadzorczych powołani przez ministra Jana Szyszkę, odwołani po jego odejściu z resortu:

Paweł Mucha - był przewodniczącym rady WFOŚ w Białymstoku. W różnych okresach był również doradcą w gabinecie politycznym ministra Szyszki, jego rzecznikiem prasowym i dyrektorem Departamentu Komunikacji w Ministerstwie Środowiska.

Średnie wynagrodzenie dyrektorów departamentów w resorcie - 11.679 złotych miesięcznie.

Wynagrodzenie w WFOŚ w 2018 roku - 3.792 złote miesięcznie.

Stanisław Majdański - był przewodniczącym rady nadzorczej WFOŚ w Lublinie. Niegdyś poseł i senator z listy AWS. Ukończył Podyplomowe Studium Wyceny i Oceny Zasobów Przyrodniczych w SGH i SGGW w Warszawie, założone przez Szyszkę. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, założonego przez Szyszkę. W latach 2016- 17 był zatrudniony na 1/10 etatu jako doradca Szyszki w ministerstwie.

Wynagrodzenie w Ministerstwie Środowiska - resort odmówił podania kwoty.

Wynagrodzenie w WFOŚ w 2018 roku - 3.791 złotych miesięcznie.

Andrzej Deres - był przewodniczącym rady WFOŚ w Krakowie. A także dyrektorem Biura NFOŚiGW. Zasiada w powołanej przez ministra Szyszkę Krajowej Radzie Gospodarki Wodnej. Jest absolwentem ekonomii i Międzyuczelnianego Podyplomowego Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGH i SGGW w Warszawie, którego kierownikiem był Szyszko i skarbnikiem założonego przez ministra Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski. Za poprzednich rządów PiS był pracownikiem biura poselskiego Szyszki.

Wynagrodzenie w NFOŚ - brak danych.

Wynagrodzenie w WFOŚ w 2018 roku - 3.770 złotych miesięcznie.

Jacek Krawczyk - był przewodniczącym rady WFOŚ w Gdańsku. Jak również dyrektorem Departamentu Leśnictwa w resorcie Szyszki i przewodniczącym powołanego przez niego zespołu ds. przygotowania raportu o stanie ochrony i zarządzania Puszczą Białowieską.

Średnie wynagrodzenie dyrektorów departamentów w resorcie to 11.679 złotych miesięcznie.

Wynagrodzenie w WFOŚ w 2018 roku - 3.792 złote miesięcznie.

Anna Jakubowska - była przewodniczącą rady WFOŚ w Poznaniu (wcześniej przewodnicząca rady WFOŚ w Łodzi). Absolwentka założonego przez Szyszkę Podyplomowego Studium Oceny i Wyceny zasobów Przyrodniczych SGH i SGGW.

Krzysztof Melka - był przewodniczącym rady WFOŚ w Łodzi. Pracował w resorcie środowiska na 1/10 etatu jako doradca ministra Szyszki.

Wynagrodzenie w 2017 roku w Ministerstwie Środowiska - resort odmówił podania kwoty.

Wynagrodzenie w WFOŚ w 2018 roku - maks. 4.029 złote miesięcznie.

Marek Rembisz - był do przewodniczącym rady WFOŚ w Katowicach. Wicedyrektor Instytutu Ochrony Środowiska.

Wynagrodzenie w WFOŚ w 2018 roku - 4.503 złote miesięcznie.

Michał Wiśniewski – był przewodniczącym rady WFOŚ w Olsztynie. A równocześnie dyrektorem Departamentu Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Środowiska. Na początku kadencji był zatrudniony na 1/10 etatu jako doradca ministra. W 2008 roku, jeszcze jako student, został zatrudniony jako pracownik biura poselskiego Szyszki.

Średnie wynagrodzenie dyrektorów departamentów w resorcie to 11.679 złotych miesięcznie.

Wynagrodzenie w WFOŚ w 2018 roku - 3.792 złote miesięcznie.

;

Udostępnij:

Bianka Mikołajewska

Od wiosny 2016 do wiosny 2022 roku wicenaczelna i szefowa zespołu śledczego OKO.press. Wcześniej dziennikarka „Polityki” (2000-13) i krótko „GW”. W konkursie Grand Press 2016 wybrana Dziennikarzem Roku. W 2019 otrzymała Nagrodę Specjalną Radia Zet - Dziennikarz Dekady. Laureatka kilkunastu innych nagród dziennikarskich. Z łódzkich Bałut.

Komentarze