0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Wojciech Olkuśnik / Agencja GazetaWojciech Olkuśnik / ...

W Sejmie w tym tygodniu ważą się losy polskiego wymiaru sprawiedliwości. Wczoraj, 5 kwietnia, odbyło się pierwsze czytanie przygotowanej przez ministerstwo sprawiedliwości ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Projekt Ziobry wbrew konstytucji skraca kadencje 15 z 25 członków Rady, a wyznaczenie nowych powierza Sejmowi w miejsce gremiów sędziowskich. Oznacza to, że PiS zdobędzie możliwość wyboru nowych, sprzyjających mu sędziów i narzędzie do dyscyplinowania opornych.

3 kwietnia w sprawie ustawy o KRS napisała do marszałka Marka Kuchcińskiego Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE). To organizacja reprezentująca samorządy prawnicze z 45 państw, a za ich pośrednictwem ponad milion europejskich prawników. Prezydent CCBE Ruthven Gemmel pisze w nim, że ustawa może "prowadzić do

naruszenia zasady niezależności sądów, zasady niezawisłości sędziowskiej oraz trójpodziału władzy, co w zasadniczy sposób wpłynie na możliwość dochodzenia sprawiedliwości przez obywateli przed niezależnym, bezstronnym i niezawisłym sądem".

CCBE wzywa marszałka do powstrzymania się od wprowadzenia zapisanych w ustawie zmian i zapewnienie niezależności sądów oraz poszanowania niezawisłości sędziowskiej.

Wcześniej przeciwko planom zmian w ustawie o KRS protestowali m.in. Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Nils Muiżnieks i Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. Za niezgodną z konstytucją uznali ją Rzecznik Praw Obywatelskich, Sąd Najwyższy i polskie stowarzyszenia sędziowskie.

Poniżej zamieszczamy treść listu Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy.

Przeczytaj także:

Mr Marek Kuchcinski Marszałek Sejmu Sejm ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa [email protected]

Bruksela, 3 kwietnia 2017

dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa I organizacji sądownictwa w Polsce Piszę w imieniu Rady Adwokatur I Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), która reprezentuje samorządy prawnicze z 45 państw, a za ich pośrednictwem ponad milion europejskich prawników.

CCBE wyraża głębokie zaniepokojenie w związku z pracami legislacyjnymi, które zmierzają do radykalnej zmiany ustroju i zasad funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa.

Krajowa Rada Sądownictwa jest konstytucyjnym organem państwa stojącym na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów w Polsce. Jej aktywność zapisała się w znaczący sposób w odbudowie systemu demokratycznego w Polsce. Zachowanie jej niezależności jest podstawową gwarancją utrzymania stabilności systemu prawnego w Polsce.

Proponowane zmiany w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa mogą prowadzić do naruszenia zasady niezależności sądów, zasady niezawisłości sędziowskiej oraz trójpodziału władzy, co w zasadniczy sposób wpłynie na możliwość dochodzenia sprawiedliwości przez obywateli przed niezależnym, bezstronnym i niezawisłym sądem.

Nasze uzasadnione wątpliwości budzi zwłaszcza zmiana kształtu ustrojowego Krajowej Rady Sądownictwa, proponowany tryb wyłaniania sędziów do tejże Rady, jak również przerwanie gwarantowanej przez przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej kadencji członków tego organu.

Proponowana zmiana sposobu funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa nie gwarantuje utrzymanie odrębności władzy sądowniczej.

Standardy gwarancji niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej zostały potwierdzone przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w rezolucji z 1985 r. Z kolei, w art. 14 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych wskazano, że każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia sprawy przez właściwy, niezależny i bezstronny sąd.

Podobne stwierdzenie znajduje się w art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, której Polska jest stroną, a także w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Zachowanie zasady niezawisłości sędziowskiej daje gwarancję ochrony każdego obywatela. Gwarantuje jednocześnie stabilne funkcjonowanie państwa jako całości. Niezależność sądów i niezawisłość sędziów nie są więc przywilejami osób zajmujących stanowiska sędziowskie. Stają się gwarancją realizacji praw podmiotowych obywateli.

W trosce o te wspólne fundamentalne zasady wymiaru sprawiedliwości CCBE wzywa do zapewnienia niezależności sądów i poszanowania niezawisłości sędziowskiej oraz do powstrzymania się od wprowadzenia planowanych zmian odnoszących się do ustroju i zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości jako naruszających te reguły i podważających zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa”.

Z poważaniem, Ruthven GEMMELL Prezydent CCBE

;

Udostępnij:

Daniel Flis

Dziennikarz OKO.press. Absolwent filozofii UW i Polskiej Szkoły Reportażu. Wcześniej pisał dla "Gazety Wyborczej". Był nominowany do nagród dziennikarskich.

Komentarze