0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Slawomir Kaminski / Agencja GazetaSlawomir Kaminski / ...

Sędziowie z Krakowa stanęli w poniedziałek (19 listopada 2018) murem za sędzią Stanisławem Zabłockim, prezesem Izby Karnej SN. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie przyjęło cztery uchwały dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Pełna treść uchwał niżej.

W uchwałach są mocne oceny pod adresem obsadzonych przez PiS „swoimi ludźmi” instytucji.

Ważne jest m.in. stanowisko będące wsparciem dla prezesa sędziego Sądu Najwyższego Stanisława Zabłockiego, który wykonał orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego wstrzymujące powołanie przez prezydenta nowych sędziów SN do Izby Karnej, Izby Cywilnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

Zabłocki do czasu rozpoznania przez NSA odwołań sędziów - których kandydatury do SN nowa KRS odrzuciła – zdecydował, że odsunie od orzekania nowego sędziego Wojciecha Sycha.

Prezydent Andrzej Duda powołał sędziego Sycha lekceważąc orzeczenie NSA. Decyzja Zabłockiego nie spodobała się nowej KRS, wybranej w niekonstytucyjny sposób przez posłów PiS i Kukiz'15.

KRS grozi dyscyplinarką

Odsunięcie Sycha uznali za sprzeczne z „porządkiem konstytucyjnym”, a Zabłockiego uznali za niegodnego urzędu sędziego. Według nich Zabłocki nadal jest na sędziowskiej emeryturze. Tym samym KRS ignoruje orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który nakazał przywrócenie do pracy starszych sędziów SN do czasu wydania przez siebie wyroku ws. pytań prejudycjalnych.

Nowa KRS uważa, że Zabłocki nie może też sądzić i wydawać decyzji. Dlatego zajmie się nim komisja etyki i odpowiedzialności dyscyplinarnej KRS.

W obronę sędziego Zabłockiego przed nową KRS pierwsze wzięło Stowarzyszenie Sędziów Themis. OKO.press pisało już o ataku na sędziego i stanowisku Themis.

Przeczytaj także:

Kraków: "Skrajnie niegodziwy atak"

Teraz sędziego Zabłockiego bronią też sędziowie z Krakowa. W jednej z poniedziałkowych uchwał napisali:

„Stanowisko KRS, odnoszące się do Zarządzenia Prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego, Pana Sędziego Stanisława Zabłockiego, które sugeruje, jakoby Pan Sędzia był „niegodny urzędu sędziego”, należy uznać za przejaw skrajnie niegodziwego, podporządkowanego przy tym realizacji wyłącznie doraźnych celów politycznych, ataku ze strony tego organu na Człowieka, który nie dość, że całym swoim życiem zawodowym świeci przykładem wierności Konstytucji RP, to nadto dzięki swej mądrości, uczciwości, zaangażowaniu oraz etycznemu postępowaniu

jest i będzie po wsze czasy niedoścignionym wzorcem dla tych Wszystkich sędziów Rzeczypospolitej Polskiej, dla których sprawowanie wymiaru sprawiedliwości zgodnie z Jej podstawowymi zasadami ustrojowymi zapisanymi w Konstytucji stanowi najwyższą wartość w służbie sędziowskiej.

Sugestia ta tym bardziej zaś zasługuje na potępienie, że zbiegając się w czasie ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości, skierowana została przeciwko Człowiekowi, którego zasługi w działalności na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, są niepodważalne.

Co więcej, po 1989 roku Pan Sędzia Zabłocki działał na rzecz rehabilitacji tych, którzy za Wolną i Niepodległą Polskę złożyli ofiarę życia, czego jednym z wielu przykładów jest doprowadzenie przez Pana Sędziego do rehabilitacji rtm. Witolda Pileckiego.

Trudne do przecenienia zasługi Pana Sędziego Zabłockiego wyraźnie górują nad tymi, które położyło w tym względzie wielu innych, pozostając przy tym w oczywistej sprzeczności z działalnością tych wszystkich, którzy, uważając obecnie Pana Sędziego za osobę „niegodną urzędu sędziego”, a w ostatnich latach sprzeniewierzyli się reprezentowałbym przez niego wartościom”.

Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie

z dnia 19 listopada 2018 roku

Uchwała nr 1

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie wyraża oburzenie przebiegiem procedury opiniowania przez organ określany jako Krajowa Rada Sądownictwa kandydatów na sędziów sądów apelacyjnych i okręgowych, a także sędziów Sądu Najwyższego.

W trakcie postępowania przed tym organem, którego obecny skład został wybrany z rażącym naruszeniem 187 ust. 1 Konstytucji, nie są brane pod uwagę opinie kolegiów i zgromadzeń właściwych sądów, oceny wizytatorów, ani też dorobek orzeczniczy i wyniki statystyczne kandydatów.

Fakt oceniania kandydatów według kryteriów pozamerytorycznych rodzi uzasadnione podejrzenie dokonywania wyboru według klucza lojalności wobec władzy wykonawczej. Dokonywana w tym trybie pseudoocena nie tylko promuje osoby nie spełniające kryteriów awansu do sądów wyższej instancji, krzywdzi rzetelnych i pracowitych sędziów, ale i niesie wysokie ryzyko naruszenia prawa do rzetelnego procesu, o jakim mowa w art. 45 Konstytucji RP, art. 6 EKPC, czy art. 47 Karty Praw Podstawowych, co w połączeniu z szeregiem niekonstytucyjnych zmian w prawie doprowadzi do znaczącego obniżenia poziomu ochrony praw i wolności obywatelskich.

Uchwała nr 2

Krytycznie oceniamy planowane wystąpienie organu określanego jako Krajowa Rada Sądownictwa do Trybunału Konstytucyjnego, w celu legitymizacji własnego istnienia.

Ponieważ obydwa wymienione organy od szeregu miesięcy swoimi działaniami zajmują się pogłębianiem stanu ustawowego bezprawia w Polsce, realizując wytyczne władzy wykonawczej i ustawodawczej zmierzające do politycznego podporządkowania wymiaru sprawiedliwości, wydane w tej sprawie orzeczenie będzie przykładem działania typu „ręka rękę myje”.

Działająca w obecnym składzie Krajowa Rada Sądownictwa na przestrzeni szeregu miesięcy w żadnym stopniu nie spełnia swojego konstytucyjnego zadania, jakim jest stanie na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, co znajduje potwierdzenie w wynikach przeprowadzonej przez Forum Współpracy Sędziów ankiety.

Powołani na przestrzeni ostatnich 3 lat członkowie Trybunału Konstytucyjnego wielokrotnie naruszali podstawowe zasady rzetelnego procesu m.in. poprzez doprowadzenie do sytuacji, w której dwóch sędziów-dublerów (sędziowie Cioch i Muszyński) orzekło we własnej sprawie.

Jest żenujące i niedopuszczalne, aby najwyższy rangą organ sądowy w państwie nie przestrzegał podstawowych, wywodzących się co najmniej z czasów prawa rzymskiego, zasad prawidłowego sprawowania wymiaru sprawiedliwości.

Podobnie należy ocenić dopuszczanie do orzekania sędziów-dublerów, czy manipulowanie składami orzekającymi przez osobę pełniącą funkcję Prezesa Trybunału Konstytucyjnego. W okresie ostatnich 3 lat Trybunał Konstytucyjny ze skutecznego strażnika Konstytucji został przekształcony w jeden z głównych instrumentów niszczenia praworządności w Polsce.

Z powyższych względów łatwy do przewidzenia, jako że wydany na zamówienie polityczne, wynik oceny konstytucyjności Krajowej Rady Sądownictwa przez Trybunał Konstytucyjny nie zapewni temu organowi właściwej legitymizacji, ani też akceptacji w oczach sędziów i społeczeństwa.

Uchwała nr 3

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie popiera w całej rozciągłości uchwałę nr 2 Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 16 listopada 2018 roku wyrażającą sprzeciw wobec stanowiska KRS z dnia 9 listopada 2018 roku.

Stanowisko KRS, odnoszące się do Zarządzenia Prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego, Pana Sędziego Stanisława Zabłockiego, które sugeruje, jakoby Pan Sędzia był „niegodny urzędu sędziego”, należy uznać za przejaw skrajnie niegodziwego, podporządkowanego przy tym realizacji wyłącznie doraźnych celów politycznych, ataku ze strony tego organu na Człowieka, który nie dość, że całym swoim życiem zawodowym świeci przykładem wierności Konstytucji RP, to nadto dzięki swej mądrości, uczciwości, zaangażowaniu oraz etycznemu postępowaniu jest, i będzie po wsze czasy niedoścignionym wzorcem dla tych Wszystkich sędziów Rzeczypospolitej Polskiej, dla których sprawowanie wymiaru sprawiedliwości zgodnie z Jej podstawowymi zasadami ustrojowymi zapisanymi w Konstytucji stanowi najwyższą wartość w służbie sędziowskiej.

Sugestia ta tym bardziej zaś zasługuje na potępienie, że zbiegając się w czasie ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości, skierowana została przeciwko Człowiekowi, którego zasługi w działalności na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, są niepodważalne.

Co więcej, po 1989 roku Pan Sędzia Zabłocki działał na rzecz rehabilitacji tych, którzy za Wolną i Niepodległą Polskę złożyli ofiarę życia, czego jednym z wielu przykładów jest doprowadzenie przez Pana Sędziego do rehabilitacji rtm. Witolda Pileckiego.

Trudne do przecenienia zasługi Pana Sędziego Zabłockiego wyraźnie górują nad tymi, które położyło w tym względzie wielu innych, pozostając przy tym w oczywistej sprzeczności z działalnością tych wszystkich, którzy, uważając obecnie Pana Sędziego za osobę „niegodną urzędu sędziego”, a w ostatnich latach sprzeniewierzyli się reprezentowałbym przez niego wartościom.

Uchwała nr 4

Zobowiązujemy Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie do opublikowania niniejszych uchwał na stronie internetowej Sądu oraz przekazania ich:

Prezydentowi RP, Ministrowi Sprawiedliwości, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, I Prezes Sądu Najwyższego, Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych.

Jednocześnie upoważniamy stowarzyszenia sędziowskie do upublicznienia treści niniejszej uchwały poprzez przesłanie jej wyżej wskazanym podmiotom, a także do przetłumaczenia punktów 1-4 uchwały na język angielski, a następnie przesłania tłumaczenia zagranicznym organizacjom, instytucjom, fundacjom, stowarzyszeniom zajmującym się monitorowaniem praworządności oraz ochroną niezależności sądów i niezawisłości sędziów, w tym w szczególności:

Krajowym Radom Sądownictwa państw europejskich, Trybunałowi Strasburskiemu, Trybunałowi Luxemburskiemu, Radzie Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (CCJE – Consultative Council of European Judges), Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ – European Networks of Councils for the Judiciary), Fundacji Sędziowie dla Sędziów (Foundation Judges for Judges), Amerykańskiej Radzie Adwokackiej (ABA – American Bar Association), Komisji Weneckiej (European Comission for Democracy through Law), Stowarzyszenia Europejskich Sądziów i Prokuratorów na Rzecz Demokracji (MEDEL), Europejskiemu Stowarzyszeniu Sędziów (EAJ – European Association of Judges), Światowej Unii Sędziów (IAJ – International Association of Judges), (ICJ – International Comission of Jurists), Międzynarodowej Komisji Prawników (ICJ – International Comission of Jurists), Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE – Council of Bars and Law Societes of Europe), Europejskiemu Stowarzyszeniu Sędziów Sądów Administracyjnych (AEAJ – Association of European Administrative Judges), Biuru Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR – The OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights), Panu Nilsowi Muiżnieksowi – Komisarzowi Rady Europy ds. Praw Człowieka, Panu Diego Garcii Sayanowi – Specjalnemu Sprawozdawcy ONZ ds. Niezależności Sędziów i Prawników (Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers), Radzie Praw Człowieka ONZ (UNHRC - United Nations Human Rights Council), Amnesty International, Międzyregionalnemu Instytutowi Badania Przestępczości i Wymiaru Sprawiedliwości Narodów Zjednoczonych (UNICRI – United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute), Europejskiemu Instytutowi Prawa (ELI – European Law Institute), Instytutowi Prawa Europy Centralnej i Wschodniej (CEELI Institute – Central and East European Law Initiative), Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego (USAID – United States Agency for International Developement).

Rzeszów: "Skandaliczne słowa" uzurpatorów

Uchwałę w obronie Zabłockiego przyjęli w miniony piątek (16 listopada) sędziowie z Rzeszowa. Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Rzeszowie napisało: „Protestujemy przeciwko stanowisku KRS z 9 listopada 2018 roku odnoszącemu się do zarządzenia Prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego, Pana Sędziego Stanisława Zabłockiego.

Jest ono przejawem niegodnego ataku na Człowieka, który całym swoim życiem zawodowym wykazuje wierność Konstytucji RP, który dzięki swojej mądrości, uczciwości, zaangażowaniu, etycznemu postępowaniu jest wzorem dla pokoleń sędziów.

Skandaliczne są słowa o »niegodności urzędu sędziego« wyartykułowane przez osoby, które uzyskawszy stanowisko w wątpliwych okolicznościach [w nowej KRS są głównie sędziowie, którzy poszli na współpracę lub są powiązani z ministerstwem Zbigniewa Ziobry - red.] teraz uzurpują sobie prawo do dokonywania ocen.

Zwracamy zarazem uwagę, że lekceważące uwagi odnoszące się do orzeczenia TSUE, rażąco obniżają i tak nadszarpnięty wizerunek organów wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza że czynią je Ci, którzy winni stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, stanowią też zagrożenie dla bezpiecznego bytu naszej wspólnej Ojczyzny, co jest tym bardziej godne potępienia, że zbiega się w czasie ze 100-leciem odzyskania niepodległości”.

Iustitia: "Skandaliczna groźba"

Zaś w niedzielę (18 listopada) Zarząd Iustitii przyjął stanowisko, w którym napisał, że „w pełni podziela stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Zabłockiego wyrażone w zarządzeniu z 5.11.2018 r. o zdjęciu z wokandy spraw wyznaczonych do rozpoznania przez Wojciecha Sycha i zaniechaniu wyznaczania Wojciecha Sycha do składów orzekających.

Jest to przejaw troski o wymiar sprawiedliwości, autorytet najwyższego organu władzy sądowniczej oraz bezpieczeństwo procesowe stron.

Za skandaliczną uznajemy groźbę pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów Sądu Najwyższego, zawartą w stanowisku organu pełniącego obecnie funkcję Krajowej Rady Sądownictwa (...)

Brak jest jakichkolwiek podstaw do recenzowania czynności sędziów Sądu Najwyższego i grożenia im przez organ, który działa w składzie ukształtowanym niezgodnie z Konstytucją i niemający poparcia środowiska sędziowskiego.

Podmiot ten, zamiast stać na straży niezależności sądów, podejmuje działania godzące w niezależność sądów, niezawisłość sędziów i trójpodział władzy”.

Cało stanowisko Zarządu Iustitii jest pod tym linkiem.

Kraków krytykuje pseudo oceny neo-KRS

Ponadto w poniedziałek sędziowie z Krakowa w innych uchwałach:

- skrytykowali opiniowanie przez KRS sędziów starających się o awans do sądów okręgowych i apelacyjnych – sędziowie uznali, że opinie KRS są pozamerytoryczne, że to „pseudo oceny”, że jest podejrzenie, że wybierane są osoby lojalne wobec władzy,

- krytycznie oceniono zapowiedź wniosku nowej KRS do obsadzonego przez PiS Trybunału Konstytucyjnego, który miałby ocenić, że nowa KRS jest wybrana legalnie.

Sędziowie z Krakowa uważają, że zarówno KRS i TK realizują wytyczne obecnej władzy, więc wydany przez TK wyrok w tej sprawie byłby swego rodzajem świadectwem typu "ręka rękę myję".

Wcześniej Wrocław, Świdnica i Suwałki

To kolejne uchwały sędziów, którzy bronią niezależności sądów przed obecną władzą mającą za cel podporządkowanie sobie wymiaru sprawiedliwości. W ostatnim czasie podobne uchwały zapadały też we Wrocławiu (w piątek), czy w Świdnicy. Sędziowie z obu tych sądów bronili m.in. sędziów ściganych przez rzecznika dyscyplinarnego za udział w lekcjach prawa dla młodzieży na festiwalu Jerzego Owsiaka.

O praworządność upominają się również np. sędziowie z Suwałk.

;

Udostępnij:

Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

Komentarze