0:000:00

0:00

Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE zaostrzyły się represje wobec sędziów. Władza wie, że dalszy los neo Krajowej Rady Sądownictwa i powołanych przez nią w całości dwóch Izb Sądu Najwyższego: Dyscyplinarnej i Kontroli Nadzwyczajnej, a także los innych nominowanych przez neoKRS sędziów, zależy od tego, czy sędziowie będą uznawać neoKRS.

W sobotę 11 stycznia o godz. 15:00 spod Sądu Najwyższego w Warszawie przez Krakowskie Przedmieście pod Pałacem Prezydenckim aż do Sejmu i Senatu przejdzie Marsz Tysiąca Tóg pod hasłem „Prawo do niezawisłości, prawo do Europy”. Będziemy w milczeniu protestować przeciwko ustawie „dyscyplinującej”, represjom wobec sędziów i prokuratorów oraz naruszaniu zasady państwa prawa i trójpodziału władz w Polsce oraz wyprowadzaniu Polski z europejskiej przestrzeni prawnej. Dołącz! OKO.press też tam będzie.

Jeśli zbojkotują konkursy na sędziów, jeśli będą odmawiać zasiadania w składach z sędziami nominowanymi przez neoKRS, jeśli rozpatrując wnioski stron będą orzekać o wyłączaniu takich sędziów – będzie to koniec „reformy” PiSu.

Jedynym środkiem zaradczym, jakim władza dysponuje jest próba zastraszenia sędziów. Jednak działa jak sprzężenie zwrotne: im bardziej władza sędziów zastrasza, tym bardziej sędziowie się konsolidują i utwardzają w staniu na straży niezależności i niezawisłości.

W związku z wyrokiem TSUE Trzyosobowy skład Izby Pracy SN: Piotr Prusinowski (przewodniczący), Bohdan Bieniek (sprawozdawca) i Dawid Miąsik, orzekł 5 grudnia (Sygn. akt III PO 7/18), że nowa Krajowa Rada Sądownictwa została powołana w sposób niegwarantujący jej niezależności, a Izba Dyscyplinarna SN nie spełnia kryteriów niezależnego sądu określonych w wyroku TSUE.

Władza odpowiedziała projektem (ogłoszonym 13 grudnia 2019) tzw. ustawy dyscyplinującej, która, pod groźbą kary wydalenia z zawodu zakazała sędziom badania, czy sędziowie powołani z udziałem neoKRS są powołani prawidłowo.

Przeczytaj także:

Po wyroku SN, 11 grudnia, dwie sędzie: Aleksandra Janas i Irena Piotrowska z Sądu Apelacyjnego w Katowicach, zawiesiły postępowanie w sprawie apelacji w trzech sprawach i zwróciły się do Sądu Najwyższego z zagadnieniem prawnym, czy fakt powołania przez neoKRS stanowi "samoistną i wystarczającą przesłankę do uznania, że skład sądu jest sprzeczny z przepisami prawa”.

Natychmiast dostały zarzut dyscyplinarny „kwestionowania działań konstytucyjnego organu”. A potem rzecznik dyscyplinarny złożył wniosek o zawieszeniu ich w obowiązkach na czas nieokreślony.

Zawieszenie to nowa forma represji

Zaczęło się od sędzi Olimpii Barańskiej-Małuszek z Gorzowa Wielkopolskiego. Władza sięgnęła po środek, którego nie stosowała nigdy wcześniej: zawieszenie w orzekaniu. Podstawą ma być wniosek do sądu dyscyplinarnego o ukaranie za krytykę w mediach społecznościowych ministra sprawiedliwości i jednego z kandydatów do Sądu Najwyższego.

Już sam wniosek o ukaranie za krytykę ministra jest bulwersujący. Natomiast wniosek rzecznika dyscyplinarnego o natychmiastowe zawieszenie sędziego w obowiązkach do czasu osądzenia sprawy dyscyplinarnej – co może trwać nawet do ośmiu lat – jest drastyczną ingerencją w prawo sędziego do orzekania i można go potraktować jako złamanie konstytucyjnej zasady nieusuwalności sędziego.

Tym bardziej, że w doktrynie i dotychczasowym orzecznictwie sądów dyscyplinarnych przyjęto, że ten środek stosuje się wyłącznie w przypadku zarzutów kryminalnych – był np. przypadek pedofilii asesora.

Podobnie stało się z olsztyńskim sędzią Pawłem Juszczyszynem, który stał się symbolem bezkompromisowej, wręcz heroicznej obrony sędziowskiej niezawisłości.

Orzekając na delegacji w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, rozpatrując sprawę odwoławczą (sprawa IX Ca 1302/19), postanowił tuż po wyroku TSUE zbadać, czy sędzia, który wydał wyrok w pierwszej instancji, był właściwie powołany. W tym celu zażądał list poparcia dla członków neoKRS-u od Kancelarii Sejmu. List, które ukrywane są bezprawnie po tym, jak NSA orzekł prawomocnie, że mają być ujawnione.

W ramach represji minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odwołał go z delegacji. Sędzia złożył kilkunastosekundowe oświadczenie, że pozostanie niezawisły od nacisku władz i o to samo zaapelował do innych sędziów. Za to, i za zwrócenie się o listy poparcia do neoKRS, rzecznik dyscyplinarny postawił mu zarzut dyscyplinarny. A prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki – ten sam, który, jak wszystko na to wskazuje, nie miał wymaganej liczby podpisów pod swoją kandydaturą do KRS - odsunął go od orzekania.

Decyzję o zawieszeniu sędziego Juszczyszyna uchylił jednak sąd dyscyplinarny.

Wcześniej zarzut dyscyplinarny o próbę zbadania, czy asesor, który był w składzie orzekającym został prawidłowo powołany, zarzuty dyscyplinarne dostali trzej krakowscy sędziowie Sądu Okręgowego w Krakowie: Wojciech Maczuga Kazimierz Wilczek i Rafał Lisak.

Kolejna dyscyplinarka dotyczy sędzi Sądu Okręgowego w Warszawie Anny Bator-Ciesielskiej, za to, że odroczyła rozprawę, bo nie chciała orzekać razem z sędzią Przemysławem Radzikiem (zastępcą rzecznika dyscyplinarnego). Było to tuż po ujawnieniu afery hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Sędzia uznała, że najpierw powinno się wyjaśnić jego udział w tej aferze. I odwołać go z delegacji do Sądu Okręgowego. Zarzut brzmi: „zaprezentowała swój osobisty pogląd w zakresie istnienia dodatkowych podstaw do odroczenia rozprawy i publicznie zakwestionowała skład orzekający, powołany zgodnie z obowiązującymi przepisami (…)”.

Bezapelacyjnym rekordzistą prezes Stowarzyszenia "Justitia"

Sędzia Krystian Markiewicz dostał od zastępcy rzecznika dyscyplinarnego 55 zarzutów – o to, że „jako Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, w upublicznionych pismach, skierowanych personalnie do prezesów i sędziów sądów dyscyplinarnych,

przedstawił manifest polityczny, w którym kwestionując niezależność i legalność działania konstytucyjnego organu państwa – Krajowej Rady Sądownictwa – oraz podważając konstytucyjność i apolityczność Izby Dyscyplinarnej SN, podżegał do popełnienia deliktu dyscyplinarnego

polegającego na nierespektowaniu porządku prawnego Rzeczpospolitej Polskiej poprzez powstrzymanie się od orzekania oraz zaniechanie przedstawiania odwołań stron i akt spraw dyscyplinarnych Izbie Dyscyplinarnej SN, a w dalszej kolejności do zawieszania postępowań dyscyplinarnych „do czasu wyjaśnienia przez TSUE statusu osób powołanych na urząd sędziego w Izbie Dyscyplinarnej”, przez co m. in. naruszył zasadę apolityczności sędziów”.

Prezes Markiewicz apelował w imieniu Stowarzyszenia "Iustitia", a więc dostał zarzuty za działalność statutową.

Paragraf 5 Statutu wymienia wśród celów Stowarzyszenia „umacnianie niezależności sądów i niezawisłości sędziów”, „upowszechnianie i ochrona wolności, praw oraz swobód obywatelskich, równych praw kobiet i mężczyzn, a także podejmowanie działań wspomagających rozwój demokracji” i „reprezentowanie zawodowych i socjalnych interesów środowiska sędziowskiego”. Mamy więc kolejna nową jakość w represjonowaniu sędziów: za działalność związkową.

Zastępca Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego Przemysław Radzik w swoim komunikacie zapowiada wniosek o zawieszenie sędziego Markiewicza w czynnościach.

Można się spodziewać, że takich spraw po wyroku TSUE i po wyroku Sądu Najwyższego, wykonującym wyrok TSUE - będzie coraz więcej.

Im będzie ich więcej, tym mniejsze prawdopodobieństwo realizacji gróźb wobec sędziów, bo władza musi się liczyć z tym, że zabraknie sędziów do orzekania.

Nadal władza zastrasza sędziów z powodu wydanych wyroków. W przypadku sędzi Ewy Mroczek wyrok jest pretekstem do zastraszenia jej z powodu działalności na rzecz niezależności sądownictwa. Sędzia Mroczek od blisko 30 lat sądzi w Sądzie Rejonowym w Działdowie. Do kwietnia 2019 roku byłą tam prezesem. Teraz rzecznik dyscyplinarny Michał Lasota wezwał on ją do złożenia oświadczenia w sprawie orzeczenia z 2017 roku, którym umorzyła głośną i ważna dla prokuratury sprawę. Uznał, że orzeczeniem mogła dopuścić się przewinienia dyscyplinarnego „w postaci oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa oraz uchybienia godności urzędu”.

Sędzia Marek Nawrocki z Sądu Okręgowego w Elblągu od listopada miał awansować na delegację do gdańskiej apelacji. Trzy dni po tym, jak dowiedział się o awansie, bez podania przyczyny delegację mu cofnięto. Przedtem, wraz z sędziami Ireną Śmietaną i Elżbietą Kosecka-Sobczak był w składzie, który na początku września 2019, w sprawie o zadośćuczynienie za przewlekłość postępowania stwierdził przewlekłość w pracy zastępcy rzecznika dyscypliny Michała Lasoty.

Z kolei sędzia Ewa Malinowska z Sądu Okręgowego w Warszawie ma – postawiony 17 grudnia 2019 - zarzut dyscyplinarny o to, że uchybiła godności urzędu w ten sposób, że jako sędzia wyznaczona do sporządzenia oceny kwalifikacji ustalonej sędzi Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy, kandydatki na wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Warszawie, w sporządzonej przez siebie ocenie kwalifikacyjnej zawarła niedopuszczalne uwagi o postawie sędziów kandydujących na wolne stanowiska sędziowskie”. Owa „niedopuszczalna uwaga”, to stwierdzenie, że sędzia, który złożył ślubowanie sędziowskie na wierność konstytucji, nie powinien uczestniczyć w niekonstytucyjnej procedurę bodajże jeszcze w roku 2018.

Orzekanie nie po myśli władzy

Obok ruchu sprzeciwu sędziów, nadal zapadają orzeczenia zgodne z prawem a niekorzystne dla władzy, którymi sędziowie narażają się na retorsje ze strony władzy.

Sędzie: Ewa Klimowicz-Przygodzka, Alicja Fronczyk i Joanna Piwowarun-Kołakowska z Sądu Apelacyjnego w Warszawie 9 grudnia 2019 nakazały „Gazecie Polskiej” wydrukować sprostowanie słów premiera Mateusza Morawieckiego, który w kontekście krakowskich sędziów powiedział w wywiadzie o aferze korupcyjnej w krakowskim sądzie, podczas, gdy afera nie dotyczy sędziów, tylko dyrektorów sądów i urzędników zatrudnionych w sądownictwie. Sprostowanie ma mieć treść: „nieprawdą jest, że w Sądzie Okręgowym w Krakowie działała zorganizowana grupa przestępcza.”

Sędziowie warszawskiego Sądu Apelacyjnego Agnieszka Rafałko, przewodnicząca i sprawozdawca, Ewa Jończyk i Mariusz Solka, 2 stycznia orzekli – w pierwszej instancji, że b. poseł, a obecnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Piotrowicz naruszył dobra osobiste sędziów SN Małgorzaty Gersdorf i Krzysztofa Rączki. Piotrowicz, 27 sierpnia 2018, w kontekście blokowania przez Obywateli RP Sali obrad neoKRS, gdzie miano oceniać kandydatów na nowych sędziów SN, powiedział dziennikarzom, że „chodzi także o to, żeby sędziowie, którzy są zwykłymi złodziejami, nie orzekali dalej".

Sędzia Sądu Okręgowego Jarosław Łukasik z Wydziału Pracy Sądu Okręgowego w Krakowie (5 listopada 2019) uwzględnił wniosek o zabezpieczenie powództwa złożony przez prokuratora Mariusza Krasonia.

Prokurator Krasoń w ramach represji za swoją działalność w Stowarzyszeniu Prokuratorów Lex Super Omnia został zesłany na delegację z Krakowa do Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. Sprawa była głośna na cała Polskę, m.in. dlatego, że pokazywała stosowaną przez władze dość powszechnie metodę represji wobec niepokornych prokuratorów.

Prokurator Krasoń odwołał się od delegacji do Sądu Pracy i złożył wniosek o zabezpieczenie powództwa w postaci pozostawienia go w rodzimej Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie do czasu orzeczenia w sprawie jego odwołania. I sędzia Jarosław Łukasik uwzględnił ten wniosek.

Sędzia Marek Imielski z Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia uniewinnił 22 października 2019 r. siedem osób, obwinionych o blokadę Wawelu podczas przejazdu polityków PiS, 18 grudnia 2016 r., m.in. Jarosława Kaczyńskiego, w miesięcznicę pogrzebu pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich. Sędzia w uzasadnieniu powołał się min. na braki dowodowe i na to, że obwinieni mieli konstytucyjne prawo do wzięcia udziału w zgromadzeniu.

24 października sędzia Michał Kowalski z Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia uniewinnił „Kobiety z Mostu”, które 11 listopada dwa lata temu usiadły na trasie marszu nacjonalistów, od zarzutu blokowania legalnego zgromadzenia. W uzasadnieniu powołał się na wolność wyrażania poglądów. Stwierdził, że ich czyn nie miał cech wykroczenia i zasługuje na najwyższy szacunek i uznanie.

Sędzia Marek Mazur, przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie, wydał opinię, że wniosek Prawa i Sprawiedliwości o ponowne policzenie głosów oddanych w wyborach do Senatu w okręgu nr 100 nie jest zasadny.

Sędziowie Sądu Najwyższego Władysław Pawlak (przewodniczący), Monika Koba, Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) 10 października 2019, w sprawie o ochronę dóbr osobistych wytoczonej przez PiS Wojciechowi Czuchnowskiemu, dziennikarzowi „Gazety Wyborczej”, za sformułowanie na temat PiS „Tak działa państwo mafijne” napisane w komentarzu po ułaskawieniu przed prawomocnym skazaniem Mariusza Kamińskiego przez prezydenta Andrzeja Dudę, oddalił powództwo PiS uznając, ze dziennikarz miał prawo do takiej oceny.

Ewa Gatz-Rubelowska, sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, w trybie wyborczym (wybory do Sejmu i Senatu w 2019 roku) przesądziła na rzecz Krzysztofa Brejzy, kandydata na posła PO sprawę przeciw dziennikarzowi TVP Cezaremu Gmyzowi.

Hanna Rucińska, sędzia Sądu Apelacyjnego (sprawozdawca), sędzia Leszek Jantowski oraz sędzia delegowana z Sądu Okręgowego Elżbieta Milewska-Czaja w trybie wyborczym (wybory do Sejmu i Senatu w 2019) przesądzili na rzecz Krzysztofa Brejzy, kandydata na posła PO sprawę przeciw dziennikarzowi TVP Cezaremu Gmyzowi.

Sędzia Sądu Najwyższego Andrzej Siuchniński 3 października odrzucił kasację prokuratury w sprawie Henryka Wujca oskarżonego o potracenie pijanego przechodnia. Wcześniej uniewinnił go w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa Konrad Mielcarek.

Magdalena Kubczak, sędzia SO w Warszawie – 8 października 2019 roku, sądząc w trybie wyborczym nakazała „Wiadomościom” TVP sprostowanie nieprawdziwej informacji o sondażach przedwyborczych dotyczących poparcia dla Komitetu Wyborczego Konfederacja (sygn. akt. IV Ns 186/19)

Piotr Suchecki, sędzia Sądu Okręgowego w Gliwicach. 8 października 2019 nakazał TVP Info przeprosić posła Borysa Budkę (PO) i sprostować nieprawdziwą wypowiedź, że posłużył się sfałszowanym paragonem z apteki żeby udowodnić, że leki są drogie (sygn. akt. I Ns 230/19).

Paweł Rygiel (przewodniczący i sprawozdawca), Józef Wąsik, Hanna Nowicka de Poraj sędziowie Sądu Okręgowego w Krakowie, 7 października 2019 zadali pytanie prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości UE w sprawie prawnej ważności wyroków wydawanych przez sędziów powołanych z naruszeniem prawa (sygn. akt I ACa 649/19).

Sędziowie Sądu Najwyższego Andrzej Tomczyk, Jacek Błaszczyk (sprawozdawca) Michał Laskowski, Jarosław Matras, Andrzej Siuchniński, Dariusz Świecki i Małgorzata Wąsek-Wiaderek zadali pytanie prejudycjalne TSUE, czy osoba, która została sędzią w wyniku ogłoszenia Prezydenta o wolnych miejscach w SN (do wydania którego prezydent nie ma konstytucyjnych uprawnień, a ogłoszenie nie miało kontrasygnaty premiera), nominowana przez wątpliwie powołaną KRS, a do tego powołana na sędziego mimo prawomocnego orzeczenia NSA zawieszającego konkurs na to miejsce sędziowskie, została prawidłowo powołana. (I KZP 4/9, 15.10.2019)

Reminiscencje z zeszłorocznej akcji ubierania pomników w koszulki z napisem „KonsTYtucJA”. Sędzia Anna Kurkiewicz z Sądu Rejonowego w Toruniu uwolniła od winy obywatela, który na pomniku Mikołaja Kopernika umieścił plakat z napisem „KonsTYtucJA”. Sędzia uznała, że czyn nie był społecznie szkodliwy i mieścił się w granicach swobody wyrażania przekonań. (II W 483/18).

I jeszcze odważni i solidarni sędziowie Sądu Okręgowego w Łodzi Tomasz Krawczyk, Ewa Maciejewska, Katarzyna Wesołowska- Zbudniewek, Krzysztof Kasprzak, Grzegorz Gała, którzy zaprotestowali przeciwko prześladowaniom szefa "Iustitii" Krystiana Markiewicza umieszczając w sieci filmik z poparciem dla sędziego Markiewicza po tym, jak dostał on 55 zarzutów dyscyplinarnych. Sędziowie na filmiku przedstawiają się z imienia i nazwiska.

Opór sędziów pokrzyżował plany PiS

Reforma sądownictwa się nie powiodła – przyznał minister Zbigniew Ziobro składając z sejmowej mównicy wyjaśnienia w sprawie hejterskiej grupy sędziów „Kasta”. Także w swoim programie wyborczym PiS przed październikowymi wyborami przyznał, że opór sędziów pokrzyżował plany „dobrej zmiany” (czytaj – przejęcia politycznej kontroli) w sądownictwie.

Dla PiS-u sędziowska krytyka zamachu na niezależność sądownictwa: przejęcia Krajowej Rady Sądownictwa, przerwania kadencji prezesów i wiceprezesów sądów i wymiany ich na zaufanych ludzi, próba przejęcia Sądu Najwyższego, a wcześniej – przejęcie politycznej kontroli nad Trybunałem Konstytucyjnym – to wszystko dowody politycznej działalności sędziów i ich zaangażowania po stronie opozycji.

Tak samo zresztą władza traktuje protesty opiekunów osób niepełnosprawnych, nauczycieli czy pracowników służby zdrowia. Każda grupa wyrażająca krytykę władzy jest – jak za czasów PRL-u - politycznym przeciwnikiem władzy.

W sensie skutków „reforma” sądownictwa przypomina dziś „reformę” oświaty. Sprawność działania sądów spadła, a to, że – póki co – nie dramatycznie, to zasługa sędziów, którzy mimo dezorganizacji i pogłębiających się problemów z asystentami i obsługą sekretarską (uposażenia niższe, niż na przysłowiowej kasie w „Biedronce”), starają się nie powiększać zaległości.

A lista „sędziów wolności” orzekających zgodnie z prawem i sumieniem, ale niezgodnie z oczekiwaniami władzy – rośnie.

"Minął okres heroiczny. Teraz zaczyna się okres naprawdę trudny: trzeba trwać" - pisze Ewa Siedlecka, publicystka prawna "Polityki", prowadząca opiniotwórczy "Blog konserwatywny", autorka dobrze znana także czytelnikom OKO.press.

Dla OKO.press i Archiwum Osiatyńskiego Ewa Siedlecka opracowuje listę "Sędziów wolności", którą po raz pierwszy opublikowaliśmy 14 listopada 2018 - było na niej 156 "wolnych sędziów". Jej podstawą była lista takich sędziów, która ukazała się w książce Siedleckiej „Sędziowie mówią. Zamach PiS na wymiar sprawiedliwości”.

Lista jest aktualizowana. "Na tym polega jej wartość. Dostaję też sporo sygnałów, że sędziowie uważają, że znalezienie się na liście to wyróżnienie" - mówi Siedlecka.

Najnowsza aktualizacja listy sędziów wolności - 377 nazwisk

W efekcie na Liście Siedleckiej są nazwiska:

  1. sędziów, którzy wydali wyroki zgodnie z prawem, choć nie po myśli "władzy";
  2. sędziów szczególnie aktywnych w środowisku;
  3. sędziów, których już spotkały represje;
  4. sędziów w stanie spoczynku, którzy krytykują działania władzy.

Mimo zastraszania i przekupywania środowisko sędziowskie broni etosu swej profesji. Znakomita większość nie wzięła udziału w rozdawnictwie posad i awansów. A stowarzyszenia sędziowskie odrzuciły „dobra zmianę” i wykluczyły sędziów, którzy przyjęli stanowiska od władzy.

Wolni niezawiśli sędziowie ryzykują wydalenie z zawodu, co ułatwiają nowe przepisy o postępowaniu dyscyplinarnym. „Strachu nie odczuwam, bo nie wyobrażam sobie, że mógłbym się zachowywać inaczej. W czasie wojny mówiono, że najlepszym żołnierzem jest ten, który nie liczy na to, że wróci do domu – mówi sędzia Bartłomiej Przymusiński, członek Zarządu Stowarzyszenia "Iustitia".

Oto zaktualizowane cztery listy sędziów. Powstały bez wiedzy i zgodny sędziów na niej umieszczonych.

SĘDZIOWIE, KTÓRZY WYDALI WYROKI W ZGODZIE Z PRAWEM I SUMIENIEM, ALE WBREW OCZEKIWANIU WŁADZY (281 osób)

To lista niewyczerpująca, oparta w dużej części na doniesieniach mediów i dokumentacji Obywateli RP. Niektórzy z tych sędziów - szczególnie sądów rejonowych w Warszawie, wydali więcej wyroków w sprawach obywatelskich protestów, niż to uwzględniono na tej liście.

A

Bartłomiej Adamczak, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Barbara Adamiak, sędzia NSA – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”.

Ale sądząc sprawy przejęcia przez Ministra Kultury Muzeum II Wojny Światowej i wycinki Puszczy Białowieskiej uznała, że nie leżą w gestii sądu administracyjnego.

Ewa Alberciak, sędzia WSA w Łodzi – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

B

Jacek Bajak, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie – był w trzyosobowym składzie, który orzekł (30 stycznia 2019 r.), że minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro naruszył dobra osobistej b. prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Beaty Morawiec odwołując ją z publicznie ogłoszonym uzasadnieniem, że jest nieudolna.

Katarzyna Balcerzak-Danilewicz, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa 9 listopada 2018 r. uniewinniła 4 osoby obwinione o to, że 21 listopada 2017 r. przy ul. Rakowieckiej 2a, przed siedzibą MSWiA przewodniczyli zgromadzeniu bez wymaganego pozwolenia (III W 70/18)

Kazimierz Bandarzewski, sędzia WSA we Wrocławiu – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Anna Bator-Ciesielska SSO w Warszawie - utrzymała w mocy postanowienie sądu I instancji o umorzeniu postępowania wykroczeniowego za zakłócanie miesięcznicy smoleńskiej 10 lipca 2017 r., (XI W 4304/17)

2 września 2019 r. zawiesiła postępowanie karne odmawiając sądzenia sprawy razem z sędzią Przemysławem Radzikiem, ze względu na jego niewyjaśniony udział w aferze hejterskiej inspirowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Powołała się m.in. na prawo podsądnego do bezstronnego sądu. Rzecznik Dyscyplinarny dla sędziów (którego Przemysław Radzik jest zastępcą) wszczął postępowanie wyjaśniające o możliwe uchybienie przez sędzię Bator-Ciesielską godności wykonywania zawodu.

Wiesława Batorowicz, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Izabela Bąk-Marciniak, sędzia NSA – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”.

Jacek Błaszczyk, sędzia Sądu Najwyższego, był sprawozdawcą w składzie, który zadał pytanie prejudycjalne TSUE, czy osoba, która została sędzią w wyniku ogłoszenia Prezydenta o wolnych miejscach w SN (do wydania którego prezydent nie ma konstytucyjnych uprawnień, a ogłoszenie nie miało kontrasygnaty premiera), nominowana przez wątpliwie powołana KRS, a do tego powołana na sędziego mimo prawomocnego orzeczenia NSA zawieszającego konkurs na to miejsce sędziowski, została prawidłowo powołana. (I KZP 4/9, 15.10.2019 r.)

Piotr Bojarczuk, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie 11 września 2018 r. utrzymał w mocy postanowienie o umorzeniu postępowania wobec obwinionego o zakłócanie niezakazanego zgromadzenia (XI W 4168/17).

3 grudnia 2018 r. prawomocnie uniewinnił Władysława Frasyniuka od zarzutu wprowadzenia policjanta w błąd przy legitymowaniu. Uznał, że jest niewinny, bo nie został uprzednio przez policjanta poinformowany, że jest poddawany czynności legitymowania, i że za podanie nieprawdziwych informacji grozi mu odpowiedzialność (X Ka 1218/18).

Agnieszka Berezowska SSR dla Warszawy –Żoliborza – m.in. umorzyła sprawę o protesty pod Sejmem w lipcu 2017 r.

Bohdan Bieniek, sędzia Izby Pracy SN,– odpowiedź na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego: SN potwierdził, że prezydent miasta może się odwoływać od decyzji wojewody o zakazie zgromadzenia mającego się odbyć w pobliżu „zgromadzenia cyklicznego” (miesięcznicy smoleńskiej). Władze Warszawy rejestrowały takie zgromadzenia w pobliżu.

Był sprawozdawcą w sprawie w której zadano pytanie prejudycjalne TSUE o status neoKRS i Izby Dyscyplinarnej SN. 5 grudnia (Sygn. akt III PO 7/18), orzekł, że neoKrajowa Rada Sądownictwa została powołana w sposób nie gwarantujący jej niezależności, a Izba Dyscyplinarna SN nie spełnia kryteriów niezależnego sądu określonych w wyroku TSUE.

Ireneusz Bieniek, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie i członek Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie – 5 kwietnia 2019r. odmówił wnioskowi prokuratury uchylenia immunitetu warszawskiemu sędziemu Wojciechowi Łączewskiemu.

Prokuratura chciała postawić mu zarzut złożenia fałszywego doniesienia o przestępstwie – chodziło o włamanie się na jego konto w internecie i wysyłanie z niego maili na fejkowe konto dziennikarza Tomasza Lisa.

Sędzia Bieniek umorzył sprawę uchylenie immunitetu, ponieważ uznał, że prokurator występujący w tej sprawie powinien się z niej wyłączyć, jako, że przedtem prowadził sprawę ze skargi sędziego Łączewskiego o podszywanie się – i ja umorzył.

Był też w składzie, który uznał za niedopuszczalne cofnięcie przez ZUS skargi kasacyjnej, która stała się powodem pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości UE o zgodność z prawem Unii wcześniejszego posłania na emeryturę sędziów SN. I w innym składzie, który ponowił te pytania po wycofaniu skargi kasacyjnej, na tle której zadano pierwsze pytanie

Łukasz Biliński SSR Warszawa Śródmieście – kilkaset prowolnościowych postanowień w „obywatelskich” sprawach wykroczeniowych. M. in. orzekł, że blokowanie miesięcznic smoleńskich nie było wykroczeniem blokowania legalnego zgromadzenia, bo miesięcznice nie są zgromadzeniami w sensie ustawy o zgromadzeniach

Janusz Bociąga, sędzia WSA we Wrocławiu – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”.

Joanna Borkowska, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – 12 lutego 2019 r. Była sprawozdawcą w składzie sądzącym dwie sprawy o ograniczanie dostępu obywateli do Sejm. WSA orzekł, że marszałek Sejmu nie ma prawa ograniczać dostępu do Sejmu zarządzeniem, bowiem ograniczanie konstytucyjnych praw, takich jak prawo do informacji publicznej, może być wprowadzone jedynie ustawą lub regulaminem Sejmu. W drugiej sprawie WSA uchylił owo zarządzenie marszałka.

Katarzyna Borońska, sędzia WSA we Wrocławiu – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Piotr Borowiecki, sędzia WSA w Warszawie – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Jerzy Bortkiewicz, asesor WSA w Bydgoszczy– uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną

Anna Brzóska, SSR w Oświęcimiu - uznała, że nie było podstaw do zatrzymania Sebastiana K., kierowcy, którego samochód uczestniczył w wypadku kolumny rządowej wiozącej premier Beatę Szydło w kwietniu 2017

Maciej Busz, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Joanna Brzezińska, sędzia WSA w Bydgoszczy– uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Elwira Brychcy, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

C

Katarzyna Capałowska, sędzia SA w Warszawie 11 lutego 2019r. była sprawozdawcą w sprawie w której sąd utrzymał w mocy wyrok przyznający odszkodowanie za bezprawne pozbawienie wolności przez policję (przez wielogodzinne legitymowanie) dla demonstranta protestującego przeciwko neonazistowskim hasłom podczas Marszu Niepodległości (sygn. akt II AKa 433/18)

Marek Celej, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie - 26 kwietnia 2019 umorzył postepowanie karne wobec generała Piotra Pytla i pułkownika Krzysztofa Duszy, twórców Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO. W grudniu 2016 rzecznik prasowy MON Bartłomiej Misiewicz z żandarmami wojskowymi włamał się do siedziby Centrum i zabezpieczył tam NATOwskie dokumenty, które - jak uznał – posiadali nielegalnie, bo były objęte tajemnicą.

Sprawa została umorzona na podstawie opinii biegłych którzy stwierdzili, że ustawa o ochronie informacji niejawnych, ze względu na międzynarodową regulację prawną Centrum, nie daje podstaw do oskarżenia

Bożena Chłopecka, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie – była w trzyosobowym składzie (przewodnicząca), który orzekł (30 stycznia 2019r.), że minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro naruszył dobra osobistej b. prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Beaty Morawiec odwołując ją z publicznie ogłoszonym uzasadnieniem, że jest nieudolna.

Krzysztof Chmielewski, SSO w Warszawie – m.in. wydał prawomocny wyrok uniewinniający (X Ka 1113/17), za wejście Obywateli RP na teren Sejmu. Umorzył też postępowanie za protest pod Sejmem w lipcu 2017 r.

Paweł Chodkowski, SSR dla Wrocławia – m.in. uniewinnił działacza, który wystawił przed komendą policji przy ul. Trzemeskiej we Wrocławiu transparenty o treści: „Mamy prawa logiki, prawa fizyki, prawa człowieka” oraz „Nie damy się zastraszyć”. I w sprawach o (skuteczną) blokadę przemarszu ONR-u 11 listopada 2017

Anetta Chołuj, sędzia WSA we Wrocławiu – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Michał Chojnacki, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie – 24 maja 2019 r. oddalił pozew TVP przeciwko RPO Adamowi o naruszenie dóbr osobistych wypowiedzią sugerującą, że atmosfera nienawiści kreowana przez TVP mogła się przyczynić do zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Orzekł, że Bodnar wypowiadał się o sprawach, które należą do jego kompetencji jako RPO, że była to wypowiedź w ramach toczącej się debaty publicznej, nie była przesądzająca, była opinia, a nie wypowiedzią co do faktów, a każdy ma prawo do wolności opinii. Zaś TVP podlega krytyce.

Marcin Czerwiński, sędzia SR dla Warszawy-Woli - uniewinnienie za blokowanie marszu Niepodległości (XI W 3998/18 SSR)

Dominik Czeszkiewicz, SSR w Suwałkach – uniewinnienie działaczy KOD za zakłócenie spotkania z Anna Marią Anders, które odbywało się mimo ciszy wyborczej

D

Justyna Dałkowska, SSR dla Warszawy Śródmieścia – umorzyła postępowanie za blokowanie przemarszu ONR (XI W 2116/17)

Paweł Dańczak, asesor WSA w Warszawie– był w składzie sądzącym, który, 16 kwietnia 2019r., uchylił decyzję Urzędu ds. Cudzoziemców o wpisaniu Prezeski Fundacji Otwarty Dialog Lyudmyly Kozlovskiej do Systemu Schengen II jako osobę, która nie może być wpuszczana do Strefy Schengen.

WSA uznał, iż argumentacja Urzędu jest zbyt ogólnikowa i nie wystarcza, aby uznać Kozlovską za zagrożenie dla bezpieczeństwa. Przedtem polskie władze usiłowały zdelegalizować Fundację po tym, jak mąż Kozlovskiej Bartosz Kramek opublikował na portalu społecznościowym post pod tytułem „Niech państwo stanie: wyłączmy rząd! Czyli jak powstrzymać zamach PiS na rządy prawa w Polsce.”

Iwona Dąbrowska, sędzia WSA w Warszawie – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”; wydała wyrok zobowiązujący szefa Kancelarii Sejmu do ujawnienia list z podpisami poparcia sędziów pod kandydaturami do Krajowej Rady Sądownictwa (II SAB/Wa 192/18 ).

Arkadiusz Despot - Mładanowicz, sędzia NSA, był w składzie sądu, który nakazał transkrypcję brytyjskiego aktu urodzenia dziecka, które miało – według tego aktu – oboje rodziców kobiety. Tym samym odrzucił argumentację urzędu stanu cywilnego, że transkrypcji sprzeciwia się klauzula porządku publicznego. Uznał, że odmowa transkrypcji godzi w konstytucyjne i wynikające z prawa europejskiego prawa dziecka

Alina Dominiak, SWSA w Gdańsku – rozpatrzyła pozytywnie 7 skarg złożonych przez miasto Gdańsk na zarządzenia zastępcze wojewody pomorskiego zmieniające nazwy siedmiu gdańskich ulic na mocy tzw. ustawy dekomunizacyjnej

Dariusz Dończyk, sędzia SN – był w siedmioosobowym składzie Izby Cywilnej SN, który 21 maja 2019r. zadał Trybunałowi Sprawiedliwości UE pytanie prejudycjalne w sprawie ważności rozstrzygnięć wydanych przez sędziego, który został powołany z naruszeniem reguł, w szczególności w sytuacji, gdy sad wydał (NSA) prawomocne postanowienie o wstrzymaniu jego nominacji w związku z koniecznością zbadania prawidłowości konkursu (przed nową Krajową Radą Sądownictwa), w którym został nominowany.

Małgorzata Drewin, SSR dla Warszawy Śródmieścia – m.in. stwierdziła bezzasadne zatrzymanie Obywatela RP.

Magdalena Dziekańska, SSR dla Warszawy Śródmieścia m.in. uznała za niezasadne zatrzymanie przez policję Obywateli RP w Warszawie na ul. Smolnej, gdzie zebrali się, żeby podjąć próbę zablokowania marszu ONR 11 listopada 2017 r.

Barbara Drzazga, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

E

Magdalena El-Hagin, Sąd Okręgowy w Gdańsku, orzekła, że Krzysztof Wyszkowski ma przeprosić Lecha Wałęsę za nazwanie go Bolkiem

F

Anna Falkiewicz-Kluj, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – 12 lutego 2019r. Była w składzie sądzącym dwie sprawy o ograniczanie dostępu obywateli do Sejm. WSA orzekł, że marszałek Sejmu nie ma prawa ograniczać dostępu do Sejmu zarządzeniem, bowiem ograniczanie konstytucyjnych praw, takich jak prawo do informacji publicznej, może być wprowadzone jedynie ustawą lub regulaminem Sejmu. W drugiej sprawie WSA uchylił owo zarządzenie marszałka.

Jolanta Frańczak, sędzia SN – była w składzie, który odpowiedział na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie. SN w tej uchwale potwierdził, że prezydent miasta może się odwoływać od decyzji wojewody o zakazie zgromadzenia mającego się odbyć w pobliżu „zgromadzenia cyklicznego” (miesięcznicy smoleńskiej). Władze Warszawy rejestrowały takie zgromadzenia, wojewoda ich zakazywał.

Była też w składzie, który 19 września 2018 r. zadał pytanie prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości UE zmierzające do ustalenia, czy mianowanie i opiniowanie sędziów przez nową Krajową Radę Sądownictwa „daje rękojmię niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej” sądów i niezawisłości sędziów

Przewodniczyła składowi (sygn. II PO 3/19), który 12 czerwca 2019r. zadał TSUE trzy pytania prejudycjalne zmierzające do ustalenia zgodności z unijnym prawem powołania przez neoKRS sędziów do SN

Alicja Fronczyk, SSO w Warszawie - obecnie SA w Warszawie. We wrześniu 2016 roku wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki na sali rozpraw groził jej postępowaniem dyscyplinarnym za odrzucenie jego wniosku o umorzenie sprawy cywilnej przeciw niemu za wypowiedź z sejmowej mównicy, bo chroni go immunitet poselski (groźby nie spełnił).

G

Magdalena Gabriel, SSR Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia - orzeka w sprawach przeciwko wrocławskiej opozycji ulicznej wydając prokonstytucyjne i prowolnościowe orzeczenia.

Ewa Gatz-Rubelowska, sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, w trybie wyborczym (wybory do Sejmu i Senatu w 2019 r.) przesądziła na rzecz Krzysztofa Brejzy, kandydata na posła PO sprawę przeciw dziennikarzowi TVP Cezaremu Gmyzowi.

Mariola Głowacka, sędzia SO w Poznaniu, zastępca rzecznika dyscyplinarnego tego sądu - odmówiła wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Sławomira Jęksy za to, że w wyroku uwalniającym Joanne Jaśkowiak za użycie podczas przemówienia na demonstracji sformułowania "jestem wkurwiona". Sędzia w uzasadnieniu wyroku stwierdził, że emocje obwinionej usprawiedliwia faktyczna sytuacja praworządności w Polsce.

Joanna Gierak-Podsiadły, sędzia WSA w Warszawie – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Urszula Gołębiewska-Budnik, SSR dla Warszawy Śródmieścia– zatrzymanie Obywatela RP protestującego przeciw marszowi ONR 11 listopada było niezasadne i nieprawidłowe

Katarzyna Gonera, SSN - była w składzie, który odpowiedział na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie. SN w tej uchwale potwierdził, że prezydent miasta może się odwoływać od decyzji wojewody o zakazie zgromadzenia mającego się odbyć w pobliżu „zgromadzenia cyklicznego” (miesięcznicy smoleńskiej). Władze Warszawy rejestrowały takie zgromadzenia, wojewoda ich zakazywał.

Marzanna Góral, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie – w procesie o ochronę dóbr osobistych wytoczonym przez sędzię Justynę Koskę Janusz ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze nakazała ministrowi przeprosić sędzię za określenie jej jako nieudolnej w oficjalnym komunikacie ministerstwa (wyrok z 30 września 2019r.)

Andrzej Góraj, sędzia WSA w Warszawie, wydał wyrok zobowiązujący szefa Kancelarii Sejmu do ujawnienia list z podpisami poparcia sędziów pod kandydaturami do Krajowej Rady Sądownictwa (II SA/Wa 484/18)

Jerzy Grubba, SSN– był w składzie Sądu Najwyższego, który na pytanie prawne dotyczące tego, czy można poszerzać kontrolę operacyjną na przestępstwa nie wymienione w ustawie o policji (PiS wprowadził taką nowelizację do kpk). SN odpowiedział, że nie można poszerzać. Prokurator krajowy Bogdan Święczkowski oświadczył, ze prokuratura się tej uchwale SN nie podporządkuje (Sygn. akt I KZP 4/18)

Adam Grzejszczak, SSR Warszawa Śródmieście – rozpatrywał odwołanie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka od postanowienia prokuratury o umorzeniu postępowania w sprawie niepublikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego przez premier Beatę Szydło. Sąd nakazał wszcząć wznowić postępowanie. Uznał, że: – brak publikacji przez premier Szydło wyroków Trybunału Konstytucyjnego był działaniem na szkodę interesu publicznego – premier nie ma prawa oceniać, czy wyroki Trybunału zostały wydane prawidłowo – wyroki Trybunału są ostateczne i podlegają publikacji niezwłocznie – prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania na podstawie dowolnych domniemań, nie przesłuchała nawet osób odpowiedzialnych za brak publikacji.

Andrzej Góraj, sędzia WSA w Warszawie – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Jacek Gudowski, sędzia SN – był w siedmioosobowym składzie Izby Cywilnej SN, który 21 maja 2019r. zadał Trybunałowi Sprawiedliwości UE pytanie prejudycjalne w sprawie ważności rozstrzygnięć wydanych przez sędziego, który został powołany z naruszeniem reguł, w szczególności w sytuacji, gdy sad wydał (NSA) prawomocne postanowienie o wstrzymaniu jego nominacji w związku z koniecznością zbadania prawidłowości konkursu (przed nową Krajową Radą Sądownictwa), w którym został nominowany.

Maciej Guziński, sędzia WSA we Wrocławiu – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

H

Beata Hetmańczyk, SSO w Opolu - nie przychyliła się do wniosku Patryka Jakiego (wiceministra sprawiedliwości) o umorzenie postępowania, bo chroni go immunitet poselski. Chodziło o pozew o ochronę dóbr osobistych mieszkanki gminy Dobrzeń Wielki, która działała w ruchu obywatelskiego sprzeciwu przeciw przyłączeniu tej gminy do Opola, co forsował Jaki.

Marek Hibner, SSA w Poznaniu - był w składzie, który orzekł, że sąd nie może brać pod uwagę dowodów uzyskanych przez prokuraturę z kontroli operacyjnej, jeśli nie dotyczą przestępstwa ujętego w katalogu wymienionym w ustawie o policji. Sąd w ten sposób zinterpretował przepis uchwalony z inicjatywy PiS-u, który miał poszerzyć możliwość kontroli operacyjnej na przestępstwa nie objęte kontrolą operacyjną.

Jacek Hyla, SWSA w Gdańsku - uznał 7 skarg złożonych przez miasto Gdańsk na zarządzenia zastępcze wojewody pomorskiego zmieniające nazwy siedmiu gdańskich ulic na mocy tzw. ustawy dekomunizacyjnej

I

Marek Imielski z Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia uniewinnił 22 października 2019 r. siedem osób, obwinionych o blokadę Wawelu podczas przejazdu polityków PiS. W uzasadnieniu powołał się m.in. na braki dowodowe i na to, że obwinieni mieli konstytucyjne prawo do wzięcia udziału w zgromadzeniu.

Marzena Iwankiewicz, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Józef Iwulski SSN – był w składzie odpowiadającym na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie : SN potwierdził, że prezydent miasta może się odwoływać od decyzji wojewody o zakazie zgromadzenia mającego się odbyć w pobliżu „zgromadzenia cyklicznego” (miesięcznicy smoleńskiej). Władze Warszawy rejestrowały takie zgromadzenia „w pobliżu”.

Wcześniej kontrowersje wzbudził fakt, że nie pamięta, ile wyroków wydał w PRL jako sędzia sądu wojskowego w oparciu o dekret o stanie wojennym (mówił o dwóch, wydał siedem)

J

Mariusz Jackowski, SSO w Warszawie – m.in. utrzymał w mocy postanowienie sądu I instancji wobec obwinionych o blokowanie drogi podczas protestów w obronie niezależności sądów w lipcu 2017 r., (XI W 3872/17).

Aleksandra Janas, sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach, 11 grudnia, po wyroku Izby Pracy SN w sprawie statusu neoKRS i powołanych z jej udziałem sędziów, sądząc trzy sprawy, w raz z inną sędzią zawiesiła je i zwróciła się do SN z zagadnieniem prawnym, czy fakt powołania przez neoKRS stanowi "samoistną i wystarczająca przesłankę do uznania, że skład sądu jest sprzeczny z przepisami prawa w rozumieniu art. 379 pkt. 4 kpc".

Monika Jankowska, SSO w Warszawie – uniewinniła Obywateli RP od zarzutu naruszenia miru domowego Marszałka Sejmu przez wkroczenie na teren Sejmu (X Ka 1420/17). I – 5 grudnia 2018 – uniewinniła siedmioro Obywateli RP od zarzutu nielegalnego blokowania miesięcznicy smoleńskiej

Wanda Jankowska-Bebeszko, SSO w Warszawie, umorzyła sprawę o blokadę miesięcznicy

Joanna Janiszewska-Ziołek, sędzia WSA w Bydgoszczy – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Magdalena Jankowska-Szostak, sędzia WSA we Wrocławiu – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Kamil Jarocki, sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim, zadał pytanie prejudycjalne do TSUE, co – według rzecznika dyscyplinarnego może być uznane za „eksces orzeczniczy”.

Leszek Jantowski, sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, była sprawozdawcą w składzie, który, w trybie wyborczym (wybory do Sejmu i Senatu w 2019 r.) przesądził na rzecz Krzysztofa Brejzy, kandydata na posła PO sprawę przeciw dziennikarzowi TVP Cezaremu Gmyzowi.

Jacek Jaśkiewicz, sędzia WSA w Gorzowie Wielkopolskim– uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Beata Jezielska, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Sławomir Jęksa, sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu, 24 września 2018 r. podtrzymał uniewinnienie żony prezydenta Poznania, Joanny Jaśkowiak, od zarzutu użycia publicznie słów wulgarnych („jestem wkur...”) w przemówieniu podczas demonstracji w obronie konstytucji.

W uzasadnieniu powiedział, że czyn obwinionej nie jest poważny z punktu widzenia przesłanek prawnych i że jego ocena jest niemożliwa bez uwzględnienia okoliczności politycznych: „Mamy ciąg naruszeń konstytucji związanych z ograniczaniem wolności zgromadzeń, przejmowaniem instytucji konstytucyjnych takich jak Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa czy Sąd Najwyższy, naruszaniem zasady trójpodziału władzy, odmową publikowania orzeczeń TK, stosowaniem prawa łaski w ramach trwającego postępowania karnego, wprowadzaniem nieuprawnionych osób do TK”.

Rzecznik dyscyplinarny zarzucił mu „uchybienie godności zawodu poprzez naruszenie zasady apolityczności oraz zasad etyki zawodowej przynoszących ujmę godności sędziego i podważających zaufanie do jego niezawisłości i bezstronności.”

Ewa Jończyk, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, orzekając w sprawie o ochronę dóbr osobistych uznała, że b. poseł, a obecnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Piotrowicz naruszył dobra osobiste sędziów SN Małgorzaty Gerdorf i Krzysztofa Rączki. Piotrowicz, 27 sierpnia 2018r., w kontekście blokowania przez Obywateli RP Sali obrad neoKRS, gdzie miano oceniać kandydatów na nowych sędziów SN, powiedział dziennikarzom, że „chodzi także o to, żeby sędziowie, którzy są zwykłymi złodziejami, nie orzekali dalej".

Paweł Juszczyszyn, sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie - orzekając na delegacji w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, rozpatrując sprawę odwoławczą (sprawa IX Ca 1302/19 ) postanowił, tuż po wyroku TSUE, zbadać, czy sędzia, który wydał wyrok w pierwszej instancji był właściwie powołany. W tym celu zażądał list poparcia dla członków neoKRS-u od Kancelarii Sejmu.

Adam Jutrzenka-Trzebiatowski, sędzia WSA w Gorzowie Wielkopolskim– uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

K

Felicja Kajut, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Beata Kalaga-Gajewska, sędzia WSA w Gliwicach – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Jakub Kamiński, SSR Warszawa Śródmieście - wydał wyrok uniewinniający (II K 362/17) za wejście na teren Sejmu RP 30 listopada 2017 r. Umorzył postępowanie przeciwko Obywatelom RP protestującym pod Sejmem w lipcu 2017 r.

Danuta Kania, SWSA w Warszawie– była w składzie, który uchylił decyzję marszałka Sejmu o odmowie udostępnienia list poparcia dla kandydatów do KRS. Uznała, że składających podpisy nie obowiązuje ochrona prywatności. Wydała też wyrok zobowiązujący szefa Kancelarii Sejmu do ujawnienia list z podpisami poparcia sędziów pod kandydaturami do Krajowej Rady Sądownictwa (II SAB/Wa 192/18)

Ewa Kaniok, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie – była w składzie rozpoznającym apelację w sprawie o zamieszczenie sprostowania wytoczonej przez 38 krakowskich sędziów „Gazecie Polskiej”. Chodziło o wywiad z premierem Mateuszem Morawieckim, w którym powiedział on, że w krakowskim sadzie działa „grupa przestępcza”. Sąd uchylił wyrok sądu I instancji uznając za błędne jego ustalenie, że skoro wywiad był przez premiera autoryzowany, to nie można żądać sprostowania od gazety

Grzegorz Kapera, SSA we Wrocławiu - był w składzie, który orzekł, że dowody zdobyte z przekroczeniem granic prowokacji są nielegalne. Czyli zakwestionował uchwalony przez PiS przepis nakazujący sądowi uznawać dowody zdobyte z naruszeniem prawa

Michał Karczewski, SSR w Szczecin Prawobrzeże i Zachód– był jednym z sędziów, którzy 22 sierpnia 2017 odmówili aresztowania byłych prezesów Zakładów Azotowych "Police" z powodu zbyt słabych dowodów. Zbigniew Ziobro oświadczył, że sąd „nie zrozumiał istoty przestępstwa” i sugerował, że sędziowie działają na szkodę śledztwa.

Wojciech Katner, sędzia SN – był w siedmioosobowym składzie Izby Cywilnej SN, który 21 maja 2019r. zadał Trybunałowi Sprawiedliwości UE pytanie prejudycjalne w sprawie ważności rozstrzygnięć wydanych przez sędziego, który został powołany z naruszeniem reguł, w szczególności w sytuacji, gdy sad wydał (NSA) prawomocne postanowienie o wstrzymaniu jego nominacji w związku z koniecznością zbadania prawidłowości konkursu (przed nową Krajową Radą Sądownictwa), w którym został nominowany.

Renata Kielak-Komorowska, SSR dla Warszawy Żoliborza - umorzyła postępowanie 27 grudnia przeciwko czworgu Obywatelom RP, którzy 22 sierpnia pikietowali przed komendą policji przy ul. Rydygiera w Warszawie. „Władze powinny chronić i ułatwiać odbywanie spontanicznych zgromadzeń tak długo, jak długo mają one pokojowy charakter” - napisała sędzia w uzasadnieniu.

Karolina Kisielewicz, asesor WSA w Warszawie – wydała wyrok zobowiązujący ministra sprawiedliwości do ujawnienia list z podpisami poparcia sędziów pod kandydaturami do Krajowej Rady Sądownictwa (II SAB/Wa 260/18)

Anna Klotz, sędzia WSA w Bydgoszczy– uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Halina Kiryło, SSN – była w składzie Sądu Najwyższego, który zadał pytanie prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości UE w sprawie obniżenia wieku stanu spoczynku sędziów SN.

Monika Koba, sędzia Sądu Najwyższego, 10 października 2019r., była w składzie, który w sprawie o ochronę dóbr osobistych wytoczonej przez PiS Wojciechowi Czuchnowskiemu, dziennikarzowi „Gazety Wyborczej” za sformułowanie pod adresem PiS „tak działa państwo mafijne”, oddalił powództwo PiS uznając, że dziennikarz miał prawo do takiej oceny.

Leszek Kobylski, sędzia WSA w Warszawie, w sprawie z wniosku Ludmiły Kozlowskiej, prezeski Fundacji Otwarty Dialog uchylił decyzję Wojewody Mazowieckiego i Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców odmawiającą Kozlovskiej prawa pobytu w Polsce. Sąd uznał argumenty z tajnej opinii szefa ABW, że Kozlovska może zagrażać bezpieczeństwu państwa za "bardzo ogólnikowe", "lakoniczne" i "niewystarczające do podjęcia decyzji o odmowie" (sygn. akt. IV SA/Wa 1311/19)

Marek Kordowiecki, SSA w Poznaniu - był w składzie, który orzekł że sąd nie może brać pod uwagę dowodów uzyskanych przez prokuraturę z kontroli operacyjnej, jeśli nie dotyczą przestępstwa ujętego w katalogu wymienionym w ustawie o policji. Sąd w ten sposób zinterpretował przepis uchwalony z inicjatywy PiS-u, który miał poszerzyć możliwość kontroli operacyjnej na przestępstwa nie objęte kontrolą operacyjną.

Justyna Koska-Janusz, SSR dla Warszawy-Śródmieścia - uznała za niezasadne zatrzymanie przez policję Obywateli RP w Warszawie na ul. Smolnej, gdzie zebrali się, żeby podjąć próbę zablokowania marszu ONRu 11 listopada 2017 r.

Skierowała do prokuratury sygnalizację o możliwości przekroczenia przez policje uprawnień. Złożyła też pozew o ochronę dóbr osobistych przeciw ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze za nazwanie jej nieudolną.

Andrzej Kołodziej, SWSA w Warszawie – był w składzie, który uchylił decyzję marszałka Sejmu o odmowie udostępnienia list poparcia dla kandydatów do KRS. Uznał, że składających podpisy nie obowiązuje ochrona prywatności. Uchylił zarządzenie wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Zbigniew Korzeniowski, sędzia Izby Pracy SN, był w składzie, który 3 października, po wycofaniu zwrócił się z pytaniami prejudycjalnymi do Trybunału Sprawiedliwości UE zmierzającym do ustalenia zgodności z prawem unijnym wysłania na wcześniejszą emeryturę sędziów Sądu Najwyższego.

Michał Kowalski sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia 19 października 2018 r. umorzył postępowanie wobec obwinionego o to, że 24 września 2017 r. zakłócił spokój i porządek publiczny przeskakując przez barierki okalające teren Sejmu (XI W 322/18).

24 października 2019 r. uniewinnił „Kobiety z Mostu”, które 11 listopada 2017 r. usiadły na trasie marszu nacjonalistów. Powołał się na wolność wyrażania poglądów. Stwierdził, że ich czyn nie miał cech wykroczenia i zasługuje na najwyższy szacunek i uznanie.

Hanna Knysiak-Sudyka, sędzia WSA we Wrocławiu – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Katarzyna Korycka, sędzia WSA w Bydgoszczy– uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Małgorzata Korycińska, sędzia NSA - zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości UE z pytaniem prejudycjalnym zmierzającym do oceny prawomocności powołania i działalności nowej KRS. I przepisów odbierających sędziom realną możliwość odwołania się od wyników konkursu na stanowisko sędziego, w którym KRS ich odrzuciła (II GOK 2/18)

Zdzisław Kostka, sędzia NSA, 7 grudnia 2018r. w pięciu sprawach odrzucił kasację wojewody warszawskiego od uchylenia przez WSA w Warszawie zarządzenia w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”. Uznał, że wojewoda nie miał prawa wkraczać w konstytucyjne prawa samorządu lokalnego (II OSK 2642/18, II OSK 2643/18, II OSK 2644/18, II OSK 2645/18, II OSK 2646/18)

Mirosława Kowalska, sędzia WSA w Warszawie – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Małgorzata Kowalska, asesor WSA w Łodzi – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Michał Kowalski, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia - 19 października 2018 r. umorzył postępowanie wobec obwinionego o to, że 24 września 2017 r. zakłócił spokój i porządek publiczny przeskakując przez barierki okalające teren Sejmu (XI W 322/18)

Marta Krajewska-Drozd - sędzia Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Rzeszowie wraz z innymi sędziami tego wydziału złożył do Sądu Pracy pozew przeciwko prezesowi sądu o nierówne traktowanie, mobbing i naruszanie dóbr osobistych

Hanna Kraszewska, sędzia Sądu Okręgowego uchyliła decyzję wojewody kujawsko-pomorskiego rejestrujące „zgromadzenie cykliczne” studentów toruńskiej szkoły o. Rydzyka, zgłoszone wyłącznie po to, aby uniemożliwić wcześniej zarejestrowane tam zwykłe zgromadzenie „Chryja pod Radiem Maryja”, organizowane przez feministki z okazji urodzin o. Rydzyka. Sędzia stwierdziła, że zarejestrowane zgromadzenie cykliczne nie spełnia warunków ustawowych, bo nie ma dowodów, że odbywało się wcześniej przez trzy lata

Katarzyna Kruk – sędzia SR dla Warszawy Mokotowa - 22 listopada 2018 r. uniewinniła 6 osób obwinionych o blokowanie trasy przemarszu niezakazanego zgromadzenia 1 marca 2018 r. na ul. Rakowieckiej w Warszawie (III W 533/18).

Elżbieta Kosecka-Sobczak z Sądu Okręgowego w Elblągu była w składzie, który na początku września 2019 r. w sprawie o zadośćuczynienie za przewlekłość postępowania stwierdził przewlekłość w pracy zastępcy rzecznika dyscypliny Michała Lasoty.

Agnieszka Koziuto, sędzia Sądu rejonowego w Przemyślu - uniewinniła grupę obywateli od zarzutu umieszczenia napisu bez zgody zarządcy budynku. Chodziło o plakaty umieszczone w bramie budynku, w którym mieści się Biuro Poselskie PiSu. na plakatach napisy: "Stop deptaniu Konstytucji", "Poseł przysięga na... Konstytucję", "Konstytucja głupcze", "PiS minie wstyd zostanie", "PiS zła zmiana"(II W 993/18)

Andrzej Krasnodębski, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, 11 marca 2019 roku uchylił decyzję prokuratury o zwolnieniu tłumaczki rozmowy Donalda Tuska z Władimirem Putinem, która odbyła się na miejscu katastrofy smoleńskiej. Uznał, że prokurator nie uzasadnił wystarczająco, dlaczego dobro wymiaru sprawiedliwości wymaga w tej sprawie uchylenia tajemnicy.

Wojciech Kręcisz, sędzia NSA – zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości UE z pytaniem prejudycjalnym zmierzającym do oceny prawomocności powołania i działalności nowej KRS. I przepisów odbierających sędziom realną możliwość odwołania się od wyników konkursu na stanowisko sędziego, w którym KRS ich odrzuciła (II GOK 2/18)

Monika Krzyżaniak, sędzia WSA w Łodzi – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”.

Magdalena Kubczak, sędzia SO w Warszawie – 8 października 2019 r. sądząc w trybie wyborczym nakazała „Wiadomościom” TVP sprostowanie nieprawdziwej informacji o sondażach przedwyborczych dotyczących poparcia dla Komitetu Wyborczego Konfederacja (sygn.. akt. IV Ns 186/19).

Joanna Kube, sędzia WSA w Warszawie – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”.

Anna Kurkiewicz z Sądu Rejonowego w Toruniu uwolniła od winy obywatela, który na pomniku Mikołaja Kopernika umieścił plakat z napisem „KonsTYtucJA”. Sędzia uznała, że czyn nie był społecznie szkodliwy i mieścił się w granicach swobody wyrażania przekonań. (II W 483/18

Krystyna Kutzner, sędzia NSA delegowana do WSA we Wrocławiu – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”.

Andrzej Kuryłek, SSO w Warszawie– wydał wyrok, w którym nakazał ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze przeprosić sędzię Justynę Koskę-Janusz za nazwanie jej nieudolną na stronie internetowej ministerstwa.

Anna Kuzaj, SSR dla Warszawy-Śródmieścia – uznała zatrzymania Obywateli RP za niezasadne i nieprawidłowe.

Jerzy Kuźniar, SSN – był w składzie, który odpowiedział na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w warszawie. SN potwierdził, że prezydent miasta może się odwoływać od decyzji wojewody o zakazie zgromadzenia mającego się odbyć w pobliżu „zgromadzenia cyklicznego” (miesięcznicy smoleńskiej). Władze Warszawy rejestrowały takie zgromadzenia „w pobliżu”

Anna Kwiatkowska, SSR dla Warszawy-Śródmieścia - uznała za niezasadne zatrzymanie przez policję Obywateli RP w Warszawie na ul. Smolnej. Gdzie zebrali się, żeby podjąć próbę zablokowania marszu ONRu 11 listopada 2017r.

Ewa Kwiecińska, sędzia WSA w Warszawie – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”. Wydała wyrok zobowiązujący ministra sprawiedliwości do ujawnienia list z podpisami poparcia sędziów pod kandydaturami do Krajowej Rady Sądownictwa (II SAB/Wa 260/18)

L

Adam Lipiński, sędzia WSA w Warszawie – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”, wydał wyrok zobowiązujący szefa Kancelarii Sejmu do ujawnienia list z podpisami poparcia sędziów pod kandydaturami do Krajowej Rady Sądownictwa (II SA/Wa 484/18).

Tadeusz Lipiński, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”.

Rafał Lisak, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie – w listopadzie 2019 r. dostał zarzut dyscyplinarny o próbę zbadania, czy asesor, który był w składzie orzekającym został prawidłowo powołany.

Ł

Sebastian Ładoś, SSR dla m.st. Warszawy (obecnie prezes SR dla Warszawy Woli) nakazał sądowi pierwszej instancji merytoryczne rozpatrzenie skargi działaczki Obywateli RP przetrzymywanej 3 godziny pod pozorem legitymowania - „należy uznać, że faktycznie doszło do zatrzymania skarżącej w stricte procesowym znaczeniu.”

Michał Laskowski, sędzia Sądu Najwyższego, był w składzie, który zadał pytanie prejudycjalne TSUE, czy osoba, która została sędzią w wyniku ogłoszenia Prezydenta o wolnych miejscach w SN (do wydania którego prezydent nie ma konstytucyjnych uprawnień, a ogłoszenie nie miało kontrasygnaty premiera), nominowana przez wątpliwie powołana KRS, a do tego powołana na sędziego mimo prawomocnego orzeczenia NSA zawieszającego konkurs na to miejsce sędziowski, została prawidłowo powołana. (I KZP 4/9, 15.10.2019 r.)

Jarosław Łuczaj, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – 12 lutego 2019 r. Był w składzie sądzącym dwie sprawy o ograniczanie dostępu obywateli do Sejm. WSA orzekł, że marszałek Sejmu nie ma prawa ograniczać dostępu do Sejmu zarządzeniem, bowiem ograniczanie konstytucyjnych praw, takich jak prawo do informacji publicznej, może być wprowadzone jedynie ustawą lub regulaminem Sejmu. W drugiej sprawie WSA uchylił owo zarządzenie marszałka.

Antoni Łuczak, sędzia SO w Poznaniu, za-ca rzecznika dyscyplinarnego przy SO w Poznaniu – odmówił wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziom, którzy uczestniczyli w edukacyjnej symulacji rozprawy na Pol’and’Rock Festival w 2018r.

Małgorzata Łuczyńska, sędzia WSA w Łodzi – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”.

Jarosław Łukasik z Wydziału Pracy Sądu Okręgowego w Krakowie (5 listopada 2019 r.) uwzględnił wniosek o zabezpieczenie powództwa złożony przez prokuratora Mariusza Krasonia, który w ramach represji za swoja działalność w Stowarzyszeniu Prokuratorów Lex Super Omnia został zesłany na delegację z Krakowa do Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. Prokurator chciał pozostać w Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie do czasu orzeczenia w sprawie jego odwołania.

M

Ewa Maciejewska, SSO w Łodzi – zadała pytanie prejudycjalne trybunałowi Sprawiedliwości na tle sprawy przeciwko wojewodzie łódzkiemu wytoczonej przez miasto Łowicz o wypłatę 2,4 mln złotych zaległych dotacji (administracja centralna dzieli dotacje unijne).

Sędzia pyta TSUE, czy ma zagwarantowane wymagane prawem Unii warunki do bezstronnego, niezawisłego orzekania w sprawie, w której interes ma Skarb Państwa, a jednocześnie tak skonstruowano postępowanie dyscyplinarne wobec sędziów, że jest ono kontrolowane przez władzę wykonawczą

Ewa Maciejewska, sędzia Sądu Rejonowego dla ms. St. Warszawy, X Wydział Gospodarczy – rozpatrując sprawę wniesioną przez prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz o zbadanie legalności finansowania przez Polską Fundację Narodową kampanii „Sprawiedliwe Sądy”, która podważając zaufanie do sądów i sędziów miała przekonywać, że reforma sądownictwa prowadzona przez PiS jest konieczna orzekła, że finansowanie tej kampanii godziło w wizerunek Polski, zatem było niezgodne z celami określonymi w statucie Fundacji (postanowienie z 15 listopada 2018 r., sygn. akt 78534/18/714)

Grzegorz Maciejowski, sędzia Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Rzeszowie – wraz z innymi sędziami tego wydziału zdecydował, że podczas sądzenia, na obowiązkowej tabliczce z nazwiskiem będzie miał naklejkę „KonsTYtucJA”

Iwona Maciejuk, sędzia WSA w Warszawie – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Jako sędzia NSA była w składzie, który 18 października 2018r. wydał postanowienie o przywróceniu certyfikatu bezpieczeństwa pułkownikowi Krzysztofowi Duszy, b. szefowi Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO. Został odwołany ze stanowiska przez szefa MON Antoniego Macierewicza, pozbawiony certyfikatu bezpieczeństwa i oskarżony o bezprawne posiadania tajnych dokumentów. Sąd go uniewinnił.

Paweł Macuga, SSR dla Warszawy Śródmieścia– umorzył postępowanie za blokowanie drogi pod Sejmem 17 grudnia 2016r. po tzw. głosowaniu kolumnowym.

Wojciech Maczuga, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie – w listopadzie 2019 r. dostał zarzut dyscyplinarny o próbę zbadania, czy asesor, który był w składzie orzekającym został prawidłowo powołany.

Monika Makowska-Kralka, sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy – 28 lutego 2019r. nakazała prokuraturze wznowienie postępowania w sprawie bezprawnego pozbawienia wolności (wielogodzinne legitymowanie) jednego z Obywateli RP podczas protestu w 2017r. pod siedzibą PiS na ul. Nowogrodzkiej w Warszawie.

Józef Maleszewski, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”.

Łukasz Malinowski, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa, m.in. 25 października 2018 r. uniewinnił działacza opozycji ulicznej obwinionego o blokowanie wjazdu do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa, w kwietnia 2018r., a 18 grudnia 2018r. uniewinnił obwinionego o to, że 1 marca 2018 r. w Warszawie, siedząc na jezdni na ul. Rakowieckiej, próbował zablokować Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych organizowany przez ONR.

Sędzia stwierdził, że była to spontaniczna reakcja obwinionego i kilku innych osób na to, co zobaczyły. Że ich mikro manifestacja była zgromadzeniem spontanicznym, które nie zostało rozwiązane. A czyn nie był szkodliwy społecznie.

Natalia Maszkiewicz, SSR dla Warszawy Śródmieścia– uchyliła zakaz wojewody mazowieckiego kontrmiesięcznicy organizowanej przez stowarzyszenie TAMA

Ewa Marcinkowska, sędzia WSA w Warszawie – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”. Wydała wyrok zobowiązujący szefa Kancelarii Sejmu do ujawnienia list z podpisami poparcia sędziów pod kandydaturami do Krajowej Rady Sądownictwa (II SA/Wa 484/18)

Marian Marcinkowski, SSR dla Warszawy Woli – zwrócił prokuraturze akt oskarżenia biegłego w sprawie „doktora G.”, czyli jednej z najważniejszych spraw dla obecnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro z czasów poprzednich rządów PiS.

Sprawa biegłego, prof. Ryszarda J., to pierwsza znana sprawa, w której prokuratura usiłuje zastosować nowy przepis pozwalający ukarać biegłego za „fałszywą opinię”. Nie wiadomo, kto i w jaki sposób miałby prawdziwość opinii biegłego weryfikować. To grozi dowolnymi interpretacjami prokuratury i wszczynaniem postępowań w celu wywołania „efektu mrożącego” wobec biegłych: żeby wydawali opinie oczekiwane przez prokuraturę.

Małgorzata Masternak-Kubiak, sędzia NSA – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Katarzyna Matczak, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Jarosław Matras SSN – był w składzie Sądu Najwyższego, który na pytanie prawne dotyczące tego, czy można rozciągać kontrolę operacyjną na przestępstwa nie wymienione w ustawie o policji (PiS wprowadził taką nowelizacje do kpk) odpowiedział, że nie można. Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski odpowiedział, że prokuratura się tej uchwale SN nie podporządkuje (Sygn. akt I KZP 4/18).

Był też w składzie, który zadał pytanie prejudycjalne TSUE, czy osoba, która została sędzią w wyniku ogłoszenia Prezydenta o wolnych miejscach w SN (do wydania którego prezydent nie ma konstytucyjnych uprawnień, a ogłoszenie nie miało kontrasygnaty premiera), nominowana przez wątpliwie powołana KRS, a do tego powołana na sędziego mimo prawomocnego orzeczenia NSA zawieszającego konkurs na to miejsce sędziowski, została prawidłowo powołana. (I KZP 4/9, 15.10.2019r.)

Marek Mazur, sędzia i przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie wydał opinię, że wniosek Prawa i Sprawiedliwości o ponowne policzenie głosów oddanych w wyborach do Senatu (w październiku 2019 r.) w okręgu nr 100 nie jest zasadny.

Lidia Merska, SSR w Giżycku - (Sygn. Akt VW 132/17) uwolniła grupę obywateli, która podczas uchwalania latem 2017 roku ustaw „sądowych” protestowała umieszczając plakaty z napisami na biurze miejscowego senatora z PiS „wyborco, masz prawo zmienić zdanie”, „patrzymy wam na ręce”, „nie ma wakacji od demokracji”, „ja bez żadnego trybu panie marszałku”.

Uzasadniła: „Obywatele mają prawo oceniać działalność legislacyjną władzy oraz wprowadzanie konkretnych rozwiązań, jest to w interesie społeczeństwa obywatelskiego w demokratycznym państwie.”

Dawid Miąsik, sędzia Izby Pracy Sądu Najwyższego, był w składzie, który uznał za niedopuszczalne cofniecie przez ZUS skargi kasacyjnej, która stała się powodem pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości UE o zgodność z prawem Unii wcześniejszego posłania na emeryturę sędziów SN.

I przewodniczył składowi (sygn. II PO 3/19), który zadał TSUE trzy pytania prejudycjalne zmierzające do ustalenia zgodności z unijnym prawem powołania przez neoKRS sędziów do SN.

Był w składzie , który w związku z wyrokiem TSUE, orzekł 5 grudnia (Sygn. akt III PO 7/18), że neoKrajowa Rada Sądownictwa została powołana w sposób nie gwarantujący jej niezależności, a Izba Dyscyplinarna SN nie spełnia kryteriów niezależnego sądu określonych w wyroku TSUE.

Marzena Miąskiewicz, SSA w Warszawie – była w składzie który uznał, że wojewoda nie może zakazywać zgromadzeń zgłaszanych w trybie uproszczonym. Chodziło o kontrmiesięcznice organizowane przez stowarzyszenie Obywatele Solidarni w Akcji.

Konrad Mielcarek, sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, uniewinnił w 2016 r. Henryka Wujca od zarzuty prokuratury spowodowania wypadku z udziałem pijanego pieszego

Marzena Milewska-Karczewska, sędzia WSA w Warszawie – przewodniczyła składowi, który, 16 kwietnia 2019 r. uchylił decyzję Urzędu ds. Cudzoziemców o wpisaniu Prezeski Fundacji Otwarty Dialog Lyudmyly Kozlovskiej do Systemu Schengen II jako osobę, która nie może być wpuszczana do Strefy Schengen.

WSA uznał, iż argumentacja Urzędu jest zbyt ogólnikowa i nie wystarcza, aby uznać Kozlovską za zagrożenie dla bezpieczeństwa. Przedtem polskie władze usiłowały zdelegalizować Fundację po tym, jak mąż Kozlovskiej Bartosz Kramek opublikował na portalu społecznościowym post pod tytułem „Niech państwo stanie: wyłączmy rząd! Czyli jak powstrzymać zamach PiS na rządy prawa w Polsce.”

Klaudia Miłek, sędzia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy - 22 listopada 2018 r. SSR uniewinniła obwinioną o to, że 29 października 2017 r. przed siedzibą PiS w Warszawie, napisała kredowym spreyem „Krew na rękach” (V W 6034/17)

Paweł Mierzejewski, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Małgorzata Micorek-Wagner, SSA w Warszawie - była w składzie który uznał, że wojewoda nie może zakazywać zgromadzeń zgłaszanych w trybie uproszczonym. Chodziło o kontrmiesięcznice organizowane przez stowarzyszenie Obywatele Solidarni w Akcji.

Elżbieta Milewska-Czaja, sędzia Sądu Okręgowego delegowana do Sadu Apelacyjnego w Gdańsku, była w składzie, który, w trybie wyborczym (wybory do Sejmu i Senatu w 2019 r.) przesądzili na rzecz Krzysztofa Brejzy, kandydata na posła PO sprawę przeciw dziennikarzowi TVP Cezaremu Gmyzowi.

Bożena Miliczek-Ciszewska, sędzia WSA w Gliwicach – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Kinga Misiukiewicz, SSR Szczecin Prawobrzeże i Zachód - była jednym z sędziów, którzy 22 sierpnia 2017 r. odmówili aresztowania byłych prezesów Zakładów Azotowych "Police" z powodu zbyt słabych dowodów. Zbigniew Ziobro oświadczył, że sąd „nie zrozumiał istoty przestępstwa” i sugerował, że sędziowie działają na szkodę śledztwa.

Grzegorz Miśkiewicz, SSO w Warszawie – m.in. utrzymał w mocy postanowienie sądu I instancji umarzające postępowanie wobec 3 osób obwinionych o zakłócanie niezakazanej demonstracji 10 czerwca 2017 r. ( XI W 2595/17)

Rafał Mnich, sędzia SR w Rzeszowie – zwrócił rzeszowskiemu Oddziałowi Zamiejscowemu Prokuratury Krajowej do uzupełnienia akta sprawy, na której prokuraturze, ze względów propagandowych, zależało

Anna Moskała, sędzia NSA delegowana do WSA we Wrocławiu – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Urszula Myśliwska, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie m.in. utrzymała w mocy postanowienie sądu I instancji o umorzeniu sprawy o blokowanie miesięcznicy smoleńskiej (XI W 3679/17)

N

Hanna Nowicka de Poraj, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, 7 października 2019 r. była w składzie, który zadał pytanie prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości UE w sprawie prawnej ważności wyroków wydawanych przez sędziów powołanych z naruszeniem prawa (sygn. akt I ACa 649/19)

Marek Nawrocki z Sądu Okręgowego w Elblągu był w składzie, który na początku września 2019 r. w sprawie o zadośćuczynienie za przewlekłość postępowania stwierdził przewlekłość w pracy zastępcy rzecznika dyscypliny Michała Lasoty.

Piotr Nowak, SSR dla Warszawy Żoliborza – m.in. umorzył sprawę o ukaranie obywateli za demonstracje pod domem Jarosława Kaczyńskiego. Uznał, że nie był to czyn „społecznie szkodliwy”, a więc nie było wykroczenia

Waldemar Nycz, sędzia Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Rzeszowie – wraz z innymi sędziami tego wydziału zdecydował, że podczas sądzenia, na obowiązkowej tabliczce z nazwiskiem będzie miał naklejkę „KonsTYtucJA”

O

Robert Obrębski, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie – był w składzie rozpoznającym apelację w sprawie o zamieszczenie sprostowania wytoczonej przez 38 krakowskich sędziów „Gazecie Polskiej”. Chodziło o wywiad z premierem Mateuszem Morawieckim, w którym powiedział on, że w krakowskim sadzie działa „grupa przestępcza”. Sąd uchylił wyrok sądu I instancji uznając za błędne jego ustalenie, że skoro wywiad był przez premiera autoryzowany, to nie można żądać sprostowania od gazety

Izabela Ostrowska, SWSA w Warszawie– uchyliła decyzję wojewody o połączeniu muzeów Westerplatte i II Wojny Światowej, na którym to połączeniu zależało PiS, ponieważ pozwalało na przejęcie Muzeum II Wojny Światowej bez zgody Rady Muzeum i zmianę zbyt mało patriotycznej – zdaniem PiS wystawy (VII SA/Wa 2411/16).

Monika Orzechowska, SSR w Szczecin Prawobrzeże i Zachód – była jednym z sędziów, którzy 22 sierpnia 2017 r. odmówili aresztowania byłych prezesów Zakładów Azotowych "Police", z powodu zbyt słabych dowodów. Zbigniew Ziobro oświadczył, że sąd „nie zrozumiał istoty przestępstwa” i sugerował, że sędziowie działają na szkodę śledztwa.

Marzena Ossolińska-Plęs, sędzia Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Rzeszowie – wraz z innymi sędziami tego wydziału zdecydowała, że podczas sądzenia, na obowiązkowej tabliczce z nazwiskiem będzie miał naklejkę „KonsTYtucJA”

Wraz z innymi sędziami tego wydziału złożył do Sądu Pracy pozew przeciwko prezesowi sądu o nierówne traktowanie, mobbing i naruszanie dóbr osobistych

Renata Owczarzak, sędzia WSA w Bydgoszczy– uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

P

Zdzisław Pachowicz, SSA we Wrocławiu - był w składzie, który orzekł, że dowody zdobyte z przekroczeniem granic prowokacji są nielegalne. Czyli zakwestionował uchwalony przez PiS przepis nakazujący sądowi uznawać dowody zdobyte z naruszeniem prawa

Maciej Pacuda, SSN– był w składzie, który zadał pytanie prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości w sprawie obniżenia wieku emerytalnego sędziów SN

Izabela Paluszyńska, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Barbara Pasternak, sędzia WSA we Wrocławiu – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”.

Władysław Pawlak, sędzia Sądu Najwyższego, 10 października 2019 r. był przewodniczącym składu, który w sprawie o ochronę dóbr osobistych wytoczonej przez PiS Wojciechowi Czuchnowskiemu, dziennikarzowi „Gazety Wyborczej” za sformułowanie pod adresem PiS „tak działa państwo mafijne”, oddalił powództwo PiS uznając, że dziennikarz miał prawo do takiej oceny.

Agnieszka Pawłowska, SSR w Oświęcimiu– nie zgodziła się na warunkowe umorzenie postępowania przeciwko Sebastianowi K. za domniemane spowodowanie wypadku kolumny wiozącej premier Szydło. Prokuratura chciała umorzenia, żeby nie badano odpowiedzialności kierowców BOR

Stanisław Marek Pietras – sędzia NSA – był w składzie, który 18 października 2018r. wydał postanowienie o przywróceniu certyfikatu bezpieczeństwa pułkownikowi Krzysztofowi Duszy, b. szefowi Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO. Został odwołany ze stanowiska przez szefa MON Antoniego Macierewicza, pozbawiony certyfikatu bezpieczeństwa i oskarżony o bezprawne posiadania tajnych dokumentów. Sąd go uniewinnił.

Marek Pietruszyński, SSN– był w składzie Sądu Najwyższego, który na pytanie prawne dotyczące tego, czy można poszerzać kontrolę operacyjną na przestępstwa nie wymienione w ustawie o policji (PiS wprowadził taką nowelizacje do kpk) odpowiedział, że nie można. Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski odpowiedział, że prokuratura się tej uchwale SN nie podporządkuje (Sygn. akt I KZP 4/18).

Irena Piotrowska, sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach, 11 grudnia, po wyroku Izby Pracy SN w sprawie statusu neoKRS i powołanych z jej udziałem sędziów, sądząc trzy sprawy, w raz z inną sędzią zawiesiła je i zwróciła się do SN z zagadnieniem prawnym, czy fakt powołania przez neoKRS stanowi "samoistną i wystarczająca przesłankę do uznania, że skład sądu jest sprzeczny z przepisami prawa w rozumieniu art. 379 pkt. 4 kpc".

Agnieszka Poświata, SSR w Szczecin Prawobrzeże i Zachód– była jednym z sędziów, którzy 22 sierpnia 2017r. odmówili aresztowania byłych prezesów Zakładów Azotowych "Police", z powodu zbyt słabych dowodów. Zbigniew Ziobro oświadczył, że sąd „nie zrozumiał istoty przestępstwa” i sugerował, że sędziowie działają na szkodę śledztwa.

Elżbieta Piechowiak, sędzia WSA w Bydgoszczy– uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Stanisław Marek Pietras, sędzia WSA w Warszawie – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Marta Pilśnik, SSR dla Warszawy Śródmieścia– orzekła, że zatrzymanie przez legitymowanie Obywatela RP protestującego przeciwko marszowi ONR było bezzasadne i nieprawidłowe

Agnieszka Piotrowska, sędzia SN – była w siedmioosobowym składzie Izby Cywilnej SN, który 21 maja 2019r. zadał Trybunałowi Sprawiedliwości UE pytanie prejudycjalne w sprawie ważności rozstrzygnięć wydanych przez sędziego, który został powołany z naruszeniem reguł, w szczególności w sytuacji, gdy sad wydał (NSA) prawomocne postanowienie o wstrzymaniu jego nominacji w związku z koniecznością zbadania prawidłowości konkursu (przed nową Krajową Radą Sądownictwa), w którym został nominowany.

Michał Piotrowski, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie – 25 września 2019r. Nie zgodził się na uchylenie tajemnicy tłumaczki rozmowy pomiędzy premierami Donaldem Tuskiem a Władymirem Putinem na miejscu katastrofy smoleńskiej i uchylił postanowienie prokuratury w tej sprawie. Uznał, że uchylenie tajemnicy nie leży w interesie wymiaru sprawiedliwości, bo prokurator ma inne środki dowodowe, którymi może dociekać prawdy, a przesłuchanie tłumacza rozmów dyplomatycznych mogłoby narazić na szkodę interes państwa.

Edyta Podrazik, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”.

Piotr Prusinowski, sędzia Izby Pracy SN, był przewodniczącym trzyosobowego składu , który w związku z wyrokiem TSUE, orzekł 5 grudnia (Sygn. akt III PO 7/18), że neoKrajowa Rada Sądownictwa została powołana w sposób nie gwarantujący jej niezależności, a Izba Dyscyplinarna SN nie spełnia kryteriów niezależnego sądu określonych w wyroku TSUE.

Adam Pruszyński, SSR Warszawa Śródmieście - rozpatrując zażalenia na zatrzymanie przez wielogodzinne legitymowanie demonstrantów przez policję uznał, że było to pozbawienie wolności, niezasadne i nieprawidłowe. 15 listopada 2018 r. SSR Adam Pruszyński umorzył postępowanie wobec 14 osób obwinionych o to, że 29 kwietnia 2017 r. próbowali zablokować marsz ONR, tj. o czyn z art. 52 § 2 pkt 1 kw. (XI W 2060/17)

Bożena Przysada, sędzia Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Rzeszowie – wraz z innymi sędziami tego wydziału zdecydowała, że podczas sądzenia, na obowiązkowej tabliczce z nazwiskiem będzie miał naklejkę „KonsTYtucJA”

Marek Przysucha, sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie – w sprawie uchwalonej przez PiS tzw. ustawy dezubekizacyjnej orzekł, że „ustawa narusza zasadę demokratycznego państwa prawa i wprowadza odpowiedzialność zbiorową. Odpowiedzialność zbiorowa występowała albo w społeczeństwach plemiennych albo w systemach totalitarnych

Izabela Pospieska, SSA w Poznaniu (II AKa 63/17) – była w składzie, który orzekł że sąd nie może brać pod uwagę dowodów uzyskanych przez prokuraturę z kontroli operacyjnej, jeśli nie dotyczą przestępstwa ujętego w katalogu wymienionym w ustawie o policji. Sąd w ten sposób zinterpretował przepis uchwalony z inicjatywy PiS-u, który miał poszerzyć możliwość kontroli operacyjnej na przestępstwa nie objęte kontrolą operacyjną.

Piotr Prusinowski, sędzia Izby Pracy Sądu Najwyższego był w składzie, który uznał za niedopuszczalne cofniecie przez ZUS skargi kasacyjnej, która stała się powodem pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości UE o zgodność z prawem Unii wcześniejszego posłania na emeryturę sędziów SN.

Był też w składzie (sygn. II PO 3/19), który zadał TSUE trzy pytania prejudycjalne zmierzające do ustalenia zgodności z unijnym prawem powołania przez neoKRS sędziów do SN

Cezary Pryca, sędzia NSA – zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości UE z pytaniem prejudycjalnym zmierzającym do oceny prawomocności powołania i działalności nowej KRS. I przepisów odbierających sędziom realną możliwość odwołania się od wyników konkursu na stanowisko sędziego, w którym KRS ich odrzuciła (II GOK 2/18)

Zbigniew Puszkarski, SSN– był w składzie Sądu Najwyższego, który na pytanie prawne dotyczące tego, czy można poszerzać kontrolę operacyjną na przestępstwa nie wymienione w ustawie o policji (PiS wprowadził taką nowelizacje do kpk). SN odpowiedział, że nie można. Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski odpowiedział, że prokuratura się tej uchwale SN nie podporządkuje (Sygn. akt I KZP 4/18)

R

Grażyna Radzicka, sędzia NSA delegowana do WSA w Poznaniu – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z „ustawą dekomunizacyjną”

Krzysztof Rączka, SSN - był w składzie, który zadał pytanie prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości w sprawie obniżenia wieku emerytalnego sędziów SN. I w innym składzie, który ponowił te pytania po wycofaniu skargi kasacyjnej, na tle której zadano pierwsze pytanie

Stanisław Rączkowski, SSA we Wrocławiu - był w składzie, który orzekł, że dowody zdobyte z przekroczeniem granic prowokacji są nielegalne. Czyli zakwestionował uchwalony przez PiS przepis nakazujący sądowi uznawać dowody zdobyte z naruszeniem prawa.

Agnieszka Rafałko, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, jako przewodnicząca i sprawozdawca w sprawie o ochronę dóbr osobistych orzekła, że b. poseł, a obecnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Piotrowicz naruszył dobra osobiste sędziów SN Małgorzaty Gerdorf i Krzysztofa Rączki. Piotrowicz, 27 sierpnia 2018r., w kontekście blokowania przez Obywateli RP Sali obrad neoKRS, gdzie miano oceniać kandydatów na nowych sędziów SN, powiedział dziennikarzom, że „chodzi także o to, żeby sędziowie, którzy są zwykłymi złodziejami, nie orzekali dalej".

Anna Romańska, sędzia Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Rzeszowie – wraz z innymi sędziami tego wydziału zdecydowała, że podczas sądzenia, na obowiązkowej tabliczce z nazwiskiem będzie miał naklejkę „KonsTYtucJA”

Wraz z innymi sędziami tego wydziału złożył do Sądu Pracy pozew przeciwko prezesowi sądu o nierówne traktowanie, mobbing i naruszanie dóbr osobistych.

Hanna Rucińska, sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, była sprawozdawcą w składzie, który, w trybie wyborczym (wybory do Sejmu i Senatu w 2019 r.) przesądził na rzecz Krzysztofa Brejzy, kandydata na posła PO sprawę przeciw dziennikarzowi TVP Cezaremu Gmyzowi.

Grzegorz Rudnicki, sędzia WSA w Warszawie – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Michał Ruszyński, sędzia WSA w Gorzowie Wielkopolskim– uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Teresa Rutkowska, sędzia WSA w Łodzi – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Katarzyna Rutkowska-Giwojno, SR dla Warszawy-Śródmieścia - uniewinniła oskarżonego Obywatela RP od zarzutu, że podczas legitymowania „stosował wobec funkcjonariusza policji groźbę bezprawną”, ponieważ powiedział: „Jeśli jeszcze raz to zrobisz, to dam ci w ucho”.

Paweł Rygiel, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, 7 października 2019 r. był przewodniczącym i sprawozdawcą w składzie, który zadał pytanie prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości UE w sprawie prawnej ważności wyroków wydawanych przez sędziów powołanych z naruszeniem prawa (sygn. akt I ACa 649/19)

Jerzy Rypina, SNSA - wydał postanowienie w oparciu o nieopublikowany (wówczas) wyrok TK mimo, że PiS twierdził, że niepublikowane wyroki TK nie obowiązują (II FSK 1021/16)

Andrzej Ryński, SSN– był w składzie Sądu Najwyższego, który na pytanie prawne dotyczące tego, czy można poszerzać kontrolę operacyjną na przestępstwa nie wymienione w ustawie o policji (PiS wprowadził taką nowelizację do kpk) odpowiedział, że nie można. Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski odpowiedział, że prokuratura się tej uchwale SN nie podporządkuje (Sygn. akt I KZP 4/18)

Danuta Rzyminiak-Owczarczak, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

S

Jacek Sadomski, SSA w Warszawie - był w składzie który uznał, że wojewoda nie może zakazywać zgromadzeń zgłaszanych w trybie uproszczonym. Chodziło o kontrmiesięcznice organizowane przez stowarzyszenie Obywatele Solidarni w Akcji

Grzegorz Saniewski, sędzia WSA w Bydgoszczy– uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Wojciech Sawicki, SSR dla Wrocławia Śródmieścia - Śródmieścia – sędzia, który najczęściej orzeka w sprawach przeciwko wrocławskiej opozycji ulicznej wydając prokonstytucyjne i prowolnościowe orzeczenia

Robert Sawula - sedzia NSA, był w składzie sądu, który nakazał transkrypcję brytyjskiego aktu urodzenia dziecka, które miało – według tego aktu – oboje rodziców kobiety. Tym samym odrzucił argumentację urzędu stanu cywilnego, że transkrypcji sprzeciwia się klauzula porządku publicznego. Uznał, że odmowa transkrypcji godzi w konstytucyjne i wynikające z prawa europejskiego prawa dziecka

Anna Sękowska, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – złożyła zdanie odrębne od wyroku zapadłego 13 grudnia 2018r. w którym WSA nie uwzględnił skargi na niewpuszczenie do Sejmu. Chodzi o zamknięcie Sejmu w czerwcu 2018r. dla osób z zewnątrz przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, w związku z rzekomym zagrożeniem, jakie miał powodować protest w Sejmie osób niepełnosprawnych.

W sprawie z wniosku Ludmiły Kozlowskiej, prezeski Fundacji Otwarty Dialog uchyliła w kwietniu decyzję Wojewody Mazowieckiego i Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców odmawiającą Kozłovskiej prawa pobytu w Polsce. Sąd uznał argumenty z tajnej opinii szefa ABW, że Kozłovska może zagrażać bezpieczeństwu państwa za "bardzo ogólnikowe", "lakoniczne" i "niewystarczające do podjęcia decyzji o odmowie" (sygn. akt. IV SA/Wa 1311/19)

Joanna Sienicka, sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie – odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie ubrania kopii figury „Bab Pruskich” w koszulkę z napisem „KonsTYtucJA” z powodu braku społecznej szkodliwości czynu (sygn. akt II W 1318/18)

Andrzej Siuchniński, sędzia Sądy Najwyższego – 3 października odrzucił kasację prokuratury w sprawie Henryka Wujca oskarżonego o potracenie pijanego przechodnia.

Był też w składzie, który zadał pytanie prejudycjalne TSUE, czy osoba, która została sędzią w wyniku ogłoszenia Prezydenta o wolnych miejscach w SN (do wydania którego prezydent nie ma konstytucyjnych uprawnień, a ogłoszenie nie miało kontrasygnaty premiera), nominowana przez wątpliwie powołana KRS, a do tego powołana na sędziego mimo prawomocnego orzeczenia NSA zawieszającego konkurs na to miejsce sędziowski, została prawidłowo powołana. (I KZP 4/9, 15.10.2019 r.)

Monika Smaga-Leśniewska, SSR Poznań Stare Miasto - 16 maja 2017r. odmówiła zastosowania aresztu wobec b. senatora PO senatora Józefa Piniora. Chciano ją potem przenieść do wydziału gospodarczego, ale odwołała się i Sąd Apelacyjny w Poznaniu uwzględnił odwołanie (dziś mogłaby się odwołać tylko do KRS)

Aleksandra Smyk, sędzia SR W-wa Śródmieście – umorzyła blokowanie Marszu Niepodległości

Sylwia Słowiok-Janus, SSR dla m.st. Warszawy – orzekła, że zatrzymanie działacza Obywateli Solidarnych w Akcji w trakcie manifestacji było niezasadne i nieprawidłowe.

Katarzyna Sokołowska, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”.

Mariusz Solka, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, orzekając w sprawie o ochronę dóbr osobistych uznał, że b. poseł, a obecnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Piotrowicz naruszył dobra osobiste sędziów SN Małgorzaty Gerdorf i Krzysztofa Rączki. Piotrowicz, 27 sierpnia 2018r., w kontekście blokowania przez Obywateli RP Sali obrad neoKRS, gdzie miano oceniać kandydatów na nowych sędziów SN, powiedział dziennikarzom, że „chodzi także o to, żeby sędziowie, którzy są zwykłymi złodziejami, nie orzekali dalej".

Romualda Spyt, była w składzie, który 19 września 2018 r. zadał pytanie prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości UE zmierzające do ustalenia, czy mianowanie i opiniowanie sędziów przez nową Krajową Radę Sądownictwa „daje rękojmię niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej” sądów i niezawisłości sędziów.

Piotr Suchecki, sędzia Sądu Okręgowego w Gliwicach. 8 października 2019r. nakazał TVP Info przeprosić posła Borysa Budkę (PO) i sprostować nieprawdziwą wypowiedź, że posłużył się sfałszowanym paragonem z apteki żeby udowodnić, że leki są drogie(sygn. akt. I Ns 230/19)

Iwona Suchorowska, sędzia Sądu Rejonowego Lublin – Zachód, 17.07.2019, uznała, że radny PiS Tomasz Pitucha dopuścił się zniesławienia mówiąc publicznie, że Marsz Równości to „promocja pedofilii i homoseksualizmu”. Była to sprawa z prywatnego aktu oskarżenia jaką wytoczył mu organizator lubelskiego Marszu Równości.

Jolanta Sudoł, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Andrzej Stępka, SSN– był w składzie Sądu Najwyższego, który na pytanie prawne dotyczące tego, czy można poszerzać kontrolę operacyjną na przestępstwa nie wymienione w ustawie o policji (PiS wprowadził taką nowelizacje do kpk) odpowiedział, że nie można. Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski odpowiedział, że prokuratura się tej uchwale SN nie podporządkuje (sygn. akt I KZP 4/18)

Iwona Strączyńska, SSR delegowana do Sądu Okręgowego w Warszawie – przyznała zadośćuczynienie wysokości 2 tys. złotych za bezprawne zatrzymanie działacza Obywateli RP. (XII Ko 26/18)

Jolanta Strusińska-Żukowska, SSN - odpowiedź na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego: SN potwierdził, że prezydent miasta może się odwoływać od decyzji wojewody o zakazie zgromadzenia mającego się odbyć w pobliżu „zgromadzenia cyklicznego” (miesięcznicy smoleńskiej). Władze Warszawy rejestrowały takie zgromadzenia „w pobliżu”

Danuta Strzelecka-Kuligowska, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Krzysztof Szczygielski, sędzia WSA w Łodzi – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Iwona Szymańska, SSR dla Warszawy Śródmieścia – uznała za niezasadne i nieprawidłowe zatrzymanie Obywatela RP pod siedzibą PiS na ulicy Nowogrodzkiej. To samo w sprawie zażalenia na zatrzymanie Obywateli RP, którzy zebrali się by blokować marsz ONR-u 11 listopada. Skierowała do prokuratury sygnalizacje o możliwości przekroczenia przez policje uprawnień.

Marta Szymborska, SSR dla Warszawy Śródmieścia orzekła, że wbrew twierdzeniom policji, obywatele nie byli legitymowani, lecz zatrzymani, i że było to zatrzymanie niezasadne i nieprawidłowe.

Była także w składzie sądzącym odwołanie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka od postanowienia prokuratury o umorzeniu przez prokuraturę postępowania w sprawie niepublikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego przez premier Beatę Szydło.

Sąd nakazał wznowić postępowanie. Uznał że: – brak publikacji przez premier Szydło wyroków Trybunału Konstytucyjnego był działaniem na szkodę interesu publicznego – premier nie ma prawa oceniać, czy wyroki Trybunału zostały wydane prawidłowo – wyroki Trybunału są ostateczne i podlegają publikacji niezwłocznie – prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania na podstawie dowolnych domniemań, nie przesłuchała nawet osób odpowiedzialnych za brak publikacji.

Jan Szuma, asesor Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Ś

Dariusz Ścisłowski, sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie, umorzył sprawę mężczyzny, który stanął na trasie przejazdu prezydenta Andrzeja Dudy z transparentem „Dzisiaj pałac – jutro ciupa, nie prezydent, tylko dupa. Sędzia uznał, że szkodliwość społeczna tego czynu jest znikoma, ponieważ celem oskarżonego nie była obraza głowy państwa, tylko wyrażenie krytyki.

Irena Śmietana z Sądu Okręgowego w Elblągu była w składzie, który na początku września 2019 r. w sprawie o zadośćuczynienie za przewlekłość postępowania stwierdził przewlekłość w pracy zastępcy rzecznika dyscypliny Michała Lasoty.

Krzysztof Świderski, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli, odrzucił wniosek rzecznika dyscyplinarnego dla sędziów, sędziego Przemysława Radzika, o zabezpieczenie powództwa w postaci zakazania „Rzeczpospolitej” publikacji na temat jego domniemanego uczestnictwa w grupie hejterskiej „KastaWatch” i „Kasta” (XXIV Co 108/19).

Dariusz Świecki, sędzia Sądu Najwyższego, był w składzie, który zadał pytanie prejudycjalne TSUE, czy osoba, która została sędzią w wyniku ogłoszenia Prezydenta o wolnych miejscach w SN (do wydania którego prezydent nie ma konstytucyjnych uprawnień, a ogłoszenie nie miało kontrasygnaty premiera), nominowana przez wątpliwie powołana KRS, a do tego powołana na sędziego mimo prawomocnego orzeczenia NSA zawieszającego konkurs na to miejsce sędziowski, została prawidłowo powołana. (I KZP 4/9, 15.10.2019 r.)

Bogdan Świerczakowski, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie – przewodniczył i był sprawozdawcą w sprawie apelacji o zamieszczenie sprostowania wytoczonej przez 38 krakowskich sędziów „Gazecie Polskiej”. Chodziło o wywiad z premierem Mateuszem Morawieckim, w którym powiedział on, że w krakowskim sadzie działa „grupa przestępcza”.

Sąd uchylił wyrok sądu I instancji uznając za błędne jego ustalenie, że skoro wywiad był przez premiera autoryzowany, to nie można żądać sprostowania od gazety

Marcin Świerk, sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie, przewodniczący Wydziału Karnego – wraz z innymi sędziami tego wydziału zdecydował, że podczas sądzenia, na obowiązkowej tabliczce z nazwiskiem będzie miał naklejkę „KonsTYtucJA”

Wraz z innymi sędziami tego wydziału złożył do Sądu Pracy pozew przeciwko prezesowi sądu o nierówne traktowanie, mobbing i naruszanie dóbr osobistych

Tomasz Świetlikowski, sędzia WSA we Wrocławiu – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Tomasz Świstak, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

T

Piotr Taraszkiewicz, SSR w Suwałkach - podtrzymał uniewinnienie ludzi z KOD. Jako przewodniczący wydziału karnego dostał upomnienie administracyjne za brak prawidłowego nadzoru nad sędzią Dominikiem Czeszkiewiczem, który wcześniej uniewinnił KOD-wców. Karę wymierzyła mu prezes Sądu Rejonowego w Suwałkach powołana przez Zbigniewa Ziobrę.

Monika Tkaczyk-Turek, SSR dla m.st. Warszawy – orzeczenie w sprawie niezasadności i nieprawidłowości zatrzymania demonstrantki podczas protestów pod Sejmem w lipcu 2017 r.

Arkadiusz Tomczak, SWSA w Warszawie– był w składzie WSA, który uznał że skoro w wydaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego wziął udział dubler sędziego (Muszyński), to sam wyrok jest dotknięty nieważnością, albo nie jest wyrokiem.

Ale jednocześnie sędziowie uznali, że jako sąd administracyjny nie mogą stwierdzić nieważności wyroku TK. I żaden sąd, łącznie z TK tego zrobić nie może, bo konstytucja mówi, że wyroki TK są „ostateczne”. Zdanie odrębne złożył sędzia Arkadiusz Tomczak uznając, że wyrok TK jest „nieistniejący”, a więc nie można go brać pod uwagę orzekając.

Andrzej Tomczyk, sędzia Sądu Najwyższego, był w składzie, który zadał pytanie prejudycjalne TSUE, czy osoba, która została sędzią w wyniku ogłoszenia Prezydenta o wolnych miejscach w SN (do wydania którego prezydent nie ma konstytucyjnych uprawnień, a ogłoszenie nie miało kontrasygnaty premiera), nominowana przez wątpliwie powołana KRS, a do tego powołana na sędziego mimo prawomocnego orzeczenia NSA zawieszającego konkurs na to miejsce sędziowski, została prawidłowo powołana. (I KZP 4/9, 15.10.2019r.)

Katarzyna Tyczka-Rote, Sędzia Sądu Najwyższego, 10 października 2019 r., była sprawozdawcą w sprawie o ochronę dóbr osobistych wytoczonej przez PiS Wojciechowi Czuchnowskiemu, dziennikarzowi „Gazety Wyborczej” za sformułowanie pod adresem PiS „tak działa państwo mafijne”, oddalił powództwo PiS uznając, że dziennikarz miał prawo do takiej oceny.

Agnieszka Tworzydło, sędzia Sądu Rejonowego w Przemyślu, uniewinniła jedną z uczestniczek akcji opozycji ulicznej w Sanoku (grupa Rebelianty Podkarpackie), polegającej na stemplowaniu na chodnikach napisów w obronie sadów i konstytucji. "Rebeliantka" była obwiniona o to, że odmówiła podania podczas przesłuchania na policji swojego miejsca pracy (II W 614/18)

Sędzia Tworzydło odmówiła też wszczęcia postępowania wobec innej działaczki „Rebeliantów” za założenie koszulek z napisem „Konstytucja” na figury Dzielnego Wojaka Szwejka i jego psa. Uznała, że czyn ten nie był szkodliwy społecznie i mieścił się w granicach wolności słowa i ekspresji (III W73/19).

Dorota Tyrała, sędzia SA w Warszawie - była w składzie sądzącym, który 11 lutego 2019r. utrzymał w mocy wyrok przyznający odszkodowanie za bezprawne pozbawienie wolności przez policję (przez wielogodzinne legitymowanie) dla demonstranta protestującego przeciwko neonazistowskim hasłom podczas Marszu Niepodległości (sygn. akt II AKa 433/18)

Anna Tyszkiewicz, SSR dla Warszawy Śródmieścia - uznała za niezasadne zatrzymanie przez policję Obywateli RP w Warszawie na ul. Smolnej. Gdzie zebrali się, żeby podjąć próbę zablokowania marszu ONR 11 listopada 2017r. Posłała sygnalizację do prokuratury.

Była także w składzie sądzącym odwołanie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka od postanowienia prokuratury o umorzeniu przez prokuraturę postępowania w sprawie niepublikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego przez premier Beatę Szydło. Sąd nakazał wznowić postępowanie. Uznał że: – brak publikacji przez premier Szydło wyroków Trybunału Konstytucyjnego był działaniem na szkodę interesu publicznego – premier nie ma prawa oceniać, czy wyroki Trybunału zostały wydane prawidłowo – wyroki Trybunału są ostateczne i podlegają publikacji niezwłocznie – prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania na podstawie dowolnych domniemań, nie przesłuchała nawet osób odpowiedzialnych za brak publikacji.

Igor Tuleya, SSO w Warszawie - nakazał wszczęcie umorzonego przez prokuraturę śledztwa w sprawie legalności zwołania posiedzenia Sejmu w Sali Kolumnowej i przebiegu głosowania tam ustaw w sposób uniemożliwiający opozycji korzystanie z uprawnień poselskich.

Skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zmierzające do ustalenia, czy Polska wypełnia zobowiązanie z art 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej do zapewnienia skutecznej ochrony sądowej, wziąwszy pod uwagę nowe przepisy dyscyplinarne i „powstanie ryzyka wykorzystywania systemu środków dyscyplinarnych do politycznej kontroli treści orzeczeń sądowych.” W pytaniu przytoczył wypowiedzi polityków z swój temat, w których mówili lub sugerowali pociągnięcie go do odpowiedzialności i krytykowali za treść orzeczeń.

Maria Turek, SSO Sąd Okręgowy w Warszawie – 21 sierpnia 2018 r. zasądziła odszkodowanie 4 tys. zł za bezprawne pozbawienie wolności przez policję (przez wielogodzinne legitymowanie) dla demonstranta protestującego przeciwko neonazistowskim hasłom podczas Marszu Niepodległosci w 2017r. (sygn.akt VIII Ko 71/18)

Tomasz Świstak, sędzia, NSA, 7 grudnia 2018r. w pięciu sprawach odrzucił kasację wojewody warszawskiego od uchylenia przez WSA w Warszawie zarządzenia w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”. Uznał, że wojewoda nie miał prawa wkraczać w konstytucyjne prawa samorządu lokalnego (II OSK 2642/18, II OSK 2643/18, II OSK 2644/18, II OSK 2645/18, II OSK 2646/18)

U

Ewa Uchman, sędzia Sadu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa odrzuciła wniosek rzecznika dyscyplinarnego dla sędziów, sędziego Przemysława Radzika, o zabezpieczenie powództwa w postaci zakazania „Gazecie Wyborczej” publikacji na temat jego domniemanego uczestnictwa w grupie hejterskiej „KastaWatch” i „Kasta” (III Co 122/19 GW) i „Rzeczpospolitej (XXIV Co 108/19)

W

Janusz Walawski, SWSA w Warszawie – był w składzie, który uchylił decyzję marszałka Sejmu o odmowie udostępnienia list poparcia dla kandydatów do KRS. Uznał, że składających podpisy nie obowiązuje ochrona prywatności

Jako sędzia NSA był w składzie, który 18 października 2018r. wydał postanowienie o przywróceniu certyfikatu bezpieczeństwa pułkownikowi Krzysztofowi Duszy, b. szefowi Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO. Został odwołany ze stanowiska przez szefa MON Antoniego Macierewicza, pozbawiony certyfikatu bezpieczeństwa i oskarżony o bezprawne posiadania tajnych dokumentów. Sąd go uniewinnił.

Anna Walenciak, SSR dla m. st. Warszawy – orzekła, że zgromadzenie Obywateli RP na Nowogrodzkiej pod siedzibą PiS było legalne, protest przebiegał z użyciem legalnych środków, a zatrzymanie jego uczestników było jaskrawym nadużyciem władzy. Powiadomiła Komendanta Stołecznego Policji i Prokuraturę o podejrzeniu nadużycia władzy „zatrzymaniem przez legitymowanie”.

Małgorzata Walentek, sędzia WSA w Gliwicach – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Joanna Wasilewska-Mikusek, sędzia SR dla Warszawy-Żoliborza – odmówiła wszczęcia postępowania wobec demonstranta, który odmówił podania nazwiska rodowego swojej matki

Rafał Wagner, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie – 3 października 2019r. sądząc w trybie wyborczym pozew partii Konfederacja przeciwko „Wiadomościom” TVP nakazał TVP przeproszenie Konfederacji za pominięcie jej w informacji o wynikach sondaży

Był w trzyosobowym składzie, który orzekł (30 stycznia 2019 r.), że minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro naruszył dobra osobistej b. prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Beaty Morawiec odwołując ją z publicznie ogłoszonym uzasadnieniem, że jest nieudolna.

Małgorzata Wąsek-Wiaderek sędzia Sądu Najwyższego, była w składzie, który zadał pytanie prejudycjalne TSUE, czy osoba, która została sędzią w wyniku ogłoszenia Prezydenta o wolnych miejscach w SN (do wydania którego prezydent nie ma konstytucyjnych uprawnień, a ogłoszenie nie miało kontrasygnaty premiera), nominowana przez wątpliwie powołana KRS, a do tego powołana na sędziego mimo prawomocnego orzeczenia NSA zawieszającego konkurs na to miejsce sędziowski, została prawidłowo powołana. (I KZP 4/9, 15.10.2019 r.)

Józef Wąsik, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, 7 października 2019 r. był w składzie, który zadał pytanie prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości UE w sprawie prawnej ważności wyroków wydawanych przez sędziów powołanych z naruszeniem prawa (sygn. akt I ACa 649/19)

Karol Weitz, sędzia SN – był sprawozdawcą w siedmioosobowym składzie Izby Cywilnej SN, który 21 maja 2019r. zadał Trybunałowi Sprawiedliwości UE pytanie prejudycjalne w sprawie ważności rozstrzygnięć wydanych przez sędziego, który został powołany z naruszeniem reguł, w szczególności w sytuacji, gdy sad wydał (NSA) prawomocne postanowienie o wstrzymaniu jego nominacji w związku z koniecznością zbadania prawidłowości konkursu (przed nową Krajową Radą Sądownictwa), w którym został nominowany.

Maria Werpachowska, sędzia WSA w Warszawie, wydała wyrok zobowiązujący ministra sprawiedliwości do ujawnienia list z podpisami poparcia sędziów pod kandydaturami do Krajowej Rady Sądownictwa (II SAB/Wa 260/18)

Aleksandra Westra, sędzia delegowana do WSA w Warszawie, jako sprawozdawca w sprawie z wniosku Ludmiły Kozlowskiej, prezeski Fundacji Otwarty Dialog uchyliła decyzję Wojewody Mazowieckiego i Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców odmawiającą Kozlovskiej prawa pobytu w Polsce. Sąd uznał argumenty z tajnej opinii szefa ABW, że Kozlovska może zagrażać bezpieczeństwu państwa za "bardzo ogólnikowe", "lakoniczne" i "niewystarczające do podjęcia decyzji o odmowie" (sygn. akt. IV SA/Wa 1311/19)

Jarosław Wichrowski, sędzia WSA w Bydgoszczy – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”.

Kazimierz Wilczek, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, był w składzie, który w listopadzie 2019 r. zawiesił sprawę odwoławczą do czasu wyroku TSUE, mając wątpliwości, czy asesor, który był w składzie orzekającym został prawidłowo powołany.

Agnieszka Wilczewska-Rzepecka, sędzia NSA, była w składzie sądu, który nakazał transkrypcję brytyjskiego aktu urodzenia dziecka, które miało – według tego aktu – oboje rodziców kobiety. Tym samym odrzucił argumentację urzędu stanu cywilnego, że transkrypcji sprzeciwia się klauzula porządku publicznego. Uznał, że odmowa transkrypcji godzi w konstytucyjne i wynikające z prawa europejskiego prawa dziecka.

Małgorzata Wrębiakowska-Marzec, SSN – była w składzie, który zadał pytanie prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości w sprawie obniżenia wieku emerytalnego sędziów SN

Włodzimierz Wróbel, SSN – był w składzie Sądu Najwyższego, który na pytanie prawne dotyczące tego, czy można poszerzać kontrolę operacyjną na przestępstwa nie wymienione w ustawie o policji (PiS wprowadził taką nowelizacje do kpk) odpowiedział, że nie można. Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski odpowiedział, że prokuratura się tej uchwale SN nie podporządkuje (Sygn. akt I KZP 4/18)

Adam Wrzosek, sędzia SSO delegowany do sędzia SA w Warszawie - był w składzie sądzącym, który 11 lutego 2019r. utrzymał w mocy wyrok przyznający odszkodowanie za bezprawne pozbawienie wolności przez policję (przez wielogodzinne legitymowanie) dla demonstranta protestującego przeciwko neonazistowskim hasłom podczas Marszu Niepodległości (sygn. akt II AKa 433/18)

Tomasz Wykowski sędzia WSA w Warszawie 16 kwietnia 2019r., był w składzie, który uchylił decyzję szefa Urzędu ds. Cudzoziemców umieszczającą Ludmiłę Kozlovską, szefową Fundacji Otwarty Dialog, za osobę niepożądaną na terytorium RP. Politycy i media sprzyjające rządowi PiS sugerowały związki Kozlovskiej (obywatelki Ukrainy) ze służbami specjalnymi Rosji (sygn. akt IV SA/Wa 521/19)

Mirosława Wysocka, sędzia SN – była w siedmioosobowym składzie Izby Cywilnej SN, który 21 maja 2019r. zadał Trybunałowi Sprawiedliwości UE pytanie prejudycjalne w sprawie ważności rozstrzygnięć wydanych przez sędziego, który został powołany z naruszeniem reguł, w szczególności w sytuacji, gdy sad wydał (NSA) prawomocne postanowienie o wstrzymaniu jego nominacji w związku z koniecznością zbadania prawidłowości konkursu (przed nową Krajową Radą Sądownictwa), w którym został nominowany.

Z

Dorota Zabłudowska, sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk Południe i wiceprezes gdańskiego oddziału „Iustitii” została wezwana przez rzecznika dyscyplinarnego do złożenia wyjaśnień co do możliwego „uchybienia godności urzędu poprzez przyjęcie od Prezydenta Gdańska Gdańskiej Nagrody Równości”.

Magdalena Zając-Prawica, SSR dla Warszawy Śródmieścia - uznała za niezasadne zatrzymanie przez policję Obywateli RP w Warszawie na ul. Smolnej. Gdzie zebrali się, żeby podjąć próbę zablokowania marszu ONR 11 listopada 2017r.

Hubert Zaremba, SSO w Warszawie - odrzucił zażalenie policji na orzeczenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia, który umorzył sprawę obywateli obwinionych o blokowanie jezdni podczas obywatelskich protestów pod Sejmem latem 2017r.

Wioletta Zawora - sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie delegowana do Wydziału Karnego SO – wraz z innymi sędziami tego wydziału zdecydowała, że podczas sądzenia, na obowiązkowej tabliczce z nazwiskiem będzie miał naklejkę „KonsTYtucJA”

Dariusz Zawistowski, sędzia SN – przewodniczył, jako prezes Izby SN, w siedmioosobowym składzie Izby Cywilnej SN, który 21 maja 2019r. zadał Trybunałowi Sprawiedliwości UE pytanie prejudycjalne w sprawie ważności rozstrzygnięć wydanych przez sędziego, który został powołany z naruszeniem reguł, w szczególności w sytuacji, gdy sad wydał (NSA) prawomocne postanowienie o wstrzymaniu jego nominacji w związku z koniecznością zbadania prawidłowości konkursu (przed nową Krajową Radą Sądownictwa), w którym został nominowany.

Tomasz Zbrojewski, sędzia NSA, 7 grudnia 2018r. w pięciu sprawach odrzucił kasację wojewody warszawskiego od uchylenia przez WSA w Warszawie zarządzenia w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”. Uznał, że wojewoda nie miał prawa wkraczać w konstytucyjne prawa samorządu lokalnego (II OSK 2642/18, II OSK 2643/18, II OSK 2644/18, II OSK 2645/18, II OSK 2646/18)

Anna Ziembińska, SSR Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy - umorzyła postępowanie w sprawie dziesięciu osób którym zarzucono, że 24 lipca 2017 pod siedzibą PiS na ulicy Nowogrodzkiej wznosili głośne okrzyki, używali sprzętu nagłaśniającego i utrudniali dojazd do budynku, czyli zakłócili spokój i porządek publiczny.

Orzekła, że była to zgodną z prawem manifestacją spontaniczną, a generowany hałas jest normalną cechą manifestacji.

Umorzyła też postępowanie przeciwko ekologom protestującym w siedzibie Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych przeciwko wycince Puszczy Białowieskiej.

A także umorzyła sprawę o „umieszczenie w miejscu nieprzeznaczonym bez zgody zarządzającego tym miejscem” napisów o treści: „A ja wolność kocham ponad wszystko”; „19 X 2017 PAMIĘTAMY”

Dariusz Zrębiec, sędzia Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Rzeszowie – wraz z innymi sędziami tego wydziału zdecydował, że podczas sądzenia, na obowiązkowej tabliczce z nazwiskiem będzie miał naklejkę „KonsTYtucJA”

SZCZEGÓLNIE AKTYWNI DZIAŁACZE ORGANIZACJI SĘDZIOWSKICH

Ta lista nie jest wyczerpująca. Powstała bez wiedzy i zgodny sędziów na niej umieszczonych.

B

Andrzej Borek, sędzia Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Rzeszowie – wraz z innymi sędziami tego wydziału zdecydował, że podczas sądzenia, na obowiązkowej tabliczce z nazwiskiem będzie miał naklejkę „KonsTYtucJA”

Wraz z innymi sędziami tego wydziału złożył do Sądu Pracy pozew przeciwko prezesowi sądu o nierówne traktowanie, mobbing i naruszanie dóbr osobistych

Piotr Borowiecki – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, Iustitia, zgłosił kandydaturę do SN, żeby doprowadzić do kontroli legalności procedury naboru sędziów Sądu Najwyższego

Edyta Bronowicka – Sąd Okręgowy w Warszawie, aktywny członek Oddziału warszawskiego Iustitii, obrońca w postępowaniach dyscyplinarnych (reprezentuje Iustitię w postępowaniu dotyczącym m.in. Cezarego Skwary), uczestniczy w pracach Komitetu Obrony Sprawiedliwości

Małgorzata Brzózka-Chamala SR w Częstochowie, szefowa zespołu interwencyjnego forum współpracy sędziów

Wojciech Buchajczuk, Warszawa, Iustitia był w Brukseli z delegacja sędziów

C

Maciej Czajka, aktywny działacz Themis, współorganizator krakowskiej "kafejki prawnej"

Monika Ciemięga, Iustitia, sędzia Sądu Rejonowego w Opolu, odwołana wiceprezes SR w Opolu, organizatorka kafejek prawnych w Opolu

We wrześniu 2019 odmówiła stawienia się przed rzecznikiem dyscyplinarnym argumentując, że rzecznik i jego zastępcy są podejrzani o udział w akcji hejtowania sędziów przeciwnych „dobrej zmianie”, wiec nie można liczyć na bezstronność ich działań. A także, ze zostali powołani wyłącznie przez ciało polityczne – ministra sprawiedliwości.

D

Beata Donhȍffner-Grodzicka, Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście – Themis, współorganizatorka kafejki prawnej w Krakowie.

F

Monika Frąckowiak, sędzia Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda, członek Iustitii, we wrześniu odmówiła stawiania się przed rzecznikami dyscyplinarnymi: „Nie stawię się na wezwanie rzeczników, którzy jak wiele wskazuje, sami są zaangażowani w systemowe oczernianie sędziów”

G

Grzegorz Gała, sędzia SO w Łodzi, pisze na portalu sedziowielodzcy.pl

Piotr Gąciarek – SO w Warszawie, Iustitia. Zgłosił się do konkursu do Sądu Najwyższego by doprowadzić do skontrolowania tego konkursu przez NSA. W odpowiedzi na działanie rzecznika dyscyplinarnego wobec sędziów, którzy w ramach edukacji prawnej powadzili publiczne symulacje rozpraw złożył sam na siebie donos w tej sprawie

J

Kamil Jarocki SO w Gorzowie Wielkopolskim, Iustitia

Jolanta Jeżewska, sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni, w odpowiedzi na działanie rzecznika dyscyplinarnego wobec sędziów, którzy w ramach edukacji prawnej prowadzili publiczne symulacje, rozpraw złożyła na siebie donos w tej sprawie (występowała w symulacji rozprawy przeciw wilkowi, na kanwie bajki o Czerwonym Kapturku)

Piotr Jędrzejewski, sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni, w odpowiedzi na działanie rzecznika dyscyplinarnego wobec sędziów, którzy w ramach edukacji prawnej prowadzili publiczne symulacje rozpraw złożył na siebie donos w tej sprawie (występował w symulacji rozprawy przeciw wilkowi, na kanwie bajki o Czerwonym Kapturku)

K

Katarzyna Kałwak, SR w Oleśnie – Iustitia. Odwołana prezes sądu. Była m.in. na Przystanku Woodstock

We wrześniu 2019 odmówiła stawienia się przed rzecznikiem dyscyplinarnym argumentując, że rzecznik i jego zastępcy są podejrzani o udział w akcji hejtowania sędziów przeciwnych „dobrej zmianie”, wiec nie można liczyć na bezstronność ich działań. A także, ze zostali powołani wyłącznie przez ciało polityczne – ministra sprawiedliwości.

Krzysztof Kacprzak, prezes SO w Łodzi, jest jednym z prowadzących stronę sedziowieludzcy.pl

Tomasz Krawczyk, sędzia SO w Łodzi, pisze na portalu sedziowielodzcy.pl

Anna Korwin-Piotrowska, usunięta z funkcji prezeska Sądu Okręgowego w Opolu, złożyła pozew do sądu pracy za odwołanie

Marta Kożuchowska-Warywoda, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - prezeska Iustitii w Warszawie, jeździła do Brukseli z delegacją sędziów, odrzucona przez KRS w konkursie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – znalazła się na liście proskrypcyjnej posłanki Krystyny Pawłowicz

Katarzyna Kruk – SR dla Warszawy Mokotowa - uczestniczyła w Kongresie Prawników Polskich w Katowicach w 2017 r. , działa w ramach Forum Współpracy Sędziów. Odwołana przez ministra Zbigniewa Ziobrę z delegacji do Sądu Okręgowego

M

Ewa Maciejewska - redakcja portalu sedziowiełodzcy.pl

Rafał Maciejewski - redakcja portalu sedziowiełodzcy.pl

Krystian Markiewicz – Sąd Okręgowy w Katowicach, prezes Stowarzyszenia Iustitia. We wrześniu 2019r. odmówił stawienia się przed rzecznikami dyscyplinarnymi „w związku z wielokrotnym łamaniem prawa przez rzeczników dyscyplinarnych, powołanych przez polityka - Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, oraz ujawnioną aferą „hejtowania” sędziów”.

W oświadczeniu podał też drugi powód: „łamią oni prawo, wszczynając postępowania w sprawie zachowań sędziów sądów rejonowych i okręgowych, do czego nie są właściwi”. I trzeci: „ich osobiste zaangażowanie w nękanie sędziów walczących o praworządność nie gwarantuje bezstronności takich postępowań".

3 października 2019 r. złożył pozew o ochronę dóbr osobistych naruszonych przez szerzenie „zorganizowanej nienawiści” przez Ministra Sprawiedliwości i pracowników Ministerstwa oraz tzw. Krajowej Rady Sądownictwa wobec niego i środowiska sędziowskiego.

Pracownicy ministerstwa i neoKRS to: b. wiceminister Łukasz Piebiak, sędzia delegowany do MS Jakub Iwaniec, b. Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach Arkadiusz Cichocki, b. szef biura neoKRS Tomasz Szmydt oraz prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie i członek neoKRS Rafał Puchalski.

Tomasz Marczyński, SR w Bełchatowie - zarząd Iustitii, jeździł na rozmowy w Brukseli

Dariusz Mazur, Sąd Okręgowy w Krakowie - działacz stowarzyszeń Iustitia i Themis

W lipcu 2019r. odmówił stawienia się przed rzecznikiem dyscyplinarnym argumentując, że przekracza on swoje uprawnienia ustawowe.

Agnieszka Niklas-Bibik, sędzia SO w Słupsku, aktywna działaczka Forum Współpracy Sędziów (spontanicznie utworzonej przez sędziów struktury samorządowej, która ma pełnić funkcje kontrolne wobec nowej KRS)

Beata Morawiec, Sąd Okręgowy w Krakowie - prezeska Themis, usunięta z funkcji prezesa sądu, pozwała ministra sprawiedliwości o ochronę dóbr osobistych

Tomasz Mucha, sędzia SO w Rzeszowie, rzecznik prasowy – aktywnie działa na rzecz obrony niezależności sądów

P

Andrzej Piersa – sędzia Sądu Rejonowego w Ostrołęce – prezes oddziału Stowarzyszenia Iustitia w Ostrołęce, działacz Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych, aktywny uczestnik pikiet pod sądem w obronie niezależności sądownictwa, delegat do Forum współpracy Sędziów, działa na rzecz edukacji prawnej w szkołach

Bartłomiej Przymusiński, Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto - rzecznik Iustitii

Aleksander Przysiężniak, sędzia Sądu Rejonowego Kraków Podgórze, aktywny działacz Iustitii

Paweł Rygiel, sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie, aktywny działacz Themis

S

Piotr Skrzecz – Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli, Iustitia, zgłosił kandydaturę do SN, żeby doprowadzić do kontroli legalności procedury naboru sędziów Sądu Najwyższego

Bartłomiej Starosta, Sąd Rejonowy w Sulęcinie - działacz Iustitii i Forum Współpracy Sędziów

We wrześniu 2019r, odmówił stawiania się przed rzecznikami dyscyplinarnymi „(…) wyrażam solidarność z postawą sędziego Markiewicza. Podzielam wskazane przez niego wartości, argumentację oraz ocenę prawną i dlatego postanowiłem nie reagować na pisma rzeczników dyscyplinarnych. Jestem jednak gotowy stawić się na każde wezwanie sądu.”

Sędzia Starosta zgłosił się też do konkursu do Sądu Najwyższego jako tzw kamikadze: po to, by móc skarżyć do sądu procedurę.

T

Arkadiusz Tomczak, Wojewódzki Sąd Administracyjny – brał udział w delegacji sędziów do Brukseli, kandydował do SN, aby skarżyć tę procedurę

U

Sylwia Uznańska, sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni, w odpowiedzi na działanie rzecznika dyscyplinarnego wobec sędziów, którzy w ramach edukacji prawnej powadzili publiczne symulacje rozpraw złożyła na siebie donos w tej sprawie (występowała w symulacji rozprawy przeciw wilkowi, na kanwie bajki o Czerwonym Kapturku).

W

Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek – sedziowiełodzcy.pl

Krzysztof Więckowski, sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni, w odpowiedzi na działanie rzecznika dyscyplinarnego wobec sędziów, którzy w ramach edukacji prawnej powadzili publiczne symulacje rozpraw złożył na siebie donos w tej sprawie (występował w symulacji rozprawy przeciw wilkowi, na kanwie bajki o Czerwonym Kapturku).

Tomasz Wojciechowski, sędzia Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Rzeszowie – wraz z innymi sędziami tego wydziału zdecydował, że podczas sądzenia, na obowiązkowej tabliczce z nazwiskiem będzie miał naklejkę „KonsTYtucJA”.

Wraz z innymi sędziami tego wydziału złożył do Sądu Pracy pozew przeciwko prezesowi sądu o nierówne traktowanie, mobbing i naruszanie dóbr osobistych.

Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, Naczelny Sąd Administracyjny – prezeska Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych OSSA

Z

Dorota Zabłudowska, Sąd Rejonowy Gdańsk Południe – Iustitia. Intensywnie bierze udział w protestach pod sądami

Ż

Waldemar Żurek, Sąd Okręgowy w Krakowie, Stowarzyszenie Themis, do marca 2018 rzecznik KRS, aktywny w mediach i na protestach. Odwołany ze stanowiska rzecznika Sądu Okręgowego w Krakowie – za aktywność w obronie niezależności sądów. Jako pierwszy sędzia w Polsce przeniesiony bez zgody do innego wydziału na mocy nowych przepisów z lipca 2018 r., poszerzających władzę prezesów sądów.

W lutym 2019r. odmówił stawienia się przed rzecznikiem dyscyplinarnym Michałem Lasota uznając go za „podmiot nielegitymowany” z powodu mianowania rzeczników dyscyplinarnych dla sędziów przez Ministra Sprawiedliwości, z pominięciem zasady kolegialnej reprezentacji środowiska, co „godzi w niezależność sądownictwa przez stworzenie mechanizmu dyscyplinarnego, na którego kształt i obsadę ma wyłączny wpływ władza wykonawcza.”

Sędzia Żurek zgłosił się też do konkursu do Sądu Najwyższego jako tzw kamikadze: po to, by móc skarżyć do sądu procedurę

SĘDZIOWIE, KTÓRY DOZNALI RÓŻNYCH PRESJI ZE STRONY WŁADZY - 44 osoby

Ta lista nie jest wyczerpująca. Powstała bez wiedzy i zgodny sędziów na niej umieszczonych.

Olimpia Barańska-Małuszek, SSR w Gorzowie Wielkopolskim i prezes Gorzowskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia – za wypowiedzi krytycznie wobec poczynań władzy w stosunku do wymiaru sprawiedliwości wdrożono wobec niej procedurę dyscyplinarną. Rzecznik dyscyplinarny w ministerstwie sprawiedliwości polecił zbadać wszystkie sprawy, które sądziła przez ostatnich 3,5 roku

W listopadzie 2019 dostała zarzut dyscyplinarny za krytykę ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i jednego z kandydatów do SN. Rzecznik dyscyplinarny skierował do Sądu Dyscyplinarnego wniosek o natychmiastowe zawieszenie jej w obowiązkach do czasu osądzenia sprawy dyscyplinarnej, co może trwać do ośmiu lat.

Anna Bator-Ciesielska. 2 września 2019r. zawiesiła postępowanie karne odmawiając sądzenia sprawy razem z sędzią Przemysławem Radzikiem, ze względu na jego niewyjaśniony udział w aferze hejterskiej. Powołała się m.in. na prawo podsądnego do bezstronnego sądu.

Rzecznik Dyscyplinarny dla sędziów wszczął postępowanie wyjaśniające o uchybienie godności wykonywania zawodu przez sędzię

Włodzimierz Brazewicz, sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku był przesłuchiwany przez rzecznika dyscyplinarnego w związku z tym, że prowadził spotkanie z sędzia Igorem Tuleyą.

Alina Bojara SSO w Kielcach - odwołana w styczniu 2018 wiceprezes Sądu Okręgowego w Kielcach złożyła skargę do ETPCz

Mariusz Broda SSO w Kielcach– j.w. odwołany wiceprezes SO w Kielcach, złożył skargę

Marek Celej, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie - Rzecznik Dyscyplinarny Michał Lasota wszczął w maju 2019r. postępowanie wyjaśniające, czy sędzia nie naruszył zasad etyki wypowiadając się krytycznie w programie telewizyjnym o organizacji pracy w jego sądzie

Krzysztof Cesarz SSN – sędzia, którego objęła PiSowska nowelizacja obniżająca wiek emerytalny sędziów SN. Złożył w Izbie Pracy SN pozew o uznanie, że jego stosunek pracy nie wygasł.

Beata Donhȍffner-Grodzicka, Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście –Straciła stanowisko przewodniczącej wydziału karnego. W jej wydziale zapadł niekorzystny dla rodziny Ziobrów wyrok w sprawie przyczynienia się lekarzy do śmierci ojca ministra sprawiedliwości. Przeniesiona do wydziału rodzinnego.

Małgorzata Drewin SSR dla Warszawy Śródmieścia – przesłuchiwana przez prokuraturę w związku z tym, że był w składzie, który skazał Kamińskiego i innych za prowokację w ministerstwie

Monika Frąckowiak, sędzia Sadu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda – ma postępowanie dyscyplinarne za udziału w „parodii” rozprawy na Pol’and’Rock Festival w 2018r.

Piotr Gąciarek, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie - Rzecznik Dyscyplinarny Michał Lasota wszczął w maju 2019r. postępowanie wyjaśniające, czy sędzia nie naruszył zasad etyki wypowiadając się krytycznie w programie telewizyjnym o organizacji pracy w jego sądzie

Mariola Głowacka, sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu – w kwietniu 2019r. główny rzecznik dyscyplinarny dla sędziów Andrzej Schab wszczął postępowanie o to, że jako za-ca rzecznika dyscyplinarnego odmówiła postawienia zarzutu naruszenia zasady apolityczności sędziemu Sławomirowi Jęksie, który uniewinniając Joannę Jaśkowiak za użycie podczas wiecowego przemówienia sformułowania : „jestem wk...” uznał, że jej emocje były usprawiedliwione łamaniem praworządności przez władzę polityczną. Rzecznik Schab podejrzewa, że sędzia Głowacka mogła popełnić delikt zaniechania.

Paweł Juszczyszyn, sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie – w listopadzie 2019r., w ramach represji za zarządanie list poparcia dla kandydatów do neoKRS od Kancelarii Sejmu Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odwołał go z delegacji. Sędzia złożył kilkunastosekundowe oświadczenie, że pozostanie niezawisły od nacisku władz i o to samo zaapelował do innych sędziów. Rzecznik dyscyplinarny postawił mu zarzut, a dyscyplinarny. A prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki odsunął go od orzekania.

Małgorzata Kluziak, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie - Rzecznik Dyscyplinarny Michał Lasota wszczął w maju 2019r. postępowanie wyjaśniające, czy sędzia nie naruszyła zasad etyki wypowiadając się krytycznie w programie telewizyjnym o organizacji pracy w jego sądzie

Janusz Kawałek – odwołany z funkcji przewodniczącego Wydziału IV Karnego Odwoławczego za odejście z Kolegium SO w Krakowie w proteście przeciwko odwołaniu Żurka.

Arkadiusz Krupa, sędzia Sądu Rejonowego w Łobzie, działacz Iustitii – rzecznik dyscyplinarny wszczął postępowanie o „oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa i uchybienia godności urzędu” przez sędziego. Powodem była symulacja rozprawy sądowej podczas Pol’and’Rock Festival latem 2018r., którą rzecznik uznał za „parodię”.

Sędzia Krupa prowadzi rubrykę z satyrycznymi rysunkami „Ślepym okiem Temidy” w czasopiśmie prawniczym „In Gremio”. We wrześniu 2018 rzecznik dyscyplinarny zwrócił się do prezesa sądu okręgowego o wydanie opinii służbowej o sędzim, nadesłanie informacji dotyczących stabilności jego orzecznictwa, terminowości sporządzania uzasadnień i wyznaczania rozpraw i liczbie sądzonych spraw.

Wojciech Łączewski, SSR dla Warszawy Śródmieścia– był w składzie, który skazał Mariusza Kamińskiego za nadużycie władzy podczas prowokacji w ministerstwie rolnictwa.

Został przeniesiony z wydziału karnego do gospodarczego po tym, jak skazał b. szefa CBA Mariusza Kamińskiego i trzech innych funkcjonariuszy CBA za nadużycie władzy podczas prowokacji w Ministerstwie Rolnictwa w 2007 roku.

Przez dwa i pół roku prowadzono śledztwo w sprawie rzekomej facebookowej korespondencji sędziego kierowanej na fałszywe konto dziennikarza Tomasza Lisa, w której miał proponować Lisowi instruktaż, jak odsunąć PiS od władzy. Sędzia zaprzeczył i złożył doniesienie o podszywaniu się pod niego.

To dało prokuraturze możliwość kontroli jego komputera i innych urządzeń. Sprawę umorzono dopiero w maju 2018. Roku. Był wniosek dyscyplinarny o naruszenie tajemnicy narady sędziowskiej, bo w jednym z wywiadów powiedział, że wyrok na Kamińskiego i innych zapadł jednogłośnie, ale rzecznik dyscyplinarny nie znalazł podstaw do oskarżenia. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie ujawnienia w uzasadnieniu wyroku na Kamińskiego i innych informacji niejawnych dotyczących agentów CBA działających pod przykryciem.

Rafał Lisak sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie – w listopadzie 2019 r. dostał zarzut dyscyplinarny o próbę zbadania, czy asesor, który był w składzie orzekającym został prawidłowo powołany.

Ewa Ługowska - odwołana z funkcji Prezesa Sądu Rejonowego w Wieliczce po tym, jak sprzeciwiła się odwołaniu sędziego Waldemara Żurka z funkcji rzecznika prasowego SO w Krakowie.

Dorota Lutostańska, sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie – rzecznik dyscyplinarny wezwał ją do złożenia oświadczenia w ramach czynności wyjaśniających. Sprawa wiąże się z pozowaniem przez nią do zdjęcia z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości z w koszulce z napisem „KonsTYtucJA”. Wcześniej utrzymała w mocy postanowienie o umorzeniu sprawy o ubranie figury „Bab Pruskich” w koszulkę z takim samym napisem

Ewa Maciejewska SSO w Łodzi – gdy zadała pytanie prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości o postępowania dyscyplinarne wobec sędziów, zarządzono wobec niej kontrole jej orzecznictwa i sprawności pracy. Została tez przesłuchana przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego. I wezwana do złożenia wyjaśnień w sprawie „ekscesu orzeczniczego polegającego spowodowaniu zwrócenia się Sądu Okręgowego z pytaniem prejudycjalnym wbrew warunkom art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu UE”. Chodzi o pytanie w sprawie przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów.

Rafał Maciejewski, sędzia z Sądu Okręgowego w Łodzi – w maju 2019r. Za-ca Rzecznika Dyscyplinarnego Przemysław Radzik wszczął wobec niego postępowanie dyscyplinarne za to, że na portalu sędziowskim sedziowielodzcy.pl skrytykował – nie podając nazwy sądu, fatalną organizacje pracy i braki kadrowe. Rzecznik dopatrzył się deliktu polegającego na niezachowaniu drogi służbowej przy formułowaniu uwag do pracy sądu.

Wojciech Maczuga sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie – w listopadzie 2019r. dostał zarzut dyscyplinarny o próbę zbadania, czy asesor, który był w składzie orzekającym został prawidłowo powołany

Ewa Malinowska odwołana z funkcji wiceprezesa ds. gospodarczych Sądu Okręgowego w Warszawie – kiedyś doprowadziła do postępowania dyscyplinarnego obecnego wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka. Jest współinicjatorką utworzenia Komitetu Obrony Sprawiedliwości liczącego 12 organizacji sędziowskich i broniących praw człowieka i praworządności. Komitet zajmuje się dokumentowaniem represji wobec sędziów i udzielaniem im pomocy.

Krystian Markiewicz – Sąd Okręgowy w Katowicach, prezes Stowarzyszenia Iustitia. We wrześniu 2019 r. odmówił stawienia się przed rzecznikami dyscyplinarnymi „w związku z wielokrotnym łamaniem prawa przez rzeczników dyscyplinarnych, powołanych przez polityka - Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, oraz ujawnioną aferą „hejtowania” sędziów”. W oświadczeniu podał też drugi powód: „łamią oni prawo, wszczynając postępowania w sprawie zachowań sędziów sądów rejonowych i okręgowych, do czego nie są właściwi”. I trzeci: „ich osobiste zaangażowanie w nękanie sędziów walczących o praworządność nie gwarantuje bezstronności takich postępowań".

3 października2019r. złożył pozew o ochronę dóbr osobistych naruszonych przez szerzenie „zorganizowanej nienawiści” przez Ministra Sprawiedliwości i pracowników Ministerstwa oraz tzw. Krajowej Rady Sądownictwa wobec niego i środowiska sędziowskiego. Pracownicy ministerstwa i neoKRS to: b. wiceminister Łukasz Piebiak, sędzia delegowany do MS Jakub Iwaniec, b. Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach Arkadiusz Cichocki, b. szef biura neoKRS Tomasz Szmydt oraz prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie i członek neoKRS Rafał Puchalski.

W grudniu 2019 r. rzecznik dyscyplinarny postawił mu 55 zarzutów dyscyplinarnych za działalność w imieniu Stowarzyszenia i zapowiedział wniosek o zawieszenie go w czynnościach.

Joanna Melnyczuk – odwołana z funkcji przewodniczącej Wydziału VII Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych za odejście z Kolegium SO w Krakowie w proteście przeciwko odwołaniu Żurka.

Rafał Mnich, sędzia SR w Rzeszowie – ma postępowanie dyscyplinarne za to, że zwrócił rzeszowskiemu Oddziałowi Zamiejscowemu Prokuratury Krajowej do uzupełnienia akta sprawy, na której prokuraturze, ze względów propagandowych, zależało.

Ewa Mroczek, Sąd Rejonowy w Działdowie – w październiku 2019 r. rzecznik dyscyplinarny Michał Lasota wezwał on ją do złożenia oświadczenia w sprawie orzeczenia z 2017 roku, którym umorzyła głośną i ważna dla prokuratury sprawę. Uznał, że orzeczeniem mogła dopuścić się przewinienia dyscyplinarnego „w postaci oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa oraz uchybienia godności urzędu”. Sędzia Mroczek jest zaangażowana w działalność na rzecz niezależności sądownictwa.

Łukasz Mrozek Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia – przesłuchiwany przez prokuraturę w związku z tym, że był w składzie, który skazał Kamińskiego i innych za prowokację w ministerstwie rolnictwa

Jerzy Naworski, b. prezes Sądu Okręgowego w Toruniu – odmówił, wbrew naciskom wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka, poparcia dla mianowania wiceprezesem sądu osoby, która nie miała poparcia Kolegium Sądu. W konsekwencji minister Piebiak odrzucił, pozytywnie zaopiniowany w sądzie, wniosek o przedłużenie delegacji syna prezesa Naworskiego do sądu wyższej instancji. I zażądał złożenia przez prezesa dymisji.

Marek Nawrocki z Sądu Okręgowego w Elblągu miał awansować na delegację do gdańskiej apelacji. Bez podania przyczyny delegację mu cofnięto. Powodem prawdopodobnie było wcześniejsze wydanie wyroku w sprawie o zadośćuczynienie za przewlekłość postępowania stwierdził przewlekłość w pracy zastępcy rzecznika dyscypliny Michała Lasoty.

Agnieszka Pilarczyk- uniewinniła lekarzy oskarżonych przez rodzinie Ziobrów o przyczynienie się do śmierci ojca ministra sprawiedliwości. Toczy się postępowanie „w sprawie” zaakceptowania przez niż zawyżonego kosztorysu za opinię biegłych

Bartłomiej Przymusiński, sędzia Sadu Rejonowego Poznań Stare Miasto, przewodniczący Wydziału Gospodarczego – był przesłuchiwany przez rzecznika dyscyplinarnego w sprawie swojej obecności na Pol’and’Rock Festival w 2018r., gdzie sędziowie dyskutowali z uczestnikami festiwalu o sądownictwie i prowadzili symulacje rozpraw.

Anna Romańska SSO w Rzeszowie– nie uległa naciskom prokuratora Rafała Teluka, Naczelnika rzeszowskiego Oddziału Zamiejscowego PK, by cofnąć postanowienie o zwrocie akt sprawy prokuraturze. Prokurator Teluk złożył na nią doniesienie do prezesa Sądu Apelacyjnego żądając postępowania dyscyplinarnego

Paweł Rygiel – b. wizytator Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Wykonał zlecona przez ministerstwo sprawiedliwości kontrole pracy sędziego Waldemara Żurka i nie znalazł uchybień. Przestał być wizytatorem

Łukasz Sajdak – odwołano go więc z funkcji wiceprzewodniczącego Wydziału Karnego SR Kraków Śródmieście. Odrzucił wniosek oskarżycieli posiłkowych i prokuratora w sprawie przyczynienia się przez lekarzy do śmierci ojca ministra Ziobry o wyłączenie sędzi Pilarczyk.

Bartłomiej Starosta, sędzia Sądu Rejonowego w Sulęcinie – rzecznik dyscyplinarny dla sędziów chce mu postawić zarzut uchybienia godności zawodu przez niestawienie się na przesłuchanie w związku nieoznaczona sprawą. Sędzia odmówił, bo wezwanie nie spełniało wymogów formalnych

Igor Tuleya, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie - Prokuratura prowadzi postępowanie „w sprawie” rzekomego ujawnienia przez sędziego tajemnicy śledztwa w uzasadnieniu postanowienia o wszczęciu umorzonego śledztwa w sprawie tzw. głosowania kolumnowego w Sejmie.

Rzecznik dyscyplinarny wezwał go do złożenia wyjaśnień na temat otwartego potkania, zorganizowanego z nim w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku o niezależności sądownictwa i sędziowskiej niezawisłości.

Rzecznik dyscyplinarny zażądał też wyjaśnień w sprawie udziału w podobnym „politycznym” spotkaniu we wrześniu w Lublinie, zorganizowanym przez Kluby Obywatelskie. A także do złożenia wyjaśnień na temat krytycznych wypowiedzi o Krajowej Radzie Sądownictwa i o przebiegu wyborów do Sądu Najwyższego (wypowiedzi w programie "Fakty po faktach" (TVN24) z lipca 2018 r).

Sędzia został też wezwany do złożenia wyjaśnień w sprawie „ekscesu orzeczniczego polegającego spowodowaniu zwrócenia się Sądu Okręgowego z pytaniem prejudycjalnym wbrew warunkom art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu UE”. Chodzi o pytanie w sprawie przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów.

Wcześniej umorzył sprawę lekarzy (decyzję uchylił Sąd Najwyższy). Nie zgodził się objąć funkcji przewodniczącego wydziału po odwołanej Beacie Donhȍffner-Grodzickiej

Anna Sikora-Ciba – odwołana z funkcji prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty za odejście z Kolegium SO w Krakowie w proteście przeciwko odwołaniu Żurka.

Andrzej Siuchniński SSN– sędzia, którego objęła PiSowska nowelizacja obniżająca wiek emerytalny sędziów SN. Złożył w Izbie Pracy SN pozew o uznanie, że jego stosunek pracy nie wygasł.

Kazimierz Wilczek, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie – w listopadzie 2019 r. dostał zarzut dyscyplinarny za próbę zbadania, czy asesor, który był w składzie orzekającym został prawidłowo powołany

Agnieszka Włodyga - odwołana z funkcji przewodniczącej I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Krakowie za odejście z Kolegium SO w Krakowie w proteście przeciwko odwołaniu Żurka.

Stanisław Zabłocki, sędzia SN, prezes Izby Karnej – nowa Krajowa Rada Sądownictwa 9 listopada 2018 r. wydała uchwałę, w której oskarża go o działania „sprzeczne z porządkiem konstytucyjnym”. Sędzia Zabłocki zdjął z wokandy sprawy, które miał sądzić sędzia mianowany przez nową KRS. Chodzi o wątpliwości, czy nowa KRS mianując sędziów działa legalnie. Wcześniej SN skierował w tej sprawie pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Waldemar Żurek, Sąd Okręgowy w Krakowie, Stowarzyszenie Themis – usunięty, wbrew woli Kolegium Sądu, z funkcji rzecznika prasowego SO w Krakowie przez nowa prezes Dagmarę Pawełczyk-Woicką.

Przeniesiony, wbrew woli do innego wydziału i pozbawiony możliwości odwołania, jego oświadczenie majątkowe było przez dwa lata demonstracyjnie badane przez CBA.

Wbrew jego woli wszczęto śledztwo w związku z zastraszaniem go przez nieznane osoby (sędzia podejrzewa, że śledztwo służy umożliwieniu inwigilacji jego korespondencji prowadzonej za pomocą komputera i smartfonu).

Jest przesłuchiwany w ramach postępowań dyscyplinarnych m.in. w związku z udziałem w otwartym spotkaniu z sędzim Igorem Tuleyą.

SĘDZIOWIE W STANIE SPOCZYNKU, KTÓRZY KRYTYKUJĄ DZIAŁANIA WŁADZY

narażając się na postępowanie dyscyplinarne i utratę stanu spoczynku i są publicznie atakowani przez polityków partii rządzącej i funkcjonariuszy państwa.

prof. Stanisław Biernat, sędzia TK w stanie i wiceprezes - publicznie recenzuje i krytykuje działania władzy politycznej wymierzone w praworządność

Prof. Ewa Łętowska, sędzia TK w stanie spoczynku

Irena Kamińska, sędzia NSA w stanie spoczynku, działaczka Stowarzyszenia Themis

Małgorzata Kluziak, sędzia SO w Warszawie w stanie spoczynku. Jest współinicjatorką utworzenia Komitetu Obrony Sprawiedliwości liczącego 12 organizacji sędziowskich i broniących praw człowieka i praworządności. Komitet zajmuje się dokumentowaniem represji wobec sędziów i udzielaniem im pomocy

Prof. Andrzej Rzepliński, sędzia TK w stanie spoczynku

Prof. Marek Safjan, sędzia TK w stanie spoczynku (obecnie sędzia Trybunału Sprawiedliwości UE)

Jerzy Stępień, sędzia TK w stanie spoczynku

Prof. Adam Strzembosz, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku

Prof. Mirosław Wyrzykowski, sędzia TK w stanie spoczynku – aktywnie krytykuje działania władzy przeciwko praworządności i niezależności sądownictwa, współpracuje z Archiwum Osiatyńskiego

prof. Andrzej Zoll, sędzia TK w stanie i prezes - publicznie recenzuje i krytykuje działania władzy politycznej wymierzone w praworządność

Od redakcji OKO.press: Listy sędziów znajdują się w dziale praworządność "Alfabetu buntu", projektu Archiwum Osiatyńskiego, realizowanego wspólnie z OKO.press, "Gazetą Wyborczą" i "Polityką".

Na przedstawionych listach są tylko sędziowie, w tym także w stanie spoczynku. Nie ma więc zaangażowanych w obronę praworządności:

  • adwokatów (np. działających w Inicjatywie Obywatelskiej „Wolne Sądy”),
  • radców prawnych, odważnych prokuratorów (np. ze Stowarzyszenia Prokuratorów „LEX super omnia”),
  • działaczy organizacji pozarządowych występujących w obronie praworządności, np. z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS, Amnesty International czy Fundacji im. Stefana Batorego.

A,b,c,d,e… POMÓŻ nam dokończyć Alfabet buntu!

;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze