0:00
0:00

0:00

We wrześniu 2017 roku MEN przygotował nowy projekt rozporządzenia o kryteriach oceny pracy nauczyciela. Wszystko w związku z większym znaczeniem nauczycielskiej oceny, przyznawanej raz na trzy lata. Zgodnie z przyjętymi przez Sejm w październiku 2017 roku zmianami w Karcie Nauczyciela od oceny uzależniona jest długość ścieżki awansu, a także wysokość wynagrodzenia.

Nauczycielowi, który otrzyma wyróżniającą się ocenę pracy, przysługuje:

 • dodatek do wynagrodzenia, tzw. 500 plus – tylko dla nauczycieli dyplomowanych z co najmniej 5-letnim stażem pracy;
 • skrócenie ścieżki awansu dla nauczyciela mianowanego i kontraktowego do dwóch lat, czyli szybsze nabycie uprawnień do wyższej pensji;
 • uzyskanie od dyrektora szkoły stopnia nauczyciela dyplomowanego bez konieczności stażu.

Przeczytaj także:

W drugą stronę - negatywna ocena pracy może skutkować zablokowaniem ścieżki awansu, a nawet obligatoryjnym rozwiązaniem stosunku pracy (art. 23 ust. 1 pkt 5).

Protest związkowców

Pierwszy projekt rozporządzenia MEN spotkał się ze stanowczym sprzeciwem oświatowych związków zawodowych. Protestował zarówno Związek Nauczycielstwa Polskiego, jak i zwykle przychylna minister Annie Zalewskiej Sekcja Oświaty NSZZ "Solidarność". Kością niezgody były przede wszystkim zapisy, które mogłyby dyscyplinować niepokornych nauczycieli. Ocenie podlegać miało bowiem:

 • kształtowanie i rozwijanie wśród uczniów prawidłowych postaw moralnych, społecznych i obywatelskich;
 • prezentowanie postawy moralnej i etyczne postępowanie nauczyciela.

Znikające zapisy

Oba zapisy - dotyczące postaw moralnych - zniknęły z nowego projektu rozporządzenia przesłanego związkowcom 21 lutego 2018 roku. Punkt dotyczący kształtowania i rozwijania wśród uczniów postaw moralnych zmienił kształt na:

"kształtowanie u uczniów postaw obywatelskich i prospołecznych oraz szacunku do drugiego człowieka, w tym przez własny przykład nauczyciela".

Sławomir Broniarz prezes ZNP mówi OKO.press: "Dla związku to było niezwykle istotne. Po pierwsze, nie widzieliśmy powodu, by dokonywać tak rewolucyjnych zmian w modelu oceniania nauczycieli w sytuacji, gdy nikt nie poddał obecnych rozwiązań ocenie merytorycznej. Po drugie, wprowadzenie uznaniowych kryteriów etycznych, miało się nijak do weryfikacji jakościowej".

System oceny pracy nauczycieli został też odchudzony. W pierwszym projekcie nauczyciel stażysta miał być oceniany według 17 kryteriów, nauczyciel kontraktowy - 26, mianowany - 33, a dyplomowany - aż 40.

Teraz praca nauczyciela stażysty ma być oceniana w dziewięciu punktach:

 • poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • dbałość o bezpieczeństwo uczniów;
 • wspierania każdego ucznia w jego rozwoju, kierując się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie i z poszanowaniem ich godności osobistej;
 • kształtowania u uczniów postaw obywatelskich i prospołecznych oraz szacunku do drugiego człowieka, w tym przez własny przykład nauczyciela;
 • współpracy z innymi nauczycielami;
 • przestrzegania przepisów prawa z zakresu funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, oraz jej wewnętrznych uregulowań;
 • poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności związanych z wykonywaną pracą;
 • współpracy z rodzicami;
 • udziału w innych zajęciach i czynnościach wynikających z zadań statutowych szkoły.

Każdy kolejny stopień awansu to dodatkowe wymagania wobec nauczycieli.

Dialog według Zalewskiej

MEN deklaruje, że wciąż jest otwarty na dialog ze środowiskiem nauczycielskim w sprawie wypracowania listy wymagań. Sławomir Broniarz w rozmowie z OKO.press podkreśla jednak, że minister Anna Zalewska z dialogu społecznego uczyniła karykaturę:

"Podczas jednego z ostatnich spotkań ze związkowcami, minister Zalewska zaproponowała kolejne terminy rozmów - w niecodziennej formie. Chce ona bowiem spotykać się z każdym partnerem społecznym osobno. To wywrócenie zasad dialogu społecznego do góry nogami i gra na środowiskowe podziały".

;

Udostępnij:

Anton Ambroziak

Dziennikarz i reporter. Uhonorowany nagrodami: Amnesty International „Pióro Nadziei” (2018), Kampanii Przeciw Homofobii “Korony Równości” (2019). W OKO.press pisze o prawach człowieka, społeczeństwie obywatelskim i usługach publicznych.

Komentarze