0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Gabor KOVACSGabor KOVACS

Szczyt społeczny UE w Porto jest organizowany przez Portugalię, która sprawuje obecnie prezydencję Rady Unii Europejskiej. I jest to kluczowe wydarzenie tej prezydencji. Potrwa dwa dni, w piątek i sobotę, i będzie się składać z:

  • konferencji wysokiego szczebla z udziałem partnerów społecznych
  • nieformalnego spotkania szefów państw i rządów UE.

Tematyka Szczytu będzie obejmowała głównie Plan Działania na rzecz wdrażania Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, który Komisja Europejska (wraz z Radą Europy i Parlamentem Europejskim) podpisała w listopadzie 2017 roku.

RÓWNE SZANSE I DOSTĘP DO ZATRUDNIENIA

1. Kształcenie, szkolenie i uczenie się przez całe życie.

Każda osoba ma prawo do edukacji włączającej, charakteryzującej się dobrą jakością, szkoleń i uczenia się przez całe życie w celu utrzymania i nabywania umiejętności, które pozwolą jej w pełni uczestniczyć w życiu społeczeństwa i skutecznie radzić sobie ze zmianami na rynku pracy.

2. Równouprawnienie płci

a. Należy zapewnić i wspierać równość traktowania i szans kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym w odniesieniu do udziału w rynku pracy, warunków zatrudnienia i możliwości rozwoju kariery. b. Kobiety i mężczyźni mają prawo do równego wynagrodzenia za pracę o równej wartości.

3. Równość szans

Bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną każdy ma prawo do równego traktowania i równych szans w dziedzinie zatrudnienia, ochrony socjalnej, edukacji, a także dostępu do dóbr i usług dostępnych dla społeczeństwa. Należy wspierać równe szanse grup niedostatecznie reprezentowanych.

4. Aktywne wsparcie na rzecz zatrudnienia

a. Każdy ma prawo do terminowego i dostosowanego do potrzeb wsparcia na rzecz poprawy perspektyw zatrudnienia lub prowadzenia działalności na własny rachunek. Obejmuje to prawo do otrzymania wsparcia w poszukiwaniu pracy, szkoleniu i zmianie kwalifikacji zawodowych. Każdy ma prawo do przeniesienia uprawnień do ochrony socjalnej i do szkolenia w trakcie przekwalifikowania zawodowego. b. Młodzi ludzie mają prawo do dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu, stażu lub dobrej oferty zatrudnienia w ciągu 4 miesięcy od uzyskania statusu bezrobotnego lub ukończenia edukacji. c. Osoby bezrobotne mają prawo do ciągłego i konsekwentnego wsparcia dostosowanego do ich indywidualnych potrzeb. Osoby długotrwale bezrobotne mają prawo do dogłębnej indywidualnej oceny najpóźniej do 18. miesiąca bezrobocia.

UCZCIWE WARUNKI PRACY

5. Bezpieczne i elastyczne zatrudnienie

a. Niezależnie od rodzaju i czasu trwania stosunku pracy pracownicy mają prawo do sprawiedliwego i równego traktowania w odniesieniu do warunków pracy, dostępu do ochrony socjalnej i szkoleń. Należy wspierać przechodzenie w kierunku otwartych form zatrudnienia. b. Należy zapewnić pracodawcom niezbędną elastyczność, zgodnie z prawodawstwem i układami zbiorowymi, tak by mogli sprawnie dostosowywać się do zachodzących w kontekście gospodarczym zmian. c. Należy wspierać innowacyjne formy zatrudnienia, które gwarantują wysoką jakość warunków pracy. Należy zachęcać do przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Należy ułatwić mobilność zawodową. d. Należy zapobiegać powstawaniu stosunków pracy prowadzących do niepewnych warunków pracy, w tym poprzez wprowadzenie zakazu nadużywania nietypowych umów o pracę. Każdy okres próbny powinien mieć rozsądny czas trwania.

6. Wynagrodzenia

a. Pracownicy mają prawo do sprawiedliwego wynagrodzenia, które zapewnia przyzwoity poziom życia. b. Należy zadbać o odpowiednie płace minimalne, tak by zapewnić zaspokojenie potrzeb pracownika i jego rodziny w świetle krajowych warunków ekonomicznych i społecznych, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu do zatrudnienia i motywacji do poszukiwania pracy. Należy zapobiegać ubóstwu pracujących. c. Wszystkie wynagrodzenia są ustalane w sposób przejrzysty i przewidywalny, zgodnie z praktyką krajową i z poszanowaniem autonomii partnerów społecznych.

7. Informacje o warunkach zatrudnienia i ochrona w przypadku zwolnień

a. Pracownicy mają prawo otrzymać w momencie nawiązania stosunku pracy pisemną informację o ich prawach i obowiązkach wynikających ze stosunku pracy, w tym w trakcie okresu próbnego. b. W przypadku zwolnienia z pracy pracownicy mają prawo do uzyskania wcześniej informacji o przyczynach takiego zwolnienia, przysługuje im również rozsądny okres wypowiedzenia. Mają oni prawo do skutecznego i bezstronnego rozstrzygania sporów, a w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia z pracy prawo do dochodzenia roszczeń, w tym do odpowiedniej rekompensaty.

8. Dialog społeczny i zaangażowanie pracowników

a. Należy prowadzić konsultacje z partnerami społecznymi w sprawie opracowywania i wdrażania polityk gospodarczych i społecznych oraz polityk zatrudnienia zgodnie z praktykami krajowymi. Należy ich zachęcać do negocjowania i zawierania układów zbiorowych w sprawach, które ich dotyczą, z poszanowaniem ich autonomii i prawa do podejmowania działań zbiorowych. W stosownych przypadkach porozumienia zawarte między partnerami społecznymi są wdrażane na szczeblu Unii i jej państw członkowskich. b. Pracownicy lub ich przedstawiciele mają prawo do uzyskiwania informacji i wyrażania swojej opinii w odpowiednim czasie w dotyczących ich kwestiach, w szczególności w odniesieniu do transferów, restrukturyzacji oraz łączenia przedsiębiorstw, a także zwolnień grupowych. c. Zachęca się do wspierania zwiększonej zdolności partnerów społecznych do propagowania dialogu społecznego.

9. Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym.

Rodzice oraz osoby pełniące obowiązki opiekunów mają prawo do odpowiednich urlopów, elastycznej organizacji pracy oraz dostępu do usług w zakresie opieki. Kobiety i mężczyźni mają równy dostęp do specjalnych urlopów służących wypełnianiu obowiązków w zakresie opieki oraz należy zachęcać ich do korzystania z takich urlopów w racjonalny sposób.

10. Zdrowe, bezpieczne i dobrze dostosowane środowisko pracy oraz ochrona danych

a. Pracownicy mają prawo do wysokiego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. b. Pracownicy mają prawo do środowiska pracy dostosowanego do ich potrzeb zawodowych i które pozwala im przedłużyć okres ich uczestnictwa w rynku pracy. c. Pracownicy mają prawo do ochrony swoich danych osobowych w kontekście zatrudnienia.

OCHRONA SOCJALNA I INTEGRACJA SPOŁECZNA

11. Opieka nad dziećmi i wsparcie dla dzieci

a. Dzieci mają prawo do wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, które charakteryzują się dobrą jakością i przystępną ceną. b. Dzieci mają prawo do ochrony przed ubóstwem. Dzieci ze środowisk znajdujących się w niekorzystnej sytuacji mają prawo do szczególnych środków służących zwiększeniu równości szans.

12. Ochrona socjalna

Bez względu na rodzaj i czas trwania ich stosunku pracy pracownicy i w porównywalnych warunkach osoby samozatrudnione mają prawo do odpowiedniej ochrony socjalnej.

13. Zasiłki dla bezrobotnych

Osoby bezrobotne mają prawo do odpowiedniego wsparcia w zakresie aktywizacji ze strony publicznych służb zatrudnienia służącego (re)integracji na rynku pracy i do właściwych świadczeń dla bezrobotnych otrzymywanych przez rozsądny czas, odpowiednio do płaconych przez nich składek i zgodnie z krajowymi zasadami kwalifikowalności. Tego rodzaju świadczenia nie powinny stanowić czynnika zniechęcającego do szybkiego powrotu do zatrudnienia.

14. Dochód minimalny

Każdy, kto nie dysponuje wystarczającymi zasobami, ma prawo do odpowiedniego dochodu minimalnego zapewniającego godne życie na wszystkich jego etapach oraz skuteczny dostęp do towarów i usług wspierających. W przypadku osób zdolnych do pracy świadczenia związane z dochodem minimalnym powinny być powiązane z zachętami do (ponownego) włączenia się do rynku pracy.

15. Świadczenie emerytalne i renty

a. Pracownicy i osoby pracujące na własny rachunek przechodzące na emeryturę mają prawo do emerytury proporcjonalnej do ich składek oraz zapewniającej odpowiedni dochód. Kobiety i mężczyźni mają równe szanse w odniesieniu do nabywania praw emerytalnych. b. Każdy człowiek w podeszłym wieku ma prawo do posiadania środków umożliwiających godne życie.

16. Ochrona zdrowia

Każdy ma prawo do szybkiego dostępu do przystępnej cenowo, prewencyjnej i objawowej opieki zdrowotnej dobrej jakości.

17. Integracja osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne mają prawo do otrzymania wsparcia dochodu, które zapewnia godne życie, usług, które pozwolą im na uczestnictwo w rynku pracy i w życiu społecznym, a także do środowiska pracy dostosowanego do ich potrzeb. 18. Opieka długoterminowa

Każdy ma prawo do przystępnych cenowo i dobrej jakości usług opieki długoterminowej, w szczególności opieki w domu i usług środowiskowych.

19. Mieszkalnictwo i pomoc dla bezdomnych

a. Należy zapewnić osobom potrzebującym dostęp do mieszkań socjalnych lub pomocy mieszkaniowej dobrej jakości. b. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji mają prawo do odpowiedniej pomocy i ochrony przed przymusową eksmisją. c. Osoby bezdomne otrzymują odpowiednie schronienie oraz świadczone są na ich rzecz usługi służące promowaniu ich integracji społecznej.

20. Dostęp do podstawowych usług

Każdy ma prawo dostępu do podstawowych usług dobrej jakości, w tym wody, urządzeń sanitarnych, energii, transportu, usług finansowych i usług łączności cyfrowej. Osoby potrzebujące otrzymają wsparcie w zakresie dostępu do tych usług.

W marcu 2021 roku Komisja przyjęła plan działania, który wyznaczył trzy konkretne cele. Do 2030 roku:

  • co najmniej 78 proc. osób w wieku 20-64 lat powinno mieć zatrudnienie;
  • co najmniej 60 proc. wszystkich osób dorosłych powinno każdego roku uczestniczyć w szkoleniu zawodowym;
  • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powinna zmaleć o co najmniej 15 mln.

Podczas rozpoczynającej się dziś konferencji wysokiego szczebla spotkają się państwa członkowskie, instytucje europejskie, partnerzy społeczni i społeczeństwo obywatelskie, aby zwiększyć swoje zaangażowanie w realizację europejskiego filaru praw socjalnych.

Publikujemy komentarz hiszpańskiej polityczki, Iratxe García Pérez, przewodniczącej frakcji Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim. Europosłanka tłumaczy, dlaczego tematyka szczytu jest szczególnie ważna dziś, gdy Europa i świat są w kryzysie wywołanym globalną pandemią.

Czas na odrodzenie idei Europy Socjalnej

Nadszedł czas na reorientację UE w kierunku równości, solidarności i sprawiedliwości społecznej dla wszystkich.

Komentarz Iratxe García Pérez, przewodniczącej grupy Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Gdy wkraczamy w drugi rok życia z pandemią, dla wszystkich stało się oczywiste, że kraje o rozwiniętych i silnych usługach publicznych i opiece socjalnej lepiej potrafią stawić czoła kryzysowi Covid-19 i reagować zarówno na problemy zdrowia, jak i gospodarcze.

Mam na myśli zarówno szpitale publiczne z wystarczającą liczbą łóżek do intensywnej terapii, personelu i leków, a także zdrowie psychiczne osób zagrożonych utratą pracy lub upadkiem ich małych firm. Mam też na myśli osoby starsze w domach opieki, nauczycieli, którzy musieli zacząć uczyć online, a także dzieci bez komputera w domu.

Neoliberalne recepty nie sprawdzają się

Kryzys Covid-19 jeszcze wyraźniej potwierdził znana od dawna prawdę: neoliberalne recepty może i zwiększają wskaźniki PKB, ale niszczą życie ludzi, pogłębiając przepaść między bogatymi i biednymi, skazując tych drugich na niedostatek i cierpienia.

Jeśli jest coś, z czego możemy być dumni w Europie, to jest to nasz model społeczny. Potwierdzają to badania Eurobarometru: 9 na 10 Europejczyków uważa socjalną Europę za osobiście ważną. Najwyższy czas, by spełnić ich oczekiwania.

Portugalia dała nam wszystkim przykład swą odpowiedzieć na kryzys finansowy z 2008 roku. Socjaldemokratyczny rząd Antonio Costy postawił na solidarność, a nie na zaciskanie pasa. Od stycznia sprawuje w UE rotacyjną prezydencję, którą chce wykorzystać, by nadać nowy impet Europie socjalnej i pchnąć do przodu program społeczny UE.

Ma temu służyć zwołany przez premiera Costę i rozpoczynający się w piątek szczyt społeczny w Porto, z udziałem organizacji społeczeństwa obywatelskiego, związków zawodowych oraz szefów państw i rządów UE.

Celem tego spotkania jest wzmocnienie europejskiego modelu społecznego, który ucierpiał w ostatnich dziesięcioleciach w skutek źle kontrolowanej globalizacji, i dostosowanie go do aktualnych wyzwań, w tym zielonej i cyfrowej transformacji.

Porto musi być punktem zwrotnym

Porto musi być punktem zwrotnym, aby nareszcie przyjąć konkretny plan działań i dotrzymać słowa, że Unia Europejska dba o prawa socjalne milionów pracowników w obliczu zachodzących przemian gospodarczych.

W 2017 roku na szczycie w Göteborgu Unia ogłosiła i zobowiązała się do wdrożenia 20 zasad Europejskiego Filara Praw Socjalnych, które mają budować Socjalna Europę. Obejmują m.in.

  • godne wynagrodzenie dla wszystkich,
  • równość szans,
  • dostęp do powszechnej opieki społecznej
  • czy ochronę pracowników na kontraktach śmieciowych.

Niestety, dotychczas skończyło się głównie na deklaracjach. Nadszedł czas, aby przejść od słów do działań z konkretnymi propozycjami legislacyjnymi i silnym zaangażowaniem politycznym na najwyższym szczeblu.

Od kilku miesięcy, we współpracy z komisarzem ds. zatrudnienia i praw socjalnych Nicolasem Schmitem, Socjaliści i Demokraci zaproponowali już kilka ważnych regulacji, w tym dyrektywę w sprawie płacy minimalnej.

Jej celem jest zagwarantowanie godziwych zarobków, które umożliwią wszystkim pracownikom zapewnienia sobie żywności i dachu nad głową.

To wykluczone, byśmy kosztami za przejścia na zieloną gospodarkę obarczali pracowników, podczas gdy prezesi dalej zwiększają swoje premie.

To samo dotyczy rewolucji cyfrowej. Albo zapewnimy sprawiedliwą transformację, albo po drodze stracimy poparcie obywateli.

Społeczeństwo musi opierać się na sprawiedliwości i równych szansach. Tymczasem kobiety w UE wciąż zarabiają średnio o 14,1 proc. mniej niż mężczyźni na porównywalnych stanowiskach. To musi zniknąć.

Dlatego od lat naciskaliśmy na Komisję Europejską, by przedstawiła projekt dyrektywy w sprawie przejrzystości płac, co nareszcie miało miejsce w marcu. Ale to dopiero pierwszy krok, by zlikwidować różnice w wynagrodzeniach.

Przeczytaj także:

Koniec z ubóstwem w Europie

Chcemy też jasnego celu dotyczącego wyeliminowania ubóstwa w Europie. Nie możemy dalej tolerować faktu, że jeden na dziesięciu Europejczyków zagrożony jest ubóstwem, nawet ci, którzy mają pracę!

W szczególności musimy wyeliminować ubóstwo wśród dzieci. Domagamy się przeznaczenia 20 miliardów euro na europejską gwarancje dla dzieci - przedstawioną w marcu przez Komisję naszą inicjatywę w celu zapewnienie godnych warunków mieszkaniowych i odpowiedniego odżywiania, a także bezpłatnej, wysokiej jakości edukacji, opieki nad dziećmi i opieki zdrowotnej dla wszystkich dzieci.

Wszystkie te zmiany wymagają reform obecnych reguł fiskalnych, tak aby umożliwić państwom członkowskim inwestowanie w polityki publiczne.

Dlatego domagamy się wyłączenia inwestycji społecznych podczas obliczania deficytów publicznych.

Europa musi też wesprzeć finansowo tych pracowników, którzy tymczasowo znaleźli się bez pracy. Dlatego nadal będziemy nalegać, by stworzyć Europejski system ubezpieczeń osób bezrobotnych.

Priorytetem są ludzie

Europa socjalna oznacza, że ​​Komisja, Rada i Parlament Europejski muszą priorytetowo traktować ludzi przy podejmowaniu decyzji. Musimy nareszcie odejść od polityki zaciskania pasa i oprzeć nasze działania na celach zrównoważonego rozwoju ONZ, aby wdrożyć Europejski Zielony Ład.

Równe szanse i dostęp do rynku pracy; uczciwe warunki pracy; dostęp do opieki zdrowotnej wysokiej jakości - to główne zmartwienia obywateli. Jeśli je zignorujemy i nie spełnimy ich oczekiwań, wówczas straci sens Konferencja dla przyszłości Europy, którą wkrótce rozpoczynamy.

Nie może bowiem dyskutować o przyszłości Unii Europejskiej, jeśli nie potrafimy usłyszeć, tego, co ludzie mają do powiedzenia, co jest dla nich obecnie najpilniejsze.

Iratxe García Pérez, przewodnicząca grupy Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze