0:000:00

0:00

Prawa autorskie: Maciek Jazwiecki / AgencjaMaciek Jazwiecki / A...

"To była pierwsza stacja informacyjna, to jest największa stacja informacyjna, obdarzana największym zaufaniem" - mówił dziś (22 września 2021) w "Faktach po Faktach" dziennikarz TVN24 Piotr Kraśko po informacji o przedłużeniu koncesji. "Czekaliśmy na to 594 dni" - dodał. Wniosek o przedłużenie koncesji stacja złożyła w lutym 2020, a Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przez miesiące nie podejmowała decyzji. Tłumaczyła to problemami z "sytuacją właścicielską".

Ostateczne głosowanie odbyło się na cztery dni przed jej wygaśnięciem.

Czterech członków zagłosowało "za": szef KRRiT Witold Kołodziejski, wiceszefowa Teresa Bochwic, Elżbieta Więcławska-Sauk i Andrzej Sabatowski. Przeciw przyznaniu koncesji zagłosował, jak ustaliła Wirtualna Polska, wyłącznie Janusz Kawecki. W ostatniej chwili zdanie miał zmienić wskazany do Rady przez prezydenta Andrzej Sabatowski, wcześniej sprzeciwiający się przedłużeniu koncesji.

"Koncesja przedłużona, w ten sposób TVN24 nie przechodzi w ręce holenderskie, co oznacza pozostanie w jurysdykcji polskiej" - napisała na Twitterze Teresa Bochwic.

Wcześniej, w ramach zabezpieczenia, TVN24 otrzymał holenderskie zezwolenie na nadawanie. Zarząd stacji tłumaczył wtedy, że musi być gotowy na każdą ewentualność.

O koncesji TVN pisaliśmy wielokrotnie:

Przeczytaj także:

Mariusz Jałoszewski z OKO.press i Wojciech Czuchnowski z "Gazety Wyborczej" zainicjowali akcję dziennikarskiego poparcia dla stacji TVN24. Protest w tej sprawie podpisało ponad 1200 dziennikarek i dziennikarzy z mediów z całej Polski.

Rada chce "uporządkować" sytuację TVN

KRRiT jednak stawia pewne warunki. Jej członkowie zagłosowali za przedłużeniem koncesji, podejmując wcześniej specjalną uchwałę. Jest niemal kalką zapisów projektowanej ustawy lex TVN, którą odrzucił Senat. W pierwszym zdaniu stwierdza:

"Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stwierdza, że w jej ocenie, w świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa, nie jest uprawnionym do uzyskania koncesji w zakresie rozpowszechniania programów radiowych lub telewizyjnych w Polsce podmiot z siedzibą w Polsce, w którym udział kapitałowy podmiotu dominującego spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego przekracza 49 proc.".

UCHWAŁA

KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

Nr 230/2021

z dnia 22 września 2021 r.

W sprawie podjęcia działań mających na celu uporządkowanie zasad rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych w Polsce w zakresie możliwości działania podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

1. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stwierdza, że w jej ocenie, w świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa, nie jest uprawnionym do uzyskania koncesji w zakresie rozpowszechniania programów radiowych lub telewizyjnych w Polsce podmiot z siedzibą w Polsce, w którym udział kapitałowy podmiotu dominującego spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego przekracza 49%. Ponadto, nie jest uprawnionym do uzyskania koncesji podmiot z siedzibą w Polsce, który jest zależny od podmiotu spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez dysponowanie, pośrednio albo bezpośrednio, przez ten zagraniczny podmiot ponad 49% głosów w zgromadzeniu wspólników lub w walnym zgromadzeniu, nawet jeśli jednocześnie dany podmiot z siedzibą w Polsce jest zależny od podmiotu z siedzibą w kraju z Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. Mając na względzie dotychczasową praktykę stosowania prawa i wątpliwości interpretacyjne podnoszone w ww. zakresie, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stwierdza, że aby uznać, iż w określonym przypadku dochodzi do rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 38 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 35a ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji przez podmiot posiadający koncesję w zakresie rozpowszechniania programów radiowych lub telewizyjnych w Polsce, który jest w wyżej opisany sposób (punkt 1) bezpośrednio zależny od podmiotu z siedzibą w Europejskim Obszarze Gospodarczym i jednocześnie jest pośrednio zależny od podmiotu spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, należy wezwać taki podmiot do usunięcia naruszeń w tym zakresie.

3. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zobowiązuje Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do wezwania wszystkich koncesjonariuszy, którzy są zależni od podmiotów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, a jednocześnie zależą od podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, i ci ostatni są podmiotami dominującymi w danej strukturze własnościowej, do dostosowania swoich struktur kapitałowych do wymagań określonych w art. 35 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji.

4. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, stosownie do art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o radiofonii i telewizji, zobowiązuje Przewodniczącego Krajowej Rady do podjęcia działań mających na celu ukształtowanie polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji w taki sposób, by nie było wątpliwości, że możliwość prowadzenia działalności obejmującej rozpowszechnianie programów radiowych lub telewizyjnych nie dotyczy podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nawet jeśli działają one poprzez podległe im podmioty z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Działania te powinny obejmować w szczególności:

a. Zwrócenie się do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu uporządkowanie regulacji prawnych w wyżej wskazanym zakresie z odwołaniem się do najlepszych praktyk istniejących np. w prawie ochrony konkurencji.

b. Zwrócenie się do podmiotów wymienionych w art. 191 Konstytucji RP z wezwaniem do złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów art. 35 ustawy o radiofonii i telewizji, w przypadku gdyby przez jakiekolwiek organy państwa przepisy te miałyby być interpretowane lub nawet zaistniałoby ryzyko interpretacji w taki sposób, że podmiot zależny od spółki z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, bądź osoba zagraniczna z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kontrolowana przez podmiot spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) nie musieli się stosować do ograniczeń wskazanych w art. 35 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji w przeciwieństwie do podmiotów z siedzibą w Polsce, które nie są jednocześnie zależne od podmiotów zagranicznych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które to polskie podmioty do takich ograniczeń stosować się muszą zawsze. W ocenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oznaczałoby to dyskryminację podmiotów polskich w stosunku do podmiotów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w przypadku kontrolowania takich podmiotów przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jest to sprzeczne z obowiązującym w Polsce porządkiem konstytucyjnym. Wobec powyższego, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji, koniecznym jest eliminacja z polskiego porządku prawnego art. 35 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji, np. poprzez stosowne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i ewentualne zastąpienie tego przepisu rozwiązaniem, które nie będzie kreować dyskryminacji podmiotów polskich w stosunku do podmiotów zagranicznych.

5. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jednocześnie zauważa, że wyżej opisany problem przyjmuje postać szczególnie kwalifikowaną w sytuacji, w której kontrolę nad koncesjonariuszem obejmuje podmiot spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który jednocześnie prowadzi działalność w zakresie rozpowszechniania programów radiowych lub telewizyjnych w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takiej sytuacji Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, niezależnie od powyższego, podejmie działania mające na celu wykorzystanie uprawnień przewidzianych w art. 38 ust. 2 pkt 4 ustawy o radiofonii i telewizji, które są uprawnieniami niezależnymi od przewidzianych w ustępie 1 tegoż artykułu.

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Witold Kołodziejski

Rzeczniczka KRRiT Teresa Brykczyńska oświadczyła, że Rada "bardzo liczyła na to, że nowelizacja ustawy medialnej jakoś się zakończy, na razie jest w zawieszeniu. Wielomiesięczne analizy przyniosły sprzeczne opinie, w związku z tym jest ten projekt uchwały".

Jak tłumaczyła, uchwała ma "na celu uporządkowanie zasad rozpowszechniania programów radiowych i telewizji w Polsce w zakresie możliwości działania podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego".

Problem w tym, że według zapisów w uchwale, TVN24 nie powinien uzyskać koncesji. KRRiT przeczy sama sobie, pisząc w pierwszym punkcie "nie jest uprawnionym do uzyskania koncesji w zakresie rozpowszechniania programów radiowych lub telewizyjnych w Polsce podmiot z siedzibą w Polsce, w którym udział kapitałowy podmiotu dominującego spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego przekracza 49 proc." To sytuacja, która dotyczy właśnie TVN24, należącego do amerykańskiego koncernu Discovery.

"Wydaje się, że KRRiT przyjęła na siebie kompetencje ustawodawcze, czyli tak naprawdę dokonała dokładnie tego, czego nie udało się dokonać w Sejmie, czyli przegłosować ustawy zwanej lex TVN" - komentowała w rozmowie ze stacją prawniczka Agnieszka Wiercińska-Krużewska. Poseł Krzysztof Śmiszek nazywał tę uchwałę "bełkotem prawnym".

Rada będzie apelować do premiera

KRRiT zapowiada w przyjętym dokumencie, że zwróci się do premiera "z wnioskiem o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu uporządkowanie regulacji prawnych". Rada ma również złożyć wniosek do Trybunału Konstytucyjnego "o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów art. 35 ustawy o radiofonii i telewizji".

Warunki udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programów

1. Koncesja może być udzielona osobie fizycznej, posiadającej obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobie prawnej lub osobowej spółce handlowej, które mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Koncesja dla spółki z udziałem osób zagranicznych może być udzielona, jeżeli:

1) udział kapitałowy osób zagranicznych w spółce lub udział osób zagranicznych w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, a w przypadku prostej spółki akcyjnej – w ogólnej liczbie akcji tej spółki, nie przekracza 49%;

2) umowa lub statut spółki przewidują, że: a) osobami uprawnionymi do reprezentowania lub prowadzenia spraw spółki albo członkami zarządu spółki będą w większości osoby posiadające obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce, b) w zgromadzeniu wspólników lub w walnym zgromadzeniu udział głosów osób zagranicznych i spółek zależnych, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, od osób zagranicznych nie może przekroczyć 49%, c) osoby zagraniczne nie mogą dysponować bezpośrednio lub pośrednio większością przekraczającą 49% głosów w osobowej spółce handlowej, d) członkami rady nadzorczej spółki będą w większości osoby posiadające obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce.

3. Koncesja może być również udzielona:

1) osobie zagranicznej lub

2) spółce zależnej, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, od osoby zagranicznej - których siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego - bez stosowania ograniczeń zawartych w ust. 2.

Rzeczniczka Rady nie była w stanie wyjaśnić, dlaczego wcześniej inne kanały należące do grupy TVN Discovery dostawały koncesję bez problemów. Nie odpowiedział na to pytanie również gość programu Moniki Olejnik w TVN24, wiceminister MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk.

;

Udostępnij:

Katarzyna Kojzar

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Szkoły Reportażu. W OKO.press zajmuje się przede wszystkim tematami dotyczącymi ochrony środowiska, praw zwierząt, zmiany klimatu i energetyki.

Komentarze