0:000:00

0:00

Prawa autorskie: Slawomir Kaminski / Agencja GazetaSlawomir Kaminski / ...

Biuro Analiz Sejmowych w analizie z 3 września 2019 roku zebrało informacje o wydatkach budżetu państwa na pensje katechetów i kapelanów oraz liczbie ich etatów w latach 2014-2018. Wykonanie analizy zleciła Joanna Scheuring-Wielgus z koła poselskiego Teraz! (wybrana na posłankę kolejnej kadencji z listy Lewicy). OKO.press dotarło do tych danych jako pierwsze.

Choć wcześniej znane były już koszty m.in. utrzymania nauczycieli religii w poszczególnych latach lub liczba kapelanów Krajowej Administracji Skarbowej, po raz pierwszy mamy możliwość zsumowania tych liczb i zobrazowania skali obciążeń budżetowych związanych z działalnością kościołów i związków wyznaniowych.

BAS poniższe dane otrzymało głównie za pośrednictwem Departamentu Wyznań Religijnych i Mniejszości Narodowych MSWiA, który zebrał je w innych jednostkach resortu i ministerstwach.

Analiza obejmuje między innymi łączne koszty wynagrodzeń i liczbę etatów lub osób na stanowiskach nauczycieli religii oraz kapelanów w:

 • Siłach Zbrojnych RP,
 • policji,
 • straży granicznej,
 • Biurze Ochrony Państwa, a następnie w Służbie Ochrony Państwa,
 • straży pożarnej,
 • zakładach karnych i aresztach śledczych,
 • zakładach poprawczych i schroniskach dla młodzieży,
 • Krajowej Administracji Skarbowej.

Analiza BAS nie obejmuje kapelanów szpitalnych, ponieważ dane na ich temat nie są regularnie zbierane ani przez instytucje państwowe, ani przez Kościół.

Z danych BAS wynika, że w latach 2014-2018 łączne wydatki na katechetów i kapelanów systematycznie rosły.

W 2014 roku katecheza kosztowała budżet 1 346 milionów, a w 2018 - 1 485 milionów, czyli o 139 milionów złotych więcej.

Wynagrodzenia kapelanów wszystkich kategorii (poza szpitalnymi) wrosły między 2014 a 2018 roku z 19,4 milionów do ponad 24 milionów złotych. Czyli o ponad 4,5 miliona złotych.

Wynagrodzenia katechetów i kapelanów wyniosły w 2018 roku łącznie 1 509 milionów złotych, a w latach 2014-2018 łącznie ponad 7 mld 103 milionów złotych.

Trudniej podsumować liczbę osób zatrudnionych na stanowiskach katechetów i kapelanów, ponieważ dane BAS-u nie są pełne i w pełni porównywalne. Dowiadujemy się z nich, na ilu etatach pracowali katecheci, ale brak jest informacji o liczbie osób uczących katechezy. Tych z pewnością jest więcej, bo często pracują na część etatu. Część instytucji zatrudniających kapelanów także nie podała liczby zatrudnionych albo liczby etatów.

Przeczytaj także:

Pensje katechetów

Dane Biura Analiz Sejmowych, dotyczące wynagrodzeń katechetów, obejmują cztery rodzaje jednostek:

 • szkoły podlegające Ministerstwu Edukacji Narodowej (z wyłączeniem wychowania przedszkolnego);
 • szkoły podległe Ministerstwu Środowiska;
 • szkoły podległe Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 • Ochotnicze Hufce Pracy podległe Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

O danych pochodzących z Ministerstwa Edukacji Narodowej pisaliśmy w kwietniu 2019 na podstawie odpowiedzi na interpelację posła PO Marka Sowy. Wyliczyliśmy wtedy, że rok pracy katechety kosztował budżet państwa 68,3 tys. zł, czyli 5 691 zł miesięcznie. Znając ten koszt pracodawcy można – stosując kalkulator wynagrodzeń – policzyć, że nauczyciele religii zarabiali w 2018 roku średnio (na etat) 4724 zł brutto, czyli 3358 zł netto.

Po podwyżce o 5 proc. od 1 stycznia 2018 roku katecheci zarabiają zatem średnio na etat 4 960 zł brutto, czyli 3523 zł netto.

BAS zaznacza jednak, że nie są to rzeczywiste koszty wynagrodzeń katechetów, lecz „kalkulacyjne”, oszacowane na podstawie liczby ich etatów i średnich wynagrodzeń katechetów na poszczególnych szczeblach awansu zawodowego wraz z dodatkami.

Dodaje też, że są wynagradzani na takich samych zasadach, jak pozostali nauczyciele. Na przykład koszt wynagrodzeń katechetów podany przez MEN w 2018 roku był wyższy o 84 miliony zł niż w latach 2016 i 2017 z powodu podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5,35 proc. od 1 kwietnia 2018.

katecheci wynagrodzenia
katecheci wynagrodzenia

W praktyce jednak o awansach, a więc i wysokości wynagrodzenia katechetów, decydują nie dyrektorzy szkół, jak w przypadku pozostałych nauczycieli, lecz Wydział Katechetyczny miejscowej kurii. wykres wynagrodzenia

Z danych Biura Analiz Sejmowych wynika, że łączne koszty wynagrodzeń rosły także z powodu powiększającej się liczby etatów katechetów. Wzrosła między 2014 a 2018 rokiem z 21 019,65 do 21 719,15, czyli o 699,5 etatu. Według informacji Episkopatu w 2016 roku 56 proc. nauczycieli religii stanowiły osoby świeckie, 37 proc. – księża i 7 proc. siostry zakonne.

etaty katechetów 2014-2018
etaty katechetów 2014-2018

Jak wskazywał w analizie dla OKO.press dr hab. Paweł Borecki z UW, specjalizujący się w prawie wyznaniowym,

wycofanie się z finansowania katechezy może okazać się niemożliwe bez zmian w konkordacie, czyli umowie między Rzecząpospolitą Polską a Watykanem.

Jego artykuł 12. stanowi, że publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe oraz przedszkola prowadzone przez organy administracji państwowej i samorządowej organizują zgodnie z wolą zainteresowanych naukę religii w ramach planu zajęć. “Pojęcie organizowania pojmowane kompleksowo zakłada również finansowanie lekcji religii ze środków publicznych, czyli odpowiednio przez organy państwowe lub samorządowe” - zauważa dr hab. Borecki.

Kapelani w zakładach zamkniętych

Finansowanie kapelanów - choć nie wszystkich - także ma podstawę prawną w konkordacie. Artykuł 17 ust. 1 stanowi, że państwo polskie „zapewnia warunki do wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych osobom przebywającym w zakładach penitencjarnych, wychowawczych, resocjalizacyjnych oraz opieki zdrowotnej i społecznej, a także w innych zakładach i placówkach tego rodzaju”. Konkordat obliguje te zakłady do zapewnienia możliwości “uczestniczenia we Mszy św. w niedziele i święta oraz w katechizacji i rekolekcjach, a także korzystać z indywidualnych posług religijnych w zgodzie z celami pobytu tych osób”. Precyzuje także, że

kapelanów wskazuje biskup diecezjalny, a instytucje mają obowiązek zawrzeć z nimi “stosowną umowę”. Nie oznacza to jednak, że szpitale lub zakłady karne są zmuszone do podpisywania umów o pracę z duchownymi. Część z nich pracuje z chorymi lub osadzonymi na zasadzie wolontariatu.

Według danych BAS w 2018 roku w zakładach karnych i aresztach śledczych pracowało 202 duchownych. O 18 więcej niż w latach 2014-2015. W tym czasie ich łączne wynagrodzenia wzrosły z 3,534 do 4,754 milionów złotych. Poza tym w związku z opieką duszpasterską dla osadzonych Ministerstwo Sprawiedliwości ponosiło coraz wyższe “inne wydatki”: od 29 439 zł w 2014 roku do 45 845 tys. zł w 2018.

W zakładach poprawczych i schroniskach dla młodzieży w 2018 roku pracowało 29 duchownych. Liczba ta nie zmieniała się w ciągu ostatnich lat z wyjątkiem 2015 roku, gdy tymczasowo spadła do 28. W przeciwieństwie do kapelanów więziennictwa, kapelani osadzonej młodzieży zarabiają mniej niż pięć lat temu. W 2014 łączny koszt ich wynagrodzeń wyniósł 775 780 zł, a w 2018 - 708 048 zł. Łączny koszt utrzymywania opieki duszpasterskiej młodocianych i dorosłych osadzonych wzrósł z 4,36 milionów zł w 2014 roku do 5,51 milionów złotych w 2018.

kapelani zamkniętych
kapelani zamkniętych

Analiza BAS-u nie zawiera danych o kapelanach posługujących weśród chorych, bo nie zbiera ich systematycznie ani Narodowy Fundusz Zdrowia, ani Episkopat. W 2010 roku Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego sprawdził, że w szpitalach i domach społecznych pełni posługę 457 kapelanów. Nie wiadomo jednak, ilu dokładnie z nich jest zatrudnionych i na jaką część etatu.

“Najczęściej księża zatrudniani są w wymiarze 1/4, 1/2 lub 3/4 etatu, lub też podejmują posługę w formie wolontariatu” - mówił Katolickiej Agencji Informacyjnej w lutym 2018 ks. Arkadiusz Zawistowski, krajowy duszpasterz służby zdrowia. Według niego

większość z około sześciuset szpitali w Polsce ma kapelana pracującego przynajmniej na część etatu. O zatrudnieniu kapelana, formie zatrudnienia i jego wynagrodzeniu decyduje dyrektor szpitala.

Kapelani służb mundurowych

Swoich kapelanów mają też służby mundurowe, choć do finansowania ich wynagrodzeń z budżetu nie obliguje ani konstytucja, ani konkordat, a jedynie ustawy i porozumienia zawierany między poszczególnymi służbami i kościołami.

Wynagrodzenia kapelanów Sił Zbrojnych RP, policji, straży pożarnej, straży granicznej, skarbówki i Służby Ochrony Państwa (wcześniej Biura Ochrony Rządu) w 2018 roku kosztowały budżet łącznie 18,5 miliona złotych.

W latach 2014-2018 łączny koszt kapelanów służb mundurowych to 83,6 milionów złotych.
kapelani mundurowi
kapelani mundurowi

Najwyższą podwyżkę w ostatnich latach otrzymał kapelan na etacie Biura Ochrony Rządu, przekształconego w Służbę Ochrony Państwa. Jeszcze w 2014 roku jego wynagrodzenie kosztowało budżet MSWiA 99 tysięcy złotych.

W 2018 roku utrzymanie tego samego etatu kosztowało 172 tysiące złotych, czyli 14 333 złotych miesięcznie.

Sumarycznie jednak najwięcej kosztują budżet wynagrodzenia kapelanów zatrudnionych w Siłach Zbrojnych RP. W latach 2014-2018 choć zmalała liczba kapelanów w wojsku, wydatki na ich pensje wzrastały. W 2014 koszt wynagrodzeń 174 kapelanów wynosił 11,251 mln zł. W 2018 - 160 kapelanów kosztowało budżet o 2,8 miliona więcej, czyli 14,076 milionów złotych.

Lwia część kosztów wynagrodzeń na kapelanów wojskowych pokryły wydatki na duchownych katolickich.

W 2018 roku wynagrodzenia 132 kapelanów Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego kosztowały 11,853 miliony złotych. Daje to koszt średnio 7428 złotych miesięcznie.

Wynagrodzenia kapelanów rosły też w policji. Między 2014 a 2018 rokiem liczba etatów wzrosła nieznacznie - z 16,9 do 17,3. Tymczasem łączny koszt wynagrodzeń wzrósł o 261,5 tys. zł: z 654,15 tys. zł w 2014 roku do 915,68 tys. zł w roku 2018. Wynagrodzenia policyjnych kapelanów są jednak znacznie niższe niż wojskowych. Średni miesięczny koszt jednego etatu to 4411 zł. BAS dodaje przy tym, że większość kapelanów policyjnych nie otrzymuje pensji z budżetu. W 2017 r. było ich 173.

Nieznacznie wzrosły wynagrodzenia kapelanów w Straży Granicznej, których w latach 2014-2018 było od 19 do 20. W 2014 kosztowali 1,557 miliona złotych, a w 2018 - 1,857 mln zł. Z kolei koszt opieki duszpasterskiej w Państwowej Straży Pożarnej zmalał z 1, 008 miliona złotych w 2014 do 901 tys. zł w 2018 roku. Nie wiadomo jednak, jak zmieniła się w tym czasie liczba kapelanów.

W ostatnim roku spadły też koszty wynagrodzeń kapelanów w skarbówce, choć ich liczba się zwiększyła. W 2014 roku było ich sześciu, w 2017 - ośmiu, a w 2018 już dziesięciu. Jak jednak wyjaśnia BAS, koszty w 2018 roku spadły tylko dlatego, że od 1 stycznia tamtego roku do uposażeń funkcjonariuszy nie dolicza się składek ZUS.

W 2018 roku kapelani Krajowej Administracji Skarbowej kosztowali więc 563 481 złotych. Średnio 4696 zł miesięcznie na duchownego.
;

Udostępnij:

Daniel Flis

Dziennikarz OKO.press. Absolwent filozofii UW i Polskiej Szkoły Reportażu. Wcześniej pisał dla "Gazety Wyborczej". Był nominowany do nagród dziennikarskich.

Komentarze